MENSCt STAD EN OMGEVING De centrale keuken verlaagt haar prijzen. AGENDA Vereeniging Ziekenhulp PUBLICATIES AMSTERDAM BEURS EERSTE BLAD Alkmaar, Maandag. Met ingang van 7 Mei worden de prijzen van het voedsel dei- centrale keuken verlaagd. De prijs voor de houders van boterkaarten wordt ge bracht van 25 op 22 cent; voor de houders van vetkaar ten van 13 op 10 cent. Zoolang er nog geen nieuwe vleeschbon is aangegeven zullen de knipkaarten kunnen worden uitge geven zonder inlevering van vleeschbonnen. Zoodra de bon be kend is zal dit alsnog moeten ge schieden. DE VEEVORDERING. Voor de veevordering werden heden 107 runderen aangevoerd, waarvoor 98 voor de Centrale wer den aangewezen, of ruim 100 pet. meer dan de vorige week. Bovendien werden er nog 157 nuchtere kalve ren aangevoerd, zoodat het er deze week voor de vleeschvoorziening gunstig voorstaat. KAPITEIN VERWEIJ BLIJFT IN ARREST. De N.S.B.-persdienst meldt het volgende: Naar wij vernemen heeft de Haagsche rechtbank het verzoek om invrijheidstelling van kapitein Ver- weij afgewezen. Deze kapitein heeft in de oorlogsdagen in Alkmaar zeer laakbare handelingen gepleegd jegens N.S.B.-ers. Zoo is een N.S. B.-er in de ambachtsschool onder toezicht van kapitein Verweij door een korporaal eerst half gewurgd, waarna men hem, aan handen en voeten gebonden, twee v.ur lang op een tafel heeft laten liggen. Daarna moest hij op een klein bankje plaats nemen en werd hem belet geduren de den nacht te slapen. Het ergste is echter nog wel, dat de kapitein zich niet heeft ontzien van de huis zoekingen en interneeringen, die hij moest verrichten, misbruik te maken door vier jonge meisjes en vrouwen te verplichten zich geheel te ontkleeden, onder voorwendsel, dat hij haar moest fouilleeren. On der andere waren hiervan een vrouw en dochter slachtoffer, waar van de man en vader gemobiliseerd was. Een ander meisje, dat weigerde de vernedering te ondergaan, werd door kapitein Verweij met den dood bedreigd. Nog geruimen tijd na den oorlog is Verweij op vrije voeter gebleven. Eerst nadat de zeer ernstige klach ten waren onderzocht en juist be vonden, is hij in arrest gesteld. I JEUGDIGE DIEF. De echtgenoote van den heer B. te Blokker miste, toen zij een leveran cier wilde betalen, haar portemon- naie met een bedrag van ruim 20. Ondanks zoeken in het geheele huis werd de portemonnaie niet terug gevonden, zoodat men de politie waarschuwde. Het onderzoek wees toen al spoedig een 13-jarigen jon gen, als den dader aan. Een gedeelte van het geld werd in beslag genomen. DE VLEESCHDISTRIBUTIE. Het publiek v/ordt er nog eens uitdrukkelijk opmerkzaam op ge maakt, dat men voor zoover het vleesch wordt afgehaald, zich ter verkrijging van het volgnummer uitsluitend moet wenden tot den slager van wien men zijn vleesch geregeld heeft betrokken. Vooral in den beginne is het noodzakelijk dat men niet te spoe dig van slager verwisselt. WIE NAM BIJ VERGISSING DE VERKEERDE FIETS MEE? Van de zijde van het Gem Slachthuis verzoekt men ons opna me van het volgende: Degene, die Zaterdagmorgen na het afhalen van het vleesch op de Vrijbank een verkeerde damesfiets heeft meegenomen wordt verzocht deze te bezorgen aan het Gemeen telijk Slachthuis, waar een dames fiets is aangetroffen waarvan de eigenaresse onbekend is. DE EERSTE POSTELEIN. Aan de Alkmaarsche Exportveiling is heden door den heer P. Potgieser te Oudorp de eerste postelein aan gevoerd. 