Halve eeuw Alcmaria Victrix Caleidoscoop van stad en streek 50 jaar ups en downs ,A\cmaria Victrix proficiat' HARTIGE HAPJES voor Oudejaarsavond Een eervolle staat dienst van „Alcmaria Een voedzaam besluit AUGUSTUS: SEPTEMBER: Afwikkelen geldzuivering OCTOBER: DECEMBER: NOVEMBER: ALKMAAR. 'A. egunstiging in alig nieuwjaar. MESHOEDEN, nieuwjaar. kig nieuwjaar. lig nieuwjaar. ALKMAAR. ALKMAAR, nieuwjaar. kennissen een Reeds 50 jaar bestaat de voetbalvereniging „Alcmaria Victrix", reeds 50 jaar beoefenen jonge, gezonde mensen de sport in deze vereniging en reeds 50 jaar leven jong en oud mee met de verrichtingen van htm club, zowel in de periode van de magere ais van de vette jaren. De voetbalvereniging Always Forward en ook Excelsior, beide in 1896 opgericht, legde de grondslag voor deze pionier voor de voetbalsport- in Noord-Holland. Veel is er in deze 50 jaar gepasseerd en de vijftig-jarige heeft naast de ups even zovele downs moeten meemaken. Steeds echter is de vereniging weer gezond en sterk naar voren gekomen. Doch die successen of nederlagen zijn uiteindelijk niet zo belangrijk. Belangrijker is, dat de wijze waarop Alcmaria de voetbalsport beoefende, steeds getuigde van de juiste opvatting van sportiviteit en dat zij in deze jaren honderden jonge mensen iets heeft kunnen meegeven voor hun leven, namelijk de geest. De geest van vriendschap, verdraagzaamheid, maar bovenal sportiviteit en een gezonde body. Dat het een sportvereniging is mogen gelukken op deze manier 'n steen tje bij te dragen aan de opvoeding van de jeugd is het mooiste wat een vereniging zich kan denken en is uiteindelijk belangrijker, al zijn dit pret tige bijkomstigheden, dan kampioenschappen en alle mogelijke successen. oorzaak dat de ploeg met de tweede plaats genoegen moest nemen onder EDO, die als kam pioen eindigde. Dit was het begin van een aaneenschakeling 1891 Tegen het einde van dat jaar, als van successen, doch ondanks het feit, dat Alcmaria regelmatig een ernstig woordje meesprak voor de bezetting van de eerste plaats gooide het pechduveltje op het laatste moment weer roet in het eten. Spelers als: Jan Elfring, Jo Bos, Pierre Mulders, Gerrit Hartland en Siets Hamstra, na men die toch wel iets zeggen, zagen geen kans Alcmaria naar de le klasse te voeren. 1926 Voor het eerst in Alcmaria's ge schiedenis een clublid Jan Elfring in het Nederlands Elftal, welk feit zich met dezelf de speler nog enkele malen her haalde, terwijl in 1929 Siets Hamstra in het Nederlands Jeugdelftal werd gekozen en in 1931 werd hij in het Nationale B elftal opgesteld. 1931 In dat jaar kwamen er moeilijk heden in de vereniging wat het uttreden van diverse leden tot gevolg had, die een nieuwe ver eniging oprichtten. 1932: Het seizoen 1931/'32 zag Alcma ria, ondanks deze moeilijkheden, 1898 1902 1904 1905 Tegen het einde van dat jaar, als officiële datum neemt men aan 1 Januari 1898, werd Alcmaria Victrix opgericht. Op 1 Januari huurde men de Krocht. Van de wedstrijden rond deze datum was toenmaals wel de belangrijkste die tegen AFC, welke met 70 werd gewonnen. In dit jaar verliet Alcmaria de Krocht, om een terrein op de Westerweg. waar thans een was fabriek staat, te huren. Be langrijker was echter dat op ini tiatief van de Alcmariaan Herui Lau, in samenwerking met ZVV, Sport en Alcmaria, de Noordhol