WEK UW LEVER-GAL OP tweedeblad. fin ,,fhe motorschoener gestrand. de 0-15 en de 0-20 hadden slecht weer. aflfl ,»i«ft1lW. I VOlPP TV)APCt vlftf v radiotelefoonverbinding met peru. groote hoeveelheid graan in beslag genomen. eerste wandelaars uit lemmer te urk. landstormers met klein verlof. de spoorWEGTENTOONSTELLING gesloten. n0ngeb^der tr oostmahorn GEMENGD NIEUWS. De strijd in het Westen. italiaansche persindrukken. invoering van wintertijd in frankrijk. zweden wënscht crediet voor oorlo tstuig. auto-ongeluk te antwerpen eischt vier menschenlevens. .(naboot „Insulinde" van moto^zSollandsche Redding- zaterdag tegen den avond a. en «e ^0°happy lS :aatscn^7h orn vertrokken - 00S.tm?- verleenen aan een v31«ter,-e te >sSli*L zeegat fr»1 Schie iesche rrrion nikoog ten einde in het ten noordwesten van nood verkeerenden in van ffotorecïioen1er. yan den schipper^ Vol ge"5 jp" die tegen middernacht op insuh»ldleruggekeerd is het een "e .-t.nn lS lemëb fl£lo_. Ingewanden §oen8vloèIenVWttnn «*rt "5Ver"*al ln uw lever-gal onvoldoende 1?' «?,n.n.eJïr de" atroon' »«n het bederft. U voelt 11 m.'-ïto uw v°ed»el niet, Uw lichaam ia varriftfiü#blazen*raakt verstopt, ellendig. u alet aÏÏeaawart. V0#lt u beroerd ®n len. U moetCARTER8 ï?BVBn"p?tV'epniidde- om deze liter .ever gal vrVu doenToT nerncn zult u een geheel ander n,.... 1 oe" 'loeien en u Hik. plantaardig aacht onïSïS.-T?. n" °nachade- gal te doen vloeien. onovertro"en om de lever- droglsteiu'v.'o.VS. Lcver~p"letJ«a bü apotheker» en gela- haa'r station 1 e nati0naliieit. Schout bostemd voor Amsterdam, met houi trrnnden van h De regeeringspersdienst meldt: h mL !an Killsber«en. O-15 en 0-20 «rondeJ0o^d' bevonden zich tien personen, zeer slecht weer ondervonden! Dtentenge- den ^t^ dat over de gronden van het get schiP w geslagen is lek gestooten friesche zjega binnenkanl der vfr!0IfoOr anker gegaan M Aan 'An vrouw waaronder ee. heeft den geheelen nacht De "Iwmen om het schip boven water „oeten pomPe te houden, d 0m vier uur is de „Insu- Qjsterochten ren en ln den ioop linde" 0P"'jddag gelukte het den schoener, van den m well voei ligP „on tebre"fkn. het lek bestaat er geen gevaar Ondanks n votge moest het verband gedurende eeni- gen tijd worden verbroken. Thans zijn de schepen bewesten Ierland weder vereenigd en zetten gezamenlijk bij fraai weer de teis voort. Overigens valt geen bijzonders te vermelden. hipek te zijn de „Wellamo", gezag- ivTJrtw»! naar pen veilific -llr kapitein Niemi, voe?-!L in de nabijheid naar een veilige van Oostmahorn Nu ook rechtstreeks. - - ,„nB N" ^en rechtstreeksche radiotelefoon- - schiD en lading. De „Wellamo was verbinding met Argentinië tot stand is ge- v°orJr van Finland naar Amsterdam. bracht) 2ullen by wijze yan f g °1 «wordt de komst van de assuradeu- sprekken met Peru langs deze verbinding «feewacht, waarna zal worden beslist, kunnen worden gevoerd, ren afge v.ot cchin zal cebeuren. ren verder met het schip zal gebeuren wat ei v i een schip Van 1996 ^'tón en is in 1927 gebouwd. Het be- hoort in Helsinki thuis). HENRI DEKKING OVERLEDEN pf voorzitter van den Nederlandschen journalistenkring. cm biina 68-jarigen leeftijd is te Rotter dam overleden de heer Henri Dekking. mnalist en literator, voorzitter van den fierlandschen Journalistenkring. Na een zware operatie in het voorjaar was hii langzaam in zooverre hersteld, dat u eenige weken geleden het voorzitter schap van den „Kring" weer op zich dacht te nemen. Een plotselinge ernstige longontsteking bracht echter nog onverwacht het einde. Henri Dekking is op 13 December 1871 te Rotterdam geboren. Hij bezocht er de H.B.S. en kwam in 1892 bij de redactie van het Rotterdamsch Nieuwsblad, waar hij tot 1937 is gebleven. Hij kreeg naam als tooneel- ctlticus en als schrijver van