Burgemeester G. C. Bos te Heiioo geïnstalleerd. AGENDA DE JEUGD ZINGT. HeiSoo in feeststemming. Groote belangstelling. t EERSTE BLAD K« Alkmaar, Woensdag. VEROORZAAK GEEN MOEILIJKHEDEN. Het is den laatsten tijd in som mige plaatsen voorgekomen, dat op muren, schuttingen en dergelijke opschriften, worden aangetroffen, welke kunnen worden aangemerkt als te zijn gericht tegen Duitsch- land. Uiteraard kan dit door de bezet- tende overheid niet worden geduld, en behalve dat de bedrijvers ervan zich aan ernstige bestraffing bloot stellen, kan dit bovendien het gevolg hebben dat tot het nemen van voor de ingezetenen minder aangename maatregelen zou moeten worden overgegaan. Er moge daarom een ernstig be roep worden gedaan op ouders en verzorgers van kinderen om de jeugd te wijzen op het verkeerde en nuttelooze van dergelijke baldadig heid, waardoor geen enkel waarach tig' belang van ons volk wordt ge diend en welke in strijd is met de houding, welke tegenover de bezet tende macht in acht genomen dient te worden. WIJZIGING OMZETBELASTING. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorder kwartier te Alkmaar stelde in het begin van dit jaar een résumé samen van de voornaamste bepalin gen van het nieuwe besluit op de Omzetbelasting, hetwelk op ruime schaal onder de belanghebbende middenstanders, groothandelaren en industrieelen werd verspreid. Nu met ingang van 1 Juli j.l. wederom ingrijpende wijzigingen in het Beslpit op de Omzetbelasting tot stand zijn gebracht en de Kamer van verschillende zijden reeds ver zoeken om inlichtingen bereikten, stelde zij opnieuw een beknopt overzicht samen van de voornaam ste wijzigingen, welk overzicht voor het bedrijfsleven op aanvrage gratis verkrijgbaar is bij het secre tariaat der Kamer, Oudegracht 182 te Alkmaar. GESLAAGD. Geslaagd voor het diploma boek houden van de vereeniging van leeraren in de handelswetenschap pen mej. M. Wamelink en de heerén T. Bakker, C. Veen, J. de Vries, J. Hulsman, H. Wessels, L. H. de Leeuw en P. Aard an, allen te Alk maar en F. Mays te Bergen. Voor Ned. Handelscorrespondentie slaagde de heer D. Groen te Sint- Pancras. Voor Duitsche handelscorrespon dentie slaagden de heeren J. Honig te Bergen, Brandsma te Alkmaar, G. J. ter Meulen te Bergen. Voor Engelsche handelscorrespon dentie de heer R. v. Vliet te Alk maar. EXAMENS M.U.L.O. Bij de gisteren alhier gehouden Mulo-examens slaagden: voor diplo ma A de dames C. Semeins en G. M. Sleutel te Alkmaar, D. Keizer te N.- scharwoude, C. T. Blom te Oudkar spel, A. Koomen te Ilpendam, H. Ot- jes te Beemser, G. J. de Wit en C. Prins te IJmuiden-Oost, J. de Leeuw te Warmenhuizen, B. A. M. Wiersma te Middenmeer en J. Rustenburg te Medemblik en de heeren B. Laraan en H. J. Repko te IJmuiden-Oost, H. Flipse te de Rijp, D. C. Mol en D. Zwart te Bergen, S. J. Knip te Ar,- dijk. Voor diploma B de heeren J. P. J. Woudman te Alkmaar, C. Smit te Harenkarspel en G. D. Geertsema te Barsingerhorn. TOONKUNST. Algemeen betreurde men het hier ter stede, dat het dit jaar niet mo gelijk was de Johannes-Passion van Bach uit te voeren. Dat Toonkunst nu toch deze Passion tot uitvoering zal brengen (zooals zij reeds twee maal deed), zal men zeker met ge noegen vernemen. Voor nadere bijzonderheden zie men elders in dit blad. RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL TE ALKMAAR. Bevorderd