Stad m Öm^emng- OüZBeüTB&SlE ÜETJES LAN DWAC HTER S-MOORDENAARS STAAN TERECHT Kerkrestaurateur ontdekte kostbaar schilderij Herdenking door „Oud Alkmaar" Vijf verbaaltjes in één klap. AGENDA ZIJN ER WEER en DE ECHTE BIJ ROOS NAAST 'T STADHUIS Hoofdcommies van Barneveld jubileert. Chocolaterie „Henny Een nieuwe verschijning in Alkmaar's straten Zilveren binder Motorraces op de Alkmaarse sintelbaan De Temperaturen AIs Rheumatische pijnen U het leven vergallen Dirkshorn. Herbouw aan Abdij van Egmond Alcmaria naar DEC. V -J Egmond-Binnen. Raadsvergadering Bergen Beemster. Gezin Van 13 personen naar Californië De Rgp. Schermerhom Toen „Hannekemaaiers" en „Poepen" het nog met de „zein" deden Bij de restauratie van de Grote kerk is een van de weinige schildjes, weike na de beeldenstorm en de Franse tijd nog overgebleven waren verwijderd omdat de gewelven gestucadoord moes ten worden. De restaurateur van het schilder werk, de heer Jansen uit Den Haag, zag in de kleur van het schildje een tegen strijdigheid, namelijk „keel" naast „keel" (rood naast rood), wat heral disch niet verantwoord was. Het schildje stelde een zilveren biircht voor op een „keel" (rood) veld geplaatst in een met lofwerk versierd houten rond. Hij besloot het schild nader te on derzoeken en bij het reinigen van de bovenste verflaag bleek dat hieronder meer te vinden was. Na een zeer voor zichtige schoonmaak kwam een door den heer Jansen aan de laat vijftiende eeuwse schildersperiode toegeschreven schilderij te voorschijn, n.m.l. „Chris tus ten oordeel". Het stelt de Christusfiguur voor met links en rechts twee zieltjes, die ge oordeeld worden, Christus met het zwaard, dat uit Zijn mond gaat (Openbaring van Johannes) en de leliën om Zijn hoofd. Zijn voet rust op de wereldbol, welke door een kruis omspannen is en de stigmata zijn zichtbaar op een hand en een voet. Na de restauratie is het dezer dagen weer aangebracht in de Noor delijke zijbeuk van het schip van de Grote 'kerk. Op 28 Juni a.s. zal het 375 jaar ge leden zijn, dat Alkmaar zich voor den Prins verklaarde en zich daarmede aan de zijde van het Huis van Oranje schaarde. Deze keuze van de toenmalige vroedschap en burgerij dezer stad had tot gevolg, dat in het volgende jaar de troepen van Don Frederik de To ledo het beleg voor de stad zouden slaan, welk beleg uiteindelijk aanlei ding zou geven tot de trotse kreet „Van Alkmaar begint de Victorie"! Ter herinnering aan het besluit van 28 Juni 1572 heeft het bestuur der vereniging „Oud Alkmaar" gemeend een passende herdenking te moeten organiseren, welke gehouden zal wor den op Zaterdag 28 dezer in ,,'t Gul den Vlies" alhier, aanvangende te 20 uur. Er is een zeer gevarieerd program ma samengesteld waarbij o.a. Thomas- vaer en Pieternel ten tonele zullen verschijnen, enkele Delftse studenten zullen demonstreren, dat zij ook de goochelkunst machtig zijn, terwijl de rest van de avond door korte drie minuten-speeches van sommige leden, voordracht, zang enz. zal worden ge vuld. Het bestuur had voorts nog een plan in overweging om een bootreis naar Edam te organiseren, teneinde aldaar de wetenswaardige oudheden te be zichtigen. Om dit plan te verwezen lijken zou op een minimum deelname van 200 personen moeten kunnen wor den gerekend. Een voorlopige stemming onder de leden in welke periode der drié zo mermaanden zij een dergelijke tocht zouden wensen te zien georganiseerd, gaf zulk een variërende uitslag, dat de a.s. jaarvergadering, welke even eens op 28 Juni a.s. zal worden be legd, daarover een definitief besluit zal moeten