landse Voetbalbond werd opge richt. In de competitie van deze bond werd Alcmaria kam pioen. Betrok Alcmaria een klein, doch niettemin gezellig terrein aan de Wilhelminalaan. In de compe titie die na de verhuizing aan ving, werd Alcmaria voor de tweede maal kampioen van de NVB. Dit was een zeer belangrijke, daar in de eerste plaats naar een terrein aan de Zandersloot werd verhuisd. Dit terrein maakt thans deel uit van het gemeente lijk sportpark en was in die ja ren ook gemeentelijk eigendom. Een goede stap vooruit was dat men in dit zelfde jaar over ging naar de Nederlandse Voet bal Bond. Merkwaardi/f was dat alle uitwedstrijden werden ge wonnen en alle thuiswedstrijden verloren. 1908 werd Alcmaria kampioen in de derde klasse van de (K)NVB met een mooi doelgemiddelde van 6014. In de daarop volgende promotiewedstrijden tussen DW (Den Haag), Haarlem II en WA, bezette Alcmaria de onderste plaats, doch ondanks dit teleur stellende resultaat werd het elf tal bij keuze :n de 2e klasse ge plaatst. In dit zelfde jaar fu seerde Alcmaria met AVV en werd vanaf die datum de club „Verenigde Alkmaarse Voetbal verenigingen „Alcmaria Victrix" genoemd. 1909 Aanvang van een bloeiperiode, of wat vele ouderen waarschijn lijk meer zal zeggen het tijdperk van de gebroeders Boelmans ter Spill, waarvan Piet reeds in 1900, Bronner in 1906 en Steven in 1908, deel uitmaakten van het Alcmaria team. 1911 In het seizoen 1911/T2 vertrok ken verscheidene Alcmarianen uit de gelederen. In dit seizoen speelde Alcmaria de historische wedstrijd tegen RAP welke met 20 werd gewonnen. RAP speel de normaal met 11 spelers en Alcmaria met. 9 man waarvan Bronner ter Spil) wel de centrale figuur was. 1912 Einde van de eerste bloeiperiode. Het scheelde niet veel of dit j ar was het einde van Alcmaria ge weest. De vereniging telde 17 le den, waarvan tien actieve spe lers, zodat men niet in staat was een volledig elftal samen te stil len. Er werd eer vergadering be legd, waar onder andere als punt van bespreking gold het ophef fen van de V.A.V.V. „Alcmaria Victrix" Gelukkig is men toen besloten het nog maar eens te proberen. En ziet in 1913 won Alcmaria de bekerwedstrij den op haar aloude tegenstander RAP. 1914 Nieuwe moeilijkheden, groten deels veroorzaakt door de mobi lisatie, wat echter niet weg nam dat Alcmaria in 1915 kampi< en werd van de nood- competitie 1914/1915. De ver dere oorlogsjaren werden er zeer I weinig successen behaald, doch desondanks bleef de geest goed. 1921 Het seizoen 1920/21 was zeer merkwaardig. Hoewel op de 3e plaats van onderaf werd geëin digd, moesten er degradatiewed strijden worden gespeeld, welke allen werden gewonnen. 1922 was in het verenigingsleven wel een bijzonder iaar. In Septembar zag namelijk het eerste „Alcma ria Nieuws" net licht en werden de voorbereidingen voor het 25- jarig bestaan gt maakt. 1923 was het jaar waarin men besloot tot het instellen van een Ver zekeringsfonds. 1924/1925 Bijna was het 2e klasse kampioenschap een feit gewor- den, doch enkele fouten waren toch op de 2e plaats eindigen. Hierna kwamen er weer enkele magere jaren en in het volgend seizoen doemde het degradatie spook op en in 1934 moesten er tegen HRG de gradatiewedstrijden worden ge speeld, welke beiden werden ge wonnen. In 1938 werden de adspiranten a kam pioen van hun afdeling. Meerde re elftallen waren hiervoor kampioen geworden, doch de wij ze waarop deze jongens het kam pioenschap verwierven i s wel bijzonder. Henk Maassen, Klaas Bijl en Frans Badenhuizen, maakten deel van dit elftal dat met 115 goals voor en 8 tegen in 18 wedstrijden kampioen werd. Ook kreeg men voor het eerst de Alkmaarse Boys als tegen stander in de competitie. 