REDACTEUR-UITGEVER: C. NANNES GORTER. BUREAU: „DE NIEUWE COURANT", ALKMAAR. Een verzoek. Plaatselijk Nieuws. Tarief van Zeebaden. Hoog en laag water te Bergen aan Zee. EERSTE JAARGANG. No. 9. VRIJDAG 29 JULI 1910. Van verschillende zijden ontvingen wij aanvragen om het eerste nummer van dit blad, dóch kunnen hieraan niet voldoen, wijl die eerste oplage in haar geheel ver zonden werd. Wellicht is er onder de lezers iemand, die dit eerste nummer nog in zijn bezit heeft en bereid is om het ons terug te zenden. Hiermede zou men ons een groot genoegen doen! Lawn=Tennis Reglement voor Bergen aan Zee. De beide tennisbanen te Bergen aan Zee zijn nu geopend zoowel voor de badgasten als voor de te Bergen vertoevende vreemdelingen. Ook ingezetenen van Alkmaar, Heiloo en andere ge meenten zal men gaarne op de banen, die uitste kend in orde zijn, zien spelen. De gravel-banen zijn vervaardigd door de be kende firma Eilers te Amsterdam. De tennisbanen gelegen in de duinen te Bergen aan Zee zijn sedert 27 Juli 1910 op de navolgende voorwaarden ter beschikking van het publiek. Artikel 1. Zij, die van de tennisbanen gebruik wenschen te maken en die den leeftijd van veertien jaren moeten hebben bereikt, vervoegen zich daartoe bij A. W. Bakhuis, opzichter, wonende nabij dq Spoor- halte te Bergen aan Zee. Artikel 2. De exploitant van de tennisbanen verschaft geen tennisballen, terwijl zoowel spelers als zij, die zich binnen het afgesloten terrein begeven, ver plicht zijn zich te bewegen op tennisschoenen; in ieder geval zonder hakken. Artikel 3. Ook indien geene andere spelers aanwezig mochten zijn, wordt elke baan. aan dezelfde spelers slechts voor den tijd van één uur verhuurd (welk uur tel kenmale kan verlengd worden waarvan moet blij ken uit d.e deswege gemaakte aanteekening op het aanwezige bord, terwijl de afschrijving zich regelt bij toerbeurt. Artikel 4. Om als spelers tot de tennisbanen te worden toegelaten, moet men voorzien zijn óf van dag kaarten ad f 0.75 óf van weekkaarten ad f 2,50, hetzij van maandkaarten ad f 7.50, tegen betaling te verkrijgen bij A. W. Bakhuis voornoemd, die tevens met de controle is belast. Artikel 5. De banen zijn bij gunstig weer en indien hunne gesteldheid dit toelaat ter beoordeeling van meer- genoemden A. W. Bakhuis, gfeopend van des mor gens 9 tot des avonds 7 utir, terwijl het speel seizoen een einde neemt 1 Oktober e k. Artikel 6| Dit reglement hetwelk worpt aangeplakt en voor het publiek verkrijgbaar is, ytreedt in werking 27 Juli 1910. Na een bezoek, dat wij brachten aan de Schilde rijen-tentoonstelling in het gebouw „Artibus Ingenius Sacrum" is het onseen behoefte de lezers op te wekken hun scljreden óók eens naar dat gebouw te richten. Twee jeugdige leden van |le Schildersbent. „St. Lucas"' te Amsterdam, de heeren A. J. G. Colnot en D. H. W. Filarski, getan hier mooie staaltjes van hun kunst te zien. ipeciaal vestigen wij de aandacht op de studies dezer heeren, ontleend aan onze blonde duinen en schaduwrijke bosschen uit den omtrek, doch ook gaarne zullen de bezoekers hun óogen laten rusten op de goed gecomponeerde en van een fraai palet getuigende doeken 14, 16 en 20 van den heer Colnot en 51, 52 en 56 van den heer