het overzicht der raadszittingen. Ook buiten zijn beroep genoot de heer Dekking groote bekendheid Hij was een graag gehoord spreker en voor drachtkunstenaar op de nutslezingen overal in het land. Voorts maakte hij naam als tooneelschrijver (Groote dagen, Het gouden kuiken, Kwakzalvers, Stadhuis en Homo Morris met dr. C. P. van Rossum samen geschreven). Ook eenige romans verschenen van zijn hand: Winterkoninkje, Getroffenen, Op dwaalwegen en De glazen graaf. In 1901 werd hij gekozen in het bestuur un den Nederlandschen journalistenkring, flke functie heeft hij hier vervuld: vice- voorzitter, penningmeester, secretaris, gede legeerde, totdat hij tenslotte na het aftre den van don heer D. Hans het voorzitter schap aanvaardde. Ook was hij gedurende 35 jaar secretaris van de Rotterdamsche journalistenvereeniging. Hij was een ijveraar voor de Rotterdam sche volksuniversiteit, waarvan hij onder voorzitter was. Van de gemeentelijke too- neelcommissie was hij voorzitter, evenals van de commissie van beheer van het openluchttheater „Dijkzigt". Henri Dekking was officier in de Orde van Oranje-Nassau en drager van eenige ansche en Belgische onderscheidingen. De verassching van het stoffelijk over schot heeft plaats te Westerveld, Donder ss 12 October, na aankomst van trein 12 uur 14, Inlichtingen kantoren. verstrekken de P.T.T.- Ambtenaren van de veevoedervoorzie ning hebben bij een landbouwer te Bar- neveld 4575 kilo graan in beslag genomen. De voorraad bestond uit tarwe, rogge, gerst en mais. Nadat proces-verbaal is opgemaakt, heeft men de in beslag genomen voorraad overgebracht naar de schuren van de Coöp. Aankoopvereeniging Barneveld en omstreken, welke schuren dienst doen als centrale voor in beslag genomen goederen. Zaterdagmiddag zijn te Urk de eerste wandelaars uit Lemmer over den in den loop van de vorige week gereed gekomen dyk gearriveerd. De heeren P. de Rook, A. Kleinsma en P. de Bijl vertrokken Za terdagmorgen te kwart over zeven van Lemmer en kwamen te half één op Urk aan. Zij meldden zich bij den burgemees ter van Urk, die hun een oorkonde heeft uitgereikt. De heeren zyn 's middags om twee uur weer vertrokken. de^JH11 bevoeS<^e zijde wordt ons medege- yp. da; binnen afzienbaren tijd onge- wlliioo i gem°biliseerden, bij den vrij val,,*11 :andstorm> die krachtens een storm V00r den vrijwilligen land- zullon ware? °Pgeroepen, met klein verlof £uuen Worden schieden gezonden. Zulks zal ge- kenen j.lnêev°lge verzoeken der betrok- liee vork'6 ,ver^'aard hebben een vrijwil- gaan in i nis Rechts te hebben aange- zullen ,,„e.meeninS bij mobilisatie niet te worden opgeroepen. Gister»,,?0!®8? bczoekcrsaantal 258.724. jubileum-tent? 1S4 ?e Sroote spoorweg- van het vn 0lling op het terrein het Paleis aan het pZi A,11*6 Faleis van Volksvlijt stoten D? T splcin te Amsterdam ge- ton passeerde l JbkZoeker' die de loket" Een bezoek J w het "ummer 258.724. Worden, vonr i ormidabel genoemd kan bet licht dPr'♦■■üVanneer men bet ziet in zietl van J",^«omstandigheden. Afge- buurden wat°jnste"'ngen' die unaanden pochte', de drukst land werd eek s,ln s vele jaren in ons Vfla dertie dn„ n' Over een periode L*n bijna 9onn°nuTrd een daggemiddelde Op den j ,a nde bezoekers ge- bienschen en dag passeerden aen derde Van ?e. c°ntrole. Meer dan v3ren Personen otale aantal bezoekers ran deze i0nrt beneden achttien jaar. si}1?1 40.00() menschen kwamen er sul ln klassr.U „Vader °f moeder en v Ces der tent groepsverband. Het 1839 -~ veZn8t!llin« bet treintje dl ?s en togde bijna f60.000 pas- Z Sche? 1 aiSt3nd af' seliik aan 1: 3000 k.m en constanti- str»0°stmahnr N0Men- een t Self uur Eed1S gister°chtend om-| de ü-?vi8 kanongebied k°rten tijd «ilani e rtohtin„ gehoord, komen den. nS van de Oost-Friesche Geheime zender