'N RARE FAMILIE IN HET GULDEN VLIES. Voor een zeer goed bezette zaal gaf Zaterdagavond het gezelschap „de Komedianten" in het Gulden Vlies de vierde opvoering van 'n Rare Familie. Deze opvoering is ook nu weer een volledig succes geworden. De toeschouwers hebben zich kostelijk geamuseerd en mis schien nog nimmer zoo gelachen als om deze geschiedenis van Franklin Rauwkost, die plotseling als kind in de jeugdig huishouden komt binnenvallen. Johan Kaart was weer best op dreef, maar ook de overige medewerkende verdie nen alle hulde voor hun vlot spel in dit wel zeer vroolijke geval. ZILVEREN JUBILEUM IN GEMEENTEDIENST. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer D. Langenberg, wo nende v. d. Woudestraat 23, bij de gemeentelijke plantsoenen in dienst trad. DIERENBESCHERMING. Nog steeds zwerven de 2 honden, de vorige week vermeld, op Roch dale rond. De hazewindhond is een stevig gebouwde -reu, zwart met witte vlekken; de andere hond is bruin van kleur, teef, type herder; heeft halsband om. Beide honden zijn in zeer goede conditie en zeer geschikt voor een boerderij. Eigenaar of liefhebbers kunnen zich vervoegen bij den heer C. Ver- wer, inspecteur dierenbescherming, Baanstraat te Alkmaar. EEN „INDISCH JEUGD CENTRUM" IN ALKMAAR. Als vervolg op een 8 April j.l. op initiatief der vereeniging Oost en West met ondsrwijsinstanties en leerkrachten der lagere scholen ge houden bijeenkomst, is Vrijdag j.l. in een vergadering met de hoofden der lagere scholen van alle gezindten ge houden, waarop werd besloten tot de oprichting van een z.g. „Indisch Jeugd Centrum' Algemeen juichte men de werk wijze van zulk een organisatie toe kleinen verblindenkring van leiders. Het heeft echter zoo dapper ge streden, dat ook aan dit land de achting van zijn vijanden niet kan worden onthouden. Het Servische volk zal uit deze catastrophe wel licht eens toch de eendg juiste con clusie treken, nl. dat de officieren van den putsch ook voor dit land slechts een ongeluk zijn. Duitschlands kracht. Duitschland zal nooit meer een 1918 beleven en steeds meer het beginsel huldigen, dat noch de tijd, noch wapengeweld het kan breken. De Duitsche soldaat zal steeds bete re wapens krijzen en de arbeids kracht van het geheele vol zal wor den ingeschakeld. Duitschland ziet vol vertrouwen de toekomst tege moet, Duitschland en zijn bondge- nooten vormen een macht welke superieur is aan elke denkbare coalitie ter wereld. Wij vechten niet alleen om ons eigen bestaan, wij vechten ook om de bevrijding der wereld uit een samenzwering, die op gewetenlooze wijze het geluk van de volkeren^ en menschen aan haar gemeen egoismt ondergeschikt maakt. Het jaar 1941 moet in de geschiedenis worden opgeteekend als het grootste jaar van onze ver heffing. Wanneer wij opblikken naar den- Almachtigen bestuurder van het lot, dan willen wij bijzonder dankbaar ervoor zijn, dat Hij het mogelijk maakte de groote succes sen met zoo weinig bloed te behalen. Wij kunnen hem slechts vragen, ook in de toekomst ons volk niet te verlaten. Wat in onze krachten ligt. om ons tegen onze vijanden te ver weren, dat moet gebeuren. In het tijdperk van den Joodsch-kapitalis- tischen goudstand- en klassenwaan Bioscopen. Roxy-theater, 7.30 uur, hoofdnum mer Je moet maar boffen (hum.); hoofdrollen Watt en Half Watt. Toe gang voor eiken 'leeftijd. Woensdagmiddag, half 3, matinee. City-theater, 7.30 uur, hoofdnum mer Het getrouwde schoolmeisje (rom.); hoofdrollen Hans Moser. Theo Lingen en Gusti Huber. Toe gang voor eiken leeftijd. Woensdagmiddag, half 3, matinee. Victoria-theater, 7.30 uur, hoofd nummer Suikerfreule (Holl. film, rom.); hoofdrollen Aaf Bouber, Johan Elsensohn, Annie van Duyn, Louis de Bree. Toegang voor eiken leeftijd. Woensdagmiddag, half 3, matinee. Harmonie-theater, 7.30 uur, hoofd nummer Valsch geld (rom.