VAN DEK BOKKEN ROXY Brood- en Banketbakker; Salon-ameublement, PASFOTO'S VIJF ÏB80LIJKE VROUWTJES. De Italiaansche actie bij Solloem. ERWTEN EN BOONEN KRACHT Adaettenüm Een onweerstaanbare tegenaanval. De strijd in Syrië. SPORT Verstelnaaister een flink Meisje Jongen, Gem. Zit-slaapkamer wil ruilen van huis Zit-slaapkamer Gem. Zit-slaapkamer MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID WONINGBUREAU VAN DER BORDEN Gem. Akersloot. Adr. Schoen Zoon Karina BELL Marguerite VIBY altijd voorraad f906 Mannenkoor „Orpheus" JUBILEUM-CONCERT STILLE NO. 9 D ASH1ELL HAMMETT 132 EERSTE BLAD 3 Italiaonsch legerbericht. Rome, 18 Juni, (Stefani.) In zijn legerbericht no. 378 maakt het Ita liaansche opperbevel liet volgende bekend: In den nacht van 18 Juni hebben de Italiaansche vliegtuigen de vlieg velden van Malta gebombardeerd. In Noord-Afrika is de strijd voor Solloem geëindigd met een volko-, men succes, na drie dagen van hevi ge gevechten tusschen eenerzij ds de gepantserde Engelsche strijdkrach ten, die gesteund werden door de beste formaties der luchtmacht uit het Midden-Oosten en anderzijds de Italiaansch-Duitsche strijdkrachten te land en in de lucht. Nadat de vijandelijke aanval gebroken was, werd terstond met een onweerstaan bare onstuimigheid door de Italia nen en Duitschers een tegenaanval ontketend, welke de vleugels en de achterhoede van de aanvallers be dreigt. De Engelschen leden zware verliezen, speciaal aan gepantserde strijdmiddelen. Veertien BTitsche vliegtuigen werden neergehaald Onze vliegtuigen zijn alle op hun punt van uitgang teruggekeerd. De resten van de vijandelijke strijd krachten probeeren terug te keeren tot het punt van vertrek. Zij worden achtervolgd door de strijdkrachten te land en bestookt door de Italiaansch- Duitsche luchtmacht. In Oost-Afrika: Niets nieuws te vermelden. Vichy, 18 Juni. (D.N.B.) Het pers bureau Ofi meldt uit Beiroet: In den loop van den voorlaatsten nacht en gisteren hebben de Fransche troepen de veroverde stellingen versterkt en zich daarin genesteld. De vijand heeft vruchtelooze tegenaanvallen ondernomen. Het Fransche lucht- wapen bombardeerde met bijzonder succes vijandelijke batterijen en ach- terwaartsche verbindingen van den vijand. Vergeefsche Brïtsche tegen aanvallen. Vichy, 18 Juni. (D.N.B.) Volgens een in Vichy ontvangen bericht uit Beiroet hebben de Fransche troepen in den loop van gisteren de punten, die den dag tevoren veroverd waren, geconsolideerd. De vijand ondernam zonder succes tegenaanvallen. Het Fransche luchtwapen heeft talrijke batterijstellingen van den tegen stander gebombardeerd, evenals troe penconcentraties. De Fransche successen. Stockholm, 18 Juni. (D.N.B.) Reu ter bevestigt, dat de Syrische plaat sen Ezraa, Merdsj Ajoem en Koenei- tra zijn heroverd door de Franschen, die met gemotoriseerde colonnes opereeren tegen de Engelsche ver bindingslijnen. Het Engelsche antwoord op de Fransche nota. Vichy, 18 Juni. (D.N.B.) Met ver ontwaardiging heeft het Fransche publiek kennis genomen van het En gelsche antwoord op de Fransche nota betreffende Syrië. Steeds weer publiceert de pers artikelen, welke zich bezig houden met de bewerin gen, waarmede de Engelsche regee ring haar optreden in Syrië, dat in strijd is mt het volkenrecht, tracht te rechtvaardigen. De Action Francaise constateert opnieuw, dat er nu een maal geen Duitschers in Syrië zijn. Zelfs de groote denkers van het Fo