nemen. Een caféhouder te Alkmaar verkocht jenever, hetgeen hij niet mocht doen omdat hij geen slijtvergunning had Bovendien verkocht hij de jenever tegen te hoge prijs. Waar hij boven dien een partij bloem, tegen distribu tie- en prijsbepalingen in, voorhan den had, werden tegen hem in totaal drie proces-verbalen opgemaakt. De koper van de jenever en de verkoper van de partij bloem werden ook op de bon gezet, en zo kon het gebeu ren dat de economische dienst van de Alkmaarse politie vijf vliegen in één klap sloeg. HANDEL IN DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Wegens bovenvermeld feit werd te gen een drietal Alkmaarders proces verbaal opgemaakt. WOENSDAG. Wapen van Heemskerk, 1022 uur: Prov. Vaktentoonstelling „Reorma". Gebouw Alkm. Bestuurdersbond, 8 uur: Oprichtingsverg. Dem. Soc. Jonge ren Ver. DONDERDAG. Gem. Muziektuin, 2,30 uur: Ned. Ver. van Huisvrouwen. BIOSCOPEN. Harmonie Theater: „Obsessie", 18 jr., 8 uur. Victoria Theater: „Voortvluchtig", 18 jaar, 8 uur. Cinema Americain: „Mannen zonder vleugels, 18 jaar, 8 uur. Alkm. Bioscoop Theater: „Zeeduivels" 18 jaar, 8 uur. Gemeente Museum (ingang Breedstr.) tot en met 15 Juni: elke dag schil derijententoonstelling Graadt van Roggen. Dag. 1012 en 2—5 uur. Zondag 25 uur. DUBBEL GEWEVEN BADMUTS MODEL Op Dinsdag 10 Juni j.l. herdacht de heer D. van Barneveld, Hoofdcommies, Chef der afdeling Onderwijs ter ge meentesecretarie van Alkmaar, zijn 40- jarig ambtsjubileum. De jubilaris werd met zijn echtgenote van zijn woning afgehaald en in de trouwzaal van het stadhuis in bijzijn van het College van Burgemeester en Wethouders, de ambtenaren werkzaam ten stadhuize en andere belangstellenden, gehuldigd. Hij werd gelukgewenst door den heer mr. A. J.' M. Leesberg als lo. Burgemees ter, die de bijzondere kwaliteiten van den jubilaris in het licht stelde, door den Gemeentesecretaris en door den heer C. F. D. Kohnert, welke laatste sprak namens de vereniging „De Am bachtsschool voor Alkmaar e.o.". De Gemeentesecretaris deelde den ju bilaris mede, dat hem namens de ge meente en de ambtenaren ten Stad huize een tegeltableau, voorstellende het Stadhuis, zal worden gegeven, ter wijl de jubilaris daarnaast nog andere geschenken in ontvangst mocht nemen. Naar wij vernemen is de voormali ge chocolaterie van den heer Harms, Scharloo 3, die steeds bekend stond om haar fijne artikelen en zodoende een goede naam had, geheel gerestau reerd en zal morgen, Donderdag, door den huidigen eigenaar, den heer Jon kergouw, worden heropend onder de naam Chocolaterie „Henny". Het ligt in de bedoeling van ge noemden heer, om de zaak op dezelf de voet voort te zetten m die zin dat hij zich uitsluitend tot de aller beste v tikeien zal bepalen, dus voor namelijk de fijnste artikelen zal voe ren. Dit is zeker een garantie voor hen, die kwaliteit weten te waarde ren en die er naar streven, om htm verfnaperjngenbonnen op de beste wijze te besteden. Wij hopen dan ook, dat de heei Jonkergouw, lie met ent housiasme zijn nieuwe Werkkring aan vaardt en de beste plannen voor de toekomst heeft, het vertrouwen van zijn omgeving zal winnen en .vij wen sen hem veel succes toe. Het was een juweel van een auto-bus, die wij gisteren tegen kwamen op de Stationsweg. Een nieuw model, geheel afwijkend van de verschillende typen, die wij gewend zijn te zien aan- en afrijden op het Stationsplein. En inderdaad rijdt er op de ljjir naar Egmond een Crossley-bus van een ander type. Sinds er een aanzienlijke uitbrei ding van het vervoer is op de lijn naar de Langedljk, was de