Palestina in gespannen afwachting Amsterdamse begrafenisondernemer als menselijke hyena DE AFWIKKELING VAN DE GELDZUIVERING Zaterdag 29 Nov. 1947 144ste Jaargang no. 224 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Begroef gefusilleerden ]/AN NABIJ EtL VERRE Alle Franse mijnwerkers staken Benzine 26 cent per liter f# SÈfR: A. R. het Jonker voor Tribunaal 69-jarige man vermoord De Conferentie te Londen H.M. de Koningin naar Amsterdam Ruimere mogelijkheden voor geblokkeerd tegoed Moordenaars van taxi chauffeur gegrepen Generaal Leclerc verongelukt Weerbericht Bureaux Administratie Moordam 9 - Telefoon 3320 Ridderstraat/hk Oudegracht EEDACTIE Achterdam 20 - Tel. 2274 Postgiro 434000 (t.n.v. N.V. Ver. Noord. Dagbl. i.o., Alkmaar). Bank: Hoornse Crediet- en Effectenbank, Alkmaar. Dir.: J. Bijlsma TARIEVEN: Advertenties: 16 cent per millimeter Familie berichten 20 cent per millimeter. Vraag en Aanbod tot 15 woorden 1.elk woord meer 5 ct., uitsluitend con tant. Abonnementen: 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal Wrnd. Hoofdredacteur: Jac. Broersen. Rayonredacteur: W. Oliemans. Ergerlijk Ieii aan het licht gekomen De stoffelijke overschotten van door de Duitsers als represaille gefusil leerde Nederlanders werden, gedurende de laatste vjjf maanden van de oorlog, althans voor zover het de fusillades in de provincie Noord-Holland aangaat, door een Amsterdamse begrafenisondernemer ongekist op een vrachtwagen gestapeld, daarop naar de duinen bü Overveen vervoerd en daar in een massagraf begraven. Tevoren ontdeed de ondernemer ze van hun schoenen en eventuele waardevolle bezittingen, waaronder ringen, waarvan hij een gedeelte voor zich zelf behield. Vervolgens bracht hij de gemeenten, waarin de slachtoffers woonachtig waren geweest, de kosten der begrafenis in rekening, waarop hij steeds een bepaald bedrag voor de niet gebruikte kist vermeldde. Gemiddeld ontving hij op deze wijze f 200. voor iedere gefusilleerde Nederlander. Dit kwam gisterochtend aan het licht tijdens een zitting van het Bij zonder Gerechtshof te Amsterdam, waar de ondernemer zich voor zijn houding tijdens de bezetting had te verantwoorden. Het is de 49-jarige J. B. J. M. Bleekemolen uit'Amster dam, die in 1936 lid der N.S.B. werd en dat tot aan de bevrijding toe ge bleven is. Hij werd in zijn werk bijge staan door de Amsterdamse garage houder Pierre van Lee, die zijn vrachtwagen voor het vervoer der ge- fusilleerden ter beschikking stelde. Ket werk geschiedde op verzoek van S.S.-Hauptsturmfiihrer W. Albers en de 48-jarige Kriminal-Sekretar F. Viermann van de Sicherheitspolizei, cie zich verder niet met de begrafe nissen bezig hielden. Zo waren de verlaten duinen van Overveen, die tot z.g. Sperrgebiet verklaard waren, er in de lange maanden van de honger winter getuige van, hoe telkens op nieuw Bleekemolen en van Lee, bij gestaan door twee Duitse leden van de Feldgendarmerie, de spaden in de grond staken om vervolgens de over schotten van de gefusilleerden aan te dragen en in de kuilen te leggen, na dat ze van schoenen en ringen wa ren beroofd. Daarna werden ze nog met chloorkalk bestrooid alvorens het graf gedicht werd. In totaal heeft men na de bevrijding in diverse mas sagraven 422 overschotten aangetrof fen, waarvan er 418 konden worden geïdentificeerd. „Ik wist, dat de verzorging der be grafenissen bij ons in goede handen was", zo zeide verdachte voor het Hof. „Ik .:on de gefusilleerden toch n:et langs de kant van de weg laten