reign Office, aldus het blad, hebben deze stelling laten vallen en moeten stilzwijgend toegeven, dat al deze beweringen verzonnen waren. De Britsche regeering heeft echter den zin voor de souvereiniteit van ande ren verloren. Volgens de Temps wordt het steeds duidelijker, dat Engeland Syrië be schouwt als een belangrijken factor voor de verdediging van Egypte en het naburige Oosten. De militaire toestand zeer bevredigend. Uit Vichy wordt gemeld: Een woordvoerder van het Fransche ministerie van oorlog heeft Woens dagmiddag verklaard, dat de mili taire toestand op het Syrische oor- logstooneel zeer bevredigend is. Het Fransche tegenoffensief, dat sedert drie dagen op verschillende punten van het front aan den gang is, is over het geheel gunstig verloopen. Door afzonderlijke aanvallen wer den in het bijzonder de verbindingen achter het front van den tegenstan der bedreigd. In het zuiden van den Libanon, in het bijzonder in het gebied van Merdsj Aroem, dat door de Franschen heroverd is, worden nog steeds verbitterde gevechten ge leverd. Daarentegen hebben de bij Saida in den str;,id geworpen Aus tralische troepen geen nieuwe aan vallen ondernomen, sedert de Brit sche vloot zich verwijderd heeft van de Lybaneesche kust. Fransche tegenaanval ten zuiden van Damascus. Berlijn, 18 Juni. (D. N. B.) Naar de Britsche berichtendienst in een be richt uit Jeruzalem toegeeft, hebben de troepen van Vichy een zeer feilen GROOTF DOKPSBRAND. Warschau, 18 Juni. (D.N.B.) In het district Sokolow heeft een door een feilen wind aar.gewakkerdên groo- ten brand binnen den tijd van twee uur in het plaatsje Korczew in totaal 235 gebouwen, waaronder 42 woon huizen en 87 schuren verwoest: T.wee derde gedeelte van het dorp werd een prooi der vlammen. Overeenkomst tusschen Brazi lië en Paraguay. (D.N.B.) - Dins dag is een cultureele en economische overeenkomst tusschen Paraguay en Brazilië onderteekend. De overeen komst voorziet 'op cultureel zoowel als op economisch gebied in een nauwe samenwerking. deze vrijwilligers te verlichten. Een woord van hulde aan dezen^iienst is hier zeer zeker op zijn plaats. Vanavond gaat de tocht naar Hei- loo. Wij willen onze lezers aanra den, eens een kijkje langs het par cours te nemen, 't Is werkelijk de moeite waard. In onze Dinsdag editie vindt u de route afgedrukt. Wandelaars, ook Vanavond een prettigen tocht en veel succes. Wandelen DE AVONDVIERDAAGSCHE. Het groote begin. Begunstigd door schitterend weer is de Woensdagavondtocht een on verdeeld succes geworden. Er waren 544 deelnemers waarvan 522 voor 4 dagen en 22 voor een dagtocht. 14 uitvallers werden gisteren geno teerd. Voor den start wees de heer Krom er nog eens nadrukkelijk op, dat iedere politieke demonstratie ver meden moet worden. Dinsdagavond is hieraan door sommigen niet stipt de hand gehouden, doch hierop moet wel degelijk streng worden toege zien. Nadat de heer Krom ons een prettige tocht gewenscht- had, aan vaardden we onze wandeling. Via Frieschebrug, Schermerweg, West- dijk en Laanwe'g ging het op Stom- petoren aan. De stemming was weer schitterend en er werd flink gezongen. Vermeldenswaard is nog, dat een deelnemer op klompen den tocht met goed gevolg heeft geloopen. Onder de groepen verdienen zeer zeker vermelding de Marechaussee, die met een flinke ploeg was opge komen en 'n mooi tempo liep en „De Kaaskoppen", eveneens een mooie groep, die zich prachtig heeft gehou den. De