füETMAÏIEN Egmond aan Zee herleeft! AMSTERDAMSE BANK MEUBELEN VOLGENS EIGEN ONTWERP Het badseizoen 1947 v.d. Pol's deelt mede, dat de hroodbezorging de gehele week stop staat fftaiuïk* BOELHUIS D.K.W., 38-98 c.c. PTT vrouwelijke krachten 5Ö1 ste STAATSLOTERIJ WONINGINRICHTING D.5LKHI BEVERWIJK. CENTRAAL NEDERL. HENGELAARSVERBOND Afdeling Alkmaar ADVERTEERT IN DIT BLAD. Groeiende bedrijvigheid CREDIET BIJKANTOOR ALKMAAR V ANALYSTE. KANTOORBEDIENDE (VR.) YSSEN'S KAASFABRIEK Marktberichten Hensbroek, Spoedvergadering Heemraadschap Dirkshorn. Hengel wedstrijd De Rijp. Tienkamp van A.V.V. Als de kelk zich opent, verschijnt het smetteloze wit der edele bloem, ongerept, zoals de natuur ze vormde. Als U de King-rol opent, dan ziet U het smetteloze King-tablet, rein en zuiver, weerspiegelend de edele eigenschappen van het echte natuurproduct. De natuurzuivere Reeds nu kan gezegd worden, dat het badseizoen 1047 voor Eg- mond aan Zee buitengewoon gunstig is en al wat tot nu toe is bereikt, volkomen in de schaduw stelt. De trek naar de badplaats was dit jaar wel buitengewoon groot, zowel wat betreft pensiongasten, als wat be treft het bezoek van hen, die ge meubileerd huurden of een dagje aan het strand kwamen doorbren gen. Het is altijd moeilijk met bewijzen aan te tonen, hetgeen wij hier boven neerschreven. Cijfers zijn immers veelal niet beschikbaar en zo ze al beschikbaar zijn, lopen betrokkenen er liever niet mee te koop. Maar wie, als wij, dagelijks in de badplaats ver toeft, voelt het aan alles en ziet het om zich heen. Onafzienbaar zijn tegen de avond dikwijls de files van fiet sers, die er met veel geduld in ge slaagd zijn hun karretje weer uit de uitpuilende fietsenstallingen op te die pen. Zo ver het oog reikt was het strand op de vele mooie zomerse da gen, die dit seizoen telde, een en al fleurigheid en levendigheid. De Naco moést dikwijls, ook op werkdagen, een 5 minutendienst instellen om de vele honderden passagiers tijdig te kunnen vervoeren met alle beschikbare mate riaal uit de omtrek. Badstoelen uit verkocht was voor de laatkomers een normaal verschijnsel. Gemeubileerd te huren of pension te krijgen, was al lang niet meer mogelijk. Cabaretvoor stellingen, toneelavonden, bioscoop voorstellingen, krant vast uitverkocht. De Egmondse kunsttentoonstelling, 'n record aantal bezoekers. De officiële instanties hebben geen reden to£ terughoudendheid en de op gaven, die zij verstrekken geven enig beeld van de situatie. Zo is de gas productie, die reeds het vorige jaar een record betekende, ten opzichte van dat jaar thans nog weer met 25C5- ge stegen. De eigen gemeentelijke strand- exploitatie bracht, reeds begin Augus tus 2 maal zoveel op als in het gehele seizoen 1946, dat ook lang niet slecht was. Het postkantoor verstrekt geen cijfers, maar de directeur, die er reeds vele jaren is, had nog nooit een derge lijke omzet bereikt en moest meer malen neen verkopen, omdat hij zulk een drukte nooit voorzien had! Samenwerking. Zonder twijfel is dit alles in de allereerste plaats te danken aan de bij uitstek mooie zomer, waar van de badplaats het nu eenmaal vooral hebben moet. Maar direct daarna moeten zij genoemd wor den, die met al hun energie ge werkt hebben om Egmond na de oorlog weder de naam badplaats waardig te maken, het gemeente bestuur, het bestuur der V.V.V. en de zakenmensen. Het gemeentebestuur deed alles, wat in de gegeven omstandigheden mogelijk was om de gemeente weer een aantrekkelijk aanzien te geven. Het strand is weer schoon, de ver sperringen zijn opgeruimd, de straten hersteld, de plantsoenen