TEGEN DE WET Verhooging crediet voor werkverruiming met f 30.000.000.—. Ontwerp-werhloosheidsbestrijding. 80 a 90.000 werkloozen kunnen worden geplaatst. Plannen tot opruiming van krotten. Belastingon1werp-de Wilde ingetrokken. Het staat-van-dienstboekje van de baan. Wetsontwerp ingetrokken. Besmettelijke ziekten in oorlogstijd. inenting gewenscht. Kazernebrand te Bergen op Zoom. s Vleugel grootendeels vernield. ■Jeu'dlelw Naar het EngeUcb van MARTIN PORLOCK. Het nieuwe jacht van Anthonie Fokker in de h gezonken. TWEEDE BLAD. Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende de verhooging van het Zevende Hoofdstuk B der Rijksbe- grooting voOj. het dienstjaar 1939 (verhoo ging crediet voor werkverruiming) ontlee- nen wij het volgende: Om haar bemoeiingen ten deze met kracht te kunnen voortzetten heeft de regeering sterke behoefte aan de bij dit wetsontwerp voorge stelde verhooging van het crediet voor werkverruiming met 30 mil- lioen. In antwoord op de in het voorloopig ver slag gestelde vraag inzake de bedragen, welke in 1938 ten behoeve van de werkver schaffing en andere instanties zijn ver werkt, voor zoover de uitgevoerde werken rechtstreeks van beteekenis zijn geweest voor de arbeidsmarkt, kan worden medege deeld, dat aan de hand van de voorloopige cijfers kan worden vastgesteld, dat in ge noemd jaar in gemeenten, welke subsidie ontvangen uit het Werkloosheidssubsidie- fonds, voor werkverschaffing aan loonen e.d. een bedrag is besteed van ruim 31 mil- lioen. Daarboven komt nog een zeer aan zienlijk bedrag, eveneens in ons land ver werkt, ten behoeve van leveranties, enz. Verder is in genoemd jaar ten laste van het Werkfonds eveneens pl.m. 31 millioen verwerkt. Bij het departement van Waterstaat be dragen de gevraagde cijfers (vermoedelijk beloop) voor hoofdstuk IX 4 millioen, voor het Verkeersfonds 48 millioen en voor het Zuiderzeefonds 10.5 millioen, terwijl door het departement van Defensie in het jaar 1938 voor de binnenlandsche markt een waarde van rond f 75.5 millioen aan op drachten is gegeven, waarvan naar zeer glo bale raming 38 millioen is betaald. Hieruit blijkt, dat deze opdrachten ook in de vol gende jaren nog doorloopen, terwijl uiter aard nieuwe opdrachten worden gegeven. Voor zoover bij een beroep op gelden van dit crediet deze ontoereikend zouden zijn, zullen te zijner tijd nieuwe aanvullende middelen worden aangevraagd. Vervolgens' zij opgemerkt dat de Uitvoe ring van cultuurtechnische werken en die van z.g. Werkfondswerken voor wat betreft de. werkgelegenheid in onderling verband moeten worden bezien. Naar schatting zullen, wanneer dit crediet Is toegestaan en voor zooverre althans prijsstijging e. d. de verwachtingen niet doorkruisen, de beschikbare middelen (Werk- looshcidssubsidiefonds en Werk fonds) het mogelijk maken op de hierbedoelde wijze omstreeks 80.000 a 90.000 personen te plaatsen. Boven deze aantallen komen dan nog groepen arbeiders, wier tewerkstel ling een uitvloeisel is van de indi recte werkverruiming welke ontstaat door de directe tewerkstelling. Het interdepartementaal overleg, dat door de regeering was geschapen ter bestudee ring van de vraag, hoe de bestrijding der werkloosheid mede dienstbaar kon worden gemaakt aan den bouw van nieuwe wonin gen ter vervanging van krotten, heeft er toe geleid, dat kort voor de mobilisatie een plan kon worden opgemaakt. De regeering zal zich thans ernstig bera den, of in verband met de tydsomstand- digheden dit plan in vollen omvang kan worden gehandhaafd. Zooals reeds In de Memorie van Toelich ting is medegedeeld, zal eventueel ten be hoeve van de verwezenlijking van de Am- sterdamsche IJ-tunnelplannen te zijner tijd een