liggen." Pres.: „U had het aan de Duitsers kunnen overlaten. Die hadden het niet beroerder kunnen doen, al zouden ze dat gewild hebben". TRIESTE REIS NAAR HET CREMATORIUM. Mr. F. W. v. Schaeck Mathon staafde deze uitlating met schriftelijke getui- Vijf leden van de M.R.P., die we gens hun betrekkingen met de Gaul listen uit de partij zijn gezet, hebben een nieuwe partij opgericht, de „On afhankelijke Republikeinse Volksbe weging". Er was in Frankrijk blijk baar nog geen volksbeweging genoeg. In Argentinië hebben de spoor wegarbeiders twee dagen het werk neergelegd. De bekende Eva Peron heeft hun beloofd haar invloed te zul len aanwenden om hun eisen ingewil ligd te krijgen. Waarschijnlijk is deze Eva op het perron verschenen om de stakers toe te spreken. Men wil in Almelo, evenals in Zwolle, een ver ordening maken waarin wordt voor geschreven dat er terwille van de kinderen slechts één Sinterklaas in de gemeente mag verschijnen. Inder daad begint het aantal Sinterklazen dat der zwarte Pieten in ons land be denkelijk te naderen Prinses Elisabeth en haar gemaal zijn uit ïomsey naar Londen teruggekeerd om van daaruit naar het kustplaatsje Aberdeenshire in Schotland te ver trekken, waar zij de rest van hun wittebroodsweken zullen doorbrengen. Men zou in dit verband dus beter van een kusplaatsje kunnen spreken. In het laboratorium van het» instituut voor kernphysisch onderzoek te Am sterdam is door de Philipsfabrieken een magneet gebouwd, welke, toen zij werd aangezet, tabaksdoozen, schroe vendraaiers, messen enz. uit de zak ken der arbeiders rukte, in enkele gevallen zelfs dwars door hun stofjas sen heen. Het lijkt ons toe, dat men in bepaalde winkels magneten heeft opgesteld, die dezelfde aantrekkings kracht uitoefenen op het geld van on ze dames. Uit China wordt ge meld, dat 48 millioen Chinezen zijn aangewezen op de hulp van de rege ring. In ons land zijn de rollen pre cies omgekeerd: hier is de regering aangewezen op de hulp van enkele millioenen Nederlanders. De luchtvaartconferentie van Genève, waaraan dertig landen deelnamen, is «onder resultaat uiteengegaan. Bij zondere vermelding verdient dit feit eigenlijk niet, want er worden tegen woordig meer resultaatloze conferen ties gehouden., Boven Hastings (Engeland) is een mysterieuze raket waargenomen, die met grote snelheid vloog Sinterklaas op weg naar Ne (Ierland? genverklaringen van personeelleden van het crematorium te Velsen. Vóór November 1944 bracht Bleekemolen de neergeschoten slachtoffers der Duitse terreur n.l. naar dit cremato rium. Onder meer geschiedde dit met de lichamen der 29 in de Apollolaan te Amst. gefus. vaderlanders. Ongekist waren deze op de open vrachtwagen ^an Van Lee gestapeld en met een zeil bedekt. Zonder enige piëteit, in tegendeel, met een ruwheid, waaraan volgens de verklaringen van het cre- matoriumpersoneel zelf, vele onder hen ernstig aanstoot hadden geno men, waren de overschotten der on- gelukkigen van de wagen geladen en in de doodkisten gedeponeerd, die daar gereed stonden. Nadat de gastoevoer in Novem ber 1944 uitviel werden de slacht offers van de nog volgende fusil lades (o.a. in Alkmaar, Purmerend en Limmen) in de duinen van Overveen begraven. „Bij de crematies", zo verweerde verdachte zich, „was het op verzoek van de directeur, dat ik de schoenen der gefusilleerden uittrok, omdat het zoolbeslag mogelijk moeilijkheden zou kunnen opleveren bij de verassing Uit gewoonte heb ik dit ook in de duinen voortgezet". Hij zeide voorts daaruit