E.H.B.O. heeft gister behoor lijk werk gehad; er zijn nogal wat blaartjes losgekomen. Het aantal uitvallers is echter gelukkig nog zeer gering. Naar wij vernamen hebben enkele deelnemers gemeend, deze tocht in een hardloopwedstrijd te kunnen doen ontaarden. De heer Dilling deelde echter mede, dat tot diskwa lificatie moet worden overgegaan Daarom wandelaars, een rustig tem po. U hebt den tijd. De heer Koster, secretaris van den N.W.B., die alle Vierdaagschecentra bezoekt, vertelde, dat in Hoorn. Enkhuizen, den Helder en Anna Paulowna ook heel goed wordt ge loopen. Voorts vernamen we nog, dat vanavond een fotograaf de wande laars zal vereeuwigen. Ten verzoeke van de E.H.B.O. wil len .jve er hier nog opmerkzaam op maken, dat men ingeval van voet euvels het beste even naar de naast- bijzijnde E.H.B.O.-post kan komen. Velen laten een E.H.B.O.-er halen, doch de verwachtingen van de E.H. B.O. zijn hoog gespannen, wat be treft het aantal blaren. Het zal dus op deze laatste manier wellicht on doenlijk blijken, alle patiënten vlot te behandelen. Werkt dus allen zoo goed mogelijk mee, het werk van ALKMAARSCHE SPORTDAG OP A.S. ZATERDAG. Vrijwel alles, wat de sport actief beoefent, werkt mede. Wat steeds een onmogelijkheid scheen, is eenigen tijd geleden in Alkmaar verwezenlijkt: er is sprake van een prettige samenwerking tus schen tal van Alkmaarsche vereeni- gingen. Het comité, dat hiertoe is gevormd, heeft eenerzij ds tot taas vereenigingen, die moeilijkheden hebben, van advies te dienen. Het heeft daarom den naam van „Alk maarsche Vereenigingsraad" gekre gen. Anderzijds heeft het tot opgave het algemeen vereenigingsleven te verstevigen, hetgeen uit den aard der zaak op tal van wijzen kan ge schieden. Een daarvan is het organi- seeren van sportdemonstraties op groote schaal. De eerste sportdag is vastgesteld op Zaterdag, 21 Juni, des avonds te 6)4 uur op het Sportpark. Het verblijdend feit doet zich vooi, dat de medewerking zeer groot is, zoodat het programma rijk en veel belovend mag worden genoemd. Het zal een ware Olympische sportavond zijn, een gebeurtenis, zooals Alk maar nog weinig heeft beleefd. Het programma zal de volgende takken van sport omvatten. Voetbal. Een Alkmaarsch keu ze-elftal zal een wedstrijd spelen tegen het Heemsteedsche H.B.C., dat in de competitie als derde eindigde achter E.D.O. en waarin o.a. mede- speelt de bekende speler Kick Smit. De Alkmaarsche spelers zijn gere- cruteerd uit Alcmaria Victrix, de Alkmaarsche Boys, Alkmaar en Jong-Holland. Hockey. Twee elftallen van de Alkmaarsche Mixed Hockeyclub zullen een wedstrijd spelen. Athletiek. De Alkmaarsche athletiekvereeniging A.V.A. heeft op zich genomen zorg te dragen voor een gevarieerd program. Gymnastiek. Hier mogen we o.a. een massale demonstratie ver wachten van wellicht 500 tot 600 turners, terwijl we verder zullen kunnen genieten van toestelturnen en van algemeene springnummers. Deelgenomen wordt door alle Alk maarsche Gymnastiekvereenigingen, n.l. Advendo, de Halter, Kracht en Vlugheid, Odis, Sparta, Tot Ons Ge noegen en Turnlust. Ook het muzikale gedeelte is goed verzorgd. Niet minder dan vier Alkmaarsche vereenigingen verlee- nen hun medewerking, te weten Alcmaria Victrix, Excelsior, de Post- fanfare en St. Caecilia. De entreeprijzen zijn voor deze demonstratie zoo laag mogelijk ge houden en zullen bedragen: zitplaat sen 50 ct, voorverkoop 40 ct.; staan plaatsen 30 ct., voorverkoop 