-sens.); hoofdrollen Rudolf Fernau, Kirsten Heiberg en Theod. Loos. Toegang boven 18 jaar. Woensdagmiddag, half 3, matinee. staat de nationaal-socialistische volksstaat als een stalen geder.k- teeken van sociale rechtvaardigheid en helder verstand. Hij zal niet al leen dezen oorlog voortduren, doch ook de komende tien eeuwen. Een slotwoord van Göring. Göring hield vervolgens de slot toespraak, waarin hij onder meer zeide: „Mijn Führer, ge hebt ons, den militairen leiders, lof en erkente lijkheid geschonken, maar wij we ten, dat de grootste verdienste steeds die van. den Führer blijft, van den veldheer, die de troepen bestuurt en leidt en hun den weg van de overwinning heeft gewezen. Wij weten, dat ook de toekomst voor ons slechts de overwinning kan zijn. Want uw leiding, de dapper heid der troepen en de offervaar digheid en het vertrouwen van uw volk zijn het ijzerharde, granieten fundament, waarop deze overwin ning tot de eindoverwinning zal worden." Publieke belangstelling. De Kroll-opera, waar de Rijksdag te 18 uur bijeen kwam, had de be langstelling van vele Berlijners. Van de rijkskanselarij tot den Tier- garten stonden afdeelingen der be weging in dichte hagen opgesteld. Even -voor zessen verliet de Führer de kanselarij en begaf hij zich onder het gejuich der menigte naar de Kroll-opera. Precies te zes uur betrad hij de zittingszaal. De voorzitter van den Rijksdag, rijks maarschalk Hermann Göring, opende de vergadering. De rede van den Führer werd voortdurend on derbroken door een' storm van ge juich en geestdrift. en ten volle werd onderstreept dat zij een goed fundament kan leggen voor het vormen van een beter be grip omtrent de landen en volkeren onzer overzeesche gebiedsdeelen. Zulk een goed begrip moet leiden tot het aankweeken van meer liefde en waardeering voor alles wat deze verre gewesten betreft. Dit jeugdcentrum zal worden ge vormd onder leiding van een be stuur dat voor het meerendeel uit hoofden van scholen is samengesteld, waarvoor bij acclamatie zijn gekozen de heeren K. Bos, hoofd der school voor het centrale 7e en 8e leerjaar, Br. ten Hacken, hcofd der St. Adel- bertusschool en R. van der Hauw, hoofd der Julianaschool, terwijl voorts twee bestuursleden van de vereeniging Oost en West, te weten mevr. van Rossem en de heer C. ten Bruggencate, in het bestuur zitting hebben. Reeds heden zal met de werkzaam heden dezer jeugdorganisatie wor den aangevangen. Het jeugdcentrum zal de schooljeugd vanaf de 6e misschien ook de 5e klasse omvat ten en verwacht mag worden dat evenals elders in het land alle ouders hun kinderen tot deze organi satie laten toetreden. HET ALKMAARSCH TOONEEL. In den nacht van 23 April. Voor een zeer goed bezette zaal gaf het Alkmaarsch Tooneel gister avond in het Gulden Vlies haar slot- uitvoering van dit seizoen. Zij had hiervoor gekozen de spannende co- medie van Joh. v. Doorn: In den nacht van 23 April. In dien nacht is Richard Roache in den trein van St. Quentin naar Parijs vermoord geworden. Wie heeft deze misdaad gepleegd? Om de oplossing van dit vraagstuk draait het geheele stuk. De uitstekende amateur-detective Hubert Bouvard belast zich op verzoek van commis saris Picard met heit geval. De jonge vrouw van den vermoor de is een goede vriendin