nimmer enig financieel voor deel te hebben getrokken, maar de schoenen voor het grootste gedeelte thuis verbrand te hebben, omdat ze wegens hun ouderdom onbruikbaar waren. De president achtte het zon derling, dat verdachte de moeite nam zulke oude schoenen mee te nemen, alleen om ze thuis te verbranden. Daarop vulde verdachte aan, dat hij sommige nog wel bruikbare paren had weggegeven aan mensen, die daarom dringend verlegen zaten. Kriminal-Sekretar Viermann, die als getuige gehoord werd, deelde mede, dat hij aanvankelijk Bleekemo len verzocht had de schoenen ter be schikking te stellen van de N.S.V. Dit zou enkele malen inderdaad ge schied zijn, maar het was zulke „alte Rummel", dat Viermann tenslotte weigerde ze in ontvangst te nemen. De voormalige SS-Hauptsturm- fiihrer Albers verklaarde als getuige, dat hij éénmaal 12 ringen in ont vangst had genomen van de verdach te en deze had afgegeven aan burge meester Voute. - Een andere gedetineerde getuige was de 58-jarige C. J. Raadsheer, die als accountant van Bleekmolen tot driemaal toe aan het begraven der slachtoffers had deelgenomen. Deze bevestigde, dat de begrafenissen op lost van de Duitsers strikt geheim moesten worden gehouden en dat rremand mocht vernemen op welke plaats de gefusilleerden ter aarde wa ren besteld. Tot gistermiddag half drie zette het Bijzonder Hof het onderzoek voort. Ditmaal was de 57-jarige Pierre van Lc een der drie directeuren van een garagebedrijf aan de Ceintuurbaan te Amsterdam, de verdachte. Van Lee had n.l. de vrachtwagens ter beschik king gesteld, waarin de gefusilleerden werden vervoerd en had deze steeds zelf bestuurd. Uit het verhoor bleek, dat hij zij het in mindere mate had deelgeno men aan het „begraven" der slacht offers. EEN JAKHALS In zijn requisitoir vergeleek mr. Ge- linck Bleekemolen met een jakhals. Tot zijn spijt kon mr. Gelinck niet de doodstraf eisen, omdat van verdachte Bleekemolen niet gebleken is, dat hij ernstig verraad had gepleegd of poli tieke moorden had begaan. Tenslotte eiste hij tegen Bleekemolen 15 jaar en tegen de naar zijn mening minder schuldige ex-groepsleider der NSB Van Lee 6 jaar gevangenisstraf. Uitspraak op 12 December a.s. Het personeel van de posterijen in geheel Frankrijk heeft besloten in sta king te gaan. Ook het bestuur van het Franse Vak verbond van Mijnwerkers heeft gister avond een algemene mijnwerkerssta king afgekondigd. Inmiddels wordt Parijs bedreigd met een volledige verlamming van het ge wone leven, daar stakingsbevelen aan alle PTT-beambten zijn uitgevaardigd. Het verbond van het personeel van gas- en eleetriciteitsbedrijven schaarde zich aan de zijde van de vakbonden, die officieel reeds in staking zijn. Ten slotte heeft het verbond van 't Parijse gemeentepersoneel een staking afge kondigd, die Zaterdagochtend zal be ginnen. Indien deze bevelen worden opgevolgd, zou Parijs geheel van licht, water, telefoon-, post- en telegrafische verbindingen verstoken zijn. Het is niet nauwkeurig bekend, zo voegt Reuter hier aan toe, hoeveel per sonen staken. Sommigen schatten het aantal stakers op een millioen, terwijl de communisten het op twee millioen ramen. Volgens personen uit de omge ving van generaal de Gaulle zou geen van beide partijen op dit stadium aan sturen op een burgeroorlog. De Franse regering heeft als maat regel tegen de staking 80.000 man van de lichting '46 onder de wape nen geroepen. Ingaande 1 December Met ingang van 1 December a.s. zal het bijzondere invoerrecht op ben- z:ne