afzonderlijke crediet-aanvrage zijn in te dienen, zoodat de thans aangevraagde gel den niet ten deele voor dat doel zullen wor den besteed, Hetzelfde geldt voor het nog niet ten laste van het Werkfondscrediet ge blokkeerde bedrag van 4 millioen voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam. In antwoord op een desbetreffende vraag kan de Regeering mededeelen, dat de Rijksdienst voor de werkverruiming in ge vallen, waarin dit als noodzakelijk wordt erkend, als uitvoerder van cultuur-techni sche werken zal optreden. Aanbesteding van de werken zal worden overwogen voor alle gevallen, waarin deze wijze van uitvoe ring mogelijk en verantwoord is. De direc tie zal bij haar beslissingen rekening moeten houden met de feitelijke verhoudingen en de eischen der practijk. Zij zal met de be langen der aannemers (ook de kleinere) rekening houden evenals met die van archi tecten en ingenieursbureaux. Vermeerdering cultuurgrond. De vraag is gesteld, hoe de Regeering meent, dat op de nieuwe cultuurgronden een redelijke opbrengst kan worden verkregen. In antwoord hierop kan worden medege deeld, dat indien ooit bewezen is, dat de ver meerdering van Nederlandschen cultuur grond een groot algemeen belang is, dit wel het geval is in de huidige omstandig heden. Het lijkt in deze omstandigheden niet noodig thans diep op de gestelde vraag in te gaan. Bovendien zijn in het z.g. rappört- Westhoff uitvoerige becijferingen omtrent hetgeen in de vraag is gesteld opgenomen. De regeering blijft ten aanzien van de be langen van het natuurschoon bij het uitvoe ren van cultuurtechnische werken bij voort during diligent. Productieve werken. De uitvoering van reeds vergevorderde plannen tot uitbreiding van de handelsvloot wordt thans in verband met de nieuwe om standigheden nader bezien. Van de per 1 September 1939 tot een gezamenlijk bedrag van rond c f 170 millioen voor openbare wer- ken uit het Werkfonds toegezegde credieten, is het bedrag van ruim 12 millioen a fonds perdu uitge keerd. Van het resteerende door het Werkfonds geblokkeerde bedrag van rond 158 millioen is voor ongeveer 100 millioen, verstrekt aan publiekrechtelijke en eenig andere lichamen, niet ten volle het voor het rijk beidende rentepercentage berekend. Gemiddeld werd voor deze credieten op het normale geldende rentetype van 3 pet. een reductie van 1 pet verleend. INTREKKING BEPERKENDE VISSCHERIJ-BEPALINGEN. Nu verschillende landen thans de v.s- scherij niet of minder intensief uitoefenen, hetgeen den vischstand ongetwijfeld ten goede zal komen, ligt het, naar wij van bevoegde zijde vernemen, in het voornemen de op grond van de landbouw-crisiswet bestaande bepalingen inzake de minimum- maaswijdte en het aanvoeren van onder- maatsche visch tijdelijk op te schorten. Tevens ligt het in de bedoeling de be perkende bepalingen voor de haringdrijf- netvisscherij te herzien, zooda1 met volle vleet zal mogen worden gevischt. Ten slotte zal worden bevorderd, dat de periode, waarin de uitoefening der versche haringvisscherij is toegestaan, tot een na der te bepalen datum wordt verlengd. De minister van financiën, heeft aan de Tweede Kamer medege deeld, dat wordt ingetrokken het wetsontwerp, houdende heffing van een nationale Inkomsten- en winstbelasting en wijziging van enkele belastingwetten. De minister van sociale zaken heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat wor den ingetrokken de bij koninklijke bood schap van 10 Mei 1939 aangeboden wets ontwerpen .strekkende respectievelijk tot wijziging en verhooging van het elfde hoofdstuk der rijksbegrooting voor het dienstjaar 1939 en tot uitvoering van een staat-van-dienst-boekje voor jeugdige mannelijke