1939: Theo Brouwer en Siets Hamstra vertegenwoordigers in Mei van dit jaar hun club in het Noord- Hollands elftal. In de oorlogs jaren 1940/1945 waren de resultaten in de nood-competitie en vriendschap pelijke wedstrijden redelijk goed te noemen en vooral in de zomer van 1945 waren er zeer behoor lijke resultaten. 1946: Dit is omdat wij deze rubriek 80 Jaren Alcmaria geschiedenis noemden, zodat noodzakelijker wijs de degradatie in dit jaar ge memoreerd dient te worden. De derde klasse competitie die in het najaar aanving en het gehele seizoen een aaneenschakeling van successen is geweest staat hier tegenover. De promotie-degrada tie met de ploegen HBC, DEC en Holland, in 1947 kunnen een eclatant suc ces worden genoemd. In dit verband mogen wij zeker de na men van de elftalspelers wel even releveren. Het waren: Brouwer: Maassen, Hendriks; de Grand. Mulder, Rootring; Godvliet, Swaerts, van Wieringen, Schmidt, de Buijzer, de verschillende re serves en niet te vergeten trainer Meinders. die Alcmaria weer in de vertrouwde omgeving plaats ten. Dat het enige tijd heeft geduurd voordat men in deze vertrouwde omgeving was ingespeeld is be kend en bewijst wel de stand op de ranglijst. De successen van de laatste weken rechtvaardigen echter de hoop dat dit seizoen geen degradatie-wedstrijden ge speeld behoeven te worden, waardoor tevens het 50-jarig be staan onder prettiger omstan- digheden kan worden gevierd dan men een maand geleden had verwacht. 1948: 1 Jan. 50 jarig bestaan van de VAW Alcmaria Victrix. HET ELFTAL, DAT ALCMARIA WEER IN DE 2E KLASSE BRACHT tot En de uren werden tot dagen, de dagen tot maanden, deze jaren en zij vloden als een schaduw heen. Het zijn de woorden van een lied, dat ons telkens weer wordt toe gezongen op het moment, waarop het eenhedencijfer in de reeks der onafzienbare jaren verspringt. Dat betekent tevens gen herinnering aan de spreuk „zij gaan voor bij, doch worden u toegerekend", dat andermaal door ons een mijlpaal op de korte weg des levens is gepasseerd en het eindpunt voor de één weer dichter en voor de ander wel zeer dicht naderbij is gekomen. o Telkens wanneer sedert 1898 de laatste klokkenslag van het midder nachtelijk uur op de Oudejaarsavond is weggestorven, viert niet alleen het jaar doch ook de oudste voetbalclub boven 't IJ n.l. „Alcmaria Victrix" het geboortefeest. Maar tegenover de 1948 jaren, die de kalender thans aanwijst, staan er slechts 50 in het leven van Alcmaria. Slechts vijftig En toch, welk een historie, welk een schat van herinneringen, welk een genot betekenen zij voor spelers en supporters, die in de nu ver vlogen halve eeuw in eindeloze rijen zijn gekomen en helaas ook zijn gegaan. Bij het feestgedruis, dat dit jubileum omgeeft, past het zeer zeker hen te gedenken, die op de weg van de afgelegde 50 mijlpalen voor goed zijn uitgevallen en aan wie door de Grote Speler voor een laatst appèl opgeroepen zijnde de vraag werd gesteld: „Hoe speelöet gij uw