fMfdoa&L TWEEDE BLAD. MOBIEL CORPS VAN HAVENARBEIDERS. Het Britsche ministerie van arbeid publi ceert een overeenkomst, tot stand gekomen tusschen de regeering, de werkgevers en de werknemers, waarin wordt voorzien in de organisatie van een reusachtig mobiel corps van havenarbeiders, die van de eene haven naar de andere kunnen worden overge bracht naar gelang van de plaats, waar zij noodig zijn. De regeering zal steun verlee- nen door faciliteiten voor vrij reizen te ver schaffen en de betaling van een minimum dagloon van tien shilling te garandeeren. De werkgevers zullen vijf shilling per dag extra betalen, wanneer de arbeiders buiten de plaats hunner inwoning moeten werken De voorzitter van den bond van trans portarbeiders, Bevin, heeft de havenarbei ders in een oproep uitgenoodigd, vrijwillig voor dit corps in te schrijven. Hij zegt in zyn oproep: „De toestand kan elk oogenblik acuut worden en urgentie is het belangrijk ste kenmerk van dit plan". DE VOEDSELVOORZIENING IN ENGELAND. Het ministerie van voedselvoorziening heeft medegedeeld, dat met ingang van he den een speciale vergunning noodig zal zijn voor den verkoop van vrijwel alle levens middelen, vleesch, bacon, geconserveerde le vensmiddelen, zuivelproducten en veld vruchten inbegrepen. Bovendien zijn alle voorraden margarine en spijsvetten, die in het bezit van de fabrikanten waren, opge vorderd. EEN EXPEDITIECORPS VAN 3200 MAN. Uit Melbourne (Australië) wordt gemeld: Minister-president Menzies heeft mede gedeeld, dat onmiddellijk een begin zal worden gemaakt met de recruteering van 3200 man voor een Australische expeditie corps (luchtstrijdkrachten). Hij voegde hier aan toe, dat daarbij zou zijn inbegrepen het personeel van den gronddienst. OPRICHTING VAN „VOLKSMELDEDIENST". De Berlinsche correspondent van het Deensche blad de „National Tidende" meldt, dat door vroegere S. S.- en Gestapoleiders een nieuwe nationaal socialistische organi satie is opgericht, genaamd „Volksmelde- dienst", welke de „binnenlandsche vijan den" van het Duitsche rijk moet opsporen. AMERIKAANSCHE BLADEN OVER „BEMIDDELING." De„New YorkHeraldTribune" bespreekt de poging van Hitier, president Roosevelt er toe te bewegen, in den Euro- peeschen strijd te bemiddelen. Het blad schrijft: de bemiddeling inroepen van een machtigen neutralen staat op dit tijdstip, is niets meer dan zwak vermomde methode om dezen neutralen staat aan zijn zijde te krijgen in den oorlog. De Franschen en Engelschen he'bben 't niet aangedurfd zulk een onpolitieke actie bij ons te ondernemen. Het woord „bemiddelen" beteekent tus- schenbeide komen of zich in het midden van dezen oorlog begeven. De „New York Times schrijft: Dit is een geschikte gelegenheid voor de re geeringen van Frankrijk en Engeland, om op uitdrukkelijker wijze dan tot dusver de essentieele doeleinden te omschrijven waarvoor zij zoo noodig bereid zijn den oorlog voort te zetten. DE RUSSISCH—ESTLANDSCHE BETREKKINGEN. De Sowjets zouden den Estlanders hebben gevraagd een garnizoen van vier divisies, d.w.z. 40.000 man, op te nemen. Zij zouden den Letlanders vragen 80.000 man op te ne men, die verdeeld zouden worden tusschen Libau, Vindau en Pitrags. Volgens sommige militaire deskundigen zouden zij eveneens vragen een garnizoen te mogen installeeren in Daugavpils, een belangrijk spoorweg knooppunt in Letland bij de Lithausche grens. De correspondent in Helsinki van de „Neue