van Hubert. Het doet hem veel leed, dat hij vol gens verschillende aanwijzingen deze Jeanette Roache eigenlijk moet ver denken. Hij stelt nu alle pogingen in het werk niet alleen om den moor denaar te vinden, maar vooral om Jeanette te kunnen vrijpleiten. Het is interessant te zien hoe hij ten slotte achter de waarheid weet te komen. Een flesch wijn speelt in dit gval een groote rol, evenals eenige oude vrienden van Hubert met hun respectieve echtgenooten. De beloo ning voor zijn werk ontgaat Bouvard tenslotte niet. De opvoering van dit stuk stelt ta melijk hooge eischen. Na een zwak begin hebben de leden van het A.T. onder leiding van_ den heer A. de Waal op respectabele wijze gespeeld. Er zat climax in de opvoering. De heer A. J. Bruin speelde Hu- bert en heeft zich goed van zijn taak gekweten. Mej. R. de Waal had de zware rol van Jeannette en werd in haar spel voortdurend beter. De beide echtparen Duparc en Périn werden goed gespeeld en zorgden meermalen voor vroolijke afwisse ling: mevr. Luikes-Butter en mej. Gré Kok als Cécile en Julie en L. do Leeuw en D. Slinger als Victor en Paul hebben veel tot het succes bij gedragen. Gaarne noemen wij nog de heer A. de Jonge als Picard, me vrouw SlingerElemans als het het dienstmeisje en mevr. de Waal- Schipper, die van de huishoudster Sophie iets heel aardigs wist te maken. Het speeltempo was over het geheel voor veel verbetering vat baar. De tooneelaankleeding was op bij zondere wijze verzorgd. De beide ka mers zagen er keurig uit en ontlok ten de toeschouwers een verdiend applaus. De heer de Leeuw, die met een hartelijk woord den avond had ge opend, richtte zich na afloop tot den regisseur de Waal. Deze was thans tien jaar lid van het A.T., waarvan zes als regisseur. Hij zegde hem har telijk dank voor alles wat hij voor het A.T. had gedaan en bood hem een fraaie bloemenmand aan. (Luid applaus.) De heer de Waal dankte voor de hulde en roemde de leden voor hun toewijding. De voorzitter de Leeuw sloot daarna met een woord van dank aan de donateurs en aan het uit vijf mar bestaande Halter-orkest, dat belan geloos voor zulk uitstekende muziek bad gezorgd. Het A.T. heeft haar sei- zon op uitstekende wijze besloten. Moet zij haar werk stopzetten Het jaarverslag over 1940 van de secretaresse, mej. W. v. d. Voort, luidt als volgt: Het afgeloopen jaar is voor Zieken hulp weer een moeilijk jaar geweest, daar het niet mogelijk bleek, zonder onderbreking aan alle aanvragen te voldoen. Noodgedwongen moest het werk twee maanden worden stop gezet. Desondanks is aan 671 aan vragen voor versterkende middelen ten behoeve van 181 verschillende personen, van alle gezindten, vol daan, wat steeds op medisch advies is geschied. Verstrekt werden: 8903 L. melk, 56 L. karnemelk, 38 L. room, 4632 eieren, 20 pd. boter, 160 pd. en 3)4 o. vleesch, 56 sinaasappelen, 4 fl. to matensap en 20,80 verschillend ander fruit. De ontvangsten bedroegen 2503,33, en de uitgaven 1950,16)4, Ook dit jaar heeft Ziekenhulp op verzoek van Maatschappelijk Hulp betoon verschillende aanvragen be handeld, waardoor de patiënten thuis konden herstellen en kostbare zie- kenhuisverpleging onnoodig was. Volledigheidshalve volgen hier de verschillende kerkgenootschappen, waartoe de 181 personen, die ver sterkende middelen hebben ont vangen, behooren: Ned. herv. 58; R. Kath. 36; Oud- Kath. 1; Luth. 6; Doopsgezind 2; Ge reformeerd 1; Vrij Evangelisch 1; Herst. Apost. 