van de 1ste tot de 2e klasse: C. D. Beeldman, F. Blom, F. W. Bootsma, A. A. A. ten Bruggen- cate, Me. C. Buisman, P. S. Dokter, C. Geerlings, S. J. Glastra, C. M. Hoogenboom, Me. Ai. Jonker, J. Key- zer, Ma. Ha. de Koning, F. J. D. Luderus, S. Roosendaal, C. van Schagen, J. Verburg, Eh. Pa. Visser, P. A. van Wieringen, G. N. Bijleveld, G. H. van den Bogaerde, Je. Ke. Bos, C. Bruyn, W. C. Dieleman, A. Eriks, J. Groen, Aa. Harder, Ja. Ca. Haver- mans, P. C. Houtkooper, G. Ch. O. lest, S. Jonker, C. Kaai, K. C. Knaap, Ma. Ja. Kooy, G. L. Lindner, A. C. L. Pijcke, C. de Roos, Ja. Sin- jewel, J. C. Verburg, T. F. de Boer, W. A. van Eek, Aa. Ma. van Geene, P. Grootes, Ee. Herman, J. Jacobs, J. Kindt, H. J. M. Lemmers, J. W. Meijer, W. M. H. Pels, Ta. Fa. Pot- gieser, P. K. Rol, H. Roos T. Runia, M. W. Schroevers, P. H. Tauber, J. Tentoonstelling. Berger kunsthandel, b/d Ruïne te Bergen, tentoonstelling interieurs oude Holl, kerken. Bioscopen. Victoria-theater, 7.30 uur, hoofd nummer De laatste ronde (rom. sportfilm); hoofdrollen Attila Hörbi- ger, Camilla Horn, Heinz Seidler. Toegang boven 18 aar. Harmonie-theater, 7.30 uur, hoofd nummer Een hopeloos geval (hum.); hoofdrollen Jenny Jugo, Karl Lud- wig Diehl en Hannes Stelzer. Toe gang voor alle leeftijden. Roxy-theater, 7.15 uur, hoofdnum mer Watt en Half Watt als Ridders in lompen (hum.) Toegang voor el- ken leeftijd. City-theater, 7.15 uur, hoofdnum mer Theo op 't huwelijkspad (hum.); hoofdrollen Theo Lingen, Gustav Frölich, Hilde Krahl en Gusti Ruber. Toegang alle leeftijden. Donderdag 17 Juli. 7.30 uur, Muziektuin, Volkszang avond. Tielemans, G. A. Timmerman, Aa. Ca. in 't Veld, D. C. de Waal, Tj. Wulp, Le. Zeden. Afgewezën 19. Van de 2e tot de 3e klasse: M. van Ammers, Re. Te. Beekman, Ai. van den Beidt (voorw.), J. Blind, J. de Boer, Aa. Ea. Bos, C. M. J. Boswijk, J. ten Brink, Ca. Pa. Greidanus, B. Groeneveld, Tj. van- der Hauw, N. C. Kaan, A. J. van der Korst, D. G. Leek. P. van Loo, Ae. Me. Eh. van der Meulen, J. W. Schmidt, Aa. Wa. Schutte, J. A. van der Stok, J. Vas- binder, F. J. Weijand, J. Asijee, Te. Bakker, Ja. Pa. Baretta, M. Blaau- boer, G. E. Boerwinkel, Ea. Ae. Dek ker, Ge. v. d. Goes, L. N. A. Hop man, H. Kaarsemaker, U. H. Kol- laard, Ha. Cha. Kroon, J. G. Mel- chior, J. J. Met. J. P. Pijning, J. van de Pol, Te. Je. de Rover, G. J. Schuurman, P. Slot, C. J. Tuinman, Aa. van der Veer, Ny. Eh. Vermeu len, Ae. de Beurs, C. W. Bruin, J. Butijn, P. J. van den Eijnden, J. Harder, W. M. Herrebout, P. F. Krijgsman, A. A. Kwak, W. M. Lut- terot, E. A. M. Marijn, L. C. Pille, G. W. van de Pol, T. M. Polak, A. N. Prijs, Th. Roep, C. Schoorl, Ca. Me. Stam, W. Th. H. Strikkers, B. H. Strubbe, H. S. Tengbergen, E. Vles- sing, Ge. Woerdeman, J. Woudhui zen, Aa. Zwakman. Afgewezen 26. Vah de 3e tot de 4e klasse: As. Blad, J. Ch. Blok, Ha. van-Bommel, J. W. Buisman, A. van Dijk, C. G. Donia, Ja. Geertsma, J. D. de Graaf, D. Kaai, D. P. Kansen, J. Kansen, D. G. Kistemaker, C. K. Klooster-, boer, Ha. Losekoot, J. van der Meulen, Ae. Ja. Wulp, A. J. Dam, J. W. Dieleman, A. Groot, G. Haver- mans, H. van den Heuvel, M. W. Jansen, W. Kolk, C. J. Moraal, T. Poorter, S. H. Rem, C. Roks, J. B. Schaap, D, Schermerhorn, J. C. Stork, Ma. Ea. Suzenaar, J. A. Ur- banus, O. van der Wal, J. van