Zürcher Zeitung" meldt aan zijn blad, dat de Urrs veel verder gegaan is in haar eischen ten aanzien van Estland dan haar aanvankelijke voorstellen deden ver wachten. Behalve een haven aan de Bal- tische Zee en de eilanden Dago en Oesel eischt de Ussr thans de haven Hapsal tegenover Dago, waarvan het een versterkte stelling wil maken. Bovendien zal het Rus sische garnizoen 20.000 Sowjetsoldaten moeten omvatten, zijnde het dubbele aantal van de vredessterkte van het Estlandsche leger. DE ENGELSCH-BELGISCHE ONDERHANDELINGEN. In verband met een gisteravond uitge geven Duitsch radiobericht, volgens het welk de EngelschBelgische handels onderhandelingen mislukt waren, deelt het Engelsche ministerie voor de voorlich ting mede: „Dit is volkomen onwaar. Er zijn goede vorderingen gemaakt". Hieraan wordt toegevoegd, dat het doel der onderhande lingen is om alle tijdelijke nadeelige ge volgen voor België van de door Engeland genomen maatregelen om leveranties af te snijden, die via Belgische havens naar Duitschland gaan, tot een minimum terug te brengen. Even onjuist ingelicht is de Duitsche mededeeling dat het doel der onderhandelingen is „de blokkade der neutralen te verzachten". Uiteraard be staat er geen „blokkade" van welke neu trale landen ook. Het ministerie voegt hieraan toe, dat de Britsche regeering de meest vriend schappelijke betrekkingen wil handhaven met België tot wederzijdsch voordeel. Te- zelfder tijd zal zij voortgaan ladingen te onderscheppen, die bestemd zijn tot steun aan de Duitsche oorlogsinspanning, zelfs wanneer zij via België op weg zijn naar Duitschland. Hieruit vloeien problemen van de grootste ingewikkeldheid voort, welke niet vlug kunnen worden geregeld. De Belgische onderhandelaars zijn der halve te raadplegen en de Britsche onder handelaars maken van de tusschenpooze gebruik voor hetzelfde doel, aldus het ministerie voor de voorlichting. GEEN DUITSCHE WAARSCHUWING ONTVANGEN. De Noorsche minister van buitenlandsche zaken heeft hedenavond aan Reuter ver klaard, dat officieel geen Duitsche „contra- bandehandel,: met Engeland is ontvangen. Scheepvaartkri jen verklaren, dat zij geen kennis dragen van plannen tot convoyeering door Engelsche of Noorsche schepen. DE „ELISABETHVILLE" BIJ DUINS VASTGEHOUDEN. De „Elisabethville" wordt sinds Woens dag bij Duins vastgehouden. Het schip dat 100 passagiers aan boord heeft, had Donderdag te Antwerpen moeten aanko men. Het is nog niet bekend, wanneer het te Antwerpen zal kunnen worden ver wacht. TREINRAMP TE BERLIJN. Op het Berlijnsche station Gesundbrun nen heeft een spoorwegongeluk plaats ge had, waarbij, naar men vreest, twintig per sonen omgekomen zijn. Het juiste aantal dooden en gewonden staat nog niet vast. Omtrent de omstandigheden van dat on geluk meldt het D.N.B., dat in het station Gesundbrunnen een D-trein, die op weg v/as naar Sassnitz, ingereden is op een per sonentrein, die in de richting St. Argard reed. De laatste wagon van den personen trein is gedeeltelijk ineengedrukt en in brand gevlogen, de voorlaatste wagon werd lichter beschadigd. Het onbeschadigde deel van den trein heeft de reis kunnen voort zetten. Bij het afzenden van dit bericht wist men, zooals gezegd, nog niet hoe groot het aantal slachtoffers is, al werd gevreesd, dat twintig personen gedood waren. Er is een onderzoek naar de oorzaak ingesteld. INLIJVING VAN WESTELIJK WIT-RUSLAND BIJ DE WIT-RUSSISCHE