EERSTE JAARGANG. No. 1 VRIJDAG 3 JUNI 1910. RUREAU: „DE NIEUWE COURANT', ALKMAAR. REDACTEUR-UITGEVERG. NANNES GORTER. Den Lezers heil! "fy-, Nu de badplaats Bergen aan Zee hoe langer zoo meer de aandacht van landge- nooten en vreemdelingen gaat trekken en derhalve voor haar een groote toekomst is weggelegd, nu de gemeente Bergen met reuzenschreden vooruit gaat en een der verrukkelijkste zomeroorden van het gansche land is geworden, leek ons de tijd rijp, om, in navolging van andere badplaatsen en dit door natuurschoon zoo bevoorrechte dorp, een eigen orgaan te stichten, waarin alles zal worden opgenomen en behandeld, dat tot meerdere bekendheid zoowel van badplaats als dorp kan strekken. Het mooie van deze uitgave is, dat zij door ons niet wordt ondernomen om eenig financieel voordeel te behalen, doch enkel en alleen om voor Bergen aan Zee en Bergen in 't Bosch de reclame te maken, die beide plaatsen door de heerlijke com binatie van zee, duin en bosch verdienen. Wij zullen ons bijzonder tevreden toonen als de onkosten, die aan deze uitgave verbonden zijn, door de ontvangsten der advertenties worden gedekt en willen nu reeds gaarne de verklaring afleggen, dat, mocht het ooit zoover komen, dat er van eenige winst sprake is, deze winst uitsluitend zal worden aangewend om aan de uitgave grootere attracties te verleenen en de verspreiding in nog ruimeren kring te bevorderen. In dezen geest adresseerden wij ook aan den Raad der gemeente Bergen en ver zochten, behalve eene kleine subsidie, mede werking om de officieele lijst te mogen publiceeren van aangekomen en vertrokken vreemdelingen. Een zoodanige lijst is van onschatbare waarde, niet alleen voor alle dorpsbewo ners, die bij het vreemdelingenverkeer be lang hebben, doch ook voor de vreemde lingen zelf, opdat dezen kunnen weten, welke kennissen of vrienden aan zee of in 't dorp vertoeven of reeds vertrokken zijn. Het is ons een behoefte te dezer plaatse allereerst onzen hartgrondigen dank aan den Raad der gemeente Bergen te betuigen voor den welwillenden steun, dien hij ons in den vorm eener subsidie van f 75 heeft gegeven en voor de medewerking, die hij wel zoo vriendelijk was in het belang der gemeente te willen verleenen ter verkrijging van de vreemdelingenlijst. In verband hiermede noodigen wij onze lezers dringend uit, zoo spoedig mogelijk mede te werken om deze vreemdelingenlijst zoo volledig mogelijk te maken. Wij waren zoo gelukkig den bekenden Ber- genschen schilder, Jak Bleys, bereid te vinden- een „kop" vee:1 onze „Bad-, Duin en Boschbode" te teekenen. O. i. is hij in de hem opgedragen taak zeer gelukkig ge slaagd: de duiven zijn de boden, die in hun snaveltjes dit orgaan over zee, duin en bosch dragen en vormen tevens het ornament, dat het gansche tableau omgeeft. Nu de lezers van de Bergensche „Bad-, Duin- en Boschbode" wéten, dat het doel dezer uitgave alleen reclame beoogt voor badplaats en dorp, zullen degenen onder hen, die bij het vreemdelingenverkeer directe belangen hebben, ook wel begrijpen, dat het hun eigen voordeel is als zij ons zooveel mogelijk met advertenties steunen. Wij hebben de kosten dezer advertenties bepaald op 10 cents per regel en alleen zij, die in alle twaalf of dertien nummers van ons orgaan gedurende de zomermaanden adverteeren, krijgen 10 °/o korting; zij, die in zes nummers adverteeren, krijgen 5 °/0 korting en overigens kan, althans in dit jaar, onder geen enkele voo rwaarde eenige korting gegeven worden. Slaagt de uitgave naar wensch en worden alle onkosten ge dekt, dan kan in een volgend jaar over wogen worden, of grootere reductie kan worden verleend. Wij hebben aan den heer Beeldman te Bergen verzocht voor ons eerste nummer advertenties te gaan colporteeren, doch dit kan niet blijvend geschieden. Wij verwachten, dat voortaan de "adver tenties, direct aan ons adrgs aan het bureau van „de Nieuwe Courant," Verdronkenoord 49 te Alkmaar, zullen .gezonden worden en dat deze uiterlijk des Woensdags liefst veel eerder! van iedere week der maanden Juni, Juli en Augustus in ons bezit zijn. Ook correspondenties voor den inhoud van ons orgaan moeten des Woens dags liever nog vroeger! in ons bezit zijn, willen zij in aanmerking komen voor plaatsing in het eerstverschijnend nummer. Wat ons gezonden wordt en geschikt ter plaatsing is, zal, desverlangd, in bescheiden mate, worden gehonoreerd; wij verwachten echter, dat velen zich tot medewerking in het belang der gra?dp 7Aak zonder hono rarium geneigd zullen betoonen, niet het minst ook de vreemdelingen, die zich in een of anderen vorm over Bergen of Bergen aan Zee'willen uiten. Gaarne zullen ook aardige krabbels of teekeningen tegemoet worden gezien en zoo zij geschikt zijn, zal er een cliché van worden gemaakt, opdat ook onze lezers er van kunnen profiteeren. Toen wij over de uitgave van dit orgaan van gedachten wisselden met den heer Veld heer, den voorzitter van de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer, toonde deze zich sympathiek gezind tegen over ons plan en beloofde ons, voor zoover dit in zijn macht lag, den steun, dien wjj ook van zijn zijde zoo bijzonder waardeeren en waarvoor bij voorbaat een woord van dank zeker hier op zijn plaats is. Wat nu de verspreiding van de Bergen sche „Bad-, Duin- en Boschbode" betreft, deze zal geheel gratis geschieden en ook direct worden toegezonden aan alle vreemdelingen, die te Bergen aan Zee- of Bergen in 't Bosch voor eenigen tijd hun anker laten vallen. O. m. zal het orgaan aan groote hotels en stoombootondernemin gen zoowel hier als in 't buitenland voor de leestafel worden gezonden, terwijl het in de wachtkamers van verschillende sta tions ter lezing zal worden gelegd en door middel van advertenties onder de aandacht van de lezers onzer groote Amsterdamsche, Rotterdamsche en Haagsche en belangrijke provinciale organen zal worden gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1910 | | pagina 1