Wijk, H. L. Boot, V. Elders, J. A. Holtes, B, E. Jager, J. C. A. Jansen, S. Leeuwen, D. Lindner, H. Mulder, A. Nottelman,, Ay. M. Rempt, W. H. W. Rensink, J. R'uyter, Ha. van der Worp. Afgewezen 18. Van klasse A4 tot A5: Me. Aa. Bijleveld, Te. van den Eijnden, Cha. Aa. Essers, Ne. de Geus, J. N. Grootenbroers, Ca. Eh. Lagas, J. L. Leestemaker, Te. Me. van Lienen, P. van der Molen, W. J. van der Molen, Aa. VasDias, L. M. van Zoonen. Afgewezen geen. Van klasse B4 tot B5: H. N. Ap pel, J. Baas, N. J. Blokker, C. C. van den Born, G. J. ten Bruggenca- tc, G. Dekker, B. Dijkstra, J. Dijk stra, N. C. Jürgens, H. G. Mel- chior, Ge. Mink, J. H. J. de Rover, Ga. Arpeau, Ey. Ea. Ha. van den Berg, P. J. ter Burg, J. J. Dekker, H. J. Dokter, W. van der Gaag, Ai. Goudsblom, T. de Haan, C. J. Hel der W. Japin, C. Kieft, E. A. Kol- laard, P. D. Krijger, K. Kuiper, J. Mulwijk, J. Sijp, H. J. T. Span, C. F. Tuyn, N. W. van Vuure. Afge wezen 6. IN DEN MUZIEKTUIN. a.s. Zondagavond, half acht, con certeert de heer Nico Snel met zijn gemengd koor „Vocaal Alkmaar" en het Alkmaarsch kinderkoor in den muziektuin. De kinderen zingen een zestal aardige liedjes; het ge mengde koor komt op met werk van Roeske en Paardekoper, en geeft bovendien „Zigeunerleven" van Schuman, een wals van Johann Strauss en „Chor der seligen Geis ter" van Gluck. Dit laatste, en de wals worden door een klein strijk orkest geaccompagneerd. Voor afwisseling met den zang zorgt „Gita-Mando",. een Gitaar- en Mandoline orkest, dat onder lei ding van den heer A. van Diepen eenige nummers ten gehoore zal brengen. Voor een aantrekkelijk programma is dus gezorgd. A. K. HEERHUGOWAARD. Oud maar volhardend. - Een stevige zuidwesten wind komt over de vlakke velden van den Langen- dijker kant den polder binnenval len. Het wandelen wordt er door tot een genot, doch het lange stuk Middenweg van de kerk aan den Hondenweg tot aan dein Huijgen- dijk voor den wielrijder tot een bijna eindelooie marteling. Geen nood. Uw correspondent wandelt. Plots verschijnt naast hem Ik heb een goeden dag gehad want ik heb een groep kinderen het heerlijke lied hooren zingen van „In Holland staat een huis". Iedereen kent dat lied want ieder een heeft het vroeger meegezongen: allemaal hebben we ons lang gele den misschien wel heel lang in den kring geschaard om op de maat van het simpele welluidende melodietje rond te stappen en als heer, vrouw, meid, knecht of kind den kring te betreden en weer te verlaten. In Holland st'aat dus nog altijd dat huis al in die rijke lindelaan, falderie, faldera, falderopsasa wat een heerlijke onzin, dit tusschen- voegsel). En in dat huis woont nog steeds een rijke heer die een vrouw krijgt. De vrouw krijgt nog altijd een kind, de heer een knecht, de vrouw vervolgens een meid. Ook jaagt de heer den knecht nog in die rijke lindelaan en de vrouw de meid dito. De heer gaat weer in het bosch, de vrouw van huis en het kind blijft alleen in het beroemde huis. Ook de jeugd van nu vraagt er niet naar waarom de meid en den knecht weggejaagd worden; of het wel verantwoord was van dien heer om het bosch in te gaan en van de vrouw om van huis te gaan en het kind alleen te laten. Het blijft trou wens allemaal in de buurt: al in die rijke lindelaan. Ik heb het heele verhaal nu weer voor mijn oogen zien afspelen en het wijsje weer hooren zingen van falderie, faldera, falderopsasa. En het