ongeil ditblad Paard" Bakkerijen TSJECHOSLOWAAKS DRAMA TEN EINDE inüflM momm LEVEN Gesprek met de Griekse gezant TOCH DOODSTRAF VOOR VAN DER SPEK G N.V. 20 ALKMAAR Donderde 26 Febr. 1948 VERENIGDE NOORD-HOLLANDSE DAGBLADEN l45s,e >ar8an" No- 48 Benesj aanvaardi nieuw kabinet Bommen ontploffen in Brussel Nieuwe Bonnen weerbericht .00 ng iri, 8 uur, ering revue DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Toestand in Praag rustig Dodelijk ongeval op de „Dinteloord" Raketten boven Scandinavië Gepantserde smokkel auto geramd Vakverenigingen Er beslaat geen regering-Markos Laat men de grenzen afsluiten I DIEVEN BEDROGEN ELKAAR LAATSTE NIEUWS Binnenkort Pindakaas 9$ gebonden et 7 foto's epakte waar de- geven recht op uigplaatj€8 voor album de Vleugels papiertoevoer ktvoorziening bediening EFOON 2394 om bekende f, TONEELZAAL OED-BEKLANTE ke broodwinning. isbroek. COEKJESCk BAKJES Tel. 4432 modellen en m kinderen. >KKEN EN S. SOLES BN res enz. 30,.. ƒ2.15 irige afwer- 1. 6.90 DDOEKEN. ƒ0.98 STRAAT 18. .m. en 5 uur n.m. irse vereniging igen. anplakhll jetten. BUREAU ADMINISTRATIE Voordam 9 - Telefoon 3920 REDACTIE Achterdam 20 - Telef. 2274 Postgiro 234000 (t.n.v. N.V. Dagblad voor Noord-Holland) Directeur: J- Bijlsma ALKMAABSCHE COURANT TARIEVEN: Advertenties: 16 cent per millimeter. Familieberichten 20 cent per millimeter. Vraag en Aanbod tot 15 woorden f 1.elk woord meer 5 cent, uitsluitend contant Abonnementen: 1.30 per maand, f 3.90 per kwartaal Wrnd. Hoofdredacteur: Jac. Broersen. Rayonredacteur: W. Oliemans. Officieel is medegedeeld dat presi dent Benesj het ontslag van de twaalf nlet-communistische Tsjecho-Slo- waakse ministers aanvaard heeft. Daarmede is, zoals de Franse „Po pulaire" schrijft, een einde gekomen aan het Tsjechoslowaakse drama en blijft er niets anders over dan de formele liquidatie van de oppositie partijen. Volgens het blad „MIada Fronta" omvat de nieuwe kabinetslijst die de premier Klement Gottwald aan pre sident Benesj overhandigd heeft, ver tegenwoordigers van alle partijen. Het Franse persbureau AFP meldt uit Praag, dat men tot een algemene sta king van twee uur heeft besloten. Op grond van een met algemene «temmen door het actie-comité van het ministerie van sociale voorziening aan genomen resolutie zijn 27 hoge func tionarissen van dit ministerie ontsla gen. i BRIEFWISSELING MET BENESJ. Het presidium van het Centrale Comité van de Communistische Partij heeft een schrijven gezonden aan pre sident Benesj, waarin verklaard wordt, dat het niet in onderhandeling kan tre den met de huidige leiding van de Nationale socialisten, de Volkspartij en de Slowaakse democraten. De brief vormde een antwoord op «en schrijven van Benesj, door de president Dinsdagnamiddag na een on derhoud van twee uur met Gottwald san deze ter hand gesteld als antwoord op een brief van het Presidium der Communistische, Partij de dato 21 Febr. Benesj verklaarde in zijn schrijven, dat hij, zijn grote verantwoordelijk heid in dit uur beseffende, niet an ders dan trouw kon blijven aan zijn eenvoudig democratisch credo. „Naar mijn overtuiging is de democratie t« enige betrouwbare en duurzame fun dering voo, een fatsoenlijk en mens waardig leven. Ik houd het bij een parlementaire democratie, bij een parlementaire regering als omlijning van de democratie". In het schrijven van de communisten wordt verder gezegd, dat „overeenkom stig de gebleken volkswil het Centrale Executieve Comité óan de communis tische partij zijn goedkeuring heeft ge hecht aan de voorstellen van minister president Gottwald, de regering aan te vullen met vooraanstaande vertegen woordigers van alle partijen en natio nale organisaties. KANTEN EN RADIO. Het blad van de Nationale Socialis tische Partij, „Svobodne Slovo", is niet verschenen. Het orgaan van de Sociaal- Democratische Partij, „Pravo Lidu", is nog