Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode EERSTE JAARGANG. No. 2. VRIJDAG 10 JUNI 1910. REDACTEUR'UITGEVERC. NANNES GORTER. BUREAU: „DE NIEUWE COURANT", ALKMAAR. Aan de Adverteerders. Het lichten der Zee. De inwoners van Bergen en Bergen aan Zee worden vriendelijk verzocht hun adver tenties, die zij niet direct aan ons adres (bureau „de Nieuwe Courant" te Alkmaar) zenden, te willen bezorgen bij den heer D. BEELDMAN, Hoflaan 227, die zich bereid verklaard heeft deze in ontvangst te nemen. De prijs der advertenties is 10 ct. per regel. Zij, die in alle nummers van de „Ber gensche Bad-, Duin- en Boschbode" adver- teeren, krijgen 10 korting, en zij, die in zes nummers hun advertenties plaatsen, 5 korting. De courant wordt op ruime schaal gratis verspreid door geheel Nederland en komt dus onder de oogen van duizenden. Ad verteeren in de „Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" geeft voordeelen aan allen, die bij het vreemdelingenverkeer be lang hebben Zegt het voort!!! Op een der laatste zomeravonden zaten wij in gezelschap van eenige bekenden bij Zeiler en zochten verfrissching aan het Bergensche strand, waar witgekuifde golfjes tegen aan spoelden en bijkans geruischloos uiteenvloeiden. Het was een dier heerlijke zomeravonden waarop men niet van het strand kan scheiden, omdat de prettige koelte, die van zee uit u tegemoet komt van een ongewone bekoring is, terwijl een strak gewelfde blauwe lucht, waarin hon derden sterretjes fijntjes schitteren en een maantje zacht glanst u blijft boeien door de zeldzame pracht van dit natuurtafereel. Terwijl wij onder deze omstandigheden heerlijk genoten en een prettig discours over de dingen van den dag nog lang niet ge ëindigd was, riep plotseling een der dames: maar kijk de zee eens mooi lichten! Wij stonden direct allen op en traden dichter bij de zee, die glansde en fonkelde tot aan den verren horizon zonder dat wij er door het aangename gekout aanvankelijk erg in hadden gekregen. Wij kwamen allen min af meer onder den indruk van deze zeldzame kleurenpracht, die van een ver rukkelijke schoonheid was. Plotseling werd de stilte door onze nieuwsgierigheid ver broken. Wat is nu eigenlijk dit glansen der zee? vroegen wij aan de Bergensche be kenden. Ja, het zijn phosforiseerende beestjes méér weten wij er ook niet vanwas het antwoord. Hiermede waren wij niet voldaan en zeker zouden onze lezers dit ook niet geweest zijn. Toevallig vonden wij een en ander omtrent het lichten van de zee vermeld in een reisbrief, dien de heer Ch. Boissevain, toen hij op reis was. naar Indië, aan het „Handelsblad" zond en met groote belang stelling lazen wij wat ook hij weer op zijn beurt van anderen had vernomen. Daar ongetwijfeld velen hierin belang stellen, omdat zij het lichten der zee dezen zomer meermalen zullen kunnen zien deelen wij uit dien reisbrief mede, dat de voor naamste lichtgevers de dieren van het „plankton" zijn. Het was de geleerde Johan nes Muller, die het eerste de kleine en de kleinst levende organismen van de groote zee onderzocht door met een gazen net het water van de lichtende oppervlakte te zeven. De diertjes, die hij bij die gelegenheid ont dekte, noemde hij „plankton", een naam, die spoedig in alle talen burgerrecht verkreeg. Het grootste gedeelte van dit „plankton" bestaat uit larven en dieren, die in volwassen toestand tot den „Benthos" de op den zeegrond vastzittende of op den bodem kruipende dieren behooren, doch voor dien tijd frank en vrij in het water rond zwemmen. Zij zijn meestal glashelder en doorzichtig, zoodat de lichtstralen ongehin derd door hun lichamen gaan. Vaak hebben zij daarbij een blauwe kleur en het blauw van de „Physalia" en „Vellela" b.v. wedijvert met het azuur van hetzeewater. En bij vele Plankton-dieren zijn de oogen en de de uitmonding van den darm met een zilver wit overtrek voorzien, die als zacht sterren licht glinstert in het water. In verband met de doorzichtigheid van de meeste Plankton-dieren staat de teer heid en de waterrijkdom van hun weefsel. Een „Cestus veneras" van 100 gram krimpt op het droge, tot een lichaampje van 3 gram samen. Al het andere was water. Daardoor bezitten de Plankton-dieren ongeveer het zelfde soortgelijk gewicht als het zeewater waarin zij zich bewegen en door hun lucht en zwemblaasjes kunnen zij zich op elke diepte van den Oceaan ophouden. Een kleine samentrekking van de luchtblaas is voldoende om het dier dadelijk zwaarder te maken en het langzaam in dieper water te doen zinken, zoodra het te heet of te stormachtig wordt aan de oppervlakte. Doch rust in den nacht de zee, dan komen de kinderen der diepte weer boven en elk hunner brengt zijn zacht licht mede; waar door de zee in duizenden glansen gaat fonkelen. De ware tooverdiertjes der lichtende zee zijn dus de kleine wezens, die bij dag in de diepte verdwijnen en eerst des avonds boven komen om door hun eigenaardig lichten den glans der zee te verhoogen:de „Pteropode" die met sierlijke vleugeltjes door het water schijnen te vliegen, de „Pyrosoma", die men bij nacht in ieder gazen net bij houderden kan vangen, terwijl ze des daags niet te krijgen zijn. Zóó hebbën de geleerden verklaard hoe het prachtige phosphoriseeren van de zee ontstaat. Maar men moet als wij op dien mooien avond gezien hebben welk een indruk dit lichten maakt in den helderen nacht, hoe de kleuren afwisselen, van zacht wit tot geel, blauwig en smaragd groen, steeds glinsterend en schitterend, lichtend vooruit schietend, om te kunnen beseffen welk een verrukkelijk, nooit te vergeten beeld zulk een lichtende zee oplevert. Op dien Ber- genschen avond zwommen starren en gleden manen door een zee van paarlemoer! Waarheen dezen zomer? Juni is in 't land. Milde adem strijkt over de vlakten, door bosch en tuin, langs duin en strand. Wijd worden alle ramen opengezet; met zomer lucht verzadigen zich de longen. Naar buitenDat is de drang' van duizenden stedelingen, die onrustig beginnen te worden tusschen hun steenklompen. Naar het bosch! om te genieten van den eersten vollen tooi. Naar het wijde veldom zich te verlustigen aan het groen, dat zich uitstrekt naar verren horizon. Naar het strand.! om den frisschen adem der zee, gedragen door zoelen zuidenwind, om de slapen te voelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1910 | | pagina 1