van f 7,80 tot f 11,00 per 100 liter worden verhoogd. Bovendien zal krachtens de met België en Luxem burg gesloten douane-overeenkomst van 1 Januari a.s. af het gewone in voerrecht, waarvan de heffing tijde lijk geschorst was, weer worden ge heven, en wel tot een bedrag van 91 cent per 100 liter. Dientengevolge zal, rekening hou dend met de recente prijsstijging op de wereldmarkt, de prijs voor auto benzine hier te lande met 5 cent per lher moeten worden verhoogd. Een regeling, die het directoraat-generaal van de prijzen met de aardolie-maat schappijen heeft getroffen, maakt het echter mogelijk, de verhoging, welke 1 December a.s. zal ingaan, tot 4 cent per liter te beperken. Van deze datum af zal derhalve dé benzineprijs aan de pomp 26 cent per liter bedragen. Labour handhaaft record De Britse Labourpartij heeft de par lementszetel van Oost-Edinburgh, die onlangs vacant was gekomen, behouden. De regering heeft haar merkwaardig record nooit een parlementszetel te hebben verloren in tussentijdse verkie zingen gehandhaafd. Deze was de 23ste tussentijdse verkiezing. Nu de stand van het water in de Rijn weer is gestegen, herleeft de scheep vaart op deze rivier. De grote aken welke nu uit Duitsland loskomen liggen bij tientallen bij Lobith op de douane te wachten. Alkmaarse Courant was te „passief" Het tribunaal te Amsterdam behan delde gisteren de zaak tegen de 37- jsrige journalist A. R. Jonker uit Amsterdam. Beschuldigde, die tot eind 1341 chef was van de algemene re portage van „De Telegraaf" voor Oost- Nederland, kreeg bij de inkrimping van het personeel ontslag en trad toen als plaatsvervangend hoofdredacteur in dienst bij het Dagblad voor Noord- Holland's Noorderkwartier te Scha- gen. In deze functie schreef hij in December 1941 een rapport aan het Departement van Volksvoorlichting, waarin hij bepleitte tussen de Alk- maarsche Courant en het gesaneerde Dagblad voor Noord Holland's Noor derkwartier tot een fusie te komen, omdat naar zijn mening de Alkmaar- sche Courant een te passieve houding aannam. Tevens zou dit in de lijn van de omschakeling van de Neder landse Dagbladpers tot een pro-Duits jnstituut liggen. De fusie ging inder daad door en J. werd benoemd tot hoofdredacteur van het nieuwe Dag blad voor Noord-Holland. In dit blad schreef hij een aantal hoofdartikelen, die van Nationaal-Socialistische en pro-Duitse strekking waren. In Juni 1943 werd hij ontslagen en tot begin 1944 was hij niet meer actief werk zaam. In de herfst van 1943 trad be schuldigde als sympathiserend lid tot 'de NSB toe, omdat, zoals hij ter zit ting zeide, hij bang was, dat hij an ders voor de arbeidsinzet in aanmer king zou komen. In 1944 trad hij op als Pressere- ferent van de Beauftragte des Reichs- kommissars in Utrecht. Als Presserefe- rent heeft hij hoofdzakelijk enkele ma ler. advies gegeven in perszaken. Eenmaal heeft J. een artikel ge schreven voor het weekblad van de Germaanse SS „Storm" J. had ook goede relaties met de S.D.