niet voor verkoop vrijgegeven. De nhdere bladen zijn normaal verschenen. Het communistische blad „Rude Pravo" is gisteren met een speciale editie verschenen, waarin werd ver klaard: „Als er vandaag geen regering- Gottwald tot stand komt, zullen wij een algemene staking ontketenen". Radio Praag gaf Woensdagavond geen nieuwsberichten op de gebruikelijke tijden. De nieuwe ministerlijst werd en. kele keren omgeroepen. Het avond program stond in het teken van de opera „Ivan Soesanin" van de Russische «omponist Glinka. Op alle redacties en zetterijen hebben communistische actie-comité's de lei ding in handen. Reuters speciale correspondent te Praag, Hubert Harrison, meldt, dat volgens het algemeen gevoelen van het publiek de crisis voorbij >8- ZU ls volgens het publieke oordeel ge ëindigd in een „volledige en indruk wekkende overwinning voor de com munisten". Deze bezetten thans twaalf van de vier- en-twintig kabinetsposten, waaronder ie van justitie, welke hun tot dusver geweigerd was.t De overige leden van net kabinet zouden niet in de oppo- i ie gaan tegen enig door de commu- en 'Voorgesteld programma. DEMONSTRATIES. binnengekomen berichten ïmhtö, K?".den studenten" naar het *"1btsverblij{ van president Benesj f™6erd °m te Protesteren tegen de wijze, waarop de crisis veroor- PRESIDENT BENESJ zaakt en behandeld was, De politie dreef tenslotte de demonstranten uit een en verrichtte vijftig arrestaties, aldus deze berichten. Duizenden leden van de fabrieks- militie, gewapend met geweren, wa ren te Praag op de been. Zij droegen geen uniformen maar wel een rode band om de arm. In het oude stad huis werden zij toegesproken door hun leider, het communistische par lementslid Smrekovksky. De wachten aan de grens zijn verdubbeld. Waar normaal 30 man op post stonden, daar staan nu 300 en meer wachtposten gewa pend met automatische pistolen en tommyguns. Volgens het Ameri kaanse hoofdkwartier in Miinchen zijn de laatste twee dagen 18 vluchtelingen in Duitsland aange komen. Tien van hen behoorden tot het Nederlandse corps diplo matique in Praag. De communistische militia blijft in de straten van Praag patrouilleren. De toestand in de stad is,afgezien van onophoudelijke communistische betogingen, rustig. Toen een hoofdlader bij de Belgische posterijen Dinsdagmiddag om 16 uur een postpakket "wilde afstempelen, ont plofte dit plotseling met een vreselijke slag. De beambte werd zwaar aan hoofd en buik gewond en overleed kcrte tijd na de explosie. Naar bij het politie-onderzoek is komen vast te staan, bevonden zich in het pakket twee Engelse Mills-handgranaten. Onmiddellijk na het ongeval werd een strenge controle ingesteld op de binnengekomen postpakketten van die dag. Het resultaat hiervan was. dat niet minder dan zeven pakketten met een dergelijke dodelijke lading werden ontdekt. Alle pakketten waren geadresseerd 3- advocaten en magistraten van de 11de kamer van het Brusselse paleis van Justitie, en afdeling, die zich in het bijzonder bezig houdt met de be rechting van politieke delinquenten. Dinsdag heeft op de Coöp. Suiker fabriek „Dinteloord»' te Stampersgat een ernstig ongeval plaats gehad, dat het leven kostte -aan de 47-jarlge arbeider A. Vervaart uit Oud-Gastel. Vervaart was op het fabriekster rein bezig vuil te storten in de zink putten, toen zijn kipkar tengevolge van de gladheid plotseling de helling afgleed, welke naar dè put voert. De arbeider werd door de kar meege sleept in de put. Toen men de man uit de put had weten te bevrijden, waren de levensgeesten reeds gewe ken. De overledene was gehuwd. Hij laat 5 kinderen na. Er was een huis te koop Een huis met een lap tuingrond, groot 8 are, aan de Zwarteweg te Oosterwolde, werd vorige Week publiek geveild. Door de betref fende officiële instantie was de maximumprijs getaxeerd op f 1040, zodat de afslager' van de notaris hiermede