UR ts" [maar EERSTE JAARGANG. No. 5 VRIJDAG 1 JULI 1910 teur. ir JONG. ERT RS n, REDACTEUR'ÜITGEVERG. NANNES GORTER. BUREAU: „DE NIEUWE COURANT ALKMAAR Plaatselijk Nieuws. Gratis. R, Voorz., en. HELEN. Accu's. ting. R. enbaan. e Qouda. t, KMAAR gensche restukjes. aan Zee, ileerd. 1. LAND ngen en willen aan de plaatse. stalling ER. ELK= beter AT 139. Het liedje van den Bergenaar, in het vorig nummer van dit blad bevat zooveel liefs, dat het waardig is om gezongen te worden. Leefde te Bergen de heer Boon nog, hij zou het wel niet aan een eenvoudige melodie laten ont breken. Wie helpt thans om er een volksliedje van te maken? vraagt ons de bekende sympathieke, hoog-bejaarde heer C. W. Bruinvis, archivaris der gemeente Alkmaar. Het antwoordt luidt een bekend Nederlandsch componist zal op ons verzoek de muziek schrij ven en binnenkort zingen wij allemaal in Bergen: Heil Bergen, heil het dorpje klein, Daar aan der duinen rand, Zoo lieflijk, zoo vol zonneschijn Is er geen een in 't land Als meer Amsterdammers dit wisten Een mooie dag was het. Als uitgezocht voor een prettig uitstapje. Geheel vrij, echt buiten, zonder vermoeienis, steeds in het groen, langs een mooien rustigen landweg zonder storend verkeer en zondèr nijdige hekken, een weg in het begin met zeer bescheiden landelijk schoon, maar naar het einde toe steeds boeiender en afwisselender door mooie bosschen en hoog begroeide duinen. We stapten te Alkmaar vlug over in het locaaltje, dat aan den anderen kant van het station te wachten stond en waren na een kwartiertje te Egmond aan den Hoef. Daar ging het direct rechts af den dorpsweg op, die spoedig rechtuit naar den Bergerweg'voert. Rechts strekken zich achter de begroeide wallen de wijde velden uit tot Alk maar, links hebben wij gedurende 20 minuten de kale Egmonder duinen als uitzicht, tot deze met hun beboschten voet in de buurtschap Het Woud den straatweg raken. Duin en bosch verlaten ons gedurende de geheele wandeling niet meer. Op korten afstand ligt achter den boschrand aan onze rechterhand het weiland; -links gaat voortdurend steil omhoog het duin, welks helling tot den top met dicht hakhout is begroeid. Door dicht zwaar groen overhuifde woningen van een buurtschap, een enkel modern landhuis naast het oudere huis Schuilenburg, mooie bochten en doorkijkjes, een goede landelijke uitspanning „Duin zicht", met mooie zitjes in den speeltuin en op de helling van het duin noodigen tot rondkijken of stilstaan. Verzuim niet na een wijle rust achter den speeltuin het pad in te slaan, dat duinwaarts voert, omhoog ten slotte naar het breede Klamp- duin met zijn verrukkelijk panorama naar alle wind streken Noord-Hollands sappige weiden, Alkmaars bosschen, het wijkende Kennemerland naar het zuiden, Kennemer duinen en bosschen aan den voet, naar het noorden het wenkende Bergen, ver scholen in zijn zware hout, naar het westen over wilde massa's duinen het breede vlak van de Noordzee. Door de bosschen van het binnenduin, die de lange Berger-duinpan vullen, leidt een gebaand pad van hier tot aan den verren Watertoren achter Bergen. Wij hielden ons vandaag aan den straat weg, die zich heerlijk rustig voortslingert tusschen mooie boschpartijen en duingroepen, onder het genot van verrassende vergezichten, uitrustende opnieuw onder de breed overhangende beuken van het Hooge Duintje, verder gaande als door een hoog lang berceau. Een wijde boog maakt de straatweg even voorbij de mooi gelegen boerderij „De Franschman", waar de weg naar Bergen aan Zee links heenwijst naar Nederland's jongste badplaatb. Het eigenlijke Bergerbosch, dat hier begint, wordt in zijn geheel doorgesnèdeiï'door een lange spar renlaan, de Eeuwige Laan, die zich recht en strak met mooi perspectief voor ons uitstrekt. Herhaal delijk noodigen dwarslanen en zijpaden ons tot het opzoeken van mooie verscholen hoekjes, tot het doen van ontdekkingen en neerzitten op stille boschplekjes, maar wij wilden ons vandaag eens aan den rechten weg houden, een overzicht van het geheel ontvangen, een totaal-indruk van de