Terugkeer van in Duitschland vertoevende Nederlandsche krijgsgevangenen. Geen ledige of half geladen auto's. TWEEDE BLAD ALKMAARSCHE COURANT VAN WOENSDAG 5 MEI 1940. VERSCHEIDENE HANDELAREN, die vroeger per auto hun zaken afdeden maar nu door de benzine-besparing niet mogen rijden, kunnen bij het Algemeen Paarden- Depöt in den Haag een paard ter leen krijgen. Een zak voer, genoeg voor een dag, wordt ook nog medegegeven. Uit 's-Gravenhage wordt ge meld: Binnenkort zal een groot aantal Nederlandsche militairen, dat, na in de eerste dagen van den oorlog gevangen te zijn ge nomen, naar Duitschland was overgebracht, naar Nederland terugkeeren. Het is de bedoeling, deze mili tairen spoedig na hun terugkeer te demobiliseeren uiteraard met uitzondering van het beroeps- personeel en van daarmede ge lijk te stellen personen Ook voor deze groep geldt, dat gedemobiliseerden, die geen ar beid kunnen vinden, zich na enkele dagen weder moeten mel den bij de depóts, waartoe zij be ll ooren. NEDERLANDSCHE BOND VAN GEMEENTE-AMBTENAREN. Het hoofdbestuur van den Nederland- schen bond van gemeente-ambtenaren heeft zich met een rondschrijven tot haar leden gewend, om in de eerste plaats die leden te herdenken, die voor hun vaderland in den strijd gevallen zijn. Voorts wijst het hoofdbestuur er op, dat de burgerlijke overheid haar gewone taak overeenkomstig den nadrukkelijken wensch van het tegenwoordig gezag blijft verrich ten. De steun van hen, die in dienst der overheid staan, is daarvoor ook nu onont beerlijk. De ambtenaren bij het bestuur en de administratie der gemeenten moeten derhalve hun werkzaamheden met nauw gezetheid en loyaliteit blijven verrichten. De bond zal ook thans haar leden steunen bij het volbrengen van hun dagelij kschen arbeid en de gemeentebesturen, waar en wanneer maar mogelijk, van voorlichting blijven dienen. ONZE GEZANT TE BERLIJN. Jhr. mr. H. M. van Haersma de With en zijn staf uit Berlijn via Zwitserland naar elders ver trokken. Naar ons ter oore komt, zegt de N. R. Ct., zou jhr. mr. H. M. van Haersma de With, eertijds gezant te Berlijn, met zijn diplomatieken staf, het gezantschapsper- soneel en de gezinnen van allen, die tot hét gezantschap behoorden, in den nacht van 14 op 15 Mei per extra-trein uit de Duitsche hoofdstad vertrokken zijn naar Friedrichshaven. .Daar kwam het gezel schap op 15 Mei aan, om er in het aan het Bodenmeer gelegen Kurgartenhotel met zijn fraaien tuin, verblijf te houden tot 20 Mei. Dien dag vond uit de haven van Friedrichshaven het vertrek per stoom boot naar het reeds op Zwitsersch grond gebied gelegen Romanshorn plaats Men mag aannemen, dat inmiddels de gezant en zijn staf Zwitserland sinds enkele dagen verlaten lubben. De Hollandsche en Duitsche spoorweg-ambtenaren zijn goede collega's. Een gezamenlijke controletocht op het emplacement hij Alkmaar. HYPOTHEKEN VOOR DEN WEDEROPBOUW. In aansluiting op het bericht van 28 Mei j.l. deelt het secretariaat van de door de contact-commissie van belanghebben den bij het onroerend goed ingestelde her stel-commissie, Tournooiveld 3 den Haag, mede, dat blijkens intusschen ontvangen mededeelingen, groote belangstelling voor hypothecaire leeningen ten behoeve van of directe deelneming in den wederop bouw blijkt te bestaan. Verschillende particulieren en particu liere instellingen moeten echter, in ver band met het bankenmoratorium, nog eenig voorbehoud maken ten aanzien van de beschikbaar te stellen bedragen. Toch achten 2 particuliere instellingen, voor zoover de toestand op dit moment valt te overzien, zich voorloopig gerech tigd om gezamenlijk tot een bedrag van 1.000.000.aan toezeggingen tot hun conveniieerende hypotheken voor weder- opbouw-doeleinden