en bebossin gen keurig onderhouden. De rijksdienst voor dé wedreopbouw mag zeker hier bij niet onvermeld blijven. Deze stelde alles in het werk om alle beschadigde percelen weer te doen herstellen en keerde daarvoor reeds bijna 309.000 uit. Het bestuur van de V.V.V. stelde alles in het werk om de gasten weder de vooroorlogse service te geven. Maar ook de zakenmensen lieten zich niet onbetuigd. Niet alleen herstelden zij, wat te herstellen was, maar ook ga ven zij blijk initiatief te durven ne men. Zo stichtte de heer Van Vugt op het Westeinde bij het strand een nood-paviljoen, dat met zijn gezellige buitenverlichting talloze bezoekers trok. De heer De Vries verbouwde het pension Vureboetsduin tot,een intieme bar-dancing Zeezicht, waarvan het nog laat in de nacht moeilijk scheiden is. Zo deed ieder zijn best en gelukkig kan gezegd worden, dat de moeite ruimschoots beloond is en dat niet alleen in financieel opzicht, maar wat veel meer waard is, doordat Egmond aan Zee als badplaats naam begint te maken. Vroeger wellicht meest bekend als historische naam en als bescheiden, opkomende badplaats, is nu aan alles te merken, dat Egmond aan Zee met ere onder de badplaatsen genoemd wordt en bekend is. Dat geldt niet al leen voor het binnenland, maar ook voor het buitenland. Vreemdelingen van allerlei landaard, Belgen, Engel sen, Amerikanen, Zwitsers, Noren en Zweden waren geen sporadische be zoekers en gasten, terwijl vóór de oor log slechts een enkele Duitse familie onder de gasten geteld werd. Er isi dus zeker alle reden tot bui tengewone tevredenheid en toch blijft er nog heel wat te wensen over. Er hapert iets. Nog altijd heeft Egmond aan Zee zich niet hersteld van de slag, die het in de oorlog trof door afbraak van alle badhotels en de voornaam ste zakenwijken. Nóg altijd ligt het Pomppiein en het Westeinde met omgeving braak. Pas als daar mo derne badhotels zjjn verrezen, nieu we zaken zijn gevestigd, familiepen- sións in exploitatie komen, zal Eg mond aan Zee zijn gasten op volko men waardige wijze kunnen ontvan gen. Daarbjj zal een riolering voor de gehele gemeente niet mogen ont breken. Dochhier hapert iets. Zeker niet bij het actieve gemeente bestuur, dat reeds bijna een jaar ge leden zijn herbouwplan by de rege ring indiende en dat de aanleg van riolering wil doorzetten, ook al kost deze aanleg bqna 300.000. Hopen wij, dat al deze plannen in zeer nabije toekomst verwezenlijkt zullen kunnen worden. Niet alleen toch staat daarbij de toekomst van de bad plaats op het spel, maar het is een rechtvaardige eis van de gedupeerde oorlogsslachtoffers, die er naar hun keren hun zaak in een welvarend Eg mond weder op te bouwen. Er zijn ge gadigden te over, die plannen hebben voor de bouw van pensions, badhotels, een moderne bioscoop- en schouwburg zaal, waaraan grote behoefte bestaat, winkels, een garagebedrijf, dat er in 't geheel niet meer is, enz. Dat dit al- Iqs er volgens 't herbouwplan zal ko men staat vast, 't materiaal zal be- NICO S. P. LEEUWENKAMP en THECLA G M. VAN DE LAARSCHOT hebben de eer, U kennis te geven van hun voor genomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats hebben op Woens dag 27 Augustus a.s. des voormiddags 11 uur tin Stadhuize te Alkmaar Kerkelijke inzegening des voormiddags 11.30 uur in de Kapelkerk door den Weleerwaarden Heer Ds. J. Dikboom te Alk maar. Alkmaar, Emmastraat 85 7 Augustus 1947 Oudorp. Munnikenweg E 4 Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag van 3 4.30 uur, Emmastraat 85. Toekomstig adres. Vier- stafren 2, Alkmaar. Biedt zich aan betrouw baar CHAUFFEUR. Bekend met alle wagens en voorkomende repara ties. Brieven onder no. 280 bureau van dit blad. Bij de Gemeentepolitie te Rotterdam bestaat nog gelegenheid tot plaatsing van een aantal AD SPIRANTEN VAN POLITIE Benoembaarheidseisen leeftijd van 2128 jaar: lengte minstens 1.75 M.; behoorlijke algemene ont wikkeling; werkelijke zin voor het politievak. Sollicitaties in te zenden aan de Hoofdcommissa ris van Politie, Haagsche- veer, Rotterdam. HUIS TE HUUR, gemeubileerd, met garage in Xoordzeebadplaats in X.