SOWJETREPUBLIEK? De inlijving van westelijk Wit-Rusland bij de Wit-Russische Sowjetrepubliek kan ieder oogenblik verwacht worden. Het tijde lijk bestuur in Bielystok heeft een oproep uitgevaardigd aan de tijdelijke besturen in andere plaatsen, waarin gevraagd wordt ge delegeerden te benoemen voor de nationale vergadering die de kwestie van inlijving by Sowjet Wit-Rusland zal oplossen. Op deze wijze zal westelijk Wit-Rusland een integreerend deel vormen van de Urrs. De oproep zegt: „het zal den steun genieten van de geheele macht van het groote volk der Urrs. De nationale vergadering zal de confiscatie ratificeeren van de landgoederen der groote grondbezitters ten prof ij te van de boeren, evenals de nationalisatie van de banken en de groote industrie.. De tijdelijke besturen die over het algemeen gevormd zijn uit een gedelegeerde van het bezettings leger als president, een vertegenwoordiger der communistische partij uit de Urrs en twee vertegenwoordigers der plaatselijke arbeiders en boeren, schijnen op het oogen blik zekere moeilijkheden te hebben met de plaatselijke kooplieden, wien zij boeten opleggen om ze te dwingen hun winkels open te houden. Sommige kooplieden vol gen de bevelen slechts in schijn op en ge bruiken verschillende uitvluchten om zich daaraan te onttrekken, bij voorbeeld laten zij den geheelen dag een bord aanhangen: „gesloten tijdens het middagmaal". HEVIGE SLAG OM TSJANGSJA. 30.000 Japanneezen gesneuveld. Uit Tsjoengking wordt gemeld: Reeds negentien dagen wordt gevochten om Tsjangsja, waar de Japanneezen volgens Chineesche berichten de „ernstigste neder laag der laatste paar jaar hebben geleden", Volgens deze berichten zouden de Japan neezen 30.000 dooden te betreuren hebben, waarvan 6.000 op het slagveld werden ach tergelaten. Een Chineesch communiqué, In het Chineesche militaire communiqué wordt melding gemaakt van de herovering van Yingtien aan den Z.O. oever van het Toengtingmeer, terwijl andere berichten ver klaren, dat Pingkiang, een belangrijke stad van strategische beteekenis op 50 mijl ten N.O. van Tsjangsja, ook heroverd is. Chineesche militaire kringen te Tsjoengking beaschouwen deze successen als een bewijs voor de hooge kwaliteit der nieuwe troepen, welke China in de laatste paar jaar heeft ge oefend en uitgerust. Drie millioen man zijn, naar gezegd wordt, gereed voor operaties aan het front. Volgens een uit Tsjoengking te Londen ontvangen officieel telegram zijn de Japan- sche troepen bij Tsjangsja 38 mijl terugge slagen. Uit Tokio wordt gemeld: De Japansche strijdkrachten hebben Zaterdagmiddag om kwart voor twee Tsjoengsjan, de hoofdstad der gelijknamige provincie aan den Weste lijken oever van de Kantonbaai bezet. DE BERICHTEN OVER CHINEESCHE SUCCESSEN. Uit Tsjoengking wordt gemeld: Naar het Chineesche persbureau meldt, zijn de Ja pansche troepen in Noord-Hoenan geheel in eengestort. Een Chineesche colonne heeft de overblijfselen der Japansche troepen op on geveer 40 kilometer ten Z. van Jotsjau om singeld, een andere afdeeling is de Hsingtsjiang overgestoken en opereert achter de Japansche achterhoede. Uit Tsjangsja wordt gemeld, dat de Chineezen in Noord- Kiangso twee Japansche regimenten ver nietigd hebben. In West-Hopei zijn 2000 Japanneezen ge sneuveld. Het district Tsjoengsjan, dat aan Macao grenst, is de laatste dagen volgens het Chi neesche bureau op onbeschrijfelijke wijze door de Japansche