elle DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ERS s s> SS koffie, ilf acht, ar 70 duxti Duitschland strijdt vpor Europa Vernietiging van vijandelijke strijdkrachten voortgezet. Open brief aan den aartsbisschop van Canterbury. Een harde winter. De strijd in het Oosten. Tobroek gebombardeerd. DISTRIBUTIE-NIEUWS VERDUISTERINGS TIJDEN van 19.38 tot 7.28 PUBLICATIES Pagina 6 IA O X W CS OU 'g. H «n O* uur. r. a U boven- Jw winkelier. s f 1.- vooiv e ge» ïr de keiier EEMENT id vestigt de ai varken voor n huisslachting rdholland, die arkenshouders ning als zoo- ie Landbouw- anvrage mede te worden aan ifdeeling Vee niet opnieuw; :hriften moeten maakt bekend, ber 1941 alleen ndbouw-Crisis- reëhouder heeft aogelijk zonder voor Noord elijke Bureau- :eningsbewijzen vee, ingeleverd ien ieder geve JCLLISTEN. Landbouw en it de inlevering totaal per week zordt, geven de recht gaven op September a.s. >ak. dat een rant- iak ongewijzigd „V« rantsoen p dezelfde hoe- meel". welke op vier dijk op opplak- id en welke op lerlijke opplak- antvangstbewijs j k e n regel te het aantal van vermelding van irdigen. g voor 50 K.G. andhaafd. k". nen voor een ter verkrijging oenen is 40 en ALKMAARSCHE COURANT. Deze courant wordt eiken dag, behalve Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar f 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Prijs der gewone advertentiën: Van 15 regels f 1.25, elke regel meer 0.25, groote M 00. contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, te jaargang JNO. lit postgiro 37060. Telef. 3320, redactie 3330. Directeur: C. Krak. Hoofdredacteur: Tj. N. Adema, Alkmaar. Dinsdag 23 September IVtl Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. Dertien Britsche schepen tot zinken gebracht. Het Duitsche legerbericht. Hoofdkwartier van den Führer, 22 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied ten O. van Kiëf werd de vernietiging voortgezet welke in verscheidene groepen van de vijandelijke strijdkrachten, zijn verstrooid en op een zeer kleine oppervlakte zijn samenge perst. De getallen omtrent krijgsge vangenen en buit, waarvan giste ren in een extrabericht is melding gemaakt, zijn thans weer aanzien lijk gestegen. Boyendien zijn den vijand bij het verijdelen van zijn wanhopige uitvalspogingen zware, bloedige verliezen toegebracht. Zooals eveneens in een extra- bericht is bekend gemaakt is gis teren Arendsburg, de hoofdstad van het eiland Oesel, tijdens een vastberaden aanval ingenomen. De actie om het eiland te zuiveren van de nog aanwezige resten van de vijandelijke bezetting is bijna voltooid. De luchtmacht heeft gisteren overdag bij tal van aanvallen op bolsjewistische schepen bijzonder groote successen behaald. Zij bracht in de zwarte zee een krui ser, twee torpedojagers, en een luchtdoelkruiser, alsmede negen koopvaardijschepen, met tezamen ongeveer 25.000 brt. tot zinken. Op twee andere oorlogsbodems en twee groote koopvaardijschepen ontstond brand door de uitwerking van bommen. In de wateren ten W. van Kroonstad kregen het slag schip „October-revolutie" en de zware kruiser „Kirow" elk twee voltreffers van bommen, een an dere zware kruiser kreeg vier voltreffers. Voorts werden drie torpedojagers, een mijnveger en een kanonneerboot door voltref fers beschadigd. Zooals in een extra-bericht is bekend gemaakt hebben duikboo- ten op den Atlantischen oceaan twee vijandelijke convooien en een alleen varend koopvaardij schip aangevallen. In harden strijd werden dertien zwaar geladen schepen waaronder vier tanksche pen, in totaal metende 82.500 brt. tot zinken gebracht. Een ander schip werd door een treffer van een torpedo beschadigd. De luchtmacht heeft gisteren overdag op 1600 km' ten W. van La Rochelle een tankschip van 6000 brt. tot zinken gebracht en heeft in den afgeloopen nacht met goede uitwerking belangrijke mi litaire inrichtingen aan de Engel- sche Z.O.