BANKREKENING. Demonstratie Nationale Jeugdstorm. AGENDA. PUBLICATIES AMSTERDAMSCHE BEURS VRAAG EN Al ALKMAARSCHE COURANT VAN MAANDAG 3 NOVEMBER 1941. Pagina 2. W. DE WAAL, t Zaterdag overleed de bekende kaashandelaar Willem de Waal op den leeftijd van 69 jaar. De heer de Waal vestigde zich voor een veertig jaar als kaaswinkelier te Alkmaar. Van zijn jeugd af had hij zich met den kaashandel bezig gehou-. den. Als vertegenwoordiger van de Coöperatieve Zuivelexport ver wierf hij in België een grooten af zet. Toen dit bedrijf liquideerde, stichtte hij in Antwerpen, Brussel en Gent eigen filialen en verzorgde hij de geheele productie van de groote zuivelfabriek te St.-Maar- tensbrug, waarvoor hem, tijdens het 25-jarig bestaan van de fa briek, groote hulde werd gebracht. De heer de Waal was een Alk- maarsch burger met een goed hart. Van de Burger IJsclub was hij een bekende steunpilaar, terwijl hij mede de stuwkracht was van de Nieuwesloot buurtvereeniging, die met de 8-Octoberviering zoo schit terend de Hofpleinfeesten ver zorgde. De ter aarde bestelling van zijn stoffelijk overschot heeft Woens dagmiddag op de algemeene be graafplaats plaats. De stoet ver trekt om half twee van het sterfhuis. DE VEEVORDERING. Voor de veevordering ten behoeve van de Centrale heden 46 runderen (vorige weer, 304) aange voerd. Het aantal aangevoerde schapen 750 stuks was daarentegen weer het dubbele van de vorige week. BUREAU VOOR GEZINS MOEILIJKHEDEN. Door het bestuur van den Armen raad en den Voogdijraad is overleg gepleegd teneinde te komen tot de stichting van een „Bureau voor ge zinsmoeilijkheden" te Alkmaar en zoo mogelijk tot het vormen van afdeelingen in de overige gemeen ten van dit arrondissement. Het doel is spreekuren te houden, waar hun, die met gezinsmoeilijkheden te kampen hebben en dooi een of meer vertrouwenspersonen worden te woord gestaan kosteloos advies wordt verstrekt. Een aantai deskundigen op het ge bied van het maatschappelijk werk is bereids uitgenoodigd om aan het totstandkomen van dit bureau, dat stellig in een behoefte zal voorzien, mede te werken. Zaterdagmiddag *egen 4 uur bood het aloude Waagplein, dat sinds eeuwen getuige is van alles wat er gaande was in de stad, weder het beeld van een afwachtende groote menigte, waaronder vooral jongeren, rondom een groot open gehouden terrein, op welks hoeken hooge mas ten en waarop men tevens eenige luidsprekers zag opgesteld. Aan de Waagzijde was een tribune opge richt, eveneens met hooge masten en omgeven van groene planten. Dit alles was in gereedheid gebracht voor de aangekondigde gewestelijke demonstratie van den Nationalen Jeugdstorm. Binnen de afgesloten ruimte bevonden zich vele leden van de N.S.B., waaronder van de leiding o.a. banheer Reinders, gewestelijk lei der in Noordholland, onder wiens leiding deze demonstratie plaats had; de kringleider de heer Sprenger; de commandant der Nederlandsche S.S. in Nrd.-holland, de heer J. Vethman; de pl. commandant der W.A., de heer H. J. Kruijer en de organisatieleider van den Jeugdstorm, schout Mart. Jansen uit Utrecht. Voorts merkten we o.a. nog op den waarnemenden commissaris van politie, den heer van Maarleveld. Na een marsch door verschillende straten der stad, waarbij het niet ontbrak aan publieke belangstelling, kwamen de jongens en meisjes van den N.J., met vlaggen groot en klein, en allen gekleed in blauw hemd en gedekt met het bekende oranje- rnutsje met zwarten rand, waarop 'n witte meeuw, via de Schapenbrug het plein op in een breeden zwaai, de jongens achter een twaalftal tam boers voorop. In rijen stelden allen zich vóór de tribune op, waarna werd ingezet met eenige N.J.