luchtmacht gebombar deerd Het ergst hebben Sjekki en de steden in de nabijheid geleden. DR. CUSHING OVERLEDEN. Uit Newhaven in Connecticut wordt ge meld: Op 70-jarigen leeftijd is dr. Harvey Wiyiams Cushing, de pionier der moderne hersenchirurgie, overleden. De universitei ten te Belfast, Straatsburg, Brussel, Boeda pest, Bein en Parijs hadden hem eeredocto raten toegekend. UITBREIDING VAN HET AMERIKAANSCHE LEGER. Het departement van oorlog heeft mede gedeeld, dat het leger zal worden uitge breid tot de maximale vredessterkte van 280.000 man. In den winter zullen vijf divi sies en aanvullende in totaal 65.000 man, een intensieve opleiding ondergaan als nieuw „gestroomlijnd" legercorps. De mededeeling is gedaan met goedkeu ring van Roosevelt. Het departement heeft verder verklaard een nieuw plan in studie te hebben voor het veranderen van het vredesleger in een volledig voorbereide strijdmacht. DE VERHOUDING TUSSCHEN ROEMENIE EN HONGARIJE- Het agentschap Rador deelt mede, dat 24 September de regeering van Zuid-Slavië vriendschappelijke stappen heeft gedaan bij de regeering van Roemenië, om haar te vra gen of zij het niet nuttig achtte, dat Roeme nië en Hongarije tegelijkertijd over zouden gaan tot een vermindering van de troepen welke aan de gemeenschappelijke grens ge- stationneerd liggen. Tegelijkertijd heeft de regeering te Belgrado gelijke stappen onder nomen bij de Hongaarsche regeering. De Roemeensche regeering heeft deze voorstellen onmiddellijk in overweging ge nomen en 30 September deelde de regee ring van Hongarije aan de regeering van Zuid-Slavië mede, dat de Hongaarsche mili taire autoriteiten bereid waren een groot aantal militairen, welke aan de grens van Roemenië geconcentreerd lagen, met verlof te zenden. De regeering van Roemenië deel de de regeeringen te Boedapest en Belgrado mede, dat zij bereid was tegelijkertijd als de Hongaarsche regeering dezelfde maat regelen te nemen. De ochtendbladen publiceeren opvallend het officieele Hongaarsche communiqué over de Roemeensch-Hongaarsche betrekkingen en wijzen hierbij op de bemiddelende rol welke Zuid-Slavië heeft gespeeld. Verder commentaar wordt niet geleverd. In de afgeloopen week heeft de Hongaar sche pers verscheidene Zuid-Slavische pers stemmen overgenomen, waarin werd ge wezen op het belang van de normalisatie van de betrekkingen tusschen de staten in Zuidoost Europa. In diplomatieke kringen in de Hongaarsche hoofdstad acht men het geenszins uitgesloten, dat de betrekkingen tusschen Hongarije en Zuid-Slavië nog nau wer zullen worden aangehaald en dat de minderhedenvraagstukken geregeld zullen worden. GEVECHT OP DE NOORDZEE. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat vijandelijke vliegtuigen Zaterdagmiddag op de Noordzee twee Britsche mijnenvegers hebben aangevallen. Geen van beide par tyen leed verliezen. DE BRITSCHE LUCHTMACHT IN FRANKRIJK. De chef van den staf der Britsche lucht macht, Sir Cyril Newall, heeft in een onder houd verklaard: „Naar gelang de oorlog voortduurt, zullen steeds meer Britsche vlieg tuigen van alle types naar Frankrijk komen. Nu de zesde week der vijandelijkheden aan breekt, mag gezegd worden, dat vele Brit sche escadrilles zich reeds ergens in Frank rijk gevestigd hebben. Daarbij zijn gevechts bombardements- en verkenningsvliegtuigen. Sommige escadrilles ressorteeren onder de Britsche strijdkrachten te velde, andere tre den onafhankelijk