Spel?" Vijftig jaren Welk een stuk werk is hierin ook verricht door hen, die, de één wat korter, de ander wat langer, hun schouders onder het clubwerk heb ben gezet, ieder op zijn plaats, ieder ook naar zijn beste krachten. Een voetbalvereniging is evenwel een club van jongeren en bij het komen en gaan worden de ouderen dikwijls vergeten. Slechts weinigen leven als bijna legendarische figuren -voort. Maar in de harten van nagenoeg al die ouderen blijft een herinne ring leven aan hetgeen de gouden jubilaresse hun eenmaal schonk: vriendschap, ontspanning, beheersing, gezondheid, sportiviteit, hulp vaardigheid en kameraadschap. Daarom betekent dit gouden jubileum nog iets meer dan alleen het 50-jarig bestaan van een voetbalvereniging en daarom ook. „Alcmaria proficiat!" Vervolg van pag. 2. 1 De reddingsbrigade te Egmond redt 5 personen het leven. 3 Jan Pronk derde in wereldkam pioenschap. achter motoren. 6 22e Westfriezendag in de Lange- dijk. 8 Bloemencorso te Egmond aan Zee. 12 De heer J. Blauwboer, actief lid der Egm. Red. brig, ten grave gedragen. 14 40-jarig jubileum Deken Jacobs. 19 Het uitbreidingsplan van het Sportpark in de raad goedge keurd. 20 Mr. D. A. Van Regteren Altena benoemd tot president van de Arr. Rechtbank. 21 Alcmaria Victrix trekt 5000 gul den uit voor een eigen terrein. Dreigende staking onder de Alk maarse bakkers. Cadi-CIub heropend. 23 Alkmaarse kermis geopend. Bergen's Rode Kruis bestaat 10 jaar. Bosbrand te Egmond aan Zee. 29 De Purmer bestaat 325 jaar. Onthulling van een monument voor wijlen dr. Haverkamp. 31 Dodelijk ongeval op de Alkmaar se motorraces. De Engelsman Ladd het slachtoffer. Het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad deelt ons het volgen de mede: Natuurlijk eet u regel matig vis. Het is immers zulk een uitstekend bonloos voedingsmiddel, rijk aan eiwit, vitaminen en mine ralen, en daarbij tot allerlei sma kelijke gerechten te verwerken. Vindt u vis duur? Denk dan eens aan de goedkopere soorten, zoals haring, bokking, wijting, schar, spiering, die voor de duurdere in voedingswaar-de en dikwijls ook in smaak niet behoeven onder te doen. „Haring in het land, dokter aan de kant". Vis is ook uitstekend geschikt als har- hg hapje voor een gezellige avond. Voor Oudejaarsavond, wanneer wij trek krijgen in iets hartigs, doen wij u hier enkele ideeën aan de hand. U zult dan stellig een goed figuur slaan met de bokkingtoastjes of de vissla, waarvoor wij hiei recepten laten volgen. Tot slot nog een bereidingswijze van een smakelijke zoetwatervis met weinig graten: snoekbaars. VISSLA. 750 gr. gekookte vis of plm. l'/2 kg verse vis (bijv. kabeljauw, schelvis of wijting), 2 a 3 zure appelen (plm. 300 gr.), 1 ui, slasaus, peper, zout (peter selie) (De verse vis gaarkoken in water met zout). De vis ontgraten, ontdoen van velletjes en goed laten uitlekken. De appelen schillen en in blokjes snij den. Deze blokjes, de vis en de zeer fijngesneden ui met wat slasaus ver mengen. Het geheel op smaak afmaken met wat peper (en fijngehakte peter selie) BOKKING-TOASTJES. Gerookte bokking, toast, ui, boter of margarine, peper. De bokkingen schoonmaken, ontgra ten ep in kleine stukjes snijden (enkele reepjes achterhouden voor het gar neren). Het uitje zeer fijn snijden en met de fijngesneden bokking vermen gen Het mengsel met wat peper