- en nationale liederen. Schout Jansen spreekt. De vlaggen werden geheschen en toen nam schout Jansen het woord, zich richtend tot de leden en de niet- leden van den N.J. en tot de ouderen langs den kant. Zeven jaar lang reeds, zoo zei hij, marcheert de jeugd in elk dorp en in elke stad. Nog niet zoo heel lang geleden moest zij, door terreur gedwongen, van de straten verdwijnen. Die terreur kon ontstaan, doordat de jeugd verdeeld was in verschillende groepen, al naar de politieke en/of kerkelijke ge zindheid der ouders, waartegen de nat.-soc. jeugd met haar verlangen naar eenheid stelling nam. Thans is die eenheid gekomen en zij zal stor menderhand de harten der kinderen èn van de ouderen veroveren. Denk niet dit zei spr. speciaal tot laatst genoemden; „Er komt nog wel weer een andere tijd, waarin wij weer kunnen als voorheen", want die tijd is voorgoed voorbij. Ons volk zal zich in eenheid hervinden, al zult ge dit thans misschien nog niet willen erkennen. Vergeet niet, dat die drang naar eenheid de wil van de jeugd is en dat haar wensch altijd wordt vervuld. Probeer maar gerust ons tegen te houden wij trekken er ons niets van aan, want niets kan ons tegenhouden, allen zult ge bin nen afzienbaren tijd meemarcheeren. Spr. wees hierbij op den groei van den N. J. (verleden jaar 1500 leden, thans 15000) en verwachtte voor het volgende jaar 50 a 60.000. Wijzende op onze historie, waarin de figuren van een Michiel de Ruyter en zoo vele anderen schitteren, zei spr. tot de jongeren rondom, dat die groot heid van Nederland terug komt. Dan zullen allen meedoen aan onze sport, ons spel en onzen zang, deel uitmaken van ons geheel. Sluit U bij ons aan, opdat die nieuwe tijd spoedig komt. Gij, ouders, maakt dat Uw kinderen toetreden en ons devies „Alles in Godsvertrouwen voor het vaderland zullen kiezen, zooals wij dat hebben gedaan. Voor het vaderland, daarvoor strij- ook onze Nederlandsche mannen, die thans tegen het bolsjewisme vechten en daarvoor streden ook zij, die zich niet bekommerden om de jarenlange terreur in het eigen land en ernstig volhielden. Op de jongeren rust de taak om vóór te gaan en hun goede gezindheid te toonen ook door niet vijandig te staan tegenover hen, die nog niet meemarcheeren. Al bibberen wij thans ook van de kou, zij hindert ons niet, evenmin als wat ons ook kan terughouden, want onze harten kloppen warm voor ons volk en va derland. J. B. KOSTERS KLEEDINGMAGAZIJNEN. Met de reeds 40 jaar in de Lan- gestraat gevestigde Kosters kle dingmagazijnen gaat het steeds crescendo. Thans heeft deze zaak wel de grootste uitbreiding, die tot nog toe tot stand werd gebracht onder gaan. Het bekende pand van den heer Ober is thans bij de zaak getrokken. Hierdoor werd het mo gelijk om de tot nog toe op de bovenafdeeling gevestigde kinder- afdeeling aldaar onder te brengen. Een en ander geschiedde onder architectuur van den heer v. d. List en werd uitgevoerd door de firma Duinmeyer. Het gebrek aan materialen maakte het niet moge lijk om het aanzien in overeen stemming te brengen met de mo derne étalagekasten aan de be staande zaak. Desondanks is er een overzichtelijke étalagekast tot stand gebracht, terwijl inwendig een grootere ruimte en verbetering werd verkregen. De afdeeling voor maatkleeding, die door de uitbrei ding van het cliëntèletal reeds lang ruimte te kort kwam, is thans boven ondergebracht in de voor malige kinderafdeeling. Voorts heeft men thans beneden, achter het nieuwe pand, een royale kleermakerij, bestaande uit twee verdiepingen verkregen. In de afdeeling voor de kinder en jongenskleeding stonden wij verbaasd over de keuze in den grooten voorraad, die overzichtelijk aan stalen rekken hing. In de bestaande zaak heeft men voorts een andere indeeling tot stand gebracht. In fraaie kasten vond de afdeeling hoeden- en mo deartikelen een plaatsje. In alle afdeelingen stonden wij verbaasd over de enorme voor raden. Deze uitbreiding bestempelt Kosters kleedingmagazijnen (comb. Kreymborg) tot een der eerste zaken in Alkmaar. Den geheelen dag wordt een ieder, terwijl