op in samenwerking met de Fransche kameraden. Later zullen nog vele toestellen komen. Ook de kracht van de Britsche luchtmacht moet niet onder schat worden .Het is nog te vroeg om te zeggen, of de in Fransche luchtvaartkringen heerschende meening, dat de Britsche lucht macht aan het Westelijk front de supprema tie heeft veroverd, juist is. Men zou beter kunnen zeggen, dat deze luchtmacht en haar bondgenooten op weg zijn naar een derge lijke supprematie. Terwijl de Britsche lucht macht haar eigen plannen uitwerkt, staat men in voortdurend contact met de Fran schen. Een bewijs daarvan is de bespreking die te Parijs gehouden is met de generaals Gamelin, Vuillemin en Georges, waar vraag stukken van samenwerking tusschen beide democratieën behandeld zijn. Het was de derde bespreking van dien aard. De zeer nauwe samenwerking belooft veel goeds voor een doeltreffende voortzetting van den oor log". Newall zeide nog, dat de Britsche vliegers bescheiden zijn, doch dat dit niet wil zeg gen, dat zij gedurende de wintermaanden niets van zich zullen laten hooren. UITEENZETTING VAN PIERLOT. Op zijn eerste persconferentie heeft do Belgische minister-president, Pierlot, een uiteenzetting van den buitenlandschen en binnenlandschen stand van zaken gegeven. Reeds in 1936, zeide hy, heeft België zijn internationale positie weten te kiezen en alle naburige mogendheden heben zich ver plicht zijn neutraliteit te eerbiedigen. Pierlot herinnerde aan de toespraak die de koning namens de staten van Oslo heeft gehouden en aan het initiatief van koningin Wilhelmina en koning Leopold. Het land kan trotsch zijn op zyn goede leger. Wij moeten zoo vervolgde hij waak zaam en vol vertrouwen zijn. Pierlot gaf tuing aan zijn overtuiging, dat België aan het gevaar zal kunnen ontsnappen. DE SPAANSCHE PERS OVER DE REDE VAN HITLER. De Spaansche bladen publiceeren bijna den volledigen tekst van Hitler's rede, maar het redactioneele commentaar is spaarzaam en terughoudend. Over het algemeen acht de pers de rede oprecht, verzoenend van toon en een grondslag verschaffend voor een vreedzame regeling. De bladen betoogen, dat de rede verdient ernstig door de democra tieën te worden bestudeerd. DE BLOKKADE TE TIENTSIN DUURT VOORT. Het water, dat vyf weken geleden Tient- sin overstroomde, is thans geheel teruggewe ken. De Japansche blokkade tegen de Brit sche en Fransche concessies duurt voort. DE SENAAT OVER HET DENKBEELD EENER INMENGING VAN ROOSEVELT. Volgens een telegram uit Washington aan de Associated Press heeft zich een krach tige stemming ontwikkeld in den Senaat, dat Roosevelt de rol op zich zal nemen van „peacemaker" in Europa. Senatoren van tegengestelde opvattingen in de kwestie der neutraliteit, hebben als hun meening te kennen gegeven, dat de president gebruik zou maken van elke duidelijke gelegenheid welke hem door stappen vanuit Berlijn verschaft wordt om ertoe bij te dragen een einde te maken aan den Europeeschen oor log. De Senaat is van meening, aldus dit commentaar, dat er geen reden bestaat waarom Roosevelt niet zou trachten, den vrede te bewerken en dat er elke reden bestaat, waarom hy het wel zou doen. Se nator Johnson, die aan het congres heeft voorgesteld, dat Roosevelt tezamen met de andere neutrale staten zou trachten een wapenstilstand tot stand te brengen, heeft verklaard, dat de president naar zijn mee ning gelegenheid zou krijgen een „eervollen vrede" te