op smaak afmaken. De toastjes besmeren met wat boter of margarine, en de bokking met ui daarop uitleggen. Het geheel garneren met de achtergehouden reepjes bokking. Ingaande 2 Januari a s Het ministerie van financiën deelt mede, dat de beschikking afwikkeling geldzuivering 1947 alsmede de eerste en tweede aanvullingsbeschikkingen daarop met ingang van 2 Januari 1948 in werking worden gesteld. Op de zelfde datum treedt in werking de der de aanvullingsbeschikking afwikkeling geldzuivering 1947, welke de voor waarden bevat onder welke de m artikel 8 van de beschikking afwikke ling geldzuivering 1947 bedoelde inves teringscertificaten zullen worden uit gegeven. Deze schuldbewijzen ten laste van de Nederlandse staat zijn uitsluitend ver krijgbaar voor houders van zogenaamde optierekeningen, dat zijn geblokkeerde rekeningen waarop de belastingdienst geen aanspraak meer maakt voor de voldoening van aan de houders opge legde belastingaanslagen. De rente der investeringscertificaten bedraagt 3 procent 's jaars, de koers van uitgifte is 100 procent, de looptijd is 20 jaren. De eerste tien jaren ge schieden geen aflossingen. Te beginnen per 1 Januari 1959 geschiedt de aflos sing in tien gelijke jaarlijkse termijnen. De schuldbewijzen kunnen niet worden aangewend voor betaling van aanslagen in de vermogensaanwasbelasting en de vermogensheffing ineens. De gelegenheid tot inschrijving wordt van 5 Januari 1948 af opengesteld. Inschrijving moet geschieden door bemiddeling van leden van de Vereni ging voor de Effectenhandel. De prospectussen en de benodigde formulieren en aanwijzingen voor de behandeling der inschrijvingen zullen begin Januari 1948 voor de inschrij vingskantoren ter/ beschikking zijn. De in werking stelling van de tweede aanvullingsbeschikking afwikkeling geldzuivering 1947 geeft aan houders van inschrijvingen in het Grootboek 1946, die geen aanslagen in oude belas tingen of in de beide vermogensheffin gen meer hebben te voldoen, de gele genheid hun inschrijvingen over te dra gen aan hen, die nog aanslagen in voor noemde belastingen hebben te betalen. Inschrijvingen waarvan het saldo Op 15 October 1947 f 500 of minder be droeg, kunnen zonder machtiging wor den verkocht. Het maximaal over te dragen bedrag per verkoper bedraagt voorshands f 10.000. Voor nadere inlichtingen wende men zich uitsluitend tot de leden van de vereniging voor de effectenhandel (bankinstellingen en commissionnairs) 1 De heer Th. Groen 50 jaar dans- leraar. 3 De heren J. T. van Engelen en J. Wiegers, leraren aan de Am bachtsschool vieren hun zilveren jubileum. 4 Alcmaria Victrix reist naar Lon den. P.RA.-personeel voor de econo mische rechter. 6 De 1000ste baby, eeboren in 1947, wordt aangegeven. 7 Het Derby String Orchestra con certeert in Alkmaar. 8 De raad van St. Pancras schaft de kermis af. 12 100 Franse vrouwen en meisjes verblijven op de Volkhogeschool te Bergen. Ontvangst van de Hockeyers uit Bath. 13 Receptie van AMHC t.g.v. het 35- jarig bestaan. 16 De schrijfster Anke Servaes, echt genote van Rein Valkhoff, over leden. 17 De loco-burgemeester verbiedt 'n vergadering van De Dageraad. 17 Schooldag van de Chr. scholen in Noord-Holland te Alkmaar ge houden. 18 Sleepboot Vietkovitzke voorTsje- cho-slowaakse rekening loopt te Alkmaar van stapel. 19 De door Alkmaar geschonken Niwin-cantine-wagen besteld. 