te doen. De ter zake ingestelde enquête is nog in vollen gang. Weldra zullen hieromtrent nadere mededeelingen kunnen worden gedaan. Er wordt naar de meest economische wijze van vervoer gezocht. Uit Utrecht wordt gemeld: Het rijden met ledige of half geladen vrachtauto's steekt wel heel erg af bij de volstrekt ver- eischte zuinigheid, welke is geboden met het gebruik van vloeibare brandstoffen. Met goeden wil kost het maar weinig moeite om in dezen tijd van vervoer- schaarschte lading te vinden voor een wagen, die als eerste opdracht heeft er gens iets te halen. Laat zulk een wagen meteen in die richting iets wegbrengen. Samentrekking van het vervoer is van daag den dag een aangelegenheid van het eerste belang. Dit heeft de commissaris van de ko ningin in de provincie Utrecht begrepen. Op zijn initiatief is voor zijn gewest een vervoersdistributiecentrum in het leven geroepen met een commissie om ter zake van voorlichting te dienen. Het bureau is gevestigd in het gebouw van de provin ciale griffie te Utrecht, Achter Sint Pieter 20, telefoon 11957. U.tgaande van een voldoend begrip voor samenwerking, is deze samentrekking van het vervoer vooralsnog vrijwillig gehou den. Men werkt zoo, dat belanghebbenden in de provincie Utrecht, die anders per eigen gelegenheid expedieeren, aan het bureau dagelijks opgave doen van de zen dingen, welke een der volgende dagen naar elders vervoerd moeten worden. Daarnaast wordt dagelijks opgave ver wacht van hen, die van Utrecht uit een rit moeten maken met een ledige of een geheel geladen auto .Deze opgaven van beide zij den worden denzelfden dag verwerkt. Daarbij wordt nagegaan op welke wijze van deze ledige of niet geheel bezette autos kan worden gebruik gemaakt. Voorts zal er naar gestreefd worden om oók door andere middelen het goederenvervoer in het algemeen zoo economisch mogelijk te doen geschieden. LIJKEN VAN GESNEUVELDE MILITAIREN. Reeds eerder is er op gewezen, dat ieder, die het lijk van een Duitsch of Nederlandsch soldaat aantreft, hiervan ten spoedigste mededeeling doet aan de dichtst-bi.izijnde politie-post of wel aan het dichtstbijzijnde Duitsche militaire commando. Men wordt verzocht hieraan strikt de hand te houden. Er is door de Duitsche militaire autori teiten thans een speciale afdeeling in het leven geroepen, welke voor een eervolle militaire begrafenis zorg draagt. Men denke er dus wel aan, dat door geen melding te maken van het aantreffen van een stoffelijk overschot, men den overledene de laatste eer onthoudt. DE KUNSTSCHATTEN VAN HET MAURITSHUIS. Onderhoud met prof. dr. W. Martin. Het bericht, dat het Mauritshuis met ingang van morgen weder voor het publiek toegankelijk zal zijn heeft het A. N. P. aanleiding gegeven, om den directeur van dit museum, prof. dr. W. Martin eenige nadere bijzonderheden te vragen. Prof. Martin 'bracht in herinnering dat in het najaar van 1939 onder het Mau ritshuis een bomvrije, droge schuilplaats is gebouwd, welke plaats biedt voor het veilig opbergen van verreweg het grootste deel van de kunstwerken die het Maurits huis bevat. In September zijn ongeveer 2Ö0 schil derijen, in kisten verpakt, op veilige plaatsen in den Haag opgeborgen, in af wachting van het gereed komen van dien kelder, waarna de bedoelde werken vei lig hierin zijn ondergebracht. Toen de oorlog in Nederland uitbrak, waren alle schilderijen derhalve in het Mauritshuis in veiligheid en ze hebben dan ook in geen enkel opzicht eenige scha de bekomen. Thans, nu een tijd van rust is aange broken, kan gevoegelijk worden overge gaan tot het tentoonstellen van een aantal werken die bij onverwacht opdoemend gevaar in enkele oogenbliken kunnen wor den geborgen. Bij de nu tentoongestelde