1; Leger des Heils 1; geen kerkgenootschap 64. Het bestuur van Ziekenhulp bleef ongewijzigd. Met hartelijken dank aan de vele vrijwillige krachten, die met zoo groote opgewektheid en volharding gelden hebben ingezameld en aan allen, die" daaraan hebben bijge dragen besluiten wij dit overzicht, leder van hen kan overtuigd zijn, zoowel door arbeid als door offer zijn lijdende naasten te hebben ver blijd en in vele gevallen tot hun her stel te hebben bijgedragen. In aansluiting hierop deelen wij nog mede, dat het een ware ver kwikking voor Ziekenhulp was in den moeilijksten tijd een gift ad 100 te mogen ontvangen van een onbekenden gever. Het saldo 1940, aldus besluit het jaarverslag, is deze eerste maanden van 1941 reeds nage noeg geheel opgebruikt, zoodat we tot onzen grooten spijt ge noodzaakt zullen zijn om werk binnenkort stop te zetten, tenzij de vereeniging, die gedurende zoovele jaren haar charitatief werk heeft verricht, van de bur gerij voldoenden geldelijken steun ontvangt om voort te kun nen gaan. Degenen, die het lot van deze sym pathieke vereeniging, die werkzaam is voor personen van alle gezindten, die hulp noodig hebben, ter harte gaat, kunnen zich wenden tot een der volgende bestuursleden: mevri Moolhuyzenvan Duyne, presi dente, Geesterweg 11; mej. W. v. d. Voort, Costerstraat 13, secretaresse; de penningmeesteresse mevr. Kaarse makerv. d. Vegte,. Stationsweg 33 en de leden mevr. G. Ringers Wolzak, Oudegracht 222 en mej. C. "Verburg, Kennemersingel 9. DE WANDELTOCHT RONDOM „DE SCHERMEER". Zondag 11 Mei a.s. wordt de 40 K.M. wandeltocht rondom de Schermeer met er naast, een kleinere van 20 K.M. gehouden. Zooals wij reeds berichtten, ont vangt iedere deelnemer een plaquette en een uit de 1.7e eeuw dateerende kopergravure van de Schermeer. De Schermeer behoort staatkundig tot 8 gemeenten. Bij het passeéren van de grensgebieden ontvangt iedere deelnemer op de gravure het ge meentestempel, zoodat dit een aardig historisch document wordt. Hoewel de natuur dit jaar bijzon der laat is, zal men toch overal het grazende vee Zondag wel in de weide kunnen bewonderen, terwijl de tocht voorts gaat langs verschillende molens en historische gehuchten. Uit alle deelen van het land wordt, dank zij de medewerking van den A. N. W. B., reeds belangstelling voor den tocht getoond. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den heer J. C. Duin, ambtenaar ter secretarie, telefoon 235, Stompetoren De wandelingen staan onder aus piciën van den Nederlandschen Wan delsport Bond. Een ieder kan aan deze tochten deelnemen. In de étalage van de 'firma Spaander en Co Langestraat alhier, kan men reeds thans de plaquette en de kopergravure bewonderen en de voorwaarden voor de deelname ver nemen, terwijl men zich dan ook als deelnemer kan doen inschrijven. GEDENKPLAAT VOOR ENKHUIZEN. Het aanbieden van de bronzen gedenkplaat door de ingezetenen van de gemeente Bunscho en ar.n het gemeentebestuur van Enkhui zen ter herinnering aan de evacu atie 1940, welke Vrijdag a.s. zou geschieden, is uitgesteld tot einde Mei of begin Juni. DE BLOEIENDE DEEMSTER. Wat de bloemenvelden zijn voos Haarlem en omgeving zijn de bloei ende vruchtboomen voor den Beemster. Als de natuur medewerkt, zullen de vruchtboomen in bloei zijn on geveer half Mei, dus volgende week. Op Zaterdag en Zondag kunnen de bezoekers aan de kiosk van de V. V. V. bij over de Beemsterbrug nabij Purmerend alle inlichtingen bekomen. Een bezoek aan dezen polder met zijn uitgestrekte prachtig gelegen boomgaarden en de bloeiende pe- renboomen op de bermen