personen. De Nederlandsche Mij, tot Bevordering der Geneeskunst schrijft ons: De ervaring leert dat in tijden van oor log, besmettelijke ziekten, die in gewone tijden nie, gezien worden, gemakkelijk ons land binr.on komen. In 1918 is dit bewezen (vlektyphus). Onverwacht en plotseling toch kunnen vreemde elementen ver over onze grenzen komen en de kiemen mede brengen van ziekten, die in hun land in- heemsch zijn. Met het oog op de tegenwoordige tijds omstandigheden voelt het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst zich verplicht de Nedenandsche bevolking dringend aan te raden kinderen beneden den leeftijd van twee jaar te doen inenten tegen de pokken. Sedert jaren is de verplichte inenting voor schoolkinderen in. Nederland opge heven. De beveiliging tegen de pokken, welke een zeer besmettelijke en tevens zeer gevaarlijke ziekte is, is daardoor zeer gering. Een enkel ingevoerd geval kan een hoogst ernstige epidemie veroorzaken en daarmede de aanleiding worden tot den dood of de verminking van duizenden. Inenting beneden dén leeftijd van twee jaar sluit het optreden van ongewenschte verwikkelingen practisch zoo goed als zeker uit. Omtrent hét inenten van oudere kinderen en van volwassenen winne men den raad in Van zijn huisdokter. Zaterdagmiddag is brand ontstaan in den rechtervleugel van de Oranje-Nassauka- zerne te Bergen op Zoom. Deze vleugel bestaat uit twee verdiepingen, waarin de cantines en de slaapzalen voor onderoffi cieren en manschappen zijn ondergebraóht. Boven de slaapzalen strekt zich over de lengte van het geheele gebouw een zolder uit. Het vuur dat door voorbijgangers werd opgemerkt, woedde aanvankelijk aan den kant van het binnenplein der kazerne. Hier werd het door de brandweer met drie slangen op de waterleiding aangepakt. Spoedig breidde het vuur zich echter uit naar de zijde van de Reitstraat, zoodat extra voorzorgsmaatregelen moesten wor den genomen. In groote hoeveelheden werd bluschmateriaal aangerukt, dat ge deeltelijk door inmiddels gerequireerde militairen werd bediend. Weldra spoot het water uit een twaalftal slangen in de vuur zee. Niet kon worden voorkomen dat de vleugel grootendeels werd vernield. Het dak stortte in, evenals de vloer van de tweede verdieping. Behalve de cantines waren in dezen vleugel ook ondergebracht het archief en de waschkamers. De oorzaak van den brand is nog onbekend. De mare chaussee stelt een onderzoek in. 40) Nadat de hoofdcommissaris met nadruk op de noodzakelijkheid van geheimhouding gewezen had en zelfs door de regels had la ten doorschemeren, dat dit rapport slechts onder de ondragelijke pressie van politieke zijde tot stand gekomen was, zette hij het meer dan duidelijk uiteen, dat hij in zijn ver slag alleen de buitengewone maatregelen behandelen zou. De gewone maatregelen (waarvan hij, zooals hij in zijn voorrede bedektelijk te kennen gaf, op den duur meer succes ver wachtte, dan van een der buitengewone maatregelen) gingen natuurlijk gewoon door. Tot dusver was daarmee echter nog niets bereikt, daar de politie nog over geen enkele aanwijzing beschikte. In het slotartikel van zijn inleiding gaf Hector Frensham de gronden, waaruit maar al te duidelijk het ontbreken van aanwij zingen bleek (d.w.z. het ontbreken van fou ten in de werkwijze van den moordenaar), voor zijn veronderstelling, dat de misdaden slechts door één persoon gepleegd waren. De lijst van de uit het officieele rapport overgenomen bijzondere maatregelen volgt hieronder: 1°. Overal waar zulks mogelijk is, zijn de wachtposten in de eenzaam gelegen en uitgebreid wijken van Londen gedurende den nachtdienst verdubbeld. (Opmerking: Het is niet mogelijk dit overal in te voeren om de eenvoudige en begrijpelijket reden, dat hiervoor niet over voldoende manschappen beschikt kan wor den. Mogelijk kunnen binnenkort alle wachtposten verdubbeld worden door van speciale agenten gebruik te maken. Zie onder.) 