werken bevindt zich een aantal stukken welke tot het allerkostelijkste kunstbezit behooren. De berging daarvan neemt zoo als bij proefnemingen is gebleken slechts vijf a zes minuten in beslag. Geopend zullen worden de groote bene denzaal waarin men zal kunnen bewon deren o.a. Vermeer's meisjeskopje, den Homerus van Rembrandt, het huishouden van Jan Steen, de muziekles van Gabriël Metsu en voorts werken van Ruysdael, De Witte. Wouwermans en Alb. Cuyp. Daar naast zijn in een afzonderlijk kamertje tentoongesteld de pastels van Cornelis Troost waarbij o.a. de beroemde voorstel ling van de bruiloft van Kloris en Roosje. In de tweede zaal prijken werken van Hobtema, Jan Weenix en Willem van de Velde en ir de daarop volgende zaal o.m. een zeestuk van Jan van de Cappelle, een stilleven van Kalf, de Najaden van Ru bens en een tweetal Italiaansche doeken. Het ligt in de bedoeling om zoo nu en dan vermoedelijk eenmaal per maand een gedeelte van deze schilderijen door andere te vervangen. De groote bovenzaal waarin kamermu ziekuitvoeringen zullen worden gegeven draagt een groote plafondschildering van Jacob de Witt, voorstellende een allegorie van de muziek. Boven den ingang tot den bomvrijen kelder troffen wij de volgende op den muur geschilderde woorden aan: 't Is droevig dat de oorlog vergt dat men 's lands kunst voor 't oog verbergt. WAT GESPAARD BLEEF. - De fraaie kerktoren te Vlissingen is totaal onbe schadigd. OPRUIMING VAN ONBEHEERDE MUNITIE. Het waarnemend hoofd van het depar tement van binnenlandsche zaken heeft aan de burgemeesters een rondschrijven doen toekomen, waarin wordt medege deeld, dat zich volgens bericht van den opperbevelhebber van land- en zeemacht in verschillende gedeelten van het land onbeheerde voorraden scherpe munitie be vinden. Aangezien de veiligheid gebiedt deze voorraden zoo spoedig mogelijk te doen opruimen, worden op verzoek van den opperbevelhebber de burgemeesters uit- genoodigd bij het aantreffen van derge lijke munitie, daarvan onverwijld kennis te geven aan den Nederlandsehen com mandant ter plaatse. Ingeval geen Nederlandsche comman dant ter plaatse is, zal de kennisgeving moeten geschieden aan den directeur voor het materieel der landmacht, Conradkade no. 64 te 's-Gravenhage (telefoon no. 390007) onder vermelding van de gegevens welke dienstig zijn om het vervoer te kun nen regelen. De directeur voor het materieel der landmacht zal dan voor den afvoer van de munitie zorg dragen. ONEERLIJKE JONGSTE BEDIENDE. De 16-jarige jongste bediende van de Hypotheekbank voor Nederland N.V. te Amsterdam, moest Zaterdag kwitanties innen tot een bedrag van 351.10. Hij bleek het echter met de eerlijkheid niet zoo nauw te nemen en keerde, nadat hij het geld van de laatste kwitantie had ont vangen, niet naar de Bank terug, doch trok de wijde wereld in. Maandag volgde aangifte bij de politie aan het bureau Leidseheplein te Amsterdam, doch tot heden is de jongeman nog niet terug ge keerd. De politie heeft evenwel alle hoop, dat de oneerlijke jongen spoedig weer zal komen opdagen al wordt gevreesd, dat van het geld dan niet veel meer over zal zijn. IIET IIOOIE-N IN VOLLEN GANG. Dank zij het warme weer van den laateten tijd is men op verschillende landen al druk bezig met het hooien. EEN KIJKJE IN HET WESTLAND. Zoodra de zon weer met kracht begint te schijnen, is het voor de tuinders in het Westland zaak om op t© passen. Regelmatig moeteni zij' de glazen van hun kassen goed wit houden, om te voorkomen dat huw. producten aan te veel warmte bloot komen te staan. Een der tuinders bezig met hét witten van de glazen op de kassen. Een ander is bezig met gieten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1940 | | pagina 5