er niet verkocht wordt, in de gelegenheid gesteld, de zaken in oogenschouw te nemen. WAARSCHUWING. Van de zijde van het marktwezen wordt ons het volgende bericht: In verband met de Najaarsmarkt, die hier ter stede gehouden wordt op Dinsdag 4 en Woensdag 5 Nov. a.s., is het noodzakelijk dat met de plaatsing van het marktmateriaal reeds op 3 Nov. wordt begonnen. De palen blijven ook in den nacht van 3 op 4 en van 4 op 5 November staan, en wel in de Marktstraat en op het Waagplein. Wanneer men zich derhalve op een der genoemde avonden in dit stads gedeelte bevindt, dient men met het bovenstaande dus wel rekening te houden om ongelukken te voorko men. DRIETAL LUTH. PREDIKANT. Door den kerkeradd der evang. luth. gemeente is het volgende drietal opgemaakt ter voorziening in de bestaande predikantsvacature: ds. K. J. F. Keuning te Woerden, ds. G. Munter te Zutphen, ds. N. J. Pa bon te Den Haag. BUITENGEWOON VERLOF VERLEEND. De burgemeester heeft aan het hoofd van den gemeentelijken luchtbeschermingsdienst, de heer F. K. J. Köhlbrugge op zijn verzoek buitengewoon verlof tot afwezigheid verleend. Als plaatsvervangend hoofd heeft de burgemeester met ingang van 3 November 1941 aan gewezen den heer C. P. E. J. L. Ha- negraaff, Rippingstr. 27, alhier. WAARSCHUWING. De Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam geeft pensionhouders en kamerverhuurders in overweging inlichtingen in te winnen bij zijn administratie, alvorens kamers te verhuren aan Alphons Marie Cor- neille van Stekelen-borg, geboren te Stratum 26 Januari 1905, gehuwd met O. E.' M. Ludwig. Tot het raderwerk van een moderne Handelszaak behoort het onderhouden van een Vraagt inlichtingen aan de Alkmaarsche Banken en Bankiers. Bioscopen. Alkm. Bioscoop-Theater, 7.30 uur, hoofdnummer Savoy Hotel 217 (rom.- sens.) 18 jaar. Woensdagmiddag, half 3. matinee. Harmonie-Theater, 7.30 uur, hoofd nummer Vrienden en vrouwen (hum.) 18 jaar. Woensdagmiddag, half 3, matinee. Donderdag geen voorstelling. Victoria-Theater, 7.30 uur, hoofd nummer Kora Terry (variëté). 18 j. Woensdagmiddag, half 3, matinee. Cinema-Theater, 7.30 uur, hoofd nummer Inspecteur Eyck in de val (detectivefilm). 14 jaar. Woensdagmiddag, half 3, matinee. Maandag 3 November. 8 uur, De Nachtegaal, Langestraat lezing mr. dr. ir. Waterschoot v. d. Gracht voor Genootschap S.N.S.S. Dinsdag 4 November. 7.30 uur, 't Gulden Vlies, Volks zangavond o.l.v. Corn. Jonker. Woensdag 5 November. 7.30 uur, Wapen van Munster (London), Verdronkenoord, demon stratie jiu-jitsu. DIEFSTAL OP DEN AKKER. Ten nadeele van den tuinder P. S. te Wervershoof zijn 125 kilo pas gedorschte witte boonen gestolen van zijn in de Wieringermeer gele gen land. SUCCESSEN VOOR SCHOORL'S GEMENGD KOOR. Op den Zondag door het- ge mengde koor „Oefening baart Kunst" in Krasnapolski te Amster dam gehouden grooten nationalen zangwedstrijd behaalde Schoorl's Gemengd Koor met 393% punt met lof van de jury den eersten prijs' en den eersten eereprijs in de supe rieure afdeeling gemengde koren. Hiermede wist het koor beslag te leggen op het hoogste aantal punten in haar afdeeling, alsmede het hoog ste aantal van den ooneoursdag, waarvoor ook nog een prijs was uit geloofd. Dit concours is over drie Zondagen gehouden. Het koor be haalde met haar punten-aantal het hoogste van het geheele concours, waaraan door niet minder dan 75 vereenigingen werd deelgenomen. Haar directeur, de heer Corn. Jon ker, zag zich den directeursprijs toegewezen. De jury werd gevormd door de heeren Fred. J. Roeske, Alphons Vranken en Willem Wiesehahn. Het verplichte nummer was Pater Noster van Fred. Roeske, terwijl het koor als vrij nummer heeft uitge voerd „Den Uil" van Alphons Die- penbrock. Naar wij nog vernemen, zal Schoorl's Gemengd Koor deze beide numer ten gehoore brengen op den Volkszangavond, welke morgen in het Gulden Vlies