Filarski. De tentoonstelling blijft tot 14 Aug. geopend en is tegen betaling van 10 cents toegankelijk. Allen, die zien dat wandelaars schade aan onze duinflora en bosschen berokkenen, wekken wij op, hen attent te maken op het in ons vorig nummer opgenomen stukje van J. v. R., getiteld „de Duin distel." De schilder Fekkens, alhier gevestigd, houdt a.s. Zondag in de restauratiezaal van het hotel „Nassau- Bergen" eene tentoonstelling van eenige schilderijen en etsen. Het Fanfarecorps geeft Donderdag 4 Augustus, des avonds half acht, het volgende programma: 1. On Guard March Two Step Ben. Lowenthal. 2. Vendange et Moisson Ouver ture Fantastique A. Tack. 3. Voix Roumaines Valse M. J. H. Kessels. 4. Joyeuse Fanfare Fantaisie H. Lardeur. 5. Bona fortuna Overture de ConcertL. Caniver. 6. Polka des Postillons polka ImitativeC. Mougiot. 7. Potpouri sur l'operette Le Khedivec. Taust. 8. Finale. In den „Berger Kunsthandel", gevestigd in dat aardige 17e eeuwsch hoekhuisje, tegenover de ruïne, wordt tot 6 Augustus een tentoonstelling van beeld houwwerken in hout en brons, teekeningen en houtsneden van Tjipke Visser gehouden. Men ver- zuime vooral niet deze zéér bijzondere Kunst- Expositie te gaan bezichtigen! De naam Tjipke Visser heeft reeds zoo'n goeden klank in den lande, dat eenige aanbeveling van deze werken ons over bodig lijkt. Trouwens, plaatsruimte gebiedt ons kort te zijn Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op, dat deze tentoonrtelling geheel Kosteloos toeganke lijk is. Een heerenbad met volledig costuum en handdoek0.35 Een dito met zwembroek en handdoek 0.30 Een dito zonder costuum en zonder zwem broek, alleen met handdoek0.25 Een damesbad met costuum en handdoek 0.35 Een dito zonder costuum, met handdoek 0.25 Een kinderbad 0.15 Voor de goede contröle wordt men verzocht bij de betaling een coupon te eischen. Voor het maken van boottochtjes op zee is het tarief met inbegrip van den schipper voor ten hoogste 2 uren varen per één persoon f 2.50, voor elke persoon meer wordt 50 cents daarenboven gerekend. Aanmelden bij den badmeester. De heer K. Mantel, Observator van het Kon. Ned. Meteor. Instituut, meldt ons het volgende: Hoogwater. Laagwater. Datum. voorm. nam. voorm. nam. 30 Juli 9.2 9.32 5.18 5.41 31 10.7 10.40 6.19 6.54 1 Aug. 11.25 7.34 8.13 2 0.2 0.49 8.51 9.32 3 1.15 1.50 10.7 10.40 4 2.10 2.45 11.4 11.34 5 3.3 3.35 11.58 POSTKANTOOR. Ten gerieve der vreemdelingen geven we hiel de uren, waarop het post- en telefoonkantoor te Bergen open is. Van 15 Juni -15 September is het kantoor open van 8 uur des morgens tot 71/, uur des avonds. Des Zondags van 8—9 en van 1—2 uur. De buslichtingen vinden op gewone dagen te Bergen plaats om 7.40, 12.40 en 6.30 en te Bergen aan Zee om 9.30, 2 30 en 7.45. Voorts worden nog de volgende bussen gelicht: aan het Bergertolhuis om 11.45, aan de halte Oost dorp om 3.30 en 8 uur, aan 't Woud bij den jacht opziener de Moor om 11-20 en bij café „Duinzicht" om 11.35, aan de polderJJergermeer om 12.20 n.m. Op Zondagen geschieden alleen de eerste lichtingen. Voor postwissels en quitanties is het postkantoor te Bergen open van 8.30—3 30.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1910 | | pagina 1