van eeni ge wegen is onvergetelijk. MARECHAUSSEEBRIGADE TE NIEUWE-NIEDORP. Met ingang van 15 Mei zal een marechaussee-brigade te Nieuwe- Niedorp worden gevestigd, aan het hoofd waarvan zal komen te staan de opperwachtmeester Bruines, thans te Hoorn. Deze brigade omvat de gemeenten Nieuwe-Niedorp, Win kel, Oude-Niedorp, Hoogwoud, Op meer en Spanbroek. Dat deze -brigade niet haar vestiging vindt te Winkel, waar eerder de rij ksveldwacht was geplaatst, vindt haar oorzaak in het feit, dat Nieuwe-Niedorp meer als het centrum van het rayon wordt beschouwd. NIEUWE BEPALINGEN VOOR DEN GROENTENHANDEL. Voor den export van tuinbouw producten zijn met ingang van Dins dag a.s. weer nieuwe bepalingen ge troffen. Op de exportlijst komen niet meer voor de verschillende koolsoor ten, doch voor het binnenland zijn toch nog maximum veilingprij zen vastgesteld. Deze zijn gelijk gebleven aan die, welke gedurende de laatste weken hebben gegolden. De roode- kool zal dus niet boven 9 per 100 kg mogen worden verkocht, de gele kool voor 7.60 en de Deensche witte kool voor 6.70. Ook de prijs der uien is op 8 per 100 kg ge handhaafd. Voor ongewasschen breekpeen is de maximumveilingprij s op 6 per 100 kg vastgesteld, voor gewasschen breekpeen op 7. De rapen hebben nog nimmer op een exportlijst geprijkt. Nu zijn ze wel opgenomen op de maximum prijzenlijst voor het binnenland, en wel met 4 per 100 kg. Voor den export zijn weer nieuwe prijzen vastgesteld. Voor de rabar ber, met stelen van 30 c.m. lengte en 15 mm dikte, zonder blad, is de maximumprijs 9 per 100 kg. De rabarber zal zoowel voor export als voor het binnenland in bossen van 2)4 kg moeten worden aangevoerd. Voldoet men hieraan niet, dan zullen ze voor afwijkend moeten worden geveild. Voor spinazie (ook winterspinazie) is de maximumprijs 8 per 100 kg; raapstelen ongewasschen 12 per 100 kg. Raapstelen, waarvan alleen de wortels zijn gespoeld, zullen als ongewasschen worden beschouwd: geheel gewasschen zal als afwijkend moeten worden geveild. Kaskomkommers A, 50 kg en zwaarder per 100 stuks 23; B, van 4550 kg per 100 stuks 17.50; C van 3545 kg per 100 stuks, 11.50. Glassla: L A 16 en 20 kg per 100 stuks 7; I, 13 en 17 kg per 100 stuks 5.50. Gelichte sla met een gewicht van 17 kg komt ook voor export in aanmerking. Bloemkool. T meer dan 20 cm door snede 25 per 100 stuks; II, 1620 cm doorsnede 18.80 per 100 stuks. Radijs 2.20 per 10C bos. AARDAPPELEN EN NACHTVORST. De vroege aardappelen, welke even boven den grond uitkomen, hebben de laatste nachten een weinig van nachtvorsten te lijden gehad. URSEM. 25-jarig jubileum. - Bij zijn 25-jarig jubileum als directeur van de Prinses slhiër, ter gelegenheid waarvan een receptie is gehouden in een prettig versierde zaal in het café Kok te Rustenburg, is de heer L. H. C. Soeters een grootsche hulde gebracht voor de wijze, waarop hij de fabriek heeft bestuurd en tot bloei gebracht. De heer W. Brandenburg, presi dent-commissaris der N.V., was de eerste, die zich tot den jubilaris richtte, er daarbij op wijzende, dat ae heer Soeters onder oorlogsom standigheden zijn taak begon en dat thans wederom de oorlog woedt. Dat wil zeggen, dat ook de daar tusschen liggende jaren abnormaal zijn ge weest, want al degenen die bekend zijn met den handel in een export artikel weten, dat een periode van pl.m. 20 jaren tusschen twee groote oorlogen beheerscht wordt door den voorbijen en den komenden oorlog. Niettegenstaande dezen abnormalen tijd en eenige ondervonden moeilijk