opgespoord. - De mare chaussee te Hengelo heeft gistermiddag, in samenwerking met ambtenaren van de P.T.T., in een arbeiderswoning aan de Ol- denzaalschestraat ten huize van D. H. een geheimen zender in beslag genomen, die juist clandestiene uitzendingen deed onder den naam van „De kleine piccolo". Proces verbaal is opgemaakt. Toestellen e.d. zijn in beslag genomen. Een kwart mlllioen bezoekers. - Zater dagmiddag is de 250.000ste bezoekster van de spoorwegtentoonstelling „De trein 1839- 1939" de loketten gepasseerd. Aan de gevolgen overleden. - De 57- jarige waterstoker J. Borst, die Maandag j.1. in de Galileistraat te Rotterdam, na een bot sing tusschen twee auto's van een vracht auto viel en tengevolge daarvan een schedel- basisfractuur had bekomen, is in het zieken huis aan den Coolsingel aan de gevolgen overleden. Geen geluktelegrammen meer naar Duitschland. - In het telegraafverkeer met Duitschland worden voorloopig geen geluk telegrammen meer toegelaten. De verbinding met Ameland. - De sinds Woensdag op de Wadden gestrande passa gierboot is gistermorgen vlot gekomen en is aan de pier te Ameland aangekomen. Men hoopt, dat thans weer een geregelde veer dienst voor passagiers zal zijn geopend. De gestrande veeboot is echter nog niet vlot. Het vee wordt nog steeds vanaf den w„l van voer en water voorzien. Verbindendverklaring gevraagd. - De bedrijfsraad voor het loodgieters- en fitters- bedrijf heeft een verzoek ingediend tot ver bindendverklaring van bepalingen van de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor dat bedrijf. Verwerken van beenderen. - De mi nister van economische zaken brengt ter al- gemeene kennis van belanghebbenden, dat voor ingeschreven bij de sectie beenderen van het rijksbureau voor chemische pro ducten de op 6 October 1939 eindigende alge- meene dispensatie van het verbod van be- of verwerken van beenderen is verlengd, en wel tot en met Vrijdag 20 October. Ook in den nieuwen termijn is het be- of verwer ken (alsmede het doen be- of verwerken) van beenderen zonder vergunning van den directeur van het rijksbureau slechts toege laten tot een hoeveelheid gelijk aan ten hoogste 1/13 van de hoeveelheden, welke door de betrokken ondernemingen in het eerste halfjaar van 1939 zijn be- of verwerkt. Breien voor gemobiliseerden. - Het Centraal secretariaat van het comité „Breit allen mee" brengt het volgende ter kennis: Volgens schrijven van den minister van defensie van 5 October j.1. worden voor de Koninklijke Landmacht uitsluitend gevraagd polsmoffen, handschoenen en sokken, dus geen bivakmutsen, dassen, wanten, buikban den, slaapzakken e.d. Kleur van polsmoffen en handschoenen grijsgroen of grijs, voor sokken willekeurig, maar niet te licht. Voor de Koninklijke Zeemacht worden gevraagd polsmoffen, sjawls, bivakmutsen, visschers- kousen (lange tot aan het kruis). Alles don ker blauw. Meer bedrijvigheid aan het Westelijk front. In vele niet-officieele militaire kringen verwacht men een spoedig Duitsch offen sief aan het W. front, waarbij men aanneemt, dat het terrein van den strijd zou liggen tuschen Luxemburg en den Ryn. Men betoogt, dat Gamelin de Duitsche troepen in een positie heeft gebracht, waar in zij den volgenden zet moeten doen. Een waarnemer zeide „het is een eeuwenoud mi litair axioma, dat een initiatief onder dwang veel van zyn waarde verliest, omdat het ge nomen wordt uit uitnoodiging van den vijand". De militaire correspondent van de „Eve^ ning Standard" schryft, dat er reusachtige Duitsche troepenconcentraties worden uit gevoerd op de plaats, waar zich de Ryn van de grens verwijdert. Hjj schat de sterkte der Duitsche troepen achter het front van Karlsruhe tot Trier op zestig divisies. Ten aanzien van de grootte van het Britsche hulpleger voegt de cor respondent