plaats vindt. Aurora te Stompetoreri bestaat 25 jaar. Ter eere van het 25-jarig tooneel- jubileum van haar lid Jb. Posch, organiseerde de tooneelvereeniging „Eurora" te Stompetoren Zondag middag een feestelijke bijeenkomst, met de opvoering van de klucht „In t Gouden Haantje", waarin de heer Posch destijds debuteerde. De Schermeerders zijn graag in feeststemming bijeen. De puzzle om de oude kolfbaan te verwarmen, waarin hun vaderen vóór een paar eeuwen de vaderlandsche sport beoefenden, doch die thans dermate de kwalen van den ouderdom ver toont, dat men door de kieren van het dakhout, de buitenlucht aan schouwt, had men ondanks den kolennood weten op te lossen. De beide groote kachels hadden den geheelen dag flink gebrand en men slaagde er in, voorzoover men niet tegen den halfsteens buitenmuur was geplaatst, den feilen waterkou te overwinnen. Als vóór 25 jaar had men de zaal met kleurig papier versierd en toen de oud-voorzitter, dr. Heringa, ter vervanging van den jubileerenden voorzitter, de voorstelling met een kort woord opende, was de stem ming er reeds. Deze werd nog verhoogd toen het gordijn het waarlijk aardige tooneel- tje met vier allerliefste dansende meisjes onthulde. „In 't Gouden Haantje" is voor het dilettantentooneel een klucht vol mogelijkheden. Een verdienste er van is ook, dat het een bezetting van een 20 personen vordert. Hoewel dit voor het beroepstooneel een be zwaar is, grijpt ook dit tooneel in een tijd, waarin men zich wel eens los wil weten van allerlei zwarig heden, naar deze klucht terug. De geheele klucht is een parodie op de overdreven z.g. fatsoensbegrip pen in een kleine provinciestad. Wij zien de mannen als helden samenklonten en hun vrouwen in hun afwezigheid besprekende, dat zij niet kunnen uitstaan, dat de mannen zich liever door aardige jonge meisjes, dan door kaalhoofdige kellners laten bedienen, maar in hun schulp kruipen, wanneer ze voor deze heldhaftigheid in de nabijheid van hun vrouwen moeten staan. Wij zien voorts de vrouwen in hun col lectiviteit slechter dan individueel, roddelende, op schandaaltjes belust en wij zien ook de jongere generatie INGEKOMEN PERSONEN. J. A. Alberts, Ger.K., kantoorbe diende, van Harderwijk naar Dr. Schaepmanstraat 32. G. J. Vaes- sens, R.K., ambt. C.C.C.D., van Heemstede naar Uiten boschstraat 24- M. Kool, Ger.K., hulp in de huish., van Langedijk naar Pr. Julianalaan 14. M. M. Hollander, R.K., z. b., van Lemsterland naar Wildemanstraat 4. J. C. Schouten, R.K., chauffeur, van Bergen naar van Leeuwenhoekstraat 10. A. W. Kalt, R.K., controleur L.C.W., van Haarlem naar Koorstraat 15. G. Verwer, N.H., kruideniersbedien de, van Koog aan de Zaan naar Ko ningsweg 60. A. P. Sinnige, R.K., leerl. timmeximan, van 's-Graven- hage naar Popelmanslaan 23. A. G. A. Vrolijk, N.H., echtg, van M. Bronswld, z. b., van 's-Gravenhage naar Vermeerstraat 30. G. Hooij- maijers, R.K., grondwerker, van Til burg naar Voormeer 18. J. Gons, N.H., electricien, van Hoorn naar Spoorstraat 56. M. de Ruiter, N.H., echtg. van H. de Vet, van Castricujm naar Uitenboschstraat 15. C. Appelman, R.K., dienstbode, van Hoogwoud naar Metiusstraat 2. E. Meijer, N.H., kinderjuffrouw, van Monnikendam naar Font. Ver- schuirstraat 1. G. W. J. ter Laak, R.K., dienstbode, van Ursem naar Pr. Bernhardlaan 2. J. M. Noom, R.K.,. dienstbode, van Bergen naar Westerweg 92. J. M. dé Munk. R.K., leerl. kraamverzorgster, van Rotterdam naar Ritsevoort 44. P. J, Liefting, R.K., metselaar, van Heiloo naar Baansingel 7. M. Bronsveld, prij zencontroleur, N.H., van 's-Gravenhage naar Ver meerstraat 30. J. H. Geurts, arb. bemiddelaar, geen, van den Helder naar Stationsweg 29. M. Th. F. Genefaas, leerl. verpleegster, R.K., van Amsterdam naar Verdronken oord 57. G. D. Koppers, dienstb., R.K., van Naarden naar Uitenbosch straat 17. M. J. van Westerhoven, z.b., N.H., van Haarlem