deed me goed te ervaren dat de jeugd dit eenvoudige volksliedje trouw is gebleven. Het ivas voor mij een spontane kinderlijke de monstratie van trouw aan het va derland, waar heeren en vrouwen, meiden en knechten en kinderen vele jaren lang in en uit gaan in het Vaderhuis in die rijke lindelaan, zonder dat dit huis ook maar iets van zijn waardigheid inboet of door de stormen der tijden te lijden heeft. En toen moest ik denken aan de wijze waaixip men vroeger op school gepoogd heeft ons te leeren hoe on ze liefde voor datzelfde vaderland te bezingen: notabene op een geïm porteerde wijze. Dat was zoo. Vaar wel, mijn dierbaar (zoo'n echt kinderlijk woord dat: dierbaar) va derland, lief vaderland vaarwel. (Waarom vaarwel: we hebben er geen behoefte aan dit vaarwel te zeggenIk reis van u naar 't verre strand (vroeger dacht ik dan aan Scheveningen, wat ik erg ver vond; nu gaan mijn. gedachten naar de Stille Zuidzee, waar „de golven eeuwig zingen en de menschen zijn als kinderen"), lief vaderland vaar wel. En ik zing dan steeds met blij den zin niet alleen „blij" dus, maar „met blijden zin" wat blijkbaar nog blijer is) wanneer ik trek de wereld in (als stoker op de Holland Amerikalijn?); lief vaderland vaarwel! Leelijk vaderlandsch liedje Vaar wel, want in Holland staat gelukkig nog steeds een huis: faldera, falde rie, falderopsasa. een fietswiel. Iemand stapt af. Een verschijning, zooals we niet al te vaak meer zien. Een lange zwarte jas, zooals jaren geleden bij trouw- gelegenheden en dergelijke ge bruikt werd. Een daarbij passen den hoed, het midden houdende tusschen flambard en gleufhoed. Vroeger, evenals de jas, natuurlijk ook zwart geweest. Hel lichtblauwe oogen in een gelaat met blozende wangen, thans nog ietwat verhoogd van kleur door het trappen tegen den wind, in een omlijsting van grijze, krul lende haren en een bakkebaardje. Koedijk, m'nheer? Omdat de wind fel is en de Middenweg nog lang, wordt als meest practische richting aange wezen Basserweg, Broek op Lan- gendijk, St.-Pancras en daar vra gen naar het Koedijker padje, dat iedereen weet. Valt niet mee met dien wind. Nee, m'nheer. De Afsluitdijk, alles één stuk tegen. De belangstelling wordt wakker. Dus al heel van Friesland gekomen? Ja, m'nheer. En daarna door den nieuwen polder. Uit de verdere mededeelingen blijkt, dat nog een stuk is omge reden ook. Een heele tocht, als men al zoo langzamerhand boven de zes tig komt tellen. Twee blauwe oogen lachen. Ja m'nheer. Zeven en tachtig ge weest m'nheer. Dan stapt de verschijning weer op. Karbiesje op de bagagedrager. Het eind van den tocht nadert. En Uw correspondent prevelt! Friesland, Afsluitdijk, Nieuwe Pol der, Langereis, Middenweg Zeven en tachtig geweest m'nheer. Brugbouw stopgezet. - De bouw van een nieuwe groote brug over de oostelijke ringvaart van de Heerhu- gowaard, ter vervanging van de be staande Schippersbrug, waarmede eenige maanden geleden een aan vang is gemaakt, zal naar we ver namen voorloopig stopgezet worden, wegens materialengebrek. Men is gevorderd tot en met het vlechten van 't betonijzer van een vleugel. Gistermiddag stond een groot deel van Heiloo's bevolking in blijde stemming voor het raadhuis, ter be groeting van den nieuwen burge meester. Precies om vier uur arriveerden de burgemeester en diens echtge- noote, met hun vier kipderen en de beide