-H. per 1 October a.s. op voorwaarde ontrui ming van 15/71/9, Huurprijs 75.— p, maand. Brieven onder no. 282 burau van dit blad. RUILEN. Woningruil Zaandam omtrek Hembrug. Wij willen naar Alkmaar, hebben moderne woning f 5.20. met flink erf en vragen dito huis. C. MOLENAAR, Haven straat 128, Zaandam. Bakkerij prima kwaliteit in de gangbare matin, direct leverbaar, zolang de voor raad strekt. Fa. W. ZAADNOORDIJK, Waagplein, Alkmaar. Dé motlerne gelaatsverzoriiinq KOOLRUPSEN. Doeltreffende bestrijding met Hexachloor-cyclo- hexsan, 6-6-6, D.D.T. en Derris. Fa. W. ZAADNOORD1JK, Waagplein, Alkmaar. WONINGRUIL. Benedenwoning, bevat tende woonkamer, keu ken, 2 slaapkamers met tuin ruilen voor vrij staand huis of vrij boven huis. Brieven onder no. 281 bureau van dit blad. TE ALKMAAR op Woensdag 20 Aug. a.s. v.m. 10 u. i. h, Veilingge bouw ,,De Waag", Zij dam 6, van enige nette INBOEDELS nader breder te vermei den. Uitsluitend nette goe deren kunnen dagelijks worden ingebracht (in Alkmaar desgewenst af gehaald). Inl. en opgave bij J„ v. DIJK, Veilinggebouw Zij- dam 6, telef. 2484', en Koudenburg Amoureus, deurwaarders, Alkmaar. TE KOOP: Drebbelstr 8 Alkmaar. HET TELEFOONKANTOOR ALKMAAR voor plaatsing als telefoniste. Leeftijd 17 tot 25 Jaar. Vereiste diploma MULO, Gem. Handelsdagschool 4 j. c. of bewijs van overgang van 3e naar 4e klasse HBS of Gymnasium. Sollicitaties schriftelijk aan de Directeur van het Telefoondistrict, Zijlstraat 44 te Haarlem- Ac KLASSK - !c TKKKK1NC lloge priji J000,— 6904 11829 19421 400,— 5055 7378 8893 19633 200,— 5703 6162 8678 f 100.— 1855 2765 4913 5812 I Al/UVSTI'S l"IT 1146 1198 2436 2685 3488 3580 5186 5286 7244 7300 8897 9006 11103 11159 13338 13406 14922 14980 15612 I5G99 17397 17479 19192 19274 20684 20744 Prijzen van 80,- 1228 1373 2741 2788 3727 3792 5377 5656 7534 7852 9213 9226 11268 11274 13462 13581 15010 15018 15793 15895 17541 17693 19292 19352 20926 21117 1412 1488 2816 3043 2800 4524 6140 6151 8011 8105 9208 9300 11275 11344 13603 13626 15102 15190 16181 10213 17784 18085 19490 19497 2118.7 21201 1522 1595 3104 3215 4573 4574 6396 6575 8180 8228 9325 9535 11810 11816 13734 13967 15338 15393 16222' 105r8 18093 18300 19505 19958 21222 21306 1664 1693 2118 3306 3356 33JJ6 4707 4828 4911 6809 6923 6974 8422 8525 8573 9725 10066 10324 12020 12350 13019 14120 14241 14317 15538 15562 15594 16628 16C68 16705 18656 18697 18702 20004 20284 20452 21321 21324 21645 "-r 2168 2332 3426 3467 5096 5097 7076 7124 8748 8862 10528 11010 13103 13221 14732 14754 1559? 