naar Land- straat 76. M. J. Zuurveld, wed. van A. J. Witte, z.b., N.H., van Vlis- singen naar Roemer Visscherstraat 22. J. A. L. Mentink, boekhouder, R.K., van Nijkerk naar Nieuwlan- dersingel 53. A. J. M. de Grijs, etaleur, R.K., en gez'in, van Delft n. Westerweg 119. C. de Jager, dienstbode, geen, van Langedijk n. Scharloo 10. Petronella Cornet, echtg. van H. Labordus, z.b., N.H., van Leiden naar Vermeerstraat 40. P. J. C. Waiboer, bouwk. teeke naar, geen, van Utrecht naar Voor- meer 7. C. de Boer, dienstbode, R.K., van Koedijk naar Schouten straat 7. C. M. van Sluis, leerl. verpleeg ster, geen, van A'dam naar Spoor straat 34. H. Kooij, dienstbode, Ger. K., van St.-Pancras naar Wilhelminalaan 20. Tr. Kaan, wed. van Pieter Kaan, N.H., van Wieringerwaard naar Langestr. 62. - P. Visser, hoofduitvoerder bouwwerken, geen, en gezin, van Wognum naar Luttik Oudorp 56. S. Elte, z. b., geen, van Haarlem naar Houtweg 3. J. C. Telleman, dienstbode, R.K., van Haarlem naar Snaarmanslaan 121. N. Sneek, boerenknecht,. R.K., van Heiloo naar Bergerweg 38. J. Schreuder, zuivelbereider, E.v.L., van R'dafh naar Leeghwaterstraat 17a. C. J. M. Strijbos, kapelaan, R.K., van Leeuwarden naar Breed- straat 9. - J. Teunis, winkelbe diende, N.H., van Haarlem naar Nic. Beetskade 33. VERTROKKEN PERSONEN. J. M. Goes, R.K., h. i/d huish., Huigbrouwerstraat 14, naar Bloe- mendaal. R. Otten, geen, dienst bode, Bierkade 13, naar Den Helder. F. J. Kooistra geen, sociograaf, en echtgenoote, Kennemerstraatweg 147, naar Amsterdam. H. van Klave ren, EvL., expediteur, en gezin, Geest la, naar Amstelveen. C. T. Bruin, R.K., tuindersknecht, Breedstraat 51, naar Nibbixwoud. B. H. F. Ruberg, R.K., priester, Breedstraat 9, naar Leeuwarden. G. M. Klijn, R.K., Na deze toespraak volgde weer zang, waarbij voor het zesde couplet van het Wilhelmus de vaandelgroet werd gebracht en toen marcheerde de stoet met slaande trom via de Houttil de Langestraat in, waarmee de demonstratie was afgeloopen. Hoofdredacteur en Buitenland Tj. N. Adema, Alkmaar. Plaatsverv. hoofdred. D. A Klomp, Bergen. Binnenland: B. Daalder, Bergen. Stad en Prov.: G. H. W. ter Hoeven, Alkmaar. bang van de angst van hun ouders voor het bekend worden van hun zonden, die in hun oogen niet meer aan schuldelooze slippertjes zijn. Om de kostelijke verwikkelingen, die een nachtelijk bezoek van drie notabelen aan ,,'t Gouden Haantje" met de bediening van een alleraar digst „Roosje" met zich bracht, is gistermiddag hartelijk gelachen. Over het algemeen kan getuigd worden, dat de spelers er in geslaagd zijn, de personen, die zij moeten uitbeelden, aannemelijk te maken. De heer Schuuring chargeerde den leeraar Schwanneke wel wat te sterk, maar hoe gekker „Leef" doet, hoe plezieriger men dit vindt. Zeer natuurlijk waren de dochters van wethouder Bollman. De rol van dezen wethouder was bij burge meester Posch in goede handen. Kostelijk was het, toen de tooneel- burgemeester, de heer Nap, blijkbaar onder den indruk van de dage- lijksche functie van wethouder Boll man, als burgemeester aansprak. Mej. A. Lakeman oogstte als de echtgenoote van wethouder Boll man een verdiend succes en af was de heer Langhorst als Hans de kok. Na afloop van de voorstelling ver- eenigden velen zich aan een gemeen schappelijke koffietafel, waar dr. Heringa, namens vele bewonderaars en bezoekers van „Aurora" den heer Posch waardeerend toesprak en den wensch uitte, da, hij nog vele jaren de ziel van „Aurora" zal blijven. Als geschenk bood hij den heer Posch, die veel voor de folklore gevoelt, een in Binnenwijzend aange kochte „Oud-Hollandsclie Sjees' aan. D. A. Klomp. GEMEENTEBLAD VAN ALKMAAR NR. 1743. Opheffing Scheidsgerecht. De Burgemeester van Alkmaar brengt ter algemeene kennis, dat hij heeft vastgesteld het navolgende besluit: De Burgemeester van Alkmaar; gelet op de art. 3, 13 en 28 van