-kust aangevallen. In het gebied van het Kanaal hebben Duitsche jagers bij het af weren van vijandelijke aanvalspo- gingen gisteren overdag in hevige luchtgevechten 29 Britsche vlieg tuigen omlaaggeschoten. Slechts een enkele Duitsche machine ging verloren. Luchtdoelartillerie en patrouillevaartuigen haalden elk nog een vijandelijk vliegtuig om laag. In N.-Afrika werd het vlieg veld Koefra met goede uitwerking gebombardeerd. Noch overdag, noch 's nachts heeft de vijand militaire acties boven het gebied van het Duit sche rijk ondernomen. De vijandelijke propaganda stelt pogingen in het werk om de in het weermaehtsbericht van 19 Sept. bekend gemaakte cijfers aan doo- den, gewonden en vermisten van onze luchtmacht op misleidende wijze met de verliezen aan vlieg tuigen in verband te brengen. Hieromtrent valt op te merken, dat de Duitsche luchtmacht niet alleen uit vliegerformaties bestaat doch ook de formaties luchtbe- richtendienst en luchtdoelgeschut omvat. Een deel van laatstgenoemde formaties wordt voortdurend ge bruikt in den strijd te land om vaak dicht achter de voorste linies infanterie bij den afweer van pantserwagens en bij de bestrij ding van% kazematten mede te werken. Hun verliezen zijn vervat in de bekend gemaakte totale cij fers van de luchtmacht. Een Finsche geestelijke over de geloofsvervolging in de Sovjet-Unie. Helsinki, 22 Sept. (A.N.P.) Het blad „Suomen Socialidemokraatti", het orgaan van de sociaal-democra tische partij van Finland, heeft een open brief gericht tot den aartsbis schop van Canterbury, welke is ge schreven door den aan het Finsche Oostelijke front vertoevenden evan gelisch en geestelijke A. Rantamaa en welke in de Finsche openbare meening sterk de aandacht heeft getrokken. In dezen brief wordt het volgen de gezegd: „Met het oog op een door de bolsjewisten geschonden kerk schrijf ik dezen brief en richt hem juist aan u als hoofd van de Anglicaan- sche kerk, omdat u zich in een zaak gemengd hebt, die ook mij als jeug dig Finsch geêstelijke diep geschokt heeft. Ik heb een kerk gezien, waarin Christus' kruis was afgerukt. Waarom? Omdat hier twee jaren lang de bolsjewieken geheerscht hebben. Wij Finnen, als naburen, kennen dat. Vanuit de verte zou het er wellicht anders kunnen uitzien Maar in de twintig jaren, dat dA Sovjet-Unie bestaat, moet de mare van haar houding tegenover de kerk ook elders ter wereld wel bekend geworden zijn". De Finsche geestelijke beschrijft dan het geschonden Godshuis: „Van het altaar werd een tooneel ge maakt, daarop een piano en roode beschilderde lappen.