N.A.C.O. genoodzaakt materiaal vrij te maken, om aan die drukte het hoofd te kun nen bieden. Een en ander ontstond na de opheffing van het spoorwegstation Noord-Scharwoude. Materiaaltekort is een euvel, waaraan ook de N.A.C.O. in hoge mate lijdt en de Spoorwegen kwamen te hulp met deze fraaie nieu we wagen. De motor is een Crossley, en de carosserie werd gebouwd door de Kon. Mij. „De Schelde". Ruime deu ren, die bediend kunnen worden zowel door den chauffeur als door de conductrice, geven toegang tot het intérieur, waar men zich in een Dieseltrein zou wanen, inplaats van in een bus. Aluminium bagagerekken en stoe len, de laatsten gestoffeerd precies zo als in de trein, een ruim uitzicht en een afgesloten cabine voor den chauf feur maken tezamen met het schuif- dak het reizen in deze wagen tot een dubbel genoegen. De bus biedt plaats aan 46 reizigers en heeft 14 staan plaatsen. Eén ding is te betreuren. De wagen is drie meter boven de achteras uitgebouwd en kan dus de vlotbrug niet passeren, waardoor de wagen niet gebruikt kan worden op de Leeuwar der lijn. Behalve deze wagens ziet de N.A. C.O. nog meer materiaal tegemoet, n.l. Ford bussen en Zweedse wagens van de Scania Vabis fabrieken. Maar dat is nog toekomstmuziek. Een nieuwe Crossley-bus, van het type, sedert kort bij de NACO in gebruik. Bovenstaande bus is afkomstig van de Beynes-fabrieken. De NACO-wagen werd gebouwd bij „de Schelde". Ook andere carosserie- «abritken leveren thans dergelijke bussen af. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer R. de Vries, Nieuwesloot, alhier, zijn electrische boekbinderij stichtte, nadat hij voordien 15 jaar in het boekbindersvak werkzaam was ge weest, o.m. bij de fa. Nederkoorn en bij de fa. Coster. In de kwarteeuw, dat hij zelf een zaak dreef, heeft hij deze gestadig weten uit te breiden en thans is zijn bedrijf, waar 13 man werkzaam zijn, uitstekend geoutilleerd en van de mo dernste machines voorzien. De heer De Vries kan dus in alle opzichten voldoening hebben van zijn arbeid én bij het bereiken van deze mijlpaal complimenteren wij Mem gaarne met het behaalde succes. Het lag oorspronkelijk helemaal niet in de bedoeling van de organisatoren van de motorraces, om reeds zo spoe dig na de eerste keer opnieuw sintel baanraces in Alkmaar te houden, doch toen de nieuwe baan zo prachtig bleek, zo betrouwbaar en zo snel, toen de renners enthousiast bleken over deze baan en het publiek zijn grote tevre denheid demonstreerde na afloop van de eerste races, toen besloten de or ganisatoren, om spijkers met koppen te slaan en ze stelden voor Zaterdag 14 Juni een geheel nieuw programma vast, dat niet alleen voor elk wat wils biedt, maar dat alle renners van raam bevat. We zullen dus a.s. Zaterdag opnieuw kunnen genieten van beheerst boch tenwerk, van harde duels tussen Hart man en Van Aartsen en we zijn be nieuwd, of Bosman en Iesberts zich nogmaals met een bescheiden plaats tevreden willen stellen. Maar bovenal zijn we nieuwsgie rig naar de strijd tussen de motoren met zijspan, een zeer spectaculair schouwspel, dat adembenemend is in do bochten en dat buitengewoon veel van bestuurder en zijspanrijder vergt. Al met al biedt de Alkmaarse sin telbaan ook Zaterdag een uitstekend gevuld programma, dat een ieder zal kunnen bekoren. Z O m e r b a d: 18 gr C.; 64 gr Fah. Overdekte: 23 gr C.; 73,4 Fah. „HOOGLAND'S ADMINISTRATIE BUREAU VERWISSELT VAN EIGENAAR Blijkens een advertentie in dit blad heeft de heer P. Hoogland zijn admi nistratiebureau overgedaan aan den heer L. Slot Jr. Het bureau zal