hieraan toe: „Cijfers mogen niet gegeven worden, doch men kan zeggen, dat het Britsche leger, dat in 1914 den linker vleugel van het geallieerde, leger vormde, toen het den eersten schok van het offensief van von Kluck opving, blij zou zijn geweest, wanneer het de sterkte van zyn opvolger zou hebben gehad". Uit Parijs meldt Reuter, dat de activiteit aan het front, het slechte weer ten spijt, grooter is geworden. Niettegenstaande de activiteit van de Duitsche troepen aan verschillende sectoren van het front tusschen Rijn en Moezel schijnt tot op het oogenblik nog geen gevaar voor een aanval op groote schaal te dreigen. Tal ryke patrouilles worden uitgezonden naar de Fransche voorposten en het artillerievuur is vrij hevig, vooral bij Orenthal is de Duitsche infanterie actief. Langs de Moezel zijn de Fransche troepen thans ongeveer zes kilometer op Duitsch gebied doorgedrongen. In dit gebied lagen geen versterkingen van de Siegfriedlinie en de Fransche opmarsch stiet niet op ernsti- gen tegenstand. Het gebied van Orenthal, waar thans acti viteit merkbaar is, vormt een vooruitge schoven positie van de Franschen, welke steunt op het plaatsje Bitche, waar in vredestijd een deel van de bezettingstroepen van de Maginot-linie wordt opgeleid. De Franschen zijn hier vast genesteld, zij be schikken hier over verdedigingswerken, welke een onderdeel vormen van.de Magi not-linie. Zij vormen een ernstige hinder paal voor het Duitsche leger. De hardnekkigheid, waarmede de Duit sche bevelvoering de activiteit onderhoudt van haar \roepen in den sector van de Moezel, doet blijken, welk belang zij hecht aan den door de Fransche troepen in de zen sector sedert het begin der vijande lijkheden tot stand gebrachten opmarsch. Gelijk reeds gemeld werd, bedreigt deze Fransche opmarsch in dit gebied, evenals de opmarsch in den sector van de Nied, den rechtervleugel der Duitsche stelling, die bestemd is tot dekking van het Saarbekken. Deze dreiging komt over een met die, welke drukt op het steen koolbekken door den Franschen opmarsch ten oosten van Saarbrücken en naar den loop van de Blies. Na drie dagen bombar dement door de zware artillerie is de Duitsche infanterie in dezen Moezelsector opgetreden met een reeks overvallen. Het betreft kleine plaatselijke operaties met geringe troepensterkte, die gemakke lijk gestuit werden door het vuur der automatische wapens. Komende na het vrij hevige bombarde ment vormen deze pogingen niettemin een belangwekkende aanwijzing. EEN RUSSISCHE PERSSTEM. De „Izwestia" over „Oorlog of vrede?" De Izwestia schryft in een hoofdartikel „Oorlog of vrede": Het buitengewoon snelle uiteenvallen van het staatsorganisme Polen was een ontetwistbaar bewijs voor zijn niet- levensvatbaarheid en neemt de motieven weg voor een voortzetting van den oorlog in West-Europa. Zelfs blinden kunnen thans zien, dat de Poolsche staat in zijn vroegeren vorm en op zijn oude grondge bied niet weer kan worden opgericht. Dit is de reden waarom een voortzetting van den oorlog geenszins kan worden ge rechtvaardigd en dit een onverstandig bloedbad zou zijn. De staking van dezen oorlog zou beantwoorden aan Ze belangen der volken van alle landen." De voorstellen van Httler. Sprekende over de voorstellen van Hitier merkt het blad op, dat „zij kunnen worden aanvaard, verworpen of aan eenige wijzi ging worden onderworpen. Men kan niet miskennen, dat zij in ieder geval kunnen dienen tot werkelijke en feitelijke basis voor besprekingen, welke ten doel hebben zoo spoedig mogelijk vrede te sluiten." Engeland en Frankrijk conce itreeren in hun handen de verpletterende meerder heid der koloniale bezittingen. Het is blijkbaar de wensch er hun overheersching te handhaven zonder een deeling, welke de ongecontroleerde uitbuiting verzekert