20 ct.; kinderen onder geleide betalen op alle rangen 10 ct. Dit sportfeest zal een revue zijn van het voornaamste, wat Alkmaar op sportgebied te beteekenen heeft en het publiek zal zeker toonen het streven van het comité te waardee- Z w e m m e n COR KINT IN DUITSCHLAND. Onze landgenoote en wereldre cordhoudster Cor Kint, die eerst daags' in het huwelijk treedt met den Duitschen zwemmer Fiseier uit Dresden, is inmiddels in goeden welstand in Dresden aangekomen. Komende week zal zij reeds uitko men te Plauen, daarbij de wedstrij den om het kampioenschap van Sacksen opluisterend. tegenaanval ten uitvoer gelegd ten zuiden van Damascus en de plaatsen Merdsj Aroem en Koeneitra weer bezet. Athletiek OSENDARP TE BERLIJN. Voor ruim 8000 toeschouwers werd gisteravond het eerste inter nationale avondsportfeest gehouden in het Mommsen-stadion, waaraar. de beste athleten uit Denemarken, Nederland, Finland; Zweden en Duitschland deelnamen. In het mid delpunt van de belangstelling stond ongetwijfeld de 300 meter loop, wel ke door Scheuring werd gewonnen in 34.3 sec. Hoewel specialist op de afstand toonde deze sprinter zich toch nog sneller dan Harbig. Onze landgenoot Osendarp moest zich achter den Zuid-Duitscher Müller Ondertrouwd JAAP H. EECEN en GRADA VOS. Velsen (Noord) Duinvlietstraat 77. Alkmaar, Steynstraat 39. 19 Juni 1941. Huwelijksvoltrekking door den WelEerw. Heer Ds. J. C. Konings berger op Vrijdag 11 Juli a.s. te 11.30 uur in de Kapelkerk. Toekomstig adres: Gladiolenlaan 1, Beverwijk. Heden overleed te Bergen, zacht en kalm, onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevr. GRIETJE STOLP, Wed. van KLAAS VELDKAMP, in den ouderdom van 75 jaar. Uit aller naam, S. STOLP. Heiloo, 18 Juni 1941. Kennemerstraatweg A 123. Postadres:' Russenweg 10, (Bergen). De crematie zal plaats hebben a.s. Zaterdag te Wes- terveld, na aankomst van trein 1046, richting Haarlem. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het heengaan van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder FIJTJE BAKKER, Wed. van PIETER PEIJS, betuigen wij U onzen oprechten dank. Uit aller naam, P. C. PEIJS. Alkmaar, Juni 1941. Zeglis 55. Gevraagd een prima voor 3 dagen per week. Br. letter L 250 bureau van dit blad. Voor 's morgens van 8 tot 12 uur gevraagd. Brieven onder letter M 251 bureau van dit blad. BAKKERIJ J. BUISMAN, Molenstraat 14, Tel. 2460, Bergen (N.H.), vraagt voor direct een bekwaam teyens voor seizoen een bekend met de bakkerij. Heer vraagt met pension. Br. met prijs onder letter H 247 bureau van dit blad. Welke Helderscha familie in Alkmaar 6.00, voor een vrij gedeelte groote woning huur a 2.00 bij Schagen. Br. lett. J 248 b. v. d. bl. Heer zoekt met volledig pension. Brieven LOMBOKSTRAAT 29, Den Helder Heer vraagt nabij het station zonder pension. Brieven letter K 249 bureau van dit blad. i met een vierde plaats tevreden stel len. De Zweed Haeg\ won de 3000 meter na een taktische, speciaal goed ingedeelde loop in 8 min. 19.2 sec. voor Syring en den Zweed Kaelar- ne, alsmede Virtapohja (Finland). De Fin Mikkola verrichtte bij het speerwerpen een bijzondere presta tie door 70.30 meter te werpen en daarbij alleen over de 70 meter te werpen. De Deen Spanheimer slaag de er in op de 1000 meter achter den winnaar Seidenschnur met 2 min. 28.21 sec. een nieuw Deensch record te vestigen. De winnaar van heden avond deed over deze afstand 2 min. 27.8 sec. De resultaten waren: 100 meter: 1. Fehrman (Berlijn) 10.9 sec.; 2. Soenecke (Berlijn) 10.9 sec.; 3. Arndt (Berlijn) 11.1 sec. 300 meter: 1. Scheuring (Stutt gart) 34.3 sec.; 2. Harbig; 3. Müller en 4 Osendarp. 