even wel dezelfde naam behouden en ook adres en telefoonnummer blijven on gewijzigd. Wij wensen den heer Slot veel suc ces. ALKM. CONCOURSCOMMISSIE. Daar de spoorwegstaking in Frank rijk nog steeds voortduurt worden de duiven Zondag a.s. niet te St. Quentin, doch te Marbehan gelost. Inkorven Vrijdagavond van 57 uur. De duiven moeten Zaterdag te Roosendaal zijn. Zitting Bijzonder Gerechtshof te Alkmaar Jonker, Mayer en Alders, drie namen, drie moordenaars. Tal van moorden hebben deze landWachters op hun geweten. Toen de oorlog zijn einde begon te naderen, toen een ieder smachtte naar de bevrijding uit de steeds ondraaglijker wordende onderdrukking, knalden de schoten uit de kara bijnen van deze drie onverlaten, deze geüniformeerde moordenaars overal in West-Friesland. Het aantal slachtoffers van dit drietal terroristen is groot, even groot werd de haat tegen de drie dragers van het verfoeide uniform van de landwacht. Vandaag begon in het gerechtsgebouw te Alkmaar het laatste bedrijf van dit drama van terreur en verzet. Een bijzondere zitting van het Amster damse Bijzonder Gerechtshof, die volgende week zal worden voortgezet, werd daar gehouden, waarop de verdachten verhoord werdén, dé getuigen ondervraagd en 't hele drama tot in de kleinste détails werd uiteengerafeld. Reeds lang voor de aanvang van de zitting was de publieke tribune overvol. Lange banken werden bij geplaatst en de achterste helft van de zaal toonde een geheel andere aanblik dan bij zittingen van minder sensationele aard. De sfeer van het Amsterdamse Hof hing in, de waardige rechtszaal aan de Geestersingel. Zelfs de bode uit Amsterdam fun geerde als deurwaarder en was met het Hof meegekomen. De getuigenbanken vulden zich, de perstafel was overbezet en de par ketwacht was uitgebreid met een aantal manschappen van de Rijks politie. Ook verschillende advoca ten woonden als toehoorders de zitting bij. Dirk Jonker uit Oudkarspel is de eerste, die binnengeleid wordt, en die onder bewaking plaats neemt op de verdachtenbank. Kaarsrecht zit hij daar, de thans 21-jarige ex- landwachter, een weinig bleek, maar overigens uiterlijk onbewo gen. En niets verraadt, dat deze verdachte, een jongen nog, vier laffe moorden op zijn geweten heeft. En zo wordt in gespannen verwach- dan is het hoog tijd een Kruschem kuur te beginnen. Iedere morgen de kleine dosis Kruschen doet wonderen In thee proeft ge er niets van, maar de weldadige werking doet zich spoe dig voelen. Kruschen staat bekend om zijn stimulerende invloed op de bloedzuiverende organen. Die doen dan Uw bloed weer krachtiger circu leren, onzuiverheden kunnen zich nie meer vastzetten, ze worden regelma tig afgevoerd en zo neemt Kruschen de oorzaak weg van die slopende rheumatische pijn. Weifel niet langer; begin Uw kuur dadelijk. Uw apothe ker en drogist hebben Kruschen Salts voorradig. (Ingezonden mededeling). MEDEDELING In het Gemeenteblad van Alkmaar nr. 1919 is opgenomen het besluit van de Gemeenteraad van 27 Februari en 29 Mei 1947 tot vaststelling van een verordening, regelende de werkkring en de samenstelling van de commissie voor huisvesting. tmg het ogenblik verbeid, waarop het Hof zal binnentreden. Het werd echter kwart over tien, half elf, en eerst tegen kwart voor elf nemen president en leden hun plaatsen in. Mr. A. C. M. P. Ruys fungeert als president; mr. W. P. Bakhoven als procureur-fiscaal; mr. Vliegen; mr. Plug; Overste Bosewijk en Kapt. ter Zee v. d. Sande Lacaste zijn leden. Onder doodse stilte leest mr. Bak hoven de dagvaarding voor, en opnieuw herleeft voor