Heilooër wethouders, in open landauers voor het raadhuis, waarin de installatie zou plaats hebben. De raadszaal was eivol met belang stellenden, waaronder de burge meesters van Alkmaar, Akersloot, Limmen en Oudorp en de waarne mend-burgemeesters van Egmond- Binnen en Egmond aan Zee. Aanwe zig waren voorts pastoor v. Muijen, ds. Bloemhoff, de doktoren Hoek stra en Schroder, de directeur van de lichtbedrijven te Alkmaar en de gemeente-secretaris van Egmond aan Zee. Nadat allen waren gezeten, open de de loco-burgemeester, dr. Barn- hoorn, de buitengewone, voltallige raadszitting, waarna hij onmiddel lijk den secretaris, den heer Bruul verzocht voorlezing te doen van het ingekomen stuk van den secretaris generaal van het Depart, van Bin- nenlandsche Zaken, waarin werd medegedeeld, dat met ingang van 15 Juli tot burgemeester van Heiioo was benoemd, de heer G. C. Bos, alsmede van het bericht van den Commissaris der Provincie, dat de heer Bos de vereischte eeden had afgelegd. Nadat aan dit verzoek was vol daan, sprak dr. Barnhoorn de in stallatie-rede uit. De installatie. Spr. verzekerde, dat over Heiioo een gevoel van veilige gerustheid- was gekomen, toen het vernam, dat burgemeester Bos van Egmond uit verkoren was als opvolger van den zoozeer geachten burgemeester van Foreest, die vóór twee maanden, na een 36-jarige getrouwe plichtsver vulling, zijn ambt had neergelegd. Dat gevoel van gerustheid berustte op de overtuiging, dat de heer Bos, voortgekomen rut een in hoog aan zien staand inheemsch geslacht, en rechtgeaard Nederlander is, een ech te Noordhollander, met den aan de Noordhollanders zoo eigene rond- borstigen aard en een man genoemd kan worden met gezonde opvattin gen, een grootmoedig hart, een op groote ervaring berustende men- schenkennis en een groote vakbc kwaamheid, die het ten volle waard is, den burgemeesterszetel in een zoo mooie, bloeiende en vooruitstre vende gemeente als Heiioo, in te nemen. Wij zijn ervan overtuigd, dat u in staat zijt, den geest van onze Hei looër burgers te begrijpen en aan te voelen op een zoodanige wijze dat u hier, in den waren zin des woords, een burgervader zult kunnen zijn. Spr. rekende het zich een eer, na mens de geheele bevolking den nieuwen burgemeester welkom te kunpen heeten. U zijt wél gekomen, de goede man in den juisten tijd. Na een vergelijking te hebben ge maakt tusschen het burgemeesters ambt en de taak eens huisvaders, wees spr. erop, dat de taak van bur gervader, vooral in den tijd, waarin wij thans leven, een zeer moeilijke is en wel daarom, omdat het voor de burgers soms zoo moeilijk is, te doorzien en te begrijpen, waarom bepaalde maatregelen moeten wor den genomen. Het hoofd eener ge meente moet zich onder de huidige omstandigheden niet zelden in boch ten wringen om ervoor te zorgen, dat de verhoudingen tusschen de ge meentenaren en de bezettende en besturende autoriteiten goed blij ven. Wij weten, dat u hier zijt geko men, met den vasten en diepge- meenden wil, een goéd, wijs en mild hoofd van ons gemeentegezin te zijn. Sprekende namens de wethouders, zegde spr. den burgemeester toe. hem met raad en daad te zullen bij staan. Tot mevr. Bos en de kinderen richtte spr. den wensch, dat het hun gegeven moge zijn, te zien, dat de heer Bos nog lange jaren in Heiioo zijn eervolle taak vervult. Hierna hing dr. Barnhoorn den