- Op de plaats van de muurschilderingen kwamen leuzen van den bond van goddeloo- zen, waar de banken gestaan had den, verrees een dansvloer en aan den zijkant werd een bar ingericht. Voor het orgel werd ruimte ge maakt voor balalaika en harmoni ca's. De sacristie, waar de geestelij ken zooals u, mijnheer de aartsbis schop wel weet, in stilte meditee- ren, werd door de Russen als W.C. gebruikt. Ik heb foto's gemaakt op dat ik het bewijzen kan. Ook de par terre van den klokketoren diende voor deze doeleinden. Ook dit heb ik gefotografeerd, opdat de waar heid niet vergeten wordt. Maar dit is nog niet alles. Op een zijdeur wa ren afbeeldingen geschilderd, die slechts afkomstig kunnen zijn uit een bordeel. Daar stond een tekst bij geschreven, die een scherp licht werpt op het beschavingspeil en de denkwijze van het bolsjewistische leger. Ook daar heb ik foto's van gemaakt. Ik geloof wel niet, dat zij ergens zullen worden gepubliceerd maar met duizenden andere bewijs stukken, die het Finsche leger ver zameld heeft, zullen zij een licht werpen op het moreel van het Sov jet-leger. Op het kerkhof een beeld van verwoesting en van de ergste grafschending. Maar er was nog iets anders, dat mij nog heviger 'griefde. Dat is uw oproep, mijnheer de aartsbisschop, aan millioenen leden van de Engel- sche kerk cm in de Godshuizen en thuis te bidden voor de overwinning en het succes van het „dappere Rus sische leger". U hebt onwetende menschen verzocht te bidden voor de wapens, die juist onschuldige burgers in de Baltische landen ge dood hebben, welke landen na den eersten wereldoorlog vooral door de SEngelsche politiek in het leven ge roepen werden. Wij, Finnen, kun nen ons niet onderwerpen aan het bolsjewisme, dat het gezinsverband uiteengerukt, de kinderen van hun ouders wegneemt en de vrouwen laat vernederen en schandvlekken, zooals dit in de Sovjet-Unie gebrui kelijk is, dingen, waarvan de En gelsche diplomaten wel afweten. Ik als geestelijke vrees de ontzettende verantwoording,welke u als pro- testantsch bisschop op u genomen hebt, toen gij uw verzoek hebt ge richt tot millioenen menschen, die het ware karakter van het bolsje wisme niet kunnen weten. Er be staat een God en die zal eenmaal van ons allen rekenschap vragen. Dan zullen wij elkaar ontmoeten en zullen wij de duizenden geestelijken en Christenen, die sinds het jaar 1917 door de bolsjewisten vermoord zijn en wier bloed om wraak roept, ontmoeten. Wij zullen ook de geeste lijke ontmoeten, wiens kerk hier geschonden staat en die in dezen oorlog voor vrijheid en christendom zijn leven heeft gelaten. Terver antwoording zullen ook die machti ge heeren worden geroepen, die dui zenden menschen in het ongeluk ge stort hebben. Dan zal ook de vraag beslist worden of men de zaak van het bolsjewisme in Christus' naam mag zegenen". De winter vraagt van ieder een extra uitgaven. Vele land- genooten moeten daardoor ge brek lijden. Winterhulp Nederland zal zich weer over die Nederlanders ont fermen. Uw bijdrage is daarvoor ech ter onmisbaar. Brengt daarom een bewust offer bij de begin October te houden lijstencollecte. De strijd om Leningrad. Berlijn, 22 Sept. (D.N.B.) In den strijd om de verdedigingswerken van Leningrad heeft op 21 Sept. naar het D.N.B. verneemt, een Duitsche divisie infanterie een doorbraak be werkstelligd door een door de bols jewisten taai verdedigde bunker- linie. Stormenderhand namen de Duitsche infanteristen een plaatsje en een in de nabijheid gelegen be langrijke hoogte. Bij hun verderen opmarsch overschreden de troepen van deze divisie een rivier en won nen verder terrein. Bij hun succes- vollen aanval weerde de" divisie tal rijke zware tegenaanvallen der bols jewisten af, die gesteund werden door vele buitengewoon zware tanks. De Sovjets leden hierbij zwa re verliezen. Ook in den naburigen sector drongen de Duitsche troepen met succes verder door en wierpen de bolsjewisten terug. Nieuwe zware verliezen. Berlijn, 22 Sept. (D.N.B.) Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtui gen en duikbommenwerpers, slag vliegtuigen en jagers hebben op 21 Sept. in de gevechten van het Duit sche leger tegen de ten Oosten van Kiëf ingesloten Sovjetstrijdkrach ten den bolsjewisten met bommen en boordwapens nieuwe zware ver liezen aan menschen en materiaal toegebracht. Alleen in één gebied werden ruim 200 vrachtauto's ver nield. Voorts zijn krachtige aanval len gericht op de Sovjetverkeerslij- nen ten O. van het door de Duitsche troepen ingesloten gebied bij Kiëf, verscheidene stations werden ver nield. De rails werden op vele plaat sen opgebroken en eenige transport treinen werden door welgerichte bommen op locomotieven en rijtui gen- vernietigd. Dertig Sovjet-divisies vernietigd. Berlijn, 22 Sept. (D.N.B.) In het omsingelde gebied tusschen den Dnjepr en de Desna zijn, naar het D.N.B. van welingelichte zijde ver neemt, in de totdusver geleverde ge vechten ongeveer dertig Sovjet-divi sies vernietigd. Uit welke uiteen- loopende onderdeelen de Sovjet-for maties in het omsingelde gebied ten O. van Kiëf thans reeds bestaan, blijkt uit het feit, dat op een plaats gevangenen zijn gemaakt, die af komstig zijn uit 34 verschillende Sovjetdivisies. De aanvallen op Sovjet schepen. Berlijn, 22 Sept. (D.N.B.) De Duit sche luchtaanvallen op Sovjetsche pen ten Z. van Odessa zijn ook van daag met succes voortgezet, naar het D.N.B. verneemt. Een kruiser ge raakte in brand, een torpedoboot werd zóó zwaar beschadigd, dat de Sovjets haar op het strand moesten zetten. Twee transportschepen van 2000 en 1500 ton werden tot zinken gebracht, een schip van 2000 ton werd door brand en ontploffing ver nield. Een patrouillevaartuig en drie kleinere schepen met een gezamen- lijken inhoud van 4500 ton werden beschadigd. ÏTALIAANSCHE MARINE BRENGT IN HAVEN VAN GIBRALTAR 3 SCHEPEN TOT ZINKEN. Rome, 22 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht publiceert het volgende bericht: Snelle vaartuigen van de marine, welke de reede en de binnenhaven van de vesting Gibraltar waren binnengedrongen, hebben een pe- troleumtanksehip van 10.000 brt., een ander tankschip van 600 brt. en een met munitie geladen koopvaar dijschip van 6.000 brt. tot .zinken gebracht en een ander met oorlogs materiaal geladen koopvaardijschip van 12.000 brt. zwaar beschadigd. Het laatstgenoemde schip werd naar de rotsen gedreven, waar het om hoog liep en daarom als verloren kan worden beschouwd. Inzameling van ijzer te Man chester. (D.N.B.) - Naar de Man chester Guardian meldt, zullen op wensch van bet ministerie van mu nitie binnenkort alle ijzeren hekken, poorten en staven in de stad Man chester worden ingezameld, omdat de Britsche wapenindustrie dit ijzer dringend noodig heeft. Italiaansch legerbericht. Rome, 22 Sept. (Stefani). In zijn weermachtberieht no. 475 maakt het Italiaansche opperbevel het volgen de bekend: Noord-Afrika: Van de fronten te land niets bijzonders te melder- Vliegtuigen van de as bombar deerden belangrijke doelen van de vesting Tobroek en gemotoriseerde strijdmiddelen in de zóne van Dzja- raboeb. Tijdens een nieuwen vijan delijken luchtaanval op