bewerken en hij voorspelde, dat de president van deze gelegenheid gebruik zou maken. In Amerikaansche regeeringskringen ver klaart men, dat twee fundamenteele facto ren een bemiddeling van president Roose velt op het huidige oogenblik uitsluiten en wel ten eerste: de moeilijkheid eenigen waarborg te vinden, welke bindend genoeg is om Hitier te verhinderen opnieuw zijn woord te breken. Ten tweede: de onmoge lykheid een regeling te treffen, welke Tsjechoslowakye en Polen in permanente onderwerping zouden laten. In kringen van de New Deal betoogt men, dat Hitier als blijk van zijn oprechtheid ten aanzien van laatstgenoemd punt aan Polen en Tsjecho- Slowakije den dominion-status zou moeten waarborgen, gelijk dien van Eire, welk land, hoewel in nauwe economische en po litieke betrekkingen staande met Groot Britannië, toch in het huidige conflict neu traal is. In antwoord op een vraag of Roo sevelt opnieuw over bemiddeling zou den ken, indien Hitier zijn voorwaarden zou stellen in een meer verzoenenden vorm, daarbij rekening houdend met de beide fundamenteele bezwaren, werd opgemerkt: „Wij zyn niet in staat de voorwaarden van Hitier voor hem op te stellen". EEN TOESPRAAK VAN GREENWOOD. In een conferentie van de Engelsche labour- partij heeft Greenwood verklaard, dat Hitier geen werkelijken vrede heeft aangeboden Engeland wil gaarne luisteren naar ernstige en opbouwende voorstellen tot vrede en deze overwegen, doch Hitier heeft geen ernstige voorstellen gedaan en hij heeft geen schade vergoeding aangeboden voor zijn daden in het verleden. Duidelijk moet worden ge maakt, dat een duurzame vrede niet kan worden gegrondvest op het onderwerpen van vrije volken. ZES EN TWINTIG COMMUNISTISCHE KAMERLEDEN GEARRESTEERD. Gisternacht zijn 26 Fransche communistische kamerleden gearresteerd. Onder hen bevinden zich afgevaardigden die reeds door den rechter van instructie als getuige waren ge hoord. Anderen hadden geen gevolg gegeven aan den oproep om als getuige op te treden. Dertien van de 26 communisten, die gear resteerd werden, zijn door kapitein Moissac verhoord. Zij werden beschuldigd van over treding van de wet, welke propaganda voor de derde internationale verbiedt. De gevangenen zijn opgesloten in de Sante-gevangenis. Men verwacht nog meer arrestaties. SPAANSCHE KINDEREN KEEREN UIT BELGIE TERUG. Binnen enkele dagen zullen 680 Spaansche kinderen, die in België waren opgenomen tijdens den Spaanschen burgeroorlog, naar hun land terugkeeren. De kinderen, die thans niet terug kunnen keeren, zullen be gin November volgen. POOLSCHE MIS TE ROME. Gisterochtend heeft mgr. Gawlina, aal moezenier van het Poolsche leger, een H.Mis opgedragen in de kerk van St. Stanislaus te Rome. De mis werd bijgewoond door de am bassadeurs van Polen bij het quirinaal en het vaticaan en de leden van de Poolsche kolonie in Rome. In zijn preek zeide de bisschop, dat hij binnenkort zijn functie in het Poolsche leger zal gaan innemen. ARBEIDSDIENSTPLICHT IN HONGARIJE. In Hongarije zijn twee verordeningen uit gevaardigd, welke een diensttijd voorschrij ven na het verrichten van den gewonen mili tairen dienst, alsmede een algemeenen ar beidsdienstplicht voor alle mannen en vrou wen van 14 tot 70 jaar. ERNSTIG MIJNONGELUK. Tc Saint Etienne heeft zich Zaterdagmid dag een ernstig mijnongeluk voorgedaan. Er ontstond een ontbranding, waardoor talrijke arbeiders tegen den grond werden gewor pen en waarop een instorting volgde. Het reddingswerk werd terstond ter hand geno men. 