nieuwen burgemeester de ambts keten om, met den innigen wensch, dat de alwijze God hem moge helpen en verlichten tot heil van de ge meentenaren en tot zijn persoonlijk heil en levensbevrediging bij het besturen der gemeente. (Applaus.) De nieuwe burgemeester spreekt. De heer Bos bracht allereerst dank aan den Secretaris-generaal van het Depart, van Binnenlandsche Zaken, aan den Commissaris der Provincie en aan den gevolmachtig de van den Rijkscommissaris in deze' provincie. Toen spr. vóór enkele dagen ver nam, dat hij was uitverkoren orr aan het hoofd dezer gemeente te staan, stelde hij zich de vraag of hij wel in staat zou zijn, de voetsporen te drukken van hem, die 36 jaar lang het bestuur op zoo eminente wijze in handen heeft gehouden. Gij zult de vraag hebben gesteld of de nieu we burgemeester in staat zal zijn, in dezen grooten tijd u te steunen, waar dit maar mogelijk is. Ik gevoel, zoo vervolgde spr., dat ik iets anders 'moet zeggen, dan gewoon en meen daarom goed te doen, recht voor u staande, een verklaring af te-leggen. In de eerste plaats dan heb ik met een heiligen eed gezworen, dat ik de bezettende macht op loyale wijze zal tegemoet treden en de door haar gestelde bevelen en opdrachten op de meest correcte en juiste wijze zal uitvoren. Dit is niet half, dit is heel en ik hoop, dat gij dit van mij zult begrijpen. In de tweede plaats wil ik hier verklaren, dat ik niet behoor tot die mannen en 'vrouwen, die thans staan aan den kant van den weg en die meenen, dat, wanneer de groote dei ning, voorbij getrokken is, wij weer terug zullen gaan naar het verle den. Ons verleden was groot, dat zegt reeds de klank van de namen De Ruyter en Tromp. Die mannen zijn helaas overleden, wij zijn nu gekomen in een nieuwen, grooten tijd en mogen ons niet doodstaren op het verleden, want dat is ge weest. Hoe moeilijk de tijden ook zijn, wij allen samen zullen moeten bouwen aan de toekomst, aan dat wat vóór ons ligt. Het verleden heeft afgedaan. Het heden is daar en- straks vraagt de toekomst, bij ons te worden binnengelaten. Ik vraag u, met mij, schouder aan schouder te bouwen aan het mooie ideaal, de verheffing van onze be volking, van hen, die aan onze zorg zjjn toevertrouwd. Gedenkt de mooie spreuk op onzen Afsluitdijk: „Een volk, dat leeft, bouwt aan z'n toekomst". Niet met kletsen en nieuwtjes verkondigen, die reeds morgen blij ken onwaar te zijn, komen wij er. Laten wij het leven van de men- chen niet moeilijker maken, maar samen de schouders zetten onder het werk voor de toekomst onzer kinderen.. De wethouders en den Raad vraagt spr., hem te helpen, te bouwen, waar dit mogelijk is. Wat God ons oplegt, zal niet zoo zwaar zijn, dat .wij heS niet kunnen dragen. Ook op de ambtenaren deed spr. een beroep tot medewerking. Hun hield hij de drie woorden voor: goedheid, eerlijkheid en voorko mendheid". Deze zullen ons bemind maken bij God en de menschen. Wanneer gij dat voor oogen houdt, dan twijfel ik er niet aan, dat i1 over ambtenaren beschik, waarop ik bouwen kan. Hierna richtte spr. zich speciaal tot den gemeente-secretaris, den heer Bruul, waarbij hij eraan her innerde, dat er tusschen beide reeds jarenlang vriendschap en hoogach ting bestaat. Spr. twijfelde er niet aan, dat deze vriendschap zal blij ven, zoolang zij beiden1 werken tot heil van de gemeente. Vervolgens sprak spr. tot