de toehoorders het dra ma, dat zich in die laatste bange maan den van de oorlog voltrok in het West- friese land. Negen getuigen zijn in deze zaak ge dagvaard, waarvan twee niet zijn ver schenen. (De zitting duurt voort). ARM GEBROKEN. Doordat de echtgenote van Muüs van Duin te Kerkbuurt, Zaterdagmiddag jl. op de stoep uitgleed, kwam zij zo ongelukkig te vallen dat zij haar rechteram brak. St. Hildegardis eh St. Gregoriüs hadden ieder een tweede prijs. Uitgaande van de R. K. Bond van Harmonie en Fanfaregezelschappen in Noord-Holland behaalde „St. Hildegar dis" te Tuitjenhorn en „St. Gregoriüs" te Waarland op het muziekconcours te Bovenkerk in de afd. fanfare, uitmun tendheid en 2e afd. een 2e flrijs respect, met 300 en 295 punten. eerste vleugèl aanbesteed Een gedeelte van de Abdij van Egmond zal dit jaar reeds gebouwd Worden haar het plan en onder leiding van architect Kropholler. In de ttiaris ie bouWèh Vleu gel worden het noviciaat eh het groot seminarie der paters Benedictijnen On dergebracht. Zaterdag is de aatibesteding gehöüdéh. De laagste inschrijver voor het rriakëtt van een betonskelet was de NV Hilleh en Roösen te Amsterdam voor dé som van f 133,680,—, aan welke firma het werk ge gund i&. Het is een van de wéinige kerkelijke gebouwen, die dit jaar boven het IJ ge-s bouwd zullen worden. Trein voor 1200 supporters. Zondag zal Alcmaria haar belang rijke promotie-wedstrijd spelen tegen DEC in Amsterdam en wel op het veld van DWS. Nu zal er Zondag yoor de Alc- maria-supporters een speciale trein rijden voor 1200 personen en het belangrijkste is dat deze trein om 13.04 uit Alkmaar ver trekkende, zal stoppen bij het veld van DWS aan de Spaarn- dammerdijk. Ook na afloop zal men daar om 17.12 weer kunnen instappen voor de terugreis naar Alkmaar. JUBILEUM PASTOOR A KOK 10 Juni j.l. vierde pastoor A, Kok van de parochie Rinnégöm (Egmond-Birinënj zijn 25-jarig jubileum. Op de vooravond werd dé jubilaris, vanaf de grens zijner parochie, zoals gebruikelijk op plechtige wijze ingehaald. Een lange stoet van geel-wit beklede ruiters, van in het wit getooide meisjes op met bloemen en linten versierde fietsen, van gè-uniformde gidsëri, wel pen en verkenners, ging de jubilerende herder vooraf. Overal langs hét lange traject stonden de parochianen ter be groeting en wappèrde Wijd en zijd de drie kleur op een frisse westerbries en strooi den Eensgezindheid welbekende feest klanken in het rond, terwijl de avondzon dat alles vrolijk bescheen. Zo hiélp alles mee de intocht tot eeii waar joyeuse en- trée te maken. Bij het patronaatsgebouw sprak burge meester M Nièlen de jubilaris hartelijk toe Bij de boerdërij van Straathof wacntte een këur van bruidjes him pastoor op. Een sprak een lief klein wens je uit en overhandigde een fraaie bouquet bloemen Voorafgegaan door witte bruidjes ging van hiëraf. de tocht te voet naar de kerk, alwaar een welkomstlied wérd toege zongen. Mét een plechtig löf werd hét feest op deze vooravond besloten. De raad kwam Dinsdagmorgen al vroeg in openbare zitting bijeen onder voor zitterschap van burgemeester dr Huygens Van. de héren Den Das en Wittebrood was bericht van verhindering ingekomen. Naar aanleiding van de notulen merkte dr Hemelrijk op, dat het verhandelde over het Frans op de lagere school niet geheel juist was weergegeven: in de ver gadering van 9 Mei had spreker er op gewezen, dat van de 25 leerlingen; die van de lagere school overgingen naar het middelbaar en gymnasiaal onderwijs, er 3 of 4 geen cursus Frans gevolgd hadden en daardoor zeer gehandicapt