Benghasi heeft het Italiaansche luehtdoelge schut een machine neergehaald. Oost-Afrika: In den sector van Woltsjefit doeltreffende actie van onze artillerie tegen concentraties gemotoriseerde strijdmiddelen. LAFFE MOORD OP DUITSCHEN SOLDAAT IN PARIJS. Twaalf communisten als vergeldingsmaatregel dood geschoten. Parijs, 22 Sept. (D.N.B.) De mi litaire bevelhebber in Frankrijk heeft via de pers bekend gemaakt, dat op 16 September 'n laffe moord is gepleegd op een Duitschen sol daat. Als vergeldingsmaatregel zijn twaalf met name genoemde com munisten, die wegens agressieve handelingen jegens Duitsche solda ten, daden van sabotage, versprei ding van communistische pamflet ten en het dragen van wapenen ge arresteerd waren, doodgeschoten. De militaire bevelhebber kondigt voorts aan, dat indien een nieuwe aanslag gepleegd wordt, een aan zienlijk grooter aantal communisten zal worden doodgeschoten In scherpe bewoordingen geeselt de Paris Midi den aanslag op den Duitschen soldaat en schrijft, dat het Fransche vclk eenste nmig de bolsjewistische aanslagen veroor deelt, die door Engelsche en Mos- kousche huurlingen in Frankrijk worden aangewakkerd. Het is ech ter niet voldoende, zoo vervolgt het blad, te veroordeelen en de moor denaars te laten vluchten, neen, het geheele volk moet actief meewer ken aan de onderdrukking van deze laffe handelingen. De Fransche regeering en de aanslagen. 'Vichy, 22 Sept. (D.N.B.) De chef van den Staat, maarschalk Pétain heeft zich door den omroep tot de Franschen van het bezette gebied gericht om hen er op te wijzen, dat aanslagen, op soldaten van het be zettingsleger gepleegd, misdadig zijn en slechts ongeluk teweeg kun nen brengen. Zij moeten worden toegeschreven aan buitenlandsche agenten, want het is niet in over eenstemming met de Fransche tra ditie om in de duisternis soldaten te overvallen, die gehoorzamen aan het hun gegeven bevel. De regee ring keurt de aanslagen in eiken vorm af, en verzoekt de bevolking de opsporingswerkzaamheden zoo veel mogelijk te bevorderen. Wan neer deze misdadige handelingen niet onderdrukt zouden worden, zouden onschuldigen gestraft wor den. De moeilijke omstandigheden, waarin het land zich bevindt, leg gen de bevolking als geheel een bij zonder zwar-é verantwoordelijkheid op Voornaamste plicht daarbij is in alle omstandigheden de eenheid van Frankrijk te bewaren. Dit eischt in de eerste plaats handhaving van de openbare orde. iENGELANDS SOLIDARITEIT MET DE SOVJETS. Oordeel van een Spaansch blad. Madrid, 22 Sept. (A. N. P.) Het blad Alcazar heeft zich Zaterdag j.l. tot tolk gemaakt van de openbare meening van Spanje door te schrij ven, dat Engeland reeds voldoende bewijzen voor zijn' totale solidariteit met de Sovjets geleverd heeft, doch dat thans de verklaringen van den eersten lord der admiraliteit nog een bewijs leveren, dat aan duidelijkheid niets meer te wenschen overlaat. Het blad schrijft verder: „De gevoelens van alle christelijke en beschaafde Europeanen nemen van de verkla ringen van Alexander den eersten lord der admiraliteit met den zelfden afkeer en afwijzing kennis als van de recente uitlatingen van den ophitsenden aartsbisschop van Canterbury, die het bolsjewisme wel anti-godsdienstig maar toch moreel betrouwbaar noemt, en dat men als een der belangwekkendste vormen in de moderne beschaving moet beoor- deelen. In het eene zoowel als in het andere