van millioenen koloniale slaven, die het meest effectieve motief vormt voor het belang 'der regeeringen van Groot-Britannië en Frankrijk in een oorlog tegen Duitschland. Een poging de vredelievende voorstellen van Duitschland te miskennen beteekent het aangaan van de verantwoordelijkheid voor de'ontketening van den oorlog en voor het enorme aantal slachtoffers en verwoestingen, welke de oorlog verooi- Vrede of oorlog, dat is Je vraag. Voor standers van de leuze, „oorlog tot een overwinning" zijn vóór een oorlog en tegen den vrede. Wie van dezen oorlog om de wereldhegemonie ook profiteert de arbei dersklasse kan er slechts het slachtoffer van zijn. De correspondent van de Italiaansche bla den in Parys en Londen maken melding van de uitgesproken negatieve standpunten welke door de redevoering van Hitier zijn gewekt bij de openbare meening en bij de pers der beide hoofdsteden. De Parijsche correspondent van de Regime Fascista schryft man in the street ondervraagd te hebben: een snel contact met menschen van alle sociale klassen, zoo zegt hij, brengt de objectieve overtuiging met zich mede, dat het nutteloos zou zijn de geringste mo gelijkheid tot een accoord te zoeken op een grondslag van de voorstellen van Hitier. De correspondent voegt hieraan toe, dat de woorden van Hitier de nationale Fransche gevoeligheid hebben geschokt. De Italiaan sche bladen teekenen met dezelfde aandacht de weinig gunstige, ja zelfs vijandige reac ties aan in de voornaamste neutrale landen RUSSISCHE STAPPEN BIJ DE FINSCHE REGEERING. Het Finsche Telegraaf Agentschap publi ceert het volgende bericht: „Zooals de minister van buitenlandsche zaken, Erkko, reeds op 18 September heeft medegedeeld, zijn tusschen Finland en Rus land langs diplomatieken weg onderhande lingen over zekere punten van politieken en economischen aard gevoerd. De Sovjet-Rus sische regeering heeft thans gevraagd of de Finsche regeering bereid is een specialen gevolmachtigde te zenden ter bespreking van hangende vraagstukken. De Finsche regeering overweegt thans deze vraag". NIEUWE RUSSISCHE EISCHEN AAN ESTLAND? Volgens zekere te Moskou in omloop zijn de geruchten zou de Sovjet-Unie nieuwe eischen aan Estland willen stellen. De Sov jets zouden de bezetting opeischen van nog twee plaatsen op Estlandsch grondgebied en bovendien een doortocht via land willen hebben voor de Russische contingenten die de lucht- en marinebases op Estlandsch grondgebied moeten gaan bezetten. Oor spronkelijk was overeengekomen, dat de2e troepen via zee naar Estland zouden worden overgebracht en niet het land zouden doorr trekken. ECONOMISCH PROGRAMMA TUSSCHEN DUITSCHLAND EN DE SOVJETS. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: Bij zijn laatste bezoek aan Moskou heeft de rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, met volkscommissaris Mo- lotof, overeenkomsten getroffen volgens welke de beide regeeringen met alle midde len de'handelsbetrekkingen en het handels verkeer tusschen Duitschland en de Sowjet- Unie zullen ontwikkelen. Te dien einde zal door beide partyen een economisch program worden opgesteld, volgens hetwelk de Sov jet-Unie Duitschland grondstoffen zal leve ren, welke Duitschland zal compenseeren door industrieele leveringen, die zich over geruimen tyd uitstrekken. Dit economisch program zal zoo worden opgesteld, dat het DuitschRussische handelsverkeer naar hoeveelheid weer het maximum van het verleden bereikt. Tot nakoming van deze overeenkomsten if gezant Ritter, die de opperste leiding heeft van alle handelsaan gelegenheden in het departement van bui tenlandsche zaken, alsmede een handels delegatie, welke onder leiding staat van ge zant dr. Schnurre, heden naar Moskou ver trokken. Tot de delegatie behooren zoowel verte genwoordigers der