inzette. Het talrijke pu bliek luisterde gespannen toe hoe de afslager steeds f 10 aftelde enblegf luisteren, totdat één der aanwezigen op een gegeven ogenblik mijnde. De prijs was in tussen gedaald totf 200. Met de verkoop van gen kamer annex tuingrond ging het weinig beter, want dit kwam op een prijs van f 125. We teven in een rare wereld. Volgens de luchtvaartdeskundige correspondent van de „Times" be richten reizigers uit Scandinavië, dat kort geleden raketten zijn waarge nomen, die zich met grote snelheid uit de richting van Peenemünde over Zweden, Noorwegen, Denemar ken en de kustwateren voortbewegen. Peenemünde, dat thans in de Sov jet-Russische zóne ligt, was tijdens de oorlog een Duits proefstation voor de vervaardiging van vliegende bommen V 1' en raketten V 2. De raketten, die ook door piloten van de Noorse luchtvaartmaatschap pij zijn waargenomen en waarvan de snelheid met een stopwatch werd op genomen, worden op verschillende hoogte gezien, variërena van even boven de boomtoppen tot 25.000 voet. Ei slaat een blauwgroene vlam uit, doch in tegenstelling met de V 2 la ten zij geen spoor in de lucht achter. De snelheid wordt geschat op 2 a 3 kilometer per seconde. De projectie len worden bijna uitsluitend om des morgens 9.30 uur waargenomen. (geldig v»n 29 Febr. t/m 13 Maart) BONKAARTEN KA, KB, KC 802. 211 Melk 4 liter melk. 213 Melk 7 liter melk. 216 Vlees 100 gram vlees. 217 Vlees 300 gram vlees. 218, 219 Boter 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet. 234 Algemeen 1600 gram brood (gel dig t/m 6 Maart). 235 Algemeen 200 gram brood (gel dig t/m 6 Maart). 236 Algemeen 400 gram brood of 1 rants. puddingpoeder, vermicelli e.d. (geldig e t/m 13 Maart). 230 Algemeen 150 gram kaas of 187'/s gram korstloze kaas. 237 Algemeen 125 gram koffie. 239 Algemeen 50 gram thee. 238 Algemeen 500 gram sinaasappelen (vóórinl. tot 6 Mrt.) 223 Reserve 800 gram brood -(gel dig t/m 5 Maart). 224 Reserve (Bonkaart KB) 125 gr. citroenen (vóórinl. tot 6 Maart.) 227 Reserve (Bonkaart KC) 125 gr. citroenen (vóórinl. tot 6 Maart.) 226 Reserve 400 gram brood gel dig t/m 6 Maart). BONKAARTEN KD, KE 802. Dinsdagavond om ongeveer kwart over elf werd een gepantserde smok kelauto met een tweekoppige beman ning en een lading van 7 koeien, on der Moergestel geramd door een pant serwagen van de Koninklijke Mare chaussee. De inzittenden, van de smok kelauto konden worden gearresteerd. Ook de koeien vielen in politiehanden en de smokkelwagen, die Moergestel naderde in de richting België, had slechts een smal kijkgat in de zware bepantsering aan de voorzijde. De wagen was echter na de botsing dusdanig ontwricht, dat het de inzit tenden niet gelukte er uit te ontko men. Persoonlijke ongelukken bleven aan beide zijden achterwege. De wij ze waarop de 7 koeien in de relatief kleine laadbak waren gepakt, was van zulk een aard, dat van dierenmishan deling gesproken kan worden. De aanhouding van deze wagen kwam tot stand door de samenwer king van de drie opsporingsdiensten, die thans met succes de bestrijding van de pantsersmokkelauto's pp een nieuwe wijze hebben ter hand geno men. Onze Nederlandse taal is moeilijk hanteerbaar. Wie dagelijks veel post te verwerken krijgt, weet hoe ons fraaie Ne derlands wordt verhas peld en hoe er vaak de zotste dingen uit de bus komen. De „Leeuwarder Cou rant" heeft dezer dagen enige stijlbloempjes bij een gegaard uit de cor respondentie van 'n gas- en lichtbedrijf ergens in den lande. Wij zetten een en an der aan onze lezers voor, niet slechts om er enig vermaak uit te peuren, bovenal „tot leringhe". Het zijn niet allen koks, die lange messen dra gen. Hier volgt de bloemle zing: Mijn moeder werd door de tand des tijds gedwongen bij mij in te komen wonen. We hebben een kamer verhuurd aan een oude dame van 86 jaar, waar in de hele dag een gas kachel moet