geval", zoo besluit Alcazar, „vormt deze Engelsche houding tegenover de Sovjets wel het top punt en moet zij de oogen openen aan hen, die nog altijd niet het licht der wettelijkheid door him gesloten oogleden willen laten heendringen-" De Leider van den Distributie- dienst, Kring ALKMAAR, maakt bekend, dat bij de uitreiking der nieuwe aardappelkaarten, aan per sonen, die geboren zijn na 1 Januari 1921, doch vóór 2 Januari 1928, bo vendien bónnen voor 28 rantsoenen brood voor het tijdvak van 21 Sep tember tot en met 27 December a.s. zullen worden verstrekt. Alkmaar, 22 September 1941. De Leider voornoemd, H. BAKKER. UITREIKING AARDAPPEL- KAARTEN. Alleen voor ingeschrevenen in het bevolkingsregister. Stamkaarten voor alle ge zinsleden moeten worden meegenomen. Castricum. De nieuwe aardappelkaarten zul len worden uitgereikt in de zaal van „de Rustende Jager" voor de letters AF op Woensdag 24 September a.s., van 912 uur voor de letters G—L van 1.30—5 uur; Donderdag voor de letters MR van 912 uur en van 1.305 uur voor de letters S—Z. O b d a m, Vrijdag 26 Sept. a.s. van 910 uur voor wijk A 140; 1011 uur voor wijk A 4090; van 1112 uur voor wijk A 90130; van 23 uur voor wijk A 130170; van 34 uur voor wijk A 170220; van 45 uur A 220 en hooger. Zaterdag 27 Sept. a.s. van 910 uur voor wijk B 140; van 1011 uur voor wijk B 40 en hooger; van 1112 uur voor wijk C geheel. H eerhugowaard. Beroepstelers en niet-ingeschreven telers, die 4 Are of meer kleigrond, of 10 Are of meer zandgrond be bouwen, moeten, voor zoover zij geen persoonlijke kennisgeving ont vangen hebben, op 24 Sept. van 912 uur met hun distributiestam kaarten, die van hun gezinsleden en die van het inwonend personeel op het distributiekantoor komen. Bij niet verschijnen zullen zij bij de eerstvolgende algemeene uitreiking, bij wijze van strafmaatregel, geen nieuwe distributiebescheiden ont vangen. Zeep voor vuilen arbeid. Ter verkrijging van extra zeep voor vuilen arbeid moet wederom een formulier MD 80 worden inge vuld, dat op het distributiekantoor dient te worden afgehaald vóór 27 Sept. a.s. Dit formulier moet/volledig door het hoofd van het bedrijf worden ingevuld. In verband met de berekening voor het verstrekken aan melkers, moet worden opgegeven hoeveel stuks melkvee op het bedrijf aan wezig zijn. DE BRAND IN ISTANBOEL. Istanboel, 22 Sept. (D. N. B.) Als gevolg van den zwaren brand in de stadswijk Faner van de Turksche stad Istanboel zijn behalve twee kleine moskeeën in totaal honderd woonhuizen totaal vernield. Vijfhon derd personen zijn dakloos geworden. Een 70-jarige bezoekster van een moskee is het slachtoffer van dezen brand geworden. Het gebouwencom plex van het, patriarchaat heeft zwaar geleden. De gebouwen, waarin verschillende autoriteiten gehuisvest zijn, zijn vernield, alsmede een deel van de patriarchale kerk. Verder zijn de vergaderzalen van de heilige sy node en de eetzalen van den ortho doxen clerus vernield. De oude ar chieven, de schatkamers en de ver trekken, waarin kostbare gewijde vaten en kerkgewaden worden be waard, hebben van het bluschwater te lijden gehad. Behalve kostbare schilderijen zijn ook de nieuwe acten en documenten, welke teruggaan tot 1923, verbrand. Over de oorzaak van den brand tast men nog in het duister. ARRESTATIEBEVEL TEGEN DEN VORIGEN SJAH VAN IRAN. Ankara, 22 Sept. (D.N.B.) Naar gemeld wordt, heeft de nieuwe Sjah van Iran onder bolsjewistisch-En- gelschen druk een bevel tot arresta tie tegen zijn vader onderteekend, teneinde met alle middelen zijn zetel als Sjah in Iran te behouden. Vliegtuigongeluk in Ned.