Het Liedje van den Bergenaar. EERSTE JAARGANG. No. 6. VRIJDAG 8 JDLI 1910. Baden in Zee. BUREAU: „DE NIEUWE COURANT", ALKMAAR REDACTEUR-UITGEVERC. NANNE8 GORTER. Het verheugt ons den lezers en vooral ook aan de lezeressen te kunnen mee- deelen, dat wij Zondagmiddag ten huize van den heer Philip Loots te Haarlem de muziek gehoord hebben, die deze bekende en gevierde componist bij Mevr. M. van ReenenVölter's „Liedje van den Ber genaar" gecomponeerd heeft. In een der volgende nummers zal deze compositie worden opgenomen Van harte hopen wij en twijfelen hieraan geenszinsof weldra zal het Bergensche volks liedje door jongens en meisjes en ook door ouderen van dagen geneuried en gezongen worden, terwijl de lieve, eenvoudige en zoo innig-gevoelige melodie door de muzikaal ontwikkelde badgasten en dorpsbewoners dikwerf op de piano ten gehoore zal worden gebracht. Wij zullen den leider van het Bergensche fanfarecorps, den heer J. M. Otto, uitnoo- digen de muziek met zijn kranige troepje in te studeeren en zoo zal ons Bergensch volkslied weldra klinken langs het strand, uit het bosch of van 't duin, tot meerdere glo rificatie van ons lief dorpje en onze jonge badplaats. Heil Bergen, heil het dorpje klein, Daar aan der duinen rand Zoo lieflijk, zoo vol zonneschijn, Is er geen een in 't land. Nu wij midden in het badseizoen zijn, lijkt het ons van actueel belang om eenige wenken voor het baden in zee te geven. Wij doen dit aan de hand van het zoo juist bij F. van Rossen te Am sterdam uitgekomen werk over Natuurgeneeswijze physische therapie) van den Zandvoortschen bad arts, den heer P. Varenkamp. Aan het slot van het hoofdstuk over de balneotherapie worden de vol gende wenken gegeven I. Ga nooit in zee baden en dit geldt ook voor baden, die thuis worden genomen vóórdat de medicus u permissie daartoe heeft gegeven. II. Als regel kan ik, zoowel bij de zee- als binnenbaden aanbevelen, alvorens zich geheel onder te dompelen, hoofd, nek, hals en borst goed met koud water nat te maken. III. Men behoort na een verfrisschend bad te krijgen een gevoel van welbehagen en welbevinden, van verhoogde veerkracht, een gevoel, alsof zoowel lichamelijke als geestelijke vermoeienis totaal verdwenen is. IV. Wanneer men zich na een bad, zoowel bin nen- als buitenbad, ipplaats van frisch en opge wekt, onwel en rillerig gevoelt, dan bestaan er 2 mogelijkheden le. men is te lang in het bad geweest; 2e. men kan niet tegen het bad. Een voorzichtig genomen herhalingsproef zal de uitspraak doen. V. Stapt men voor hét eerstin zee, dan kan door den sterken kouden prikkel een groote beklemming op de borst ontstaan. Dompel dan niet direct ge heel onder, maar besprenkel eerst hoofd, borst, rug - en buik met het frissche zeewater, of wang de aanrollende golf met den rug op in half zit tende, half staande houding. VI. Wanneer gij een zeebad genomen hebt, raad ik u aan niet onmiddellijk daarna in een badstoel te gaan zitten, maar liever een half uurtje rond te wandelen. Zijt ge na het bad wat rillerig geworden, neem dan een warm kopje bouillon of een kop sterke koffie. VII. Alleen flinke, krachtige personen mogen het zeebad dagelijks nemenzoodra men patiënt of herstellende is, zal de badarts aan te geven heb ben het aantal en den duur der baden. Niets is verkeerder dan te denken, dat zij, die het grootste aantal baden hebben genomen, ook steeds het meest zullen meedragen van de kuur. Ook hierbij is één rustdag per week aan te bevelen. VIII. Denk bij het zeebad er steeds aan u te laten leiden door een badman. Ga in elk geval ook al zijt ge goed zwemmer nooit te ver in zee of laat althans, als ge dit doen wilt, een bootje u vergezellen. IX. Trek, zoowel bij het loopen in zee als bij het baden, steeds sandalen aan. X. Zij, die spoedig last hebben van oorontste kingen, mogen gerust in een Noordzeebad, wan neer zij slechts zoo verstandig zijn van te voren in beide ooren een propje niet-ontvette watten te steken; het water kan dan niet naar binnen dringen. XI. Wanneer een druppel zeewater in het oor gekomen is, hetgeen zich in den regel doet kennen door heftige pijnen, houdt dan het hoofd horizon taal om te trachten den druppel er wederom uit te laten loopenlukt dit niet, dan kan men trachten met een wattenpropje, trechtervormig opgevouwen, het zeewater op te zuigen of als olie in het bad- kantoor bij de hand is, hiervan indruppelen, om daarna direct naar een badarts te gaan. Het trom melvlies laat niet met zich spotten! XII. Behoudens uitzonderingen van weersgesteld heid, kan men aannemen, dat voor normale, krach tige personen begin Juni reeds geschikt is; voor kinderen, ouderen van dagen en gevoelige personen zijn de maanden Juli en Augustus het best. XIII. De temperatuur van het Noordzeebad moet niet lager zijn dan 15° C. Hoe koeler het water is, hoe korter men er in moet blijven, daar men anders het tegenovergestelde bereikt van hetgeen wordt verlangd. Is het water koud, zwem dan en Iaat u niet drijven; de afkoeling is bij het laatste grooter; de kans op krampen eveneens. XIV. Hoeveel zeebaden kan men per seizoen nemen Deze vraag kan alleen beantwoord worden door den badarts, die de reactie, welke het bad op de patiënten teweegbrengt, observeert en daarnaar voorschriften kan geven. XV. De duur van het bad moet niet langer zijn dan 20 minuten bij gunstig weer en in water van 17 a 18° C. Kinderen blijven er niet langer dan 10 minuten inhoe jonger de kinderen, hoe korter ze in zee mogen. XVI. Kinderen beneden 8 jaar nemen als regel geen zeebad. XVII. Kinderen, boven de 8 en beneden de 12 jaar sta ik toe, bij gunstig weer en goede temperatuur van het water, 1 a 2 malen per week een kort zeebad te nemen, als geen contraïndicaties dit weer beletten. XVIII. Neem de volgende voorschriften bij kin deren in acht a. Doe ze nooit met geweld in zee; zijn de kin deren zger bevreesd er in te gaan, laat ze er dan uitblijven; door forceeren kunt u alleen het risico loopen zenuwpatiëntjes te kweeken. b. Hebben de kinderen na het zeebad gestoorden eetlust of slaap, probeer het dan ook niet langer. c. Vermageren de kinderen, dan is het zeebad eveneens gecontraïndiceerd. d. Kinderen met ziekelijke vetaanzetting (adipo- sitas) zal het zeebaden met daaropvolgende wan deling dikwijls zeer ten goede komen. De lezer kan wel vermoeden, wie hier aangewezen is om trent den duur van het bad en het aantal baden te oordeelen. XIX. Personen op meer gevorderden leeftijd, laat ons als gemiddelde 60 jaren nemen, zullen, alvorens een zeebad te nemen, goed doen, zich eerst te laten onderzoeken. XX. Het pootje-haden der kinderen moet m. i. beschouwd worden als een gewoon badlaat dus ook dit bad niet te lang nemen, anders loopt gij het risico uw kinderen darmcatarrhen, nier aandoeningen etc. te bezorgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1910 | | pagina 1