-er Heytink van de afdeling pers en cultuur. In December 1944, toen één van de hoofd- iedacteurenplaatsen bij „De Telegraaf" vrij kwam, werd J. door de S.D. voor deze functie voorgedragen. Zijn wo ning in Amsterdam werd hem in eind 1944 door de S.D. toegewezen. Het tribunaal zal op 12 Dec. a.s. von nis wijzen. Toen de heer K. S., te Groningen Vrijdagavond om ongeveer kwart vóór tien een praatje wilde maken met zijn benedenbuur, de 69-jarige C. de B., trof hij deze, met messteken doorboort, dood in zijn woning aan. Onmiddellijk werd de politie gealarmeerd, die onder leiding van hoofdcommissaris S. W. Molenaar, direct een onderzoek instel de. Het inmiddels gearriveerde parket constateerde, dat hier van een misdrijf sprake was. De heer S. had niets ver nomen en ook de overige buren kon den niets mededelen. Ook Vrijdag heeft de conferentie der vier ministers van Buitenlandse Zaken geen resultaat opgeleverd wat betreft de door Frankrijk beoogde instelling van twee commissies voor de bepaling der Duitse grenzen. Bevin meende, dat de commissies onmiddellijk ingesteld zouden kunnen worden onder voorwaar de, dat de raad der 4 ministers 't eens zouden kunnen worden over de „funda mentele Duitse kwesties". Marshall (VS) en Bidault stemden in met 't voorstel tot het in het leven roepen der commis sies, maar hadden bezwaar tegen de be perkende voorwaarde. Molotof wenste in dit stadium het voorstel niet te be spreken. H. M. de Koningin zal Maandag in Amsterdam aankomen om enige tijd in de hoofdstad te verblijven. Om half één wordt H. M. aan de grens van de gemeente verwacht. Bur gemeester d'Ailly zal H. M. daar op wachten. De route, die de Koningin naar het Koninklijk Paleis op de Dam zal vol gen is: Weesperzijde, Amstelstation, Berlagebrug, Stadhouderskade, Vijzel straat, Muntplein, Rokin, Dam. Beslissing over verdeling 24 uur uitgesteld Het lot van Palestina is gisteravond nie. beslist, daar de Algemene Ver gadering der V. N. een Frans voor stel heeft aanvaard, waarbij de stem ming over de verdeling van Palestina 24 uur wordt uitgesteld. De bijeen komst der Algemene Vergadering is tot Zaterdag 22.00 uur (Ned. tijd) verdaagd. Te elfder ure zal een po ging worden gedaan een verzoening tussen Joden en Arabieren tot stand te brengen. Alle Arabische landen steunden het Franse voorstel, dat werd aangenomen met 25 tegen 15 stemmen. De V. S. en de Sowjet-Unie stemden tegen, Groot- Brittannië onthield zich van stemming. Naar de voorzitter aan de pers voor spelde, zal het voorstel tot verdeling met 31 tegen 13 stemmen worden aan genomen. HEILIGE LAND VOORBEREID. OP ALLES Grenspatrouilles van het Joodse ver- dedigingsleger, Haganah, die naar schatting 80.000 man sterk zijn, hebben gisteravond ter verdediging van afge legen Joodse nederzettingen operatie basis aan de Noord- en Noordoostgren zen van Palestina betrokken, terwijl Greta Keller gaat nachtclub openen Aan boord van het KLM-toestel, dat Zaterdag 29 November om half tien 's morgens uit New York arriveert, be vindt zich de chansonniere Greta Kel ler. Diezelfde dag zal zij per vliegtuig naar Zwitserland gaan, waar zij, in verband met het komende Olympisch seizoen in St. Moritz op 23 December een nachtclub „Chez Greta" zal openen. Tevens zou Greta Keller gedurende haar verblijf in Europa trachten re- bedrag van ten hoogste 75 Nieuwe beschikkingen van de mi nister van financiën, die op een na der vast te stellen datum in wer king zullen treden, geven aan de houders van geblokkeerde rekenin gen, voor zover zij hun tegoed niet dienen aan te wenden voor de be taling van oude belastingen, vermo- gensaanwasbelasting, of vermo gensheffing ineens, de gelegenheid hun geblokkeerd tegoed op ver schillende wijzen aan te wenden. Met vergunning van de ontvanger der directe belastingen kan men zijn niet voor belastingbetaling benodigd tegoed doen overboeken op een z.g.n. optie rekening (tegoeden kleiner dan f 500 worden zonder deze machtiging naar een optierekening overgeboekt). Heti tegoed daarop kan naar keuze worden gebruikt. 