23 Landbouwdag te Alkmaar. 27 Kleuterschool Heiloo geopend. 28 Zilveren jubileum St. Joseph- parochie. Brandweer demonstraties in Lan- gedijk. Leeuwarden boerde beter dan Den Haag Terwijl de landbouwtentoonstelling te Leeuwarden een batig saldo oplever de, zodat de ongeveer 1000 deelnemers aan het waarborgfonds (tezamen onge veer f 300.000) de door hen gestorte sommen ten volle met winstaandeel te rugontvangen, is het tekort van de ten toonstelling van de Hollandse Maat schappij van Landbouw zodanig, dat het gevormde garantiefonds voor 80 pet, moet worden aangesproken. De rest van het fonds zal aan de kas van de Maatschappij ten goede komen. 7 Victoria-theater verbeurd ver klaard. Najaarstentoonstelling van „Door werken" geopend. Obdam ontvangt van Borsselen (Zeeland) een tegeltableau. 9 Tweede dag van Excelsior's con cours. Kegelend Alkmaar brengt f 944 bijeen voor de jongens over zee. Biljartvereniging Excelsior viert 25-jarig bestaan. 11 Gouden jubileum van dr. R. G. C. Schroder te Heiloo. Sinte Maarten onder zeer slecht weer gevierd. 12 Première 8-October-revue „Iede re dag met een lach". 20 Diamanten jubileum van de heer B. J. Geels als kaaszetter. 13 Burgemeester Koelma neemt schriftelijk afscheid van de raad. 16 Laatste concoursdag van Excelsi or. Apollo (Zaandijk) behaalt de meeste punten. De raad van St. Pancras besluit de kermis weer toe te laten. 17 Alkmaarse jeugdgemeenschap thans officieel opgericht. 20 Ernstige aanrijding te Heiloo. Een auto gekraakt. Geen per soonlijke ongelukken. De heer J. Raves verongelukt tengevolge van overrijding door een vrachtauto op de Kennemer- straatweg. 21 Alcmaria WV maakt bekend, dat Alkmaar een nieuw adres boek krijgt. 2.3 De Alkmaarse Reddingsbrigade wint de door de Alkmaarse Cou rant uitgeloofde wisselbeker. 24 De heer F. H. Ringers zal per 1 Januari aftreden als commandant van de brandweer en opgevolgd worden door de heer J. vanMaar- leveld, thans hoofd-brandmeester. 26 Bij een tribunaalzaak blijkt, dat de PRA bewijsstukken verbrand de. De heer J. A. Haakman 25 jaar bij de 50-jarige R.K. Onderwij zersvereniging. De Berger IJsclub eert wijlen de heer D. A. Klomp en zal een monument oprichten. Burgemeester Pesman van Koe dijk vertrekt per 1 Januari als zodanig naar Beemster. 27 Minister van Binnenlandse Za ken verklaart verbod van de Da geraad niet in strijd met de grond wet. 1 Gewest Noord-Holland R.K. Bak kerspatroonsbond bestaat 15 jaar. Mr. Steyn, voorm. hoofd der PRA krijgt 400 gulden boete wegens een textiel-affaire. 2 Heiloo heeft weer 10.000 inwo ners. Engel Jacobus Maria Ad miraal is de tienduizendste. De heer K. Brouwer 40 jaar ma- chinezetter bij de N.V. Herms. Coster en Zn. Roekeloos militair rijdt de zaak van Jb. Schuyt te Egmond aan de Hoef binnen. 5 De NACO breidt de diensten aan zienlijk uit. 4 De heer N. P. Stokman 50 jaar in dienst bij de fam. Frans. 3 Rundveefokdag te Stompetoren. 8 Opgewekte viering van Alkmaar's ontzet. 9 Vijf jaar geëist tegenFr.de Groot uit Alkmaar. Dierenarts Kleinjan krijgt zes jaar gevangenisstraf. 10 VVV Heiloo bestaat 40 jaar. Debat in Alkmaar's raad over de Dageraadskwestie. 13 Vernieuwing van het DAW-be- stuur. 14 Tuinbouwvergadering te Alk maar. 16 De IJM. 215 bij Castricum op het strand. 19 Herman Bouber gehuldigd bij zijn 40-jarig jubileum. 