15610 16744 17081 18786 19014 20542 20600 21692 21765 In verband met het behaalde succes wordt de in schrijvingstermijn voor deelname- aan de hengel- wedstrijd op 7 September a.s. om de wisselbeker en fraaie prijzen met een week verlangd en sluit dus Dinsdag 19 Augustus. Opgave tot deelname aan de bekende adfessen. Zie de keurcollectie prijzen voor deze wedstrijd in de etalage van de heer C- KLUFT in de Hekelstraat. HET BESTUUR. in handel en industrie gaat gepaard met toenemende behoefte aan (financiering van im- en export, uitbreiding van zaken, overbrugging van tekort aan liquide midde len enz.) Gaarne zullen wij U terzake inlichten. GEVRAAGD: Voor het laboratorium: i Voor het kantoor: Handelskade 50, Alkmaar. schikbaar gesteld worden en de nodige financiële faciliteiten zullen verleend worden. Maar op de uitvoering wordt nu al langer dan 2 jaar gewacht! Moge de beslissing der regering zeer binnenkort afkomen, anders is het ook voor het badseizoen 1948 reeds weer te laat. VUURWERK EN KERMESSE D'ETE. In het kader der zomerfeesten zul len op Zaterdag strandfeesten gehou den worden, terwijl 's avonds om 10 uur op het strand vóór de vuurtoren een groots vuurwerk zal worden aan geboden, dat het vorige ver in de scha duw zal stellen. Op 20, 21 en 22 Augustus a.s. wordt door de V. V. V. een kermesse d'été georganiseerd op het plein vóór de nieuwe openbare lagere school. 3000STE BEZOEKER DER E. K. T. Reeds 3 dagen'na de 2000ste, bezocht op Zondagavond jl. de 3000ste bezoe ker de Egmondse Kunsttentoonstelling. Het was de heer G. Gravemaker uit Egmond aan Zee, die thans een grote taart in ontvangst te nemen had. De tentoonstelling is deze week voor het laatst geopend. Op Zondag 17 Aug. heeft de officiële sluiting plaats. ALKMAAR, 9/11 Augustus 9 paarden 3d0—850; 70 vette koeien, centrale; 12 pinken, centrale; 3 graskalveren, cen trale; 62 nuchtere kalveren, centrale; 35 hoenders 3—4 per stuk; 47 jonge hen nen 6—12 idem; 21 konijnen 3—10 idem; jonge haantjes 0,75—1,75 idem. ALKMAAR, 11 Aug. Andijvie 2,80— 8,50; spinazie 8—19; postelein 3—17; won telen 6—13; tomaten 1727; groene kool 4,50—6^50; rode kool 4,507,50; gele kool 4; uien 1220; bieten 3,60—8; druiven 1,86; sperciebonen 7,50—31; stoksnijbonen 22—52,50; pronksnijbonen 7,50—10,50; bloem kool IA 51—68. I 40—50 en II 15—30; kom kommers 4—11; meloenen 28—1,32; wor telen 5—12; slederie 5—8; peterselie 715; sla 1,60—7,00; aardappelen: grote 7—11 en kleine 4,50—6,50. LANGEND. GROENTECENTRALE 12 Augustus. 36.000 kg aardappelen grove Schotse 9.209.40, Eerstelin gen 8.4010. drielingen 4.905.20, Blau we Eigenheimers 9.5010.20, kriel 5.20 —5.30. 68000 kg rode kool 5.20—9.30, 16.500 kg gele kool 9.20—13.90, 96.000 kg slabonen 19.1027.90, 1400 kg uien 18.90 20.00, 1800 kg tomaten, sortering A 20—20.60, idem B 19.50—19.90. W ARMENHUIZEN, 11 Aug. 1947. Schotse muizen 10.8011.20; Schotse grove 9.50—9.60; Schotse drielingen 5.506.20; Eigenheimers 9.5010.20; Blauwe aardappelen eig. 9.5010.10; Bintjes 9.30; Koopmansbl .10.30; Sla- bonen 24.1026. Aanvoer: 56875 kg aardappelen; 6355 kg slabonen. MIDDENWEG TE WOGMEEK WORDT VERBETERD Het college van dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden van de polder Wog- meer kwam 11 dezer in spoedeisende openbare vergadering onder leiding van dijkgraaf W P Oudejans bijeen. Medegedeeld werd, dat de kasgeldlening aan te gaan' bij de Boerenleenbank U. Spierdijk, waartoe in de laatste vergade ring besloten werd, geen doorgang heeft kunnen vinden. Het rente-type dezer le- r«.-ng ad 4% werd n.l. niet goedgekeurd door Ged. Staten. Inmiddels heeft het dagelijks bestuur met de gemeente Hens broek een .lehing tot stand weten te brengen en wel tot 1 Januari a s. tegen een rente ad 1 3/8®/®, wat wel de goed keuring van hogerhand heeft kunnen weg dragen. Voorts was bericht binnen gekomen van Ged. Staten, waarin er op gewezen werd dat herziening der keur elke 10 jaar dient te geschieden en waartoe de tijd in April a.s is aangebroken. Met het oog op het vorderen van betrekkelijk veel tijd, die een wijziging medebrengt, werd aangeraden, zo