1. Tot een bedrag van f 3500 kan men zijn geblokkeerd tegoed doen over boeken op een speciale beleggingsreke ning, te openen bij een spaarbank, een boerenleenbank, of een gewone bank. In 5 jaarlijkse termijnen wordt van deze beleggingsrekening een vijfde deel, met een minimum van f 300 per keer, overgeboekt naar vrije rekening. De eerste maal zal dit plaats vinden op 1 Juni 1948. Spaarders, die op 30 Juni 1939 bij een spaarbank of een boeren leenbank meer dan ƒ6000 op hun reke ning hadden staan, kunnen zich tot de Ned Bank wenden met 'n verzoek om een bedrag groter dan f 3500 op beleg gingsrekening te mogen boeken tot een van bet laties aan te knopen met jonge kunste naars teneinde hen in Amerika te in troduceren. totale bedrag van hun spaartegoeden op 30 Juni 1939. 2. Houders van een optierekening mogen met vergunning van de Ned. Bank ten laste van deze rekening onroerende goederen en schepen kopen van hen, die niet voldoende middelen hebben ter betaling van oude belastin gen of de speciale heffingen, dan wel voor de zekerheidstelling van deze be lastingen. Ook mogen zij met ver gunning van de Ned. Bank aan deze belastingbetalers een door hypotheek gedekte lening verschaffen. De aldus te verwerven goederen of vorderingen zijn de eerste drie jaren niet over draagbaar, beleenbaar, of aflosbaar. De verkoper der goederen en de hypothe caire debiteur moeten het aldus verkre gen tegoed op optierekening aanwen den ter betaling van oude belastingen en/of de heffingen. 3. Het tegoed op optierekening kan worden aangewend voor de aankoop ter beurze van door de minister van fi nanciën nader aan te wijzen effecten. 4. Ten laste van een optierekening kunnen betaald worden koopsommen terzake van overeenkomsten van le vensverzekering en spaarverzekering. Uitkeringen op dergelijke polissen mo gen, behoudens in geval van overlijden, de eerste drie jaren na het sluiten der overeenkomst niet plaats vinden. Zo lang zijn dergelijke polissen niet be leenbaar, noch aflosbaar. 5. Ten laste van een optierekening kan worden ingeschreven op z.g. inves-' teringscertificaten (staatsobligaties). De inschrijver ontvangt in gelijke verhou ding stukken van vijf series, waarvan gedurende vijf jaren achtereenvolgens elk jaar een serie ter beurze vrij ver handelbaar wordt. 3 Grootboek 1946. Houders van inschrijvingen in het 3 procent grootboek 1946, die hun in schrijving niet behoeven aan te wen den voor betaling van oude belastin gen of de heffingen, kunnen met ge machtiging van de ontvanger der di- ïecte belastingen (voor bedragen, Reiner dan f 500 is geen machtiging nodig) hun inschrijvingen overdragen aan hen, die wel oude belastingen of heffingen hebben te betalen en wel tegen verkrijging van vrij geld (deze overdracht te verrichten door bemid deling van een lid van de Ver. v. d. Effectenhandel is voorhands ibeperkt tot een bedrag van ten hoogste f 10.000) tegen een koers van ten minste 98 procent, dan wel met vergunning van de Ned. Bank tegen verkrijging van onroerende goederen, schepen of een hypothecaire vorde ring op voorwaarden, welke vrijwel gelijk zijn aan die waarop de houder van een optierekening deze vermo genswaarde kan kopen. De verkoper der vermogenswaarden dient de ver worven grootboekinschrijving aan de fiscus af te staan. Houders van geblokkeerd tegoed wenden zich voor nadere inlichtingen omtrent de aanwendingsmogelijkhe den tot de bank, bij wie zij hun blokkeerde rekening aanhouden. Déblokkeringsbeschikking. Het