heden, heeft de fabriek zich gestadig kunnen uitbreiden en steeg de melk- aanvoer tot pl.m. 16 millioen liter. Hierdoor zijn gedurig veranderingen in de fabriek noodig geweest, terwijl ook het transportmateriaal een alge- meene wijziging onderging. Spr. schetste de moeilijkheden, welke zich met de verbouwing hebben voorbe d-en, en constateerde, dat de een- mudme fabriek ven 1916 is uitge roeid to* e~n mooi gebouw, voor zien van de modernste machines. Met trots, aldus meende spr., kan de heer Soeters op de afgeloopen 25 jaar INZAMELING RIJWIELPLAATJES TEN BEHOEVE VAN WINTERHULP. In verband met de afschaffing der rijwielbelasting met ingang vair 1 Mei j.l. hebben de belasting- plaatjes hun waarde als betalings bewijs verloren. Niet echter hun waarde als oud materiaal. Om deze reden zal ook in déza gemeente een inzameling van belas tingplaatjes worden georganiseerde Tot dit doel zijn bussen geplaatst: in de hall van het Stadhuis in de hall van het Politiebureau in de hall van het Station- in de hall van het bureau Winter hulp in de Langestraat bij de rijwielbewaarplaats aan het postkantoor. Ik moge een beroep doen op de ingezetenen om hun rijwielbelasting- plaatjes in één van deze bussen te deponeeren. Zoo ooit, geldt hier het bekende spreekwoord: „Vele klein tjes maken een groote". De op- bi engst komt ten gcode aan „Win terhulp". Alkmaar, 3 Mei 1941. De Burgemeester van Alkmaar, F. H. VAN KINSCHOT. DE ALKMAARSCHE COURANT is het EENIGE DAGBLAD meteen EIGEN STADSKARAKTER. Dat is de GROOTSTE WAARDE voor den adverteerder! Tel. 3320. terugzien en zeker mede namens de aandeelhouders bracht hij hem har telijk dank voor de betoonde energie en toewijding. Als stoffelijk blijk van waardeering bood spr. namens de N.V. een schilderij aan van de hand van den bekenden schilder Bart Peizel, voorstellende een oud ge deelte van Hoorn. Een groot belang voor Ursem, De burgemeester van Ursem, de heer v. d. Heuvel, stelde in het licht de groote beteekenis, welke het be drijf van „De Prinses" in het ge meenschapsleven van Ursem steeds meer is in gaan nemen. De vooruitgang van de fabriek is ook steeds de gemeente ten goede gekomen en zij is den directeur, door wiens stuwingskracht het bedrijf zoo zeer is ontwikkeld, daarvoor erken telijk. Met leedwezen memoreerde spr., dat de jubilaris in Hoorn is" gaan wonen. Maar toch blijft hij ook een persoonlijkheid in Ursem. Spr. over handigde onder het uitspreken van zijn felicitaties een fraai uitgevoerd bloemstuk. Een geschenk van het personeel. De chef-bedrijfsleider, de heer H. Jofriet, sprak namens het personeel van „De Prinses" en „Horna". U kunt, aldus spr., op een succesvolle loopbaan terugzien en het is u mogen gelukken een van de grootste zuivelfabrieken in Noordholland op te bouwen. Ondanks dezen groei van het bedrijf is de goede verstandhou ding tusschen directeur en personeel steeds gebleven. Als blijk van erken telijkheid werd door spr. namens het personeel een fraaie commode aan geboden. Achtereenvolgens voerden nu eeni ge zakenrelaties het woord, n.l. de heer H. Schottee de Vries van Hoorn namens de firma H. de Vries Rz., de heer Van Dijk namens de directie van de Noorderbank te Alkmaar, de heer Pisa'rt te Alkmaar als accoun tant en de heer Wöhrmann uit WeseL De heer De Vries deed zijn wen- schen vergezeld gaan van een gouden vulpotlood, terwijl de heer Wöhr mann een kunstzinnig uitgevoerd beeldje aanbood. Een volgende spreker was de heef J. Bartels, die namens de Hoornsche melkslijtefsvereen. „Nieuw