de Achtste Verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied betreffende bijzon dere maatregelen op administratief rechtelijk gebied (Verordeningen blad 1941 nr. 152), alsmde op artikel 125, le lid, der Ambtenarenwet; Overwegende, dat op grond van artikel 1, lid 3 van voormelde Ver ordening, alsmede ter uitvoering van artikel 27, lid 1, der Eerste Uit voeringsbeschikking van den Secre taris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken bij zijn besluit van 1 September 1941 werd bepaald, dat de werkzaamheden van het gemeentelijk Scheidsgerecht blijven rusten; dat de taak van dat gerecht krach tens artikel 3 van meergenoemde Verordening van 1 September j.l. af door hem wordt waargenomen; dat het voor een goede recht spraak wenschelijk moet worden ge acht, dat beroep op het Ambtena rengerecht open zal staan in de gevallen, waarin tot dusver beroep op het gemeentelijk Scheidsgerecht mogelijk was; Besluit: met ingang van 1 November 1941; I. op te heffen het Scheidsgerecht der gemeente Alkmaar; II. in te trekken de Verordening regelende het beroep op het Scheids gerecht der gemeente Alkmaar, als mede de samenstelling en werkwij ze van dat gerecht (vastgesteld bij raadsbesluit van 4 Juni 1931, opge nomen in gemeenteblad nr. 1225), en de Verordening, bevattende de voor schriften voor de verkiezing van de door de werklieden en de overige ambtenaren aan te wijzen leden en plaatsvervangende leden van het Scheidsgerecht der gemeente Alk maar (vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 7 Juli 1931, opgenomen in gemeente blad nr. 1226); III. de hieronder vermelde regle menten en verordeningen te wijzi gen als volgt: a. het tweede lid van artikel 42 van het Ambtenarenreglement (ge meentebladen nrs. 1695, 1701 en 1703) vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende: „Bij het instellen van beroep overeen komstig de bepalingen der Ambte narenwet 1929, S. nr. 530, wordt de aan den ambtenaar opgelegde straf, met uitzondering van die in het vo rig artikel sub a vermeld, niet eer der ten uitvoer gelegd, dan nadat de beroepstermijnen zijn verstreken en de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan"; b. de leden 3 en 4 van artikel 41 van het Werkliedenreglement (ge meentebladen nrs. 1284, 1347, 1389, 1420, 1522, 1548, 1550, 1600, 1655, 1657, 1697, 1702 en 1704) vervallen en worden vervangen door een nieuw derde lid, luidende: „Bij het instellen van beroep overeenkomstig de bepalingen der Ambtenarenwet 1929, S. no. 530, wordt dc aan den werkman opgelegde straf, met uit zondering van die in het vorig arti kel sub a vermeld, niet eerder ten uitvoer gelegd, dan nadat de be roepstermijnen zijn verstreken en de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan"; het tegenwoordig lid 5 wordt ge nummerd „4"; c. de tweede zin van artikel 21 der „Wachtgeld verordening" (gemeente blad nr. 1643) vervalt, terwijl in ar tikel 22 dier verordening voor het woord „Scheidsgerecht" wordt gele zen „Ambtenarengerecht"; d. de tweede zin van artikel 24 der ..Wachtgeldverordening Politie- en Keuringsdienstpersoneel" gemeen teblad nr. 1644) vervalt, terwijl in artikel 25 dier verordening voor het woord „Scheidsgerecht" wordt gele zen: „Ambtenarengerecht". Alkmaar, 1 Nov. 1941. De Burgemeester van AlkmaaT, F. H. VAN KINSCHOT. De Secretaris, A. KOELMA. Afgekondigd den len Nov. 1941. naar Delft. J. Roosendaal, N.H., dienstbode, St. Anthoniusstraat 10, administrateur le klas Wieringer meer, en gezin, Dahliastraat 1, naar Wieringermeer. M. H. Heübron, N.H., chauffeur, en echtg., Zocher- straat 11, naar 's-Gravenhage. P. Morauw, N.H., z.b., Heiligland 2, naar Groningen. J. E. Bouwmans, R.K., kellner, Magdalenenstraat 17, naar Amsterdam. R. Veraar, N.H., z.b., Rochdalestraat la, naar Arnhem. C. M. van der Beek, N.H., z.b., Stationsstraat 10, naar Harenkarspei. C'è L. de