voornaamste kenmerk der wij ziging is, dat enerzijds het ontstaan van nieuwe geblokkeerde tegoeden zoveel mogelijk is beperkt. Levensver zekeringsuitkeringen zijn voortaan ge heel vrij, evenals, behoudens in enke le uitzonderingsgevallen, de betaling door particulieren van vóór de geld- zuivering daterende schulden, terwijl anderzijds, nu de afwikkeling voorde houders van geblokkeerd tegoed ver scheidene aanwendingsmogelijkheden heeft geopend, de gelegenheid tot het aanvragen van déblokkering is stop gezet. Met vergunning van de Neder- landsche Bank kunnen in speciale ge vallen nog wel overboekingen plaats vinden van de geblokkeerde rekening van de schuldenaar naar de schuld eiser, of naar de vrije rekening van comptabelen van rijk, provincie, ge meente en van bijzondere houders van vrije rekeningen, genoemd in art. 8 van de beschikking déblokering. Di videnden en coupons, vóór 26 Septem ber 1945 betaalbaar gesteld, worden voortaan niet op geblokkeerde reke ning, doch op lossingsrekening betaald. het land wacht op de beslissing, die de algemene vergadering over Palestina zal nemen. De Moefti van Jeruzalem heeft reeds de ongeveer 1.200.000 in Palestina woon achtige Arabieren opgeroepen voor de „Heilige taak", „de verdediging van hun vaderland, hun eer, hun volk en hun geld". „Geen gevolg geven aan de ze oproep is een onvergeeflijke mis daad", aldus de Moefti. Vele Joden begaven zich gister naar de klaagmuur in Jeruzalem om deel te nemen aan het speciale gebed, dat „de naties de rechtvaardigheid van de Jood se zaak mogen inzien". De Arabische leiders in Palestina hebben instructie ontvangen om zich onmiddellijk na het bekend worden van de beslissing der V. N. naar het Arabische hoofdkwartier in Libanon te begeven. In verband met de moord op de taxi chauffeur A. dr. Clobus, gewoond heb bende te Rotterdam, wiens lijk in zijn nieuwe taxi, merk Chevrolet, in de avond van 18 November 1947 op de Rijksweg Den HaagAmsterdam was gevonden, kan thans worden medege deeld, dat de twee daders zijn aange houden en dat een dezer reeds is voor geleid aan de officier van justitie te Den Haag. Het onderzoek is in handen van de Rijkspolitie te Sassenheim en 's-Gra- venhage. De aanhouding der verdachten is mede mogelijk geweest door de grote medewerking van de Rotterdam se en Amsterdamse recherche. De verdachten van de moord zijn de 21-jarige H. J. B. uit Hilversum en diens 18-jarige broer. De uit de oorlog bekende Franse ge neraal Jacques Philippe Leclerc is gis teren bij een ongeluk met een vliegend fort nabij Oran in Frans Noord-Afrika om het leven gekomen. Het vliegtuigongeluk werd door het Franse ministerie van Luchtvaart be vestigd. Generaal Leclerc, wiens eigenlijke naam is Philippe de Hautecloque, is tezamen met elf andere inzittenden (militair personeel) van het vliegtuig in de vlammen omgekomen. Leclerc was inspecteur van de Franse troepen in Noord-Afrika. Hij heeft bekendheid verworven door zijn overvallen op de Duitsers in de Sahara. MILITAIREN KLOPPEN DENEN. De in het kader van het inter-geal- liëerde voetbaltournooi gespeelde wed strijd NederlandDenemarken werd door Nederland met 5—0 gewonnen. Met de rust was de stand 1—0 voor Ne derland. Weersverwachting tot hedenavond: OM HET VRIESPUNT. Geleidelijk wat toenemende wind uit richtingen tussen noord en oost. Nevelig of zwaar bewolkt met plaatselijk enige sneeuw, voornamelijk in het zuid-oosten van het land.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1947 | | pagina 1