waren. De voorzitter kón de toezëgging doen, dat in de bëhoefte zou Wordéh doorzien. Nog één enkel ingekomen stuk eri de agenda was afgehandeld. Bij de rondvraag drukte de heer Jb Swaag ër zijn grote voldoening over uit, dat het jonge brandweercorps zo'n goed figuur geslagen had bij de ih Alkmadr gehouden gecombineerde snelheids- en handicap wedstrijd, waar het als derde Uit het strijdperk trad. De heer Broersma wees er op, hoe op de hoek BreelaanGuurtjëslaan het uitzicht werd belemmerd, wat gevaar voor het verkeer bétekéfide. Dr Hemelrijk informeerde naar de con sequenties, die er voor de gemeente voortvloeide uit de verkoop van duinter rein aan de provincie Baron Taets van Amerongèn, directeur van de Boiiw-Éx- ploitatie Maatschappij NV Bergen aan Zëe, gaf adh de hand. van de kaart enige irilichtihgeh. Het betrof een terrein van 810 h.a., onder meer dé gèhele Verbrande Pan en alle overige duinen, wélke niét tot de staatsduinen of het Gem. Natuur reservaat behoren. Ook de Zeeweg van de Fransman tot Bergen aan Zee zal hier mee provinciaal bezit worden. Alleën Ber gen aan Zee oostwaarts tot de Elzenlaan blijft aan de Bouwmaatschappij. De aan koop geschiedde voor wateronttrèkking en recreatieve doeleinden. Volkstellèts eh fietsbanden. Dr Hemelrijk wees er op, dat de ver deling vah de vóór de volkstèllèrs be schikbare rijwielbanden nog al wat kwaad blöèd had gèzèt, Velen meenden hierbij een onbillijke bèvtiörrechting van den amb tenaar-teller te mdgen ccnstateren. De voorzitter deelde mede; dat reeds vóór het bekend worden van beschikbaarstelling van banden de wijken waren verdeeld, ieder teller een gebied in eigèn omgeving en de ambtenaren dé buitenwijken. Toen nu bieèk, dat er banden kónden Wórden toegewezen, waren dus de ambténaren de meeèt rechthebbenden. Ofschoon deze gang van zaken ook dé voorzitter niet bevredigde, koir hij verzekeren, dat er strikt rechtvaardig en correct was ge handeld. Met de opmerking van dr Hemelrijk, dat een gemeentebestuur angstvallig ook de schijn diént te vermijden, werd de rondvraag en daarmede de openbare ver gadering beslóten en volgde de z.g. Bort- nefaasschouw. Het gezin van J. de Ruiter trekt Dinsdag 17 Juni a.s. met de 13 kinde ren via Zweden naar Californië, waar men succes hoopt te behalen in de tuinderij aldaar. DE OUDJES GAAN UIT. Dezer dagen is op de daartoe beleg de Vergadering besloten ook dit jaar eén tocht te organiseren voor de ouden Van dagen te Beemster. Set geld hoopt men door een lijst- collecte langs de huizen te verkrijgen. Tevens zal er een beroep gedaan wor den op dë bezitters van auto's om deze op die dag met chauffeur ter beschik king te stellen. De datum staat nog niet vast. SPORTFLITSEN. Zondag 15 Juni a.s. vindt te Midden- Èeemster de adspirahtendag plaats van turnkring P. en O. De heer Olij, gym nastiekleraar te Midden-Beemster heeft de algemene leiding. Het fanfarecorps uit de Midden-Beemster verleent haar medewerking. NAAR HEILOO. De hoogste klassen der r. k. school maakten jl. Zaterdag onder leiding van het personeel dier school de traditio nele jaarlijkse bedevaart per fiets ditmaal naar Heiloo, waar de middag verder met sport en spel werd doorge bracht. Tegen de avond keerden ze huiswaarts, voldaan over dit gezellige uitstapje. WANDELSPORT. Ondanks de enigszins trieste nacht stemming, was het van 36 uur des Zaterdgsmorgens toch gezellig druk op De Dam en in hotel 't Stadhuis van Amsterdam te De Rijp. de verplichte rustplaats voor de deelnemers aan 60 km lange nachtelijke prestatie-wan deltocht. Velen trokken later vol