1000 meter: 1. Seidenschnur (Kiel) 2 min. 27.8 sec.; 2. Spanhei mer; 3. Mehlhose (Berlijn); 4. Brandscheit (Berlijn). 3000 meter: 1. Haegg (Zweden) 8 min. 19.2 sec.; 2. Syring (Witten berg); 3. Kaelarne (Zweden), 4. Vir tapohja (Finland). AFD. ALKMAAR. Jaariijksche Ledenvergade ring te houden op DINSDAG 24 JUNI, 's middags half 5, in „De Unie". Agenda: Notulen. Rekening en verantwoording 1940. Benoeming afgevaardigde naar de Alg. Vergadering. De Secretaris M. ALB. DE LANGE. HEEFT TE KOOP: Metiusstraat, woonhuis, vrij van huur 5000 WINKELHUIZEN (vlug te aanvaarden) Hoogstraat 5900 Voordam 13000 Zijdam 5500 Friescheweg, zeer geschikt voor drogisterij 9200 GELD-BELEGGING: Egmonderstraat 13000 v. d. Meystraat 8600 Brouwersstraat m. gar. 7500 Schaepmanstraat 5800 Oudegracht 4500 Stationsstraat 4500 Kennemersingel 8500 Laat/Verdronkenoord groot 336 M2. 17500 Groot Nieuwland pakhuis met bovenwoning 4500 IN AANBOUW: Blok van 13 woonhuizen, alle verhuurd 84500 12 Woonhuizen a 6600 12 Woonhuizen a 6700 TE BERGEN: Woonhuis (1000 M2) f 6000 (1100 M2) 9500 (1500 M2) 10000 Mod. Landhuisje ƒ11500 Groot Landhuis 42000 TE EGMOND: Boulevard 9000 Pension m. inventaris in prima staat, aanv. direct. Hyp. beschikbaar 20000 Blok van 4 met vrijstaand hoekperceel 16500 Voorstraat 6000 TE HEILOO: Woonhuis m. gar. 6000 Blokje v. twee 10500 Rijksstraatweg 4800 Rijksstraatweg 6000 Moderne villa 18000 STÖMPETOREN: Woonhuis i. d. kom 3600 KOEDIJK: Landmanswoning met 3300 M2 woning verh., ruimte per direct beschikbaar ÏOO'OO Steynstraat 8, Tel. 2774, ALKMAAR. Lid N.B.M. Te koop wegens verhuizing best. uit: 3 Heeren- en 2 Dames fauteuils, lila kleur met zwarten rug, ingelegd achtkantige coro- mandelhouten tafel met groot theemeubel, alles afkomstig uit HET WOONHUYS te Amsterdam. Inl. Huize Westerlicht, Kamer 307. MAANDAG a.s. begint de uit reiking der persoonsbewijzen. Een ieder zorge dan in 't bezit te zijn van 2 gelijke foto's volgens rijks voorschrift. Wij komen Zaterdag 21 Juni van 2 tot 8 uur in het café van den heer Van Kleef; Zondag 22 Juni van; 10 tot 6 uur café Ver duin. Fotografen, Bergen N.H. Tel. 2048. in Vijf vroolijke zusters, die het hun rijken „suikeroom" pro beeren lastig te maken, maar oompje wint het toch Toegang voor eiken leeftijd. geven -Af*?; ,r - r.- .-VV'vV* ONDERSTAANDE BON LOOPT A.S. ZATERDAG AF 95 leden. Dirigent: KAREL RÖHNE. BeschermheerJhr. Mr. F. H. van Kinschot, Burgemeester van Alkmaar. in de GROOTE KERK te Alkmaar, op Donderdag 26 Juni 1941, 's avonds half acht precies, met medewerking van: MeJ. ANNIE WOUD, Alt, Haarlem. het „ZAAN5 KAMERORKEST", Dirigent P. VAN MEVER, den Heer P. A. VAN LANGEN, Orgel, Alkmaar. Uitgevoerd wordt o.a.De Rhapsodie van J. Brahms, door Alt, Koor en Orkest. Verder werken van Tschaikowsky, Grieg, Schubert, Roeske, Olman enz. Entreeprijs: ^vonKn de Kerk f L-) alIe rechten inbeSr' Tekstboekje 's avonds gratis aan de Kerk. Voorverkoop tot 26 Juni 1941 5 uur nam.: Boekhandel Marie Oudejans, .Schoutenstraat en de Sigarenmag.P. Hartog, Scharloo; De Frenne, Langestraat en de Wed. P. Sasburg, Heerenstraat. GESCHREVEN DOOR TEEKENINGEN VAN ALEXANDER RAYMOND

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1941 | | pagina 3