branden. Mijn gezin telt vier le dematen. ik begrijp natuurlijk wel, die brief is meer bedoeld als pro-memen- tomori. daar mijn vrouw 'n zoon ter aarde hééft ge schonken. Ik zit van alles zonder. Zoals u weet is mijn schoonmoeder pas dood. Die ook geen inkomen had. En dan moet u mij ook nog meer krengen, terwijl ik spring van el lende. Mijn schoonmoe der van wijlen kost me ook f 1.50 per week. Mijn vrouw moet hete zitbaden gebruiken. Als de kachel brandde kon ze het daarop doen. Verzoeke meer gas, daar mijn vrouw in een kinderbed ligt. Verzoeke meer gas, daar ik 14 April 'n zoon er bij heb geboren, wat me door de drukte ge heel door het hoofd ge gaan is. Door omstandigheden van een kwaal moet ik mij meermalen per week wassen. Daar ik alles in het donker moet doen, zo verzoek ik u vriendelijk of u mij een eindje tege moet wilt komen. Gaarne zou ik in aan merking willen komen voor gezinsvermeerde ring met een baby. Ondergetekende ge bruikte tot voor kort en gas en olie, doch heeft nu bovendien 'n schoon moeder in huis. Tot voor kort bereid de mijn vrouw alle spij zen met petroleum. Menheer toen ik een kachel had dee ik vaak een hoop op de kachel, maar nu moet ik alles op het gasfornuis doen Ik ben niet iemand die zo maar gas laat vliegen. Wegens ziekte van mijn vrouw heb ik tij delijk een andere vrouw gehad (als hulp) Ik ben een staanie vróuw alleen. Ik heb me laten krab ben voor vast recht. En wilt u dan meteen zo goed zijn mij als lid van het vast recht af te laten vloeien. en daarmee moet ik dus 5 grote mensen be wassen, bekoken en be strijken. Wat ons koken betreft staan wij op een zeer laag standpunt. daar ik zorg heb voor mijn tweelingen. U zou zeggen op de kachel, maar dat doe ik niet uit financieel oogpunt. 713 Melk 716, 717 Vlees 718 Boter 719 Boter 734 Algemeen 735 Algemeen 736 Algemeen 737 Algemeen 738 Algemeen 723 Reserve 724 Reserve 1078 Boter 1072 Margar. 1074 Kaas 1079 Eieren 1077 Melk 1071 Vlees •1076 Vlees 12 liter melk. 100 gram vlees. 250 gram boter of-mar garine of 200 gram vet. 125 gram boter of mar garine of 100 gram vet. 400 gram brood (gel dig t/m 6 Maart). 200 gram brood (gel dig t/m 6 Maart). 400 gram brood of 1 rants. puddingpoeder, vermicelli e.d. (geldig t/m 13 Maart). 125 gram citroenen (vóórinl. tot 6 Mrt.) 1 kg. sinaasappelen (vóórinl. tot 6 Mrt.) 400 gram brood (gel dig t/m 6 Maart). v 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 802 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). 1073 Brood 800 gram brood. 25Ö gram boter of mar garine of 200 gram vet. 250 gram boter of mar garine" of 200 grain vet. 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 5 eieren. 5 liter melk. 300 gram vlees. 200 gram vleeS) POST VOOR MILITAIREN OP WEG NAAR INDIë. De opvarenden van het s.s. „Zui derkruis", dat op 27 Februari en die van het s.s. „Volendam", dat op 28 Februari naar Indië vertrekt, kun nen in Port Said en direct bij aan komst ln Batavia post ontvangen. Hiertoe moeten de stukken uiter lijk op resp. 1 en 16 Maart ter post bezorgd zijn. Weersverwachting, geldig tot he denavond: DROOG EN ZONNIG. Droog en zonnig weer. met later wat bewolking, voornamelijk in de hogere niveaux. In de namid dag temperatuur oplopend tot om het vriespunt. Vrij krachtige Oostelijke wind. 9 en 10 Maart naar Londen Volgens een woordvoerder van het Britse Vakverenigingscongres (T U C zal de Londense conferentie van vak verenigingen over de hulp aan Europa er 10 Maart gehouden worden Hoewel nog met alle antwoorden binnen zijn, verwacht men, dat alle uitgenodigde organisaties vertegen woordigers zullen zenden. In het verdere verloop van ons gesprek met de Griekse ge zant vroegen wjj zijn mening over de onlangs gevormde rege ring-Markos. Het zou misschien beter z\|n de regering-Markos slechts een communistisch blok te noemen (zij bestaat vöor het overgrote