moed /erder en beschouwden dit als de aatste prestatie-training voor de Vier. laagse te Nijmegen. gemeenteraadsvergadering Vrijdagavond j.l. kwam de gemeente re ad van de gemeente Schermerhorn on- der voorzitterschap van burgemeester Driessen ter vergadering bijeen. Een commissie te Stompetoren had ver, zocht om een bijdrage in de kosten voor een nieuwe klok te Stompetoren bestemd voor de Ned Herv Kerk aldaar B en W adviseerden geen bijdrage te verlenen. De heer Plugboer bepleit een bijdrage van f 50,en bij de stemming over dit onderwerp door de raad wordt dit voor stel aangenomen. De bijdrage aan het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar van één cent per inwoner wordt goedgekeurd, eveneens de ver plaatsing van het PEN-huisje naar een terrein ten oosten van het Raadhuis. De benodigde grond daartoé wordt verkocht voor f 1,—. De Gedeputeerde Staten hebben geschre ven, dat de minister 4 pet. belasting wenst te heffen op onbebouwde en 6 pet. belas ting op bebouwde eigendommen. Dit is in tegenspraak met de beslissin gen Vah de vorige gemeenteraadsvergade ring, doch de goedkeuring van de ge meente-begroting 1947 hangt er mede sa. men. Na enkele discussies komen er wij zigingen tot stand. Een verhoging van 4—6 pet. straatbelas, ting over de bebouwde eigendommen ei geen heffing op de onbebouwde eigeit dommen. In détails zal men deze nieuwe heffing ëerst verder uitwerken. De Ruitersportvereniging: mag hfet sport, terrein eens per week gebruiken voor oefening, voor de tijd van één jaar, mits het keurig wordt bijgehouden. De uitkering voor de RK Bijzondere School bedraagt over 1945 f 2352,09 en over i946 f 1423,90; voor de Chr. School resp. 1 1260,84 en f 1703,—. Öok het evënwichtsblök in de toren voor de prijs van f 150,zal worden aan geschaft. Bij de rondvraag vroeg de hëër C Har- tog of de palen der electrische leiding nu direct vérdwijnén, nu de lëiding ondér- gronds wordt. De voorzitter wil de mensen niet van de muziék beroven en dus mag dé radio distributie de palen blijven gebruiken, totdat er eén andere oplossing komt. Al 's morgens vroeg en nog na sche mer des avonds rdllen de maai- machines over de velden en vellen het kostbare groene, sappige lange gras. En weinigen denken er nog aan, hóe eens in brede rijen naast elkaar de huur- maaiers uit Duitsland en uit het Oos ten van Nederland dit gras en later het koren met de hand maaiden. In „Toen ik nog jong was" vertelt I Justus van Maurik ons, hoe eertijd! I die Duitse maaiers met de schuite: uit Duitsland en Drente en Brabart naar Amsterdam kwamen en vandaat Uit de polders in trokken en zich Verhuurden voor enkele weken huur- maaien. In „Oogst" vertelt Stijn Streuvels ons hetzelfde van de armere Belgen, die naar Noord-Frankrijk trokken en daar wat geld verdienden. Nu weet ifc niet of in Alkinaar ook destijds de huurmaaiers en de poepen te huur waren, maar men vertelt me, dat ze in Purmerend in lange rijen naast elkaar op de markt zaten en zich te huur aanboden. Gekleed in de lange broek van Turks leer of bombazijn of dril, met de kussensloop of de „poepenzak" bij zich en de „zein". En in die zak de zware, zwarte Duitse sigaren en het roggekahtbrood of de „poepenstikken" en de worsten en het „garstige spek". En dan verhuurden ze zich en ston den in lange rijen naast elkaar te maaien van de vroege ochtend tot de late avond, met elkander wedijverend. In de baaien, lange onderbroek, de strohoed op en op de blote voeten. De spekpannekoeken aten ze en ze dron ken uit de poepekom, de tas zonder ooh, die ze in de grote, ruwe