's Avonds waren 21 lyken geborgen. Bovendien telt men een dertigtal gewonden. De reddingswerkzaamheden duren voort. TURKSCHE PERS OVER HITLERS REDE In hun commentaar op de rede van Hitler komen de Turksche ochtendbladen lot de slotsom, dat de rede niet de geringste hoop op vrede biedt. Zij betoogen, dat Hitler slechts de bedreigingen, die hij vaak heeft geuit, heeft herhaald en dat daaruit blijkt dat de nationaal-socialisten hun doeL dé overheersching der wereld, niet hebben op gegeven. 4816 ^ATSLOt^^1 Trekking van Ma^aï* Hooge Pm, 1000- 2292 6957 Km" 400— 4451 filRo Jl. l8«0 2U57 400— 4451 6152 16685 200- 7634 9968 ugfg 21423 IW— 1634 9968 11819 i,„ O' 100- 2749 6566 9o£ J509 19144 2„ 18526 18985 19125 201M 1(H^ lift *14&4 *«434 1038 1146 1696 1889 2316 2408 3057 3156 3545 3817 4445 4446 4789 4820 5474 5609 6142 6334 6529 6596 7290 7317 8128 8434 8907 8911 9554 9597 9975 10055 1180 1264 2153 2281 2451 2546 3259 3351 3820 3850 4531 4615 4846 4922 5713 5882 6336 6343 6623 6652 7319 7688 8490 8637 8915 8939 9655 9665 1309 2276 2748 3352 4076 4618 4936 5987 6347 6759 7753 9724 1439 3428 4155 4637 5175 6085 6402 6796 7884 8809 9394 9760 1513 2305 2809 3446 4365 4726 5344 6118 6480 7090 7897 8880 9428 9899 349J 442! 475» 5445 8137 651J 7170 806, 8887 9529 6967 10170 10175 10252 10259 10394 1(Mon 10853 10904 10995 10999 11069 JE* "544 ltnm 11487 11684 11808 11842 llZ 11259 5 12224 12257 12305 12328 3 S «158 12936 13012 13091 13358 133?? E"4 g 14014 14041 14096 14300 14305 lil® 1376# S 14419 14864 14887 14890 15Z JS? 14387 15415 15633 15691 15782 S S 15154 Ülft 16103 16258 16276 16568 16738 J55® 15954 «W» 17367 17474 17476 17480 fi «253 1S 17731 17788 17868 18239 18370 S 7567 -.8545 18582 18818 18821 18829 Ï2S3 18435 18455 8929 19004 19065 1906^ S ffi 5 19576 19628 19667 19712 20038 -W I9427 19602 20136 30147 20194 20289 2S SS? 2!107 20123 «711 oinnA f"499 20534 20535 vvT 1187 1399 1594 1821 2037 2199 2401 2664 2914 3065 3370 3635 3811 3892 4145 4456 4810 5029 5296 5506 5649 5806 6024 6218 6501 6801 7050 7282 7577 7874 8161 8580 8705 8971 9167 9355 9517 9736 1205 1417 1610 1835 2045 2248 2417 2668 2937 3083 3405 3694 3837 3902 4160 4515 4831 5045 5299 5509 5671 5824 6044 6294 6508 6803 7075 7306 7665 7913 8345 8592 8729 9002 9222 9374 9541 9741 1237 1420 1691 1848 2077 2253 2421 2775 2965 3169 3427 372J 3838 3903 4171 4529 4853 5062 5361 5523 5685 5843 6065 6299 6571 6828 7095 7342 7673 7963 8420 8598 8736 9012 9227 9396 9551 9758 ÏW68 125} 1452 1691 1853 2138 2266 2483 3229 3S« 375» 3843 3960 4232 464J 4857 5071 5378 5550 5739 5897 6096 6302 6643 6898 7124 7352 7680 7983 8455 8631 8752 9018 9271 9398 9586 9771 9993 10115 10154 10158 30711 20962 21000 21050 21098 S »®1 21558 21716 21815 21866 3 21417 *4tt Nieten 1002 1043 1057 1081 1284 1335 1339 1381 1477 1486 1537 1553 1749 1780 1785 1787 1943 1996 2008 2022 2139 2152 2159 2180 2290 2299 2321 2369 2534 2581 2610 2644 2835 2836 2892 2900 3012 3025 3038 3056 3306 3316 3322 3329 3520 3536 3606 3634 3770 3782 3792 3794 3868 3874 3875 3878 3979 4073 4094 4121 4273 4364 4380 4411 4590 4706 4740 4809 4947 4955 5009 5022 5079 5102 5122 5253 5382 5391 5392 5467 5599 5601 5621 5642 5752 5760 5770 5785 5916 5935 5941 5966 6109 6159 6166 6180 6304 6416 6479 6491 6650 6675 6715 6755 6913 6975 7017 7026 7142 7158 7222 7228 