2°. Agenten en rechercheurs in burger- kleeding zijn aangewezen om extra nacht dienst te doen. In groepjes van 2 a 3 doen deze tijdens de donkere uren regelmatig de ronde door alle wijken en controleeren daar de agenten. 3». Alle agenten en rechercheurs, die nachtdienst hebben, zijn nu van vuurwape nen voorzien. 4». Extra bereden politie, uit andere dee- len van het land, is aan de hoofdstedelijke politie toegevoegd. Het geheele bereden corps doet thans meer nacht- dan dag diensten. Iedere bereden agent moet tijdens zijn nachtdienst een bepaald aantal wijken surveilleeren. (Opmerking: Deze controle staat natuur lijk los van die omschreven is onder Nr. 2) 5e. Nieuwe voorschriften zijn aan alle agenten en rechercheurs van de hoofd stedelijke en city politie bekend gemaakt, waarin de grootst mogelijke voorzichtig heid geboden wordt ten aanzien van per sonen, die een agent naderen met de klaarblijkelijke bedoeling om hem aan te spreken. Alle manschappen zijn gewaar schuwd dergelijke personen niet dichter' dan tot op 2 meter afstand van hen te la ten komen. (Opmerking: Indien, niettegenstaande de waarschuwing, welke iedere agent volgens de instructie dient te geven aan personen, die hem naderen, iemand toch de voorge schreven afstandsgrens overschrijdt, zal zoo'n delinquent aangehouden en aan een verhoor onderworpen worden). 6e. Groote belooningen zijn zoowel in de pers, als door middel van aanplakbiljetten etc. uitgeloofd voor inlichtingen, welke lei den tot de aanhouding of herkenning van den misdadiger. Ook is er een lijst gepubli ceerd van de verschillende premies, welke gesteld zijn op het verstrekken van eeniger- lei inlichtingen aangaande den misdadiger. Het bedrag, waaruit deze premies bestaan, hangt af van het gewicht der verstrekte in lichtingen. (Opmerking: Onder inlichtingen dient hier verstaan te worden mededeelingen, welke een redelijke aanwijzing blijken in te houden. De belooningen varieeren van f 50 tot 2000). 7e. Een nieuwe wet is ontworpen en thans voor den tweeden keer onder dis cussie, welke zeer strenge straffen op het dragen van vuurwapenen stelt. Bedoelde wet stelt eveneens nieuwe straffen, bijv. op het in huis hebben van vuurwapenen, zonder daartoe vergunning te hebben. (Opmerking: Alle voorbereidingen zijn reeds getroffen om deze bepalingen, on middellijk na de aanneming van het wets ontwerp, in werking te doen treden). 8e. Maatregelen worden genomen ten aanzien van hotels, pensions e.d. De eige naars van dergelijke inrichtingen worden verzocht de politie bij te staan, door het aanmelden van iederen persoon, wiens ge dragingen verdacht voorkomen mochten. n^$on - ^mMKËÊM Gister is in de Hudson vlak bij New York, het nieuwe jacht van onzen vliegtuig bouwer Anthonie Fokker, tengevolge van 'n door onbekende oorzaak ontstanen brand, gezonken, waarbij een lid van de bemanning om het leven kwam en een ander lid werd gewond. Voor den heer Fokker beteekent het verloren gaan van dit jacht een zwaar verlies. Van zijn in Bergen wonende moeder, die 20 Juni 1938 het jacht doopte met de letters Q. E. D., hetgeen beteekent „hetgeen te be wijzen is", vernemen Wy, dat haar zoon, die momenteel in Amerika vertoeft, de vorige week nog een succesvolle tocht met het jacht had gemaakt. Voor een huwelijksreis van een paar Amerikaansche vrienden had hij het jacht afgestaan. Een uur nadat de bruiloftsgasten het jacht hadden verlaten (het bruidspaar was met de bemanning voor een huwelijks