Bruijn, N.H., sercetaris Wieringermeerpolder, en echtgenoote Rippingstraat 26, naar Zwolle. W. J. J. Imming, R.K., kapperbediende, Spoorstraat 40, naar Noordwijker- hout. P. A. Florijn, R.K., schrijver le klas Wieringermeerdirectie, en echtg., Houthavenstraat 24, naar Wieringermeer. J. E. Eijzenga, geen, tuinder, en gezin, Eilandswal 1, naar Purmerend. C. A. Theu- nisz, R.K., z.b., Compagniestraat 14, naar Amsterdam. T. J. Hartog, N.H., Prins Bern hardlaan 3, naar Ursem. E. van der Holst. Ger.K.. Rembrandstraat 10, naar Den Helder. G. Bakker, Ger.K., naaimachinemonteur, en echtgenoote, Prins Bernhardlaan 11, naar 's-Gravenhage. F. A. Roor- da, Ger.K., z.b., Heilooërdijk 13, n, Hilversum. A. Kirkenier, N.H., Steijnstraat 45, naar Bathmen. J. J. van Don, R.K., ambtenaar» ge meentesecretarie, Cabeljaustraat 6, naar Egmondbinnen. J. Gerver, geen, kantoorbediende, Nieuw- poortslaan 30, naar Nieuwe Niedorp. H. A. Kokkes, D.G., pakhuis knecht, Bleaustraat 19, naar Amers foort. H. van Wanrooij, R.K., .b., Woonwagen, naar Maastricht. E W. Admiraal, R.K., dienstbode, Leeghwaterstraat 1, naar Koedijk. F. A. Voogel, geen, opticien, Mient Buisje a 20 tabletten 55 ct. Zakje a 2 tabletten 7 ct DE ZUIVELFABRIEK „NEERLANDIA" JUBILEERT. In April a.s. zal het 25 jaar ge leden zijn dat de zuivelfabriek Neerlandia" te Stompetoren in werking werd gesteld. Deze fa briek, waarvoor de N.V.-vorm was gekozen, doch die practisch de taak van een coöperatie, zonder de nadeelen van de ver doorge voerde wettelijke aansprakelijk heid, vervult, is van groote betee- kenis voor de veehouders in de Schermeer geweest. Steeds heeft deze fabriek onder leiding van den heer Davelaar ge staan en dank zij diens initiatief vond in deze fabriek steeds het nieuwste op het gebied der zuivel bereiding toepassing, terwijl zij zeer veel heeft gedaan voor de bestrijding van de t.b.c. onder het rundvee in de Schermeer. De heer Davelaar heeft zich ook steeds met den bouw en de uitbrei ding van de fabriek bezig gehou den. Nog dezer dagen kwam een belangrijke uitbreiding voor de bereiding van melkpoeder in de fabriek tot stand. Zaterdag was het 25 jaar gele den, dat de heer Davelaar zich als a.s. directeur voor den bouw van de fabriek in de Schermeer ves tigde. Hoewel commissarissen voor nemens zijn hem in April a.s. bij de herdenking van het 25-jarig bestaan van de fabriek van hun waardeering te doen blijken, had den zij toch gemeend ook dezen dag niet onopgemerkt te mogen laten passeeren. Zaterdagavond kwamen zij den gewaardeerden directeur in zijn woning complimenteeren. Een tien tal bloemstukken getuigden er voorts van, dat ook in breeden kring het heuglijke feit niet onop gemerkt voorbij was gegaan. URSEM. Verandering schooltijden o. I. s. - Met ingang van 3 Nov. tot 1 De cember zullen de schooltijden van de o. 1. s. als volgt geregeld zijn: Des morgens van 9.30 uur tot 13 uur en des middags van 14 uur tot 16.30 uur. De Zaterdagochtenden komen te ver vallen. Uitreiking Vitamine-tabletten. - Ook in deze gemeente zal worden overgegaan tot de uitreiking van vitamine-tabletten voor zuigelingen. De tabletten zullen gratis ter be schikking worden gesteld. Schoenen en rijwielbanden. - Tot 10 November is er wederom gelegen heid om bij het distributiekantoor op de gewone wijze aanvragen in te dienen voor schoenenbonnen no. 1 en 2 en voor rijwielbanden. OPGAVB AMSTERDAMSCHE BANK N.V. By kantoor Alkmaar, van Maandag 3 November STAATSLEENINGEN. Vor. k. 3% Nederland 1941 95% 4 Nederland 1941 100 4 Nederland 1940 II 100%, 3—3'/, Nederl. 1938 92% 3 Ned.