betrokken Duitsche rijks ministeries, alsook der Duitsche handels kringen. Behalve op de toeneming van het handelsverkeer tusschen beide landen, zul len de besprekingen vooral ook betrekking hebben op de vervoers- en verkeerskwesties tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie. De onderhandelingen zullen ongeveer twee weken duren. Een tiental econmische deskundigen, zakenlieden en vertegen woordigers van verschillende takken van handel en nijverheid, om. de petroleumin dustrie, de chemische industrie, de spoor wegen en de scheepvaart, bevindt zich reeds in Moskou om de Duitsche missie bij te staan. Bij de besprekingen werd in het bijzon der overeengekomen, dat de Ussr onver wijld zal beginnen met de verzorging van Duitschland met grondstoffen en Duitsch land met leveranties aan de Ussr. ZWEEDSCHE SCHEPEN OPGEBRACHT. Uit Stockholm wordt gemeld: Volgens een door de reeders ontvangen mededee'ing zijn de Zweedsche schepen „Freden" en (,Svangen" aangehouden en voor onderzoek o.er lading naa>- Kiel opga- bracht. RUSSISCHE TROEPENCONCENTRATIES BIJ DE KAUKASISCHE GRENS? Afghaansche en Iraansche kringen in Moskou toonen bijzondere belangstelling voor Russische troepenconcentraties, waar omtrent berichten zijn verschenen, en die naar het schijnt zich hebben voorgedaan in de streek van Bakoe en op zekere an dere punten van de Kaukasische grens, waarvoor men niet duidelijk het motief ziet. Het feit is trouwens nog niet geveri fieerd. DE RUSSISCHE EISCHEN AAN LITAUEN. Buitenlandsche kringen alhier ^elooven, dat de Sovjetregeering uit de besprekingen met den minister van buitenlandsche zaken van Litauen zooveel mogelijk voordeel zal trachten te behalen. Men verwacht, dat de Sovjets minstens het recht van doortocht zullen eischen ingeval van een invasie of van bedreiging met agressie door een groote mogendheid tegen Rusland of Letland en Estland. Wellicht zal het recht worden opge- eischt, garnizoenen en versterkingen aan te leggen langs de grens van Oost-Pruisen, teneinde de Duitsche inrichtingen in het Memelgebied te neutraliseeren. DE RUSSISCHE—FINSCHE BETREKKINGEN. Zoowel uit Kopenhagen als Stockholm ko men berichten, volgens welke Finland be sloten heeft de Russische uitnoodiging te aanvaarden en een specialen gevolmachtig de naar Moskou te zenden voor onderhan delingen over de vraagstukken van politie ken en economischen aard. Rusland heeft blijkbaar belangstelling voor drie kleine eilanden in de Finsche Golf, Hogland, Seits- kaer en Tyaerskaer. De Stockholmsche cor respondent van de te Kopenhagen verschij nende „Berlingske Tidende" gelooft, dat Fin land deze eilanden, die voor Helsinki van weinig beteekenis zijn, zal afstaan, doch overigens een krachtige houding zal aanne men. Hij voegt hieraan toe: „Finland is geen Baltisch land, doch een deel van Scan dinavië. Het heeft lang geen slechte strate gische positie en een sterke defensie". Ook Zweden slaat de ontwikkeling aandachtig gade. In hun commentaar op de betrekkingen tusschen Moskou en Helsinki geven de Zweedsche bladen eenstemmig uiting aan de meening, dat Finland niet tot de kleine randstaten gerekend moet worden, doch be schouwd moet worden als een Noorsche staat, die in politiek, cultureel en historisch opzicht naar het westen georiënteerd is. De bladen herinneren er aan, dat de strekking der Russische voorstellen nog niet bekend is, doch zij weigeren te gelooven, dat de Sovjet voornemens is Finland te behande len zooals de kleine Baltische landen. In dien dat wel het geval zou zijn, zou een zeer sterke reactie gewekt worden in de publieke opinie, niet alleen in alle Noord- sche landen, maar ongetwijfeld ook in lan den overzee, zooals de Ver. Staten, waar de sympathie voor de noordelijke landen groot is. De vroegere premier, thans