reis doorgevaren), ontstond vlak bij New York brand in het jacht. De brandweer wist DISTRIBUTIEREGELING VOOR KUNSTMESTSTOFFEN. De minister van economische zaken maakt bekend, dat met ingang van 9 October 1939 in werking zal treden een distributieregeling van kunstmeststoffen, met uitzondering van kalkmeststoffen. De centrale leiding van de kunstmest- distributie berust bij het kunstmestdistri- butiebureau, gevestigd te 's-Gravenhage, Alexanderstraat 19, terwijl tevens is inge steld een commissie van advies voor de distributie van kunstmeststofen. Het verkoopen en afleveren van kunst meststoffen is met ingang van den ge noemden datum nog slechts toegestaan aan hen, die bij het kunstmestdistributiebureau zijn ingeschreven. Voor inschrijving kunnen in aanmerking komen, de_ volgende personen of lichamen: le/ -kuristmes'tprodüeenten; waaronder wórden Verstaan allen, die kunstmeststof fen bereiden, samenstellen of delven; 2e. handelaren in kunstmeststoffen, waaronder mede te verstaan coöperatieve of andere aankoopvereenigingen, welke betrokken zijn bij den handel in kunstmest stoffen, alsmede importeurs en exporteurs van kunstmeststoffen. Degenen, die ingevolge de kunstmest- distributiebeschikking 1 een inventarisa tieformulier hebben ingevuld er. opgezon den, worden geacht een verzoek om in schrijving te hebben gedaan. Overigens dient een verzoek om inschrij ving schriftelijk te geschieden aan het kunstmestdistribvtiebureau. Het vervoer van kunstmeststoffen is met ingang van 9 October weer vrij. Verdere mededeelingen voor belang hebbenden worden afzonderlijk bekend gemaakt. FELLE BRAND TE AMERSFOORT. Een felle brand heeft gistermorgen ge woed in een garage op het terrein van de gemeentelijke reinigingsdienst aan de Eem te Amersf-ort. De brandweer kon niet beletten, dat het gebouw alsmede de vier daarin aanwezige vuilnisauto's in de vlammen of gingen. De oorz-ak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. den brand te blusschen en 8 leden v manning en het bruidspaar te reddndebe' lid van de bemanning, dat goed kon Eïtl men Is verdronken. Het jacht zonk ZWtm' Het jacht had een lengte van 34 m breedte van 6 m. Het was geheel 5 6611 aanwijzingen van Fokker met het ii vliegtuigmateriaal geconstrueerd de snelheid belangryk kon wórden S* voerd en dit jacht het snelste ter wereld In ons nummer van 21 Juni van het w j'aar maakten wy nog uitvoerig melding 2 de te waterlating van dit jacht te N. Jersey aan de Hudson. waar Fokker landgoed bezit. Op zyn verzoek werd tol"1 het jacht door zijn moeder in Bergen tel fonisch gedoopt en te water gelaten. Men ut begrijpen, dat Fokker zeer onder den indruk is van het verloren gaan van zijn schepping Hem kennende kan verwacht worden dat zijn energie door deze teleurstellingnog meer gespannen zal worden. Verzekering dekt de schade. UITSLAANDE BRAND TE ROTTERDAM. Zaterdag is brand uitgebroken in den motorhandel van den heer P. Dekker op den hoek Middellandstraat-Jan Sonjestraat te Rotterdam. Toen de eigenaar in de werkplaats ach ter den winkel bezig was met het soldeeren van een benzinetank sloeg plotseling een steekvlam uit, die de werkbank vlam deed vatten. De kleeren van den motorherstel ler vatten vlam, doch de man wist deze zelf te dooven en naar buiten te snellen. In de werkplaats met de zeer brandbare omgeving verspreidden de vlammen zich met groote snelheid en spoedig sloeg het vuur over naar den winkel, waar de vlam men voedsel vonden in.de triplexbeklee- dïng van muren etalage. Met een har den knal "sprongen de ruiten Waardoor tót vuur lucht kreèg eb de vlammen nog ver- dé.r oplaaiden. 