-lndië 1939 93% BANK-INSTELL. Amsterd. Bank .131 Handel Mij. Cert. v. 2.50179 Koloniale Bank 219'/, Ned. ind. Handelsbank 1533/. IND. OND. BINNENL. Alg, Kunstzijde Unie 146'/, Calve Delft Cert. .11% Nederl. Ford .315 Lever Bros160 Phil. Gloeil. Gem. Bezit 275 CULTUUR MAA'TSLU. H. V. A483 Java Cultuur .293 Ned. Ind. Suiker Uni< 270 Verg. Vorstenlanden 134»/, PETROLEUM. Kon. Petr311% RUBBERS. Amsterd. Rubber Deb Bat. Rubber Hessa Rubber Oostkust Serbadjadi SCHEEPVAARTEN. Holland-Amerika lijn Java-China-Japan lijn Kon Ned. Stoomboot 198% Scheepvaart Unie 2Ut3/, TABAKKEN. Den Batavia .274 Oude Deli .312 Senunbah2fi6 .308 25331, 165 •192 •160 1 61/, 169% 1941 plm 2u 95% 100% 100% 923/, 93% 132 180 218 151% 146% 118'/, 320 161V, 274 484 290 2/0 135 31 V, 308 263 164 180 160 146 169 199 210 273 311% 26' ALKMATVRSCHE COl Witte Kruis. - Ee leden was aanwezig c ring van Het With Zaterdagmiddag in Jager" werd gehoud< gekomen stukken wa cept-reglement betre men voeging van Wit gezinsverpleging. D< pas ontvangen en zj door het bestuur, in vergadering worden Bij de behandeling schrijvingsbrief voor vergadering op 4 Nc besloten den Candida C. A. de Lange als lid van beroep te steunen leden opgeven als zal de voorzitter, de Hopman, deze afd. a digen. De cursus voor hui en moedercursus kan wegens de geringe d< De begrooting voor gesteld op 2345, he overschot zal bedrage de t.b.c. werd de begn steld op 665; beschik zending van patiënten Levende poppenkast middag heeft een g kinderen in „De Rus genoten van het sproo Klaassen den zieken nas", dat werd opgevc levende poppenkast", lenden zijn er buiten^ in geslaagd de poppen na te bootsen en wish „echt" poppenspel hef het jeugdige publiek stand te brengen. E wijze had vooral Jan man waar het heele draait, de volle sympa SCHE Gouden huwelijksfee echtpaar D. Spruit er Molenaar herdacht 29 gouden huwelijksfeest zeer krasse oudjes, die boren Schermerhorners altijd hebben gewoond een groote belangstelli dorpsbewoners en voo buren bogen. Het lec vier kinderen, allen ge dien dag in hun midlde nevens 20 klein- en kinderen. Tuinbouw. - D tuinbouwcursus is Zate vangen met 14 leerling derwijs wordt gegeve heeren C. van den Bel. den cursus te Heiloo en Hoorn. Ook zal dezen durende 5 avonden, ee cursus voor volwassen, bedrijven, worden gehc de heer L. Osinga voc geven. Witte Kruis. - On van den heer J. van d< een algemeene vergadei afdeeling Witte Kruis g opkomst was zeer gerin vaardigde naar de algen dering werd aangewezei Kan, als plaatsvervange van de Cappelle. In de hoofdbestuurslid, ontsta overlijden van den heei door d'e afdeeling de F dioor de afdeeling oandidaat gesteld ds. I de Rijp. De afgevaardigde va aan de afdeelingen e< zenden voor stichting baden. Algemeen was i„ ning, dat deze sticht kleine plaatsen bezwaarl Getracht zal worden verkrijgen voor toeste bruik bij zieken. Nufsvergadering. - ber wend een huishoude dering van de nufsafdet den onder voorzittersch; C. Boerendonk. De opko leden was gering. Ingekomen was o.a. vai bestuur een mededeel in jaar geen algemeene zal wonden gehouden. De rekening van dei meester, den heer J. Lo in ontvangsten 42.84% 42.47, batig saldo 0. De aftredende bestuu1 heeren G. Plevier en J. 1 bij acclamatie herkozen. 21, naar Langedijk. H. Veldhuis, Ger.K., dienstbode, Nasaulaan 9, n. Hoorn. 1 SINT Witte Kruis. - Het „V vengaderde Vrijcüagavom lokaal van den heer Bou der leiding van den heer In zijn openingswoord het magazijn gecontrolee volkomen orde is bevon< lend was dat bijna geei aanwezig was, waaruit vereeniging nuttig werkt Goedgevonden werd gazijnmeester een gi geven van 25 en 3 zorgen der convocaties. Bij de behandeling var schrijvingsbrief voor de vergadering werd beslote diidatuur van den heer steunen. De aftredende bestuur heeren G. Booij Az. en wenden herkozen. Bij de rondvraag were of reeds iets naders beke de samenvoeging met het Kruis, waarop de voorz nend antwoordde. Als afgevaardigde vo meene vergadering were de heer J. Boskamp. (Dinsdags en Vrijdags WOENSDAGS EN ZA Alléén 2de bandsch 3G cent per vij uitsiuiienu n eoi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1941 | | pagina 2