het on derwijzend personeel van de lagere en de Ulo-school. Aan hen verze kerde hij, dat zijn hart warm klopt voor het onderwijs. Tot de vertegenwoordigers van vereenigingen verklaarde spr., dat hij gaarne bereid is, deel te hebben aan het door hen te verlichten op voedende werk. Spr. verzekerde, dat hij een zwak heeft voor de minder bedeelden, voor hen, die derven het dagelij ksch brood en voor hen, die aan het ziekbed zijn gekluisterd. Spr. hoopte, dat dit zwak de Hei- looërs niet te veel zal kwetsen, want van het ziekbed zal men hen niet vandaan kunnen halen. Hierna richtte de nieuwe burge meester zich tot de aanwezige gees telijken, de hoop uitsprekende, dat zij er zorg voor zullen dragen, dat de godsdienst niet zal gaan kwijnen en dat zij de kinderen zullen opvoe den in groot Godsvertrouwen. Tenslotte sprak de heer Bos een woord tot zijn ambtgenooten, waar bij hij in de eerste plaats dank bracht aan den burgemeester van Alkmaar, die, niettegenstaande zijn drukken werkkring, toch aanwezig was. Nu spreker van westelijke buurman, zuidelijke buurman van Alkmaar is geworden, merkte hij op, dat de banden tusschen Alkmaar en Heiioo onverbreekbare banden zijn geworden en uitte hij den wnsch, dat de vriendschap tusschen beide gemeenten nog zal mogen toe nemen. Tot de andere burgemeesters zei- de spr., dat de praktijk wel zal be wijzen de juistheid van het spreek woord: dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Met de bede, dat God hem moge zegenen en sterken en hem moge leiden in deze nieuwe, groote ge meente, verklaarde spr., het burge meestersambt van. Heiioo te aan vaarden. (Applaus.) Andere woordvoerders. Namens de linker groep van den Raad zeide de heer Kwant, dat hij hoopte en erop vertrouwde, dat ds nieuwe burgemeester, er evenals zijn voorganger, in zal slagen, er voor te zorgen, dat men niet naast, maar met elkander beraadslaagt. De gemeente-secretaris, de heer Bruul, verzekerde, dat ook de ge meente-ambtenaren, wetende welk een grooten invloed de burgemeester heeft, met groote spanning naar de beslissing van den Haag hebben uit gezien. Wij allen, aldus spr., zijn zeer verheugd, dat u burgemeester van Heiioo bent geworden. Wij hel pen, dat de verhouding tusschen u en ons dezelfde zal zijn als tus schen ons en den vorigen burge meester. Een goed vakman houdt van zijn gereedschap. Beschouwd ons als uw gereedschap, want daar door zullen er banden ontstaan, die voor Heiioo goede vruchten zullen afwerpen. Dank bracht spr. voor het waardeerend woord tot de ambtena ren en hem persoonlijk gericht. Wij treden u tegemoet, met het vaste voornemen u in uw moeilijke en om vangrijke taak te steunen en wij hopen het vertrouwen, dat u in ons stelt, niet te beschamen. Tot mevr. Bos en de kinderen richtte spr. nog woorden van geluk- wensch en uitte hij den wensch, dat zij van Heiioo zullen gaan houden, zooals hij van de mooie gemeente houdt. (Applaus.) De heer Rus, raadslid, feliciteer de hierna nog als geboren Heilooër den burgemeester met het feit zijner benoeming tot burgemeester eener gemeente met groote perspectieven. Spr. hoopte, dat de heer Bos met veel genoegen zal werken om de gemeente nog meer vooruit te bren gen. De bewoners, zoo zeide spr., zijn met de keuze van den heer Bos zeer ingenomen. Wij zijn hier een gemoedelijke sfeer gewend en wij gelooven, dat die sfeer