deel lilt door de Griekse recht banken herhaaldelijk verodrdeel- de misdadigers). De leden hier van zjjn direct Verantwoordelijk voer het beestachtig vermoorden van duizenden dnschuldige weer loze mannen, vrouwen en kinderen. De laatste tjjd zelfs is de razernij der communisten gekeerd tegen vrouwen en jonge meisjes, die zij met ruw geweid ontvoeren naar de bergen en die daar on- z,egbare martelingen moeten on dergaan. II. De vrouwenorganisaties van Grie kenland hebben geprotesteerd by de internationale Vrouwenorganisaties en ook de aartsbisschop van Athene, Damaskinos, heeft een protest ge stuurd aan de Verenigde Naties, de Balkancommissie en de Wereldraad der Kerken te Genévè. OOK PRIESTERS. Doch de beestachtigheid der com munisten keert zich in - niet mindere mate tegen de priesters, waarvan er tot op heden meer dan 200 vermoord zijn. Hiervan zijn er levend begraven, anderen weer, zoals met name Geor ge Skrekas en Athanassios, zijn le vend aan een boom gekruisigd, on geacht de andere folteringen waar aan zij zijn blootgesteld geweest. Duizenden families rouwen om de onschuldige slachtoffers en sedert enige weken jammeren honderden andere gezinnen om hun dochters, die de rebellen, die zich democraten dprven noemen, wreed uit hun schoot hebben gerukt. En zo'n misdadigersregering kan tpgh de ideeën van geen enkel in ter- mén van vryheid denkend volk ver tegenwoordigen Er bestaat niet alleen geen rege ring-Markos, maar zij kan zelfs geen pseudo-regering genoemd worden. «Ir. bestaat slechts een van buiten af ge creëerd en bevoorraad communistisch blok. En dit zou zich enkèl dén, zij het dan nog pseuao-regering, kun nen noemen, indien het, en dan in alle geval zonder buitenlandse hulp, al was het ook maar een klein ge bied van Griekenland, onder controle kon houden. HONDERD FRONTEN Maar het allermoeilijkst is het, dat, na open gevechten, zoals ny Konitsa, het leger de rebellen niet over de grenzen kan vervolgen waarover de rebelien wél in die landen terugtrekken, om daar dan verder genolpen te worden. Dit ter vermijding van diplomatieke Inci denten, zo voegde de gezant hier aan toe. Het dappere Griekse leger strijdt niet op één maar op honderd, fronten. De bevoorrading en de overige hulpverlening aan de rebellen door de drie buurstaten is geconstateerd zowel door de commissie die hqf vo rig jaar door de Veiligheidsraad der V N. er heen is gestuurd, als door de onderzoekingscommissie, die dit jaar door de Algemene Vergadering der V. N. Is benoemd, waarvan weer Polen en Rusland geweigerd hebben deel uit te maken, doch waarin ge lukkig een vooraanstaand Nederlan der zitting heeft. Bij de laatste slag om Konitsa toch hebben leden van deze commissie o a. duidelijk geconstateerd, dat de vijand tijdens de strijd van de Alba nese grenzen af schoot. En dat de buurstaten de rebelleh steunen, blijkt ook uit het feit, dat die landen geweigerd hebben, de commissie voor onderzoek in hun ge bieden toe te laten, terwijl Grieken land de commissie vrij over haar ge hele grondgebied heeft toegelaten. Waarom doen de buurstaten niet het zelfde, als zij werkelijk onschuldig zouden zijn aan enige steunverlening aan ïle rebellen? Wat zoeken deze landen by ons? Waarom mengen zij zich ln de bin nenlandse zaken van Griekenland Waarom houden zy zich niet bezig met de welvaart van hun volk? Hun samenzweringen doen denken aan de methoden van Hi tier, waarvan de "Volkeren, die hun bloed voor de vrijheid offerden, niet zullen gedogen dat zy opnieuw de overhand krijgen. Laat men de Griekse grenzen eens met een internationale en voldoende macht afsluiten, beklemtoonde de ge zant, dan kunt u er zeker van zijn, dat de opstandelingen in weinige weken voorgoed totaal bedwongen zullen kunnen worden. Anderen levenslang De Bijzondere Raad van Cassatie heeft gister uitspraak gedaan in de zaken tegen een aantal