-Indië. (D.N.B.) - Associated Press meldt uit Batavia, dat aldaar een in Ame rika gebouwde zware bommenwer per is neergestort. Vier leden van de Nederlandsche luchtmacht kwamen hierbij om het leven. Britsche en Amerikaansche ge delegeerden te Meskou aangeko men. (D.N.B.) - Reuter meldt uit Moskou, dat de Britsche en Ameri kaansche gedelegeerden voor de con ferentie te Moskou daar zijn aange komen. Men is verplicht te verduis teren tusschen zonsondergang en zonsopgang, dus heden avond Maans op- en ondergang 23 September: op 10,12 onder 20,56 27 Sept. Eerste Kwartier. MÖUDT OSN VEE-STAPEL GEZOND. 8J$TRJ£>T SCHURFT EN RUMDSRHOR2ËL' VERWU0KRT TUBSRCOIEUrg RUMOEREN! (Polygoon-v. Bilsen) INLEVERING VAN METALEN. LAATSTE WAARSCHUWING. De Burgemeester van Alkmaar maakt bekend, dat op Donderdag en Vrijdag 25 en 26 September 1941 van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 12 54 uur en van 2 uur tot 5 uur des namiddags aan het bureau Langestraat 87 (telefoon 4532) gelegenheid bestaat tot in levering van metalen voorwerpen door personen die: a. wegens vacantie, ziekte of om andere redenen nog niet hebben voldaan aan hun verplichting tot inlevering van metalen; b. na de inlevering van metalen hebben gemerkt, dat zij nog in het bezit zijn van voorwerpen, die ingeleverd hadden moeten worden. Met nadruk wordt er op ge wezen, dat dit de laatste gelegen heid is aan den inleveringsplicht te voldoen. Hij die de verplichting tot in levering opzettelijk of door zijn schuld niet nakomt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoog ste vijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen. Naast de straf kan ook de verbeurdverklaring van de voorwerpen of metaalvoorraden, waarop het strafbare feit betrek king heeft, worden uitgesproken. De Burgemeester voornoemd', F. H. VAN KINSCHOT. GEMEENTELIJK BUREAU VOOR SOCIALE ZAKEN. Bekendmaking. De directeur van het Gemeente- lijk Bureau voor Sociale Zaken deelt aan belanghebbenden mede, dat ge durende het tijdvak van Woensdag 24 September tot en met Dinsdag 30 September 1941 de volgende kleu ren bonnen geldig zijn: Margarinebonnen witte kleur; Vetbonnen bruine kleur. Alkmaar, 23 September 1941. De directeur voornoemd, v. d. HEUVEL. Amerikaansch vrachtschip tot zinken gebracht. (D.N.B.) - Het de partement van buitenlandsche zaken waakt bekend, dat het onder Pana- meesche vlag en in het oorlogsge bied voor Engeland varende Ameri kaansche vrachtschip Pinkstar tot zinken gebracht is. Rede van maarschalk Pétain. (D.N.B.) - Het Fransche staatshoofd maarschalk Pétain, die zich op het cogenblik op een inspectiereis in de departementen Savoye en Opper- Savoye bevindt, heeft gister in Chambery een rede gehouden, waar in hij opnieuw de grondslagen van den nieuwen Franschen staat om lijnde en talrijke hervormingen op constituioneel, sociaal en economisch gebied aankondigde. Zware wolkbreuken in Nieuw- Mexico. (D.N.B.) - Het geheele Oostelijke deel van den staat Nieuw- Mexico is door zware wolkbreuken geteisterd. Verscheidene platasen geraakten door de overstroomingen in groot gevaar. Tot dusver worden minstens vijftien personen vermist,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1941 | | pagina 1