20 Van der Steng, contactvaartuig van Onze Marine, te Alkmaar. 22 Jan Pronk gehuldigd. 24 Burgemeester prof. mr. A. Koel ma vraagt ontslag wegens ge zondheidsredenen. 26 Jan Moejes ongeslagen kampioen en winnaar van het Zilveren Bil jart. Jan Feeke maakt 'n serie van 170. 27 Witte en Wit-Gele Kruis gaan sa menwerken. 29 Gedenksteen voor gevallen spoor wegmannen in stationshal ont huld. Alkmaar verdeeld in Melkwijken. 31 AMHC vliegt naar Bath voor vierdaags verblijf. Tragisch ongeluk in de Linden- laan. 6-jarig kind overreden en gedood. 25- 1 Receptie van Excelsior t.g.v. jarig bestaan. 2 Eerste dag muziekconcours van Excelsior. 3 Ballets des Arts de Paris geeft 'n voorstelling te Alkmaar. Opbrengst gecostumeerde voet balwedstrijd tussen kellnsrs en caféhouders bedraagt ruim 900 gulden. 4 Najaarsveemarkt te Alkmaar. 1 Mevr. Koelma opent de stand voor de Weldadigheidspostzegels. 2 Gedenksteen geplaatst in de hal van het Stadhuis. 4 Berger tram kraakt luxe wagen op overweg bij het slachthuis. Geen persoonlijke ongelukken. Ex-politie-man Ter Horst krijgt tien jaar gevangenisstraf. St. Nicolaas arriveert per Wor- merveer-express. 6 NACO-bus slipt bij de Katten- berg en rijdt in de berm. 7 Mej. C. Post en mej. K. Tonrie- man gekozen in de voorlopige Nationale-Dames-Turn-keur- ploeg. 8 Drie reddingboten en drie sleep boten, w.o. de President Steyn uit Egmond zoeken vergeefs naar onbekend schip. Vermoedelijk loos alarm. De Mannenzangvereniging „Or pheus" zal met Pasen naar Brus sel reizen. 8 Jan Langedijk c.s. vertrekken naar Noorwegen voor Olympische training. 9 St. Nicolaasfeest Openbare La gere Scholen. 11 Een zelfde feest voor de hoogste klassen. Zuster overste Joseph (Helena van der Meer) uit Alkmaar in China gevangen genomen. 12 De heren A. Molenaar en B. Hui- berts onder Vogelenzang per vrachtauto te water gereden en verdronken. Round-tables van Alkmaar en Holbaek (Denemarken) overwe gen plannen om de steden tot „vriendschapssteden te maken. Alkmaar's comité voor verkoop Damterrein begint de actie. 14 Zeven Hongaarse kinderen arri veren in Bergen na een vermoei ende reis. Zij zullen door nog meerderen worden gevolgd. 15 De heer G. J. Lovink, oud-bur gemeester o.a. van Callantsoog en Bergen en Schoorl, overleden in de leeftijd van 75 jaar. Sleepboot Antoinette Goedkoop loopt in Alkmaar van stapel. 16 Rattenbestrijding met kracht aan gepakt. Nieuwe aardewerkfabriek te Ber gen geopend. 18 Meerderheid in de Alkmaarse raad tegen oprichting van een Christus monument. 19 Dodelijk ongeval aan de Kanaal dijk. Dochtertje van fam. Helder man het slachtoffer. 20 Prov. Comm. uit de veilingen in Noord-Holland wenst een bodem in de markt. 23 Het Indisch Instructie Bataljon zal eerlang Alkmaar verl*1en. Mevr. A. J. Jorritsmk-Ejoerls, oud-raadslid, wordt tachtig jaar. Burgemeester Pesman va* Koe dijk neemt in raadsziting afscheid. 24 Expositie van Van Gogh's teke ningen geopend in het Stedelijk museum. Te Bergen bouwt men 'n Bruyn- zW h'oning in tien dagen. 25 As. Ut Rokken, enig overlevende vaf de explosie aan boord s.s. Sljaghaus spoelt te Camperduin aan. 27 Dr. Schroder benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. 30 De eerste sneeuw bezorgt de jeugd plezier en de ouderen overlast.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1947 | | pagina 5