gezant in Stockholm, zal zich naar Moskou begeven. Paasikivi was voorzitter van de Finsche delegatie, die het vredesverdrag tusschen Finland en de Urss in Dorpath ondertee- kende in 1920. Hij verstaat uitstekend Russisch. NIEUW HANDELSVERDRAG TUSSCHEN ESTLAND EN DUITSCHLAND. De staatspresident heeft op voorstel der regeering ingestemd met het sluiten van een nieuw handelsverdrag tusschen Estland en het Duitsche rijk en den Estlandschen gezant in Berlijn gemachtigd de betreffende ver dragen te teekenen. Voorts zal een Estland- sche delegatie naar Stockholm vertrekken, om handelsbesprekingen te voeren met Zweden. FINLAND ROEPT RESERVISTEN OP. Het Finsche ministerie van oorlog deelt mede: „Daar het noodig schijnt te zijn, de neutraliteitsdefensie van Finland te verster ken, zijn de reservisten der troepenafdeelin- gen voor buitengewone oefeningen onder de wapenen geroepen. Daar hierdoor gebrek aan ruimte wat de mogelijkheid voor in kwartiering in de garnizoenen is ontstaan, zijn deelen der troepen uit de stedelijke gar nizoenen naar het platteland verplaatst, waar zij tevens voor het aanleggen van ver sterkingen kunnen worden gebruikt". DE SIEGFRIEDLINIE. Een jonge Engelsche vlieger-luit., die deel genomen heeft aan een verbazingwekkende vlucht boven de Siegfriedlinie, in den loop waarvan de vliegtuigen zelden hooger vlogen dan dertig meter en slechts éénmaal be schoten werden, heeft verteld, dat tydens de verkenning de vliegers een prachtige reeks foto's hebben genomen van de Duit sche verdedigingswerken. Wat op my den meesten indruk maakte zoo vertelde de luitenant was de zichtbaar onvoltooide toestand van de Siegfriedlinie. Zy is zeer gemakkelijk te identificeeren, omdat het gras nog geen tyd gehad heeft over de omgewoelde aarde te groeien. Op vele plaatsen zagen wij hoopen versch op gedolven aarde, maar nergens zagen wij iemand, die werkelijk aan den arbeid was aan de fortificaties. Op één plaats vlogen wij over een geweldig kanon, dat door een groep mannen werden gecamoufleerd. Ik zag ze duidelijk naar ons staren met hun verf potten in de hand, klaarblijkelijk niet in staat een beweging te maken. Wij vlogen over vele dorpen, maar zagen geen enkelen burger-inwoner in de straten, die bijna steeds verlaten waren". De vlieger-luitenant, die geen verklaring wist voor het feit, dat het eenige vuur, dat op hen was gericht, afkomstig was van een er.kel gewoon machinegeweer, kan evenmin een verklaring geven van de vreemde schoor voetendheid der Duitschers om de geheimen achter de linies te beschermen. Onder de din gen, die hem verder verwonderd hadden, noemde hij een reeks merkwaardige, niet te identificeeren aardhoopen en kuilen in de velden en bosschen, voorts merkwaardig groote schuren van gelijk model aan den buitenkant van vele dorpen, verdacht uit ziende nieuwe gebouwen en betonnen ge- schuttorens aan den buitenkant van dorpen, merkwaardige experimenten met camou flage en soms wat men volledige, nagemaak te dorpen zou kunnen noemen. DE „IROQUOIS". De „Iroquois" wordt thans door Ameri- kaansche oorlogsbodems geëscorteerd. Het departement van marine onthult echter niet, waar het schip zich bevindt. Het staatsblad zou gister een decreet pu- bliceeren, waarbij de normale tijd wordt hersteld in den nacht van 18 op 19 Nov. a.s. om 24 uur. De Zweedsche regeering heeft om een cre- diet gevraagd van 36 mlllioen Zweedsche kronen voor den aankoop van 102 vliegtui gen, alsmede een crediet van 15 mlllioen kronen voor den bouw van vier groote en zes kleine mijnenvegers. Gisterochtend is een auto, waarin zes be woners van Lier zaten, te Antwerpen van den weg geraakt en in het water van de ha ven terechtgekomen. Vier inzittenden zyn daarbij om het leven gekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 7