7404 7422 7465 7512 7681 7768 7835 7872 8052 8060 8090 8145 8483 8495 8496 8559 8662 8665 8684 8688 8759 8769 8856 8919 9052 9057 9144 9163 9285 9295 9305 9316 9427 9479 9488 9504 9640 9652 9667 9676 9806 9909 9914 9928 10160 10185 10199 10222 10235 10289 10306 10307 10310 10316 10344 10376 10436 10456 10486 10601 10502 10562 10615 10646 10664 10676 10715 10717 10752 10797 10821 10835 10847 10874 10975 11017 11022 11028 11049 11050 11113 11140 11155 11212 11224 11236 11241 11257 11305 11366 11394 11429 11583 11592 11610 11641 11644 11697 11715 11728 11753 11768 11780 11838 11843 11846 11851 11902 11926 11943 11988 12043 12074 12076 12117 12119 12168 12171 12173 12183 12221 12231 12245 12259 12271 12327 12372 12442 12453 12475 12486 12531 12549 12591 12628 12655 12724 12730 12758 12800 12826 12836 12845 12867 12926 12929 12930 12945 12993 13095 13100 13134 13177 13187 13194 13207 13248 13287 13311 13364 13404 13423 13452 13488 13493 13508 13520 13557 13560 13562 13573 13603 13618 13674 13738 13742 13808 13810 13930 13965 14004 14008 14030 14062 14067 14081 14125 14130 14137 14154 14157 14179 14186 14193 14198 14239 14245 14246 14259 14274 14416 14451 14495 14501 14512 14531 14545 14562 14587 14597 14601 14626 14663 14676 14679 14681 14708 14809 14816 14832 14840 14861 14884 14895 14913 14932 14938 14947 14982 14994 15003 15023 15062 15077 15098 15123 15162 15201 15234 15269 15279 15334 15409 15480 15489 15511 15544 15550 15555 15619 15645 15671 15673 15675 15716 15717 15741 15762 15766 15813 15821 15840 15857 15912 15926 15933 15951 16082 16117 16210 16226 16228 16256 16275 16292 16306 16322 16362 16389 16404 16425 16519 16537 16574 16626 16654 1 6694 1 6730 16784 16806 16949 16975 16986 16990 17020 17042 17053 17068 17137 17173 17383 17246 17295 17312 17334 17401 17430 17437 1746/ 17529 17574 17603 17617 17621 17642 17655 1766 17672 17682 17691 17717 17753 17754 17762 177' 17813 17928 17959 18024 18061 18084 18096 l" 18111 18165 18178 18207 18212 18259 18270 182 18334 18335 18377 18390 18413 18468 18541 185 18658 18677 18702 18740 18810 18819 18872 li» 18884 18887 18916 18979 18981 19032 191® 19205 19210 19221 19251 19257 19263 19285 19347 19388 19410 19417 19421 19439 1962# 19697 19730 19744 19758 19782 19799 1982 19903 19924 19926 19962 19992 199M 1559 20101 20133 20161 20205 20210 20237 20- 20277 20278 20280 20290 20311 20383 203 20485 20494 20513 20548 20562 20588 305M 20675 20707 20725 20763 20777 2081» 2 21077 21105 21156 21180 21195 21212 21256 21324 21343 21395 21415 21442 21446 21 7 21554 21573 21662 21694 21705 21728 21730 21785 21791 21860 21913 21932 21949 5 mei Verbeteringen 5e Klasse 12e i IW* 21435 f 200- m. z. 11288 met f 200: 20435 m. VLIEGTUIG VERONGELUKT. u. TTpn mil»air Uit Ecuador wordt gemeld. kken, vliegtuig, dat uit Guayquiltornen had. I waarvan men niets meei fprUggevon* verbrand en volledig vernie ;nzittenderi> :n te Machalilla. Van de en alleen allen verkoold waren, kon teur.gene- generaal Rivadeneira, den ins herkennen« der marine, aan zijn galons en is den die raai MUSSOLINI HEEFT GESJB^f ge; ini heeft Zaterdag het Sardin,e, t fascistische lelders n de reie maakte geen gewaj >r en evenmin van den Mussolini voerd tot doch hy i van Hitler Rome-radio. ONZE POSTVLUCHTEN- De positie der postvliegtuigen W de Op de thuisreis: Torenvalk te uitreis: Gier te Bangkok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 8