ook door u zal worden hoog gehouden. Het grootste deel der inwoners is niet- katholiek, maar ook dat deel aan vaardt gaarne uw leiding en wenscht u veel goeds in uw drukken werk kring. (Applaus.) De burgemeester bracht de verschillende sprekers dank en stel de hierop aan de orde het eenige verdere punt der agenda: De benoe ming van een ambtenaar van den burgerlijken stand. >Met algemeene stemmen werd de heer G. C. Bos als zoodanig gekozen. Na hiervoor den Raad te hebben bedankt, werd de openbare vergade ring door den heer Bos gesloten. Een woord van den burge meester van Alkmaar. De burgemeester van Alkmaar, jhr. mr. van Kinschot, riep hierna namens de collega's van de naburige gemeenten, den heer Bos een harte lijk welkom toe als burgemeester van Heiioo. Uw benoeming was ons een groote vreugde. Gij hebt ge toond, in uw vorige gemeente, dat gij voelt voor nauwe samenwerking met de naburige gemeenten. Daar door hebben wij in den kring Alk maar veel opbouwend' werk kunnen verrichten. Dit geldt speciaal voor Alkmaar en Egmond-Binnen. Steeds hebben zij elkaar gevonden. Thans wordt de band nauwer; de lange Hoeverweg is een andere, de kor tere weg tusschen Alkmaar en Hei ioo geworden en de belangen tus schen Alkmaar en Heiioo zijn nau wer dan tusschen Alkmaar en uw vorige gemeente. Burgemeester Fo reest heeft dat in den loop der jaren begrepen en veel is er door gemeen schappelijke samenwerking tot stand gebracht. Ik ben overtuigd, dat Alkmaar en Heiioo samen nog veel zullen kunnen opbouwen en veel tot den bloei van de omgeving zullen kunnen bijdragen. Ik hoop, dat de prettige verstandhouding tus schen beide gemeenten zal voortdu ren en dat u als burgemeester van Heiioo een prettigen tijd mag tege moet treden. Wees ervan overtuigd, dat uw collega's u in alle opzichten daarbij zullen steunen en ik wensch u en mevrouw een mooien werk kring toe. (Applaus.) Een woord van ds. Bloemhoff. Ds. Bloemhof merkte op, dat de heer Bos de grens tusschen Egmond en Heiioo was overschreden zooals nooit te voren. Voor uw eigen leven, aldus spr., is dit van ontzettend groote beteekenis. Spr. zag die over gang als een promotie en met die promotie wenschte hij den heer Bos en de zijnen hartelijk geluk. Nu wfj u hebben gehoord, weten wij, dat gij gekomen zijt als een burgervader. Daardoor zult gij het goed met ons hebben en wij met u. Dit kan tot zegen strekken aan de gemeente. Behoud uw groot Gods vertrouwen, want dan komen alle dingen terecht. (Applaus.) Nadat de heer W. Bos, burge meester van Oudorp, nog een woord van gelukwensch namens de familie tot zijn broer had gericht, werd er gelegenheid gegeven om in een be nedenlokaal den heer en mevrouw Bos de hand te drukken. Alvorens dit geschiedde, begaven de nieuwe burgemeester en zijn familieleden zich naar het bordes voor het Raad huis om een serenade in ontvangst te nemen van de muziekcorpsen „Eensgezindheid" en „St. Ceacilia", na afloop waarvan de voorzitter van „Eensgezindheid", de heer J b. Beemster, den burgemeester de medewerking van de corpsen toe zegde en de wederzijdsche mede werking verzocht, welke met een hartelijk woord van den burgemees ter werd toegezegd. Heiloo's bevolking bleef nog lang in groepen bijeen, ter bespreking van deze voor Heiioo zoo belangrijke gebeurtenis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1941 | | pagina 2