'TT*. Orfidat dé bovenverdiepingen groot ge vaar liepen, werd het vuur door de dade lijk gealarmeerde brandweer krachtig aangepakt. Een vijftal in den winkel en werkplaats staande motorrijwielen werd een prooi der vlammen. DE VERWERKING VAN SUIKERBIETEN. Bepalingen voor telers. De minister van economische zaken maakt, in aansluiting aan een reeds vroe ger verschenen persbericht bekend, dat de thans bestaande regeling betreffende het vervoederen 'van suikerbieten aldus moet worden verstaan, dat het bewerken en verwerken van suikerbieten door den teler slechts zal zijn toegestaan, indien deze aantoont, dat hij de geheele, hem toege wezen, hoeveelheid garantiebieten aan eenige erkende suikerfabriek heeft gele verd of dat hij de beschikking zal houden over een voldoende hoeveelheid in staat te zijn, dat alsnog te doen. De Be paling dat suikerbieten alleen verw®{ of bewerkt mogen worden door den van de betreffende bieten zelf "lijft;. verminderd gelden. Ook het vervoere afleveren van suikerbieten anders dan de suikerfabrieken blijft verboden. (Opmerking: Het zal natuurlijk enorm veel werk met zich meebrengen al de ge gevens te sorteeren en te classificeeren en soms na te gaan, waarmee eerzuchtige, dwaze en al te fantasierijke lieden ons zul len overstroomen. Het doel moet echter in dit geval de middelen heiligen). 9e. De motorpolitie is met meer dan 50 procent versterkt. Patrouilles toeren des nachts door de geheele stad. 10e. Alle agenten, bereden agenten en rechercheurs hebben sedert eergisteren de instructie gekregen, eenzame wandelaars, die zij tusschen middernacht en het aan breken van den dag tegenkomen, aan te houden en te fouilleeren. (Opmerking: Dit zal eveneens voor de speciale agenten gelden. Zie onder). 11e. De reserve-afdeeling speciale agen ten is reeds bij het corps ingelijfd en er zullen (zooals morgen uit de kranten zal blijken) nieuwe vrijwilligers opgeroepen worden. (Opmerking: Wanneer de politie met ba- hulp van speciale agenten tot de vereisch- te sterkte aangevuld kan worden, is het wellicht mogelijk alle wachtposten in den nachtdienst te verdubbelen. Ook wordt de mogelijkheid overwogen om een speciaal keurcorps van agenten in burger in het le ven te roepen. Er zal echter heel wat tijd mee heengaan, voor de leden van de spe ciale politie allen in actieven dienst zijn, daar zooals men begrijpen en waardeeren zal het noodzakelijk is van iederen can- didaat de antecedenten na te gaan met het oog op de gebeurlijkheden dat het wel eens met de plannen van den misdadi ger zou kunnen strooken, zich voor dit corps aan te melden. Dit is overigens niet waarschijnlijk, daar hy daardoor m zijn wegingsvrijheid belemmerd zou1 ht„ doch de mogelijkheid mag niet v zaamd worden. Zie noot onder). ,en 12e. Een systeem van wachtwo (welke iederen nacht verander w {en ingevoerd, om te voorkomen,® in uniform hun collega s in bu g verdenken. uit- Opmerking: Dit systeem wordt )n gewerkt, wanneer het speciale volledigen dienst komt). Noot. Van verschillende zydc 8 deIj8gr op de mógelijkheid, dat de elde po- misschien wel een lid van d g analyse litie-macht zelf is.. Na zorgvuldige van dit gezichtspunt, mag di uWgezet'e geslotengeacht worden. Een >u#n <jcr bestudeering van de tijden t „^er aangetoond, o wöx* moorden heeft aangewon. --- w«- dan onwaarschijnlijk genoe™ 00ijtiem»cht den, dat een der leden van d p rden»ar met eenige mogelijkheid de geweest zou kunnen zijn Na nog eenige andere - verm0eo'i'" teekeningen, welke de inteH dat Scotland Yard aangaand gI te gentie van het Lagerhuis er t vCJ- hoogen dunk op nahield weIk? gende overzicht van de wenken,^ d gunstige overweging 8®" 0nuitvt>er om de aangetoonde rede blyken. (Wu.dl v-ervo ilgd'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 6