hoofdzaken mee naar huis nemen om te verwerken. Aan de Ronde Kom, overschoon hoekje, waar onze weg zich ombuigt naar de Hoflaan, den toe gang tot Bergen, waar tal van mooie paden en wegen rondom in het hout verdwijnen, laten wij het dorp links liggen. Wij komen vandaag om onze oogen te verzadigen aan groen in alle tonen en tinten, te genieten van rust en stilte en een zaamheid en kiezen daarom een der paden, die achterwaarts naar de vijvers voeren van Het Hof, het rustig, voornaam gelegen heerenhuis van het landgoed Bergen en slaan voor de brug de laan in, die recht daartegenover, dwars over den pas verlaten straatweg, het hart van het bosch invoert. Dat is de Sparrenlaan, de wandelweg, waaraan niemand, die Bergen bezoekt, vergeet een bezoek te brengen; waarlangs men onder het gesuis der pijnboomen het boschplein bereikt, dat onder den naam van „Onder de Beuken" wijd en zijd ver maard is en aan welks einde de niet minder be kende uitspanning „Duinvermaak" gelegenheid biedt hongerigen en dorstigen en vermoeiden te laven en te verkwikken. Der traditie getrouw, volgen wij hier ouden en jongen op het hooge breede steile zandpad, dat vrij mag beklommen worden. Gaat het niet in eens, dan in tienen, maar komen zullen we er op den muilen top, om dit nieuwe panorama te genieten als belooning voor den lastigen klim. AAsopKlamp- duin kunnen we ook hier bij den Watertoren lang neerzitten en slechts noode verlaten wij al het schoone, dat rondom in zulken overvloed wordt geboden. Wij nemen het als „lest best" mee naar huis, op onze wandeling naar het station, langs de mooie Breelaan, die in tal van nieuwe huizen en pensions zoo krachtig spreekt van de beteekenis, die Bergen in de laatste jaren heeft verkregen ten opzichte van het zomerverkeer. Dankbaar en voldaan over den welbesteden dag, verfrischt en vol nieuwe indrukken namen wij afscheid. En nu ons opschrift: Als meer Amsterdammers dit wisten Wat zijn er velen van onze stadgenooten, voor wie de wegen in het Gooi en om Haarlem plat getreden paden zijn, die het soms op Zondagen en vrije dagen steeds verder zoeken, maar voor. wie Boven het ]J" weinig aantrekkelijks schijnt te be zitten. Hoevelen meenen nog, dat er een paar uren reizens minstens mee gemoeid zijn om in Bergens bosschen te komen en hoevelen hooren er verrast van op, dat Bergen met de morgensneltreinen van Amsterdam in een groot uur is te bereiken. Wieden sneltrein van 9.12 neemt (of dien van 10.02), staat 10.19, (resp. 11.17) bij het station aan den ingang van het Bergerbosch. Wie de bovenaangegeven wandeling wil maken, vertrekke te 9.12 uit de hoofdstad en is reeds te 10.17 aan den Hoef. Zon der overhaasting is bovenstaand programma af te werken. Te Bergen neemt men weer den trein van 4.52deze correspondedrt op den sneltrein van 5.19 van Alkmaar en men arriveert reeds te 6.05 weder te Amsterdam. Alzoo weder binnen de vijf kwartier „huis toe". Een Amsterdamsche wandelaar. Het jongste nummer van het geïllustreerde tijd schrift „Het Leven" dat van 1 Juli bevat een goed gelijkend portret van den heer en mevrouw Van Reenen-Völter in den tuin van den huize „Kranenburgh". Het is zoo goed als zeker, dat het Museum als zoodanig uit het Raadhuis zal verdwijnen en over gebracht worden naar het typisch 16e eeuwsch huis aan den overkant, vlak naast het postkantoor. Bij een deskundig onderzoek is gebleken, dat zeer waarschijnlijk in dit huis het vroegere Raad huis is gevestigd geweest. De heer J. M. Scheffer, voorzitter van de Ver- eeniging „Amsterdamsch Kinderfeest, meldt ons dat 300 kleinen 25 Juli a.s. te Bergen een genoege- lijken dag hopen door te brengen. Maandagmiddag 13 Juni, te 1 uur ongeveer, werd een briefkaart gestoken in de bus aan het Woud op „Duinzicht". Woensdagmorgen 8 uur bereikte de kaart eerst hare bestemming te Amsterdam. De zomergasten, die ook dit seizoen weder in dien hoek zullen vertoeven, zullen er zeker prijs op stellen, dat de communicatie niet steeds zoo op zijn elf-en-dertigst blijft gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1910 | | pagina 1