landwacb- ters uit de provincie Noord-Hol land, die in het laatste jaar van de Duitse bezetting op beestachtige wijze zijn opgetreden. De commandant van een landwacht commando, W. A. van der Spek uit Heiloo schoot op 1 Mei 1945 voor het raadhuis te Zwaag drie gevangenen met een machinepistool neer. Tegen deze gevangenen zeide van der Spek vóór hij hen neerschoot: „Trek je jas maar uit, want het zou zonde zijn als er gaatjes in kwamen". Met zijn horloge in de hand heeft hij gewacht tot 't twaalf uur was en precies bij de eerste klok-, slag heeft hij de drie mannen neerge knald. De Raad verwierp het beroep dat verdachte tegen het doodvonnis van het Amsterdamse Bijzondere Hof had ingesteld, daar voor Van der S. geen verzachtende omstandigheden aanwe zig werden geacht. Van der S. beantwoordde het von nis met een minzaam glimlachje. De proc.-fiscaal had veertien dagen ge leden tot verandering van het vonnis in levenslange gevangenisstraf gecon cludeerd. De Raad wijzigde voorts de dood straffen, die het Amsterdamse 1-Iof heeft uitgesproken over do medewer kers van v, d. S. D. Jonker uit Oud karspel en P. Mayer uit Oudesluis in levenslange gevangenisstraf, omdat de Raad aannam, dat deze landwachterg hebben gehandeld onder de verderfe lijke invloed van hun commandant. Het beroep van de landwachter G. J. Alders uit Amsterdam, die eveneens tot deze groep behoorde en door het Amster damse Hof was veroordeeld tot levens lang, werd verworpen. Bij het onderzoek der recherche te Deventer aangaande de lederdiefstal len, gepleegd in eén lederfabriek te Lochem, zijn merkwaardige feiten aan de dag gekomen. De diefstallen betrof fen niet minder dan een hoeveelheid van 1300 voet chroom- en kalfsrund- leder. De dieven hebben, terwijl zq hun buit in veiligheid brachten, elkan der onderling bij de neus genomen. Twee van hen gaven zich n.l. uit voor ambtenaren van de CCD en namen da buit, die weer door anderen naar De venter werd vervoerd, onderweg in be slag. Zij wendden aldus de buit te eigen bate aan en verkochten deze aan helers. Een andere dief beweerde tegenover een „collega", dat hem in een bos tus sen Lochem en Deventer het leer, dat hy gestolen had, door de CCD was afgenomen. Hij was daarna op de vlucht geslagen. De politie te Deventer heeft nog twee personen aldaar, een schoenma ker en een lederbewerker, in hechte nis genomen, die als helers waren op getreden. Oefenwedstrijd Nederlands elftal Nu het niet mogelijk is een buiten landse tegenpartij naar Nederland te krijgen en men dan ook van de oor spronkelijk vastgestelde óntmoeting tegen een elftal van het Britse be zettingsleger uit Duitsland moest af zien, zal met het oog op België—» Nederland van 14 Maart te Antwer pen, Woensdag 3 Maart 's middags om 4 uur in het Feyenoord-stadion te Rotterdam een oefenwedstrijd worden gespeeld tussen het voorlopig Nederlands Elftal en het voorlopig Nederlands B-Elftal. Voor deze wed strijd, die onder leiding zal staan van scheidsrechter Karei van der Meer, zijn beide teams als volgt samenge steld: Voorlopig Nederlands Elftal: Doel: Kraak (Stormvogels); ach ter: Schijvenaar (EDO) en Terlouw (DCV); midden: Kammeyer (Be Quick Gr.), Möhring (Enschedé) en de Vroet (Feyenoord); voor: Engels man (Quick), Rijvers (NAC), Wilkes (Xerxes), Lenstra (Heerenveen) en Drager (Ajax). Voorlopig Nederlands B-elftal: Doel: De Wunck (Sittardse Boys); achter Spel (DWS) en Albers (Vi tesse); midden: Staffelen (Ajax), Beenhakkers (NAC) en Fanger (D WS); voor: C. van der Tuyn (HD VS), Schaap (Gooi), Roozenburg (Neptunia), van Dijk (Ajax) en Mulder (PSV).' Reserves: Landman (Neptunus)j uasschuit (EDO), Bruins (Ajax), Schwencke (HBS), Nass (VVV), Temming (DOS) en Vermeer (Ex celsior). Naar wjj vernemen, is binnenkort een bon te verwachten voor pinda kaas.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1948 | | pagina 1