spoedig mogelijk een ontwerp in te dienen, uiterlijk vóór 1 October a.s. Aan het verzoek zal worden voldaan. DE STRAATWEG KOMT ONDER HANDEN. Voorzitter kwam vervolgens met het plan om tot verdere verbetering van de Middenweg over te gaan, die op tal van plaatsen in slechte staat verkeert, zelfs zo dat het verkeer deze weg mijdt en lie ver wat omrijdt. Toch lieten de vooruitzichten afgelopen winter,' naar voorzitters oordeel, zich nog ongunstiger aanzien. Besloten werd over een groot gedeelte de weg pl.m. 65 cm te verbreden, zoals met ongeveer 1/3 van de Middenweg reeds in de loop der jaren is geschied, én van een groot aantal nieuwe stenen te voor zien. De polder heeft de laatste tijd echter al veel bijzondere kosten gehad, o a. voor het herstel van de molen en bruggen bouw, zodat het noodzakelijk is een le ning te sluiten. EEN LENING VAN f 15.000,— Aan de hand van een door de fa Gebr Min te Bergen opgemaakte begroting van het werk werd goed gevonden een lening aan te gaan van f '15.000,— maximaal, waarbij dan ongeveer f5.000,— gereser veerd kan worden voor andere eventueel nog uit te voeren bijzondere werken Om practische redenen zal verbinding gezocht worden voor het sluiten dezer lening met de Boerenleenbank, te Spier dijk De looptijd werd bepaald op 10. jaar Een en ander zal een aanmerkelijke verhoging ..der polöerlasten met zich brengen. UITKERING NIHIL WEGENFONDS £eer tot leedwezen der vergadering rnoest voorzitter mededelen, dat op gener lei wijze aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een uitkering uit het Wegen fonds, wat algemeen als een grete on billijkheid werd aangevoeld. Secretaris wees er in dit verband op dat dé Bond en Unie van Waterschappen zich cp hel zelfde standpunt stellen, maar dat des ondanks geen gelden voor werken als de onderhavige beschikbaar gesteld kunnen worden. Voorts bleek uit de besprekingen, dat het zware autovervoer geen gebruik van de Middenweg mag maken, doch intussen geen bekeuring ontvangt als in strijd hiermede wordt gehandeld. Tenslotte werd besloten zo spoedig mo gelijk met het werk te beginnen, zodat men vóór de winter gereed is gekomen. \oorts zal tijdens de werkuren het v-1* keer worden omgelegd. Onder begunstiging van schitterend hengelweer ontving „De Dobber" Zon dag j.l. haar clubgenoten van „Ont spanning" uit Noord-Scharwoude op bezoek, teneinde wederom een geza menlijke wedstrijd te vissen om de Polder Koetenbrug. Beide clubs kwa men met 12 man aan de start en na 'n spannende en zeer geanimeerde \tfed- strijd wist „Ontspanning" zich haar neerdere te tonen over „De Dobber". De mannen van „Ontspanning" brachten 132 stuks baars op het droge, terwijl „De Dobberaars" er 115 stuks wisten te bemachtigen, zodat „Ontspan ning" op de le prijs beslag wist te leggen en aan „De Dobber" de 2e prijs toekwam. De prijzen, bestaande uit medailles werden na afloop van de wedstrijd door voorzitter Kistemaker uitgereikt, onder dankzegging aan alien voor deze mooie en sportieve wedstrijd. Zondag 10 Aug. organiseerde A.V.V. haar traditionele tienkamp welke als goed geslaagd mag worden beschouwd, mede door het prachtige weer. De uit slagen waren als volgt: Senioren: 1. A. Zomerdijk; 2 E. Vclten, 3 Cor Zwaan. Junioren: 1. H. de Vries, 2. J. Klomp maker, 3. W. Zee. Adsp.: 1. N. de Jong; 2. P. de Wit, 3. J. Zee. De wisselbeker kwam in handen van den heer A. Zomerdijk, vorige houder was de heer D. Kroon. TQNNEMA 8, C'E - Fabrikanten van KING-BSBermunt «n andere kwaliteitsartikelen - SNEEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1947 | | pagina 4