roodbe haarde handen hielden. In die warme zon beulden ze zich af om thuis te kunnen leven. En toen kwamen die machines en daarna de kunstmest. Het goud, zuur verdiend in het Noorden, werd zuinig belegd in het Zuiden en Oosten van Nederland en wie er nu komt, staat verbaasd over de weelde en de rijkdom der gewassen. Voor menigeen zal de naam „poepen" een beetje onkies klinken. Men neemt aan, dat deze in verband staat met de Duitse naam voor werkjongen en knecht, met „Bube" dus. De hannekemaaiers en poepen, ze zijn verdwenen, stappen als heer en vol waardig boer thans over de eigen vel den in Zuid en Noord doch de namen zijn gebleven. Nog heet de Oosterling des lands „poep" en nog spreekt men van „7oe- penrook" voor oostenwind en van poe- pebedoening voor rommelhuishouden. Dinsdag 1 Juli zal halve eeuw geleden Beecher Stowe stier van De Negerhut va: boek dat op drie oplage bereikte. D zullen op die dag h van haar, die zo ha met zoveel succes van Amerika's zwarl kwam. Eind November 1862 bam Lincoln op het elegant ond dametje kleine handje in band had gelegd, zei dus de kleine vrouw oo~l"'f heeft veroorza kieh.e vrouw was Stowe, schrijfster va: hut van Oom Tom" Harriet Beecher (St van haar man) werd ren in het karakteri Engelse stadje Litchfie! Amerikaanse staat dochter van een predik De eerste gewichtige het leven van Harriet van haar moeder toen oud was, doch dat zij lang heeft beschouwd feit uit haar jeugd. H een dier zeldzaam sterl te persoonlijkheden, die met haar in aan troost en rust scheen te Na de dood van haai Harriet door een tante durige logeerpartij mee Nut Plains, het verblijf moeder. Behalve op ove breiwerk werd het kle tracteerd op het horen allerlei boeken, die de waren van haar grootm ne Harriet schijnt deze te zeer geapprecieerd hield zij van de Bijbel de commentaren welke der daarop gaf. Waarsc verblijf op Nut Plains bazingwekkende kenni plaatsen en psalmen bij zij later in haar gesch een verbluffende kenni wist aan te brengen. Reeds vroeg kon Hai schrijven en' op zolde oud deel der Arabist verhalen, dat zij he heeft verslonden. He kind vond een ong voor zich geopend. Ti geveer zes jaar oud haar vader voor de ti Harriet Porter en ste een stiefmoeder een druk gemaakt dan op Harriet hield veel vai ken en op haar twaalfd de eer te beurt, dat een als het beste op een voor een talrijk publie lezen. Dat opstel is zorf en op de vergeelde bl kinderhandje nog duidt XXVII Het tellen van de kaa Het is inderdaad ni tot 13 te tellen, maar Iers schijnt het nai van de 13 kaarten, heeft toch eigenaardi den op te leveren. Zod de openkomt, ziet de sj ten van de 52 en eveneens. De speler reet hoeveel kaarten er bij de tegenspelers er nu in de één of a de eerste of tweede ron door een der tegenspelt men al vast de verdelinj Hoe meer het spel vo men door precies te kaartverdeling kan te Hierop berusten ten sl de dwangposities. Weet slag b.v. dat West nog drie schoppen moet heb hij b.v. door nog eenma len West dwingen om 2 te doen (allicht de hoogs of één van zijn eigen (b.v. vrouw in drieën), of een extra ruitenslag schoppenslag maken. O berusten wel eens op dil Thans ter overdenkini spel: S. h-b-8-3 H. a-v-b-10- R. a-v KI. a-9 S v-10-6-5-4 S H. 9-6 H R h R.' KI. 10-8-6-5-3 K S. a-9 H. h-4 R. 9-7-6-3 2 KI v-b-7-2 Zuid moet op dit spel ten open een contract spelen. West komt op m Hoe zoudt gij dit spel volgende rubriek komen rug. (Ofschoon het spele tenspel door Noord bete: geweest, gaat het hier or spel door Zuid).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1947 | | pagina 2