Leven" onder een hartelijk toespraakje een fraaie bloemenmand aanbood. Voorts spraken nog de heeren Spoelder als boekhouder, Bakker als vertegenwoordiger van de melk rijders, Hakhof uit naam van het pakhuispersoneel, Berkhout als nes tor van het personeel en Jac. Slooten voor de veehouders-leveranciers. Aan het einde heeft de heer Soeters allen een welgemeend woord van dank gebracht voor de belangstel ling. Na afloop van dit officieele ge deelte bleef men nog eenigen tijd in de meest gezellige stemming bijeen. EERSTE BLAD Over de vraag, of d< al veel geschreven, er ciaal de hond, onze tl hij er zich bij zijn sooi derdaad het geval is, heb ik meermalen gen ook specifieke geluic maken, hetzij eten, hel buurt verdreven moet Het Ouwe Wijf, dat partijen van haar zoor vreemdeling in de bu een heel bijzonder gel gauw de Bul het hoor diepe grol in zijn kee was hij. Fluiten en roe bloed, en je kreeg hei lijk in zijn nekvel gr Mama ging er dan r hoe het geval afliep. Maan daarover wilde niet hebben; wel over het algemeen, of dieren ciaal de honden, zich c verstaanbaar kunnen vallig kwam mij dezer den een interessant ops materie van de hand 1 dr. Baege uit Jena, die wijze ontwikkelt, welk moeite waard is, er kern men. De hoogleeraar co: dat onze huishond een tie verschillende geluid beschikking heeft, zulks ling tot veel andere slechts in bepaalde om bijvoorbeeld in den par: oogenblikken van geva: ven. De hond kan bla: janken, jengelen, knorr enz. En daarbij komt i meeste van deze uitin, zelf ook weer niet gelijl hoogte zijn, doch iedei weer in verschillende s nifesteerd worden. Bo\ de geluidsvorming var dikwijls ook nog gepas rakteristieke lichaam bepaalde houdingen en van het geheele lichaan kele deelen daarvan. I lichamelijke en hoorbi kingsbewegingen is bepaald, en treedt altij zeer bepaalde gemoedsti dan ook uitsluitend b Daardoor zijn wij juist genheid uit deze uitc men een conclusie te den oogenblikkelijken stand van het dier. De hond bezit dus zegt prof. Baege in hij evenals de mensc gemoedstoestanden do brengen van geluidei ren) t uitdrukking Maar anderzijds is d den aard der zaak lai veelzijdig en gecompli der menschen. Zoo oi hond in de eerste pla klinkers, want de dc produceerde klanken hoofdzaak uit aan el of op zichzelf staand Voorts ontbreekt dei vermogen tot articulati duidelijke vereeniging van de op zichzelf staai Ja, de hond is beslist ni afzonderlijke klanken i van elkaar te isoleeren, klank op zichzelf staan< brengen, of ze zelfstanc kaar te verbinden, omd; paalde klanken of kla gen alleen dan verma brengen, als hij zich i moedstoestand bevindt, leen die bepaalde klanl den passen. De hond is niet in staat de geluide taal vrij en willekeur: brengen, omdat zij nog lijk verbonden zijn met den psychischen toestani OPGAVB amstfrdamsche t By kantoor Alkn van Maandag 5 M STAATSLEENINGtN. 4 Nederland 1941 4 Nederland 1940 II 3—3H Ned« 3 Ned-lndië 1937 BANK-INSTELLINCEN Amsterd Bank Handel Mij Cert. v. 250 Koloniale Bank Ned Ind Handelsbank IND. OND BINNENL. Alg Kunstzijde Unie Calvé Delft Cert. Nederl Ford. Lever Bros Phil Gloeil Gem Bezit CUITUIIR MAATSCH. 7 v A Java Cultuur Ned Ind Suiker Unie Verg Vorstv landen PETROLEUM. Kon Petr RUBBERS. Amsterd Rubber Deli Bat Rubber HessaRubber Oostkust Serhadjadi SCHEEPVAARTEN. HollandAmerika liin Java China-Japan lijn Kón Ned Sto< >mboot Scheepvaart linie tabakken. Deli Batavia Oude Heli Senembah

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1941 | | pagina 2