Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode f EERSTE JAARGANG. No. 10. VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1910. LjlJLu-*- REDACTEUR-UITGEVER: C. NANNE8 GORTER. BUREAU: „DE NIEUWE COURANT", ALKMAAR. Een verzoek. Aan de Adverteerders. Brieven uit Bergen aan Zee Van verschillende zijden ontvingen wij aanvragen om het eerste nummer van dit blad, doch kunnen hieraan niet voldoen, wijl die eerste oplage in haar geheel ver zonden werd. Wellicht is er onder de lezers iemand, die dit eerste nummer nog in zijn bezit heeft en bereid is om het ons terug te zenden. Hiermede zou men ons een groot genoegen doen! De inwoners van Bergen en Bergen aan Zee worden vriendelijk verzocht hun adver tenties, die zij niet direct aan ons adres (bureau „de Nieuwe Courant" te Alkmaar) zenden, te willen bezorgen bij den heer D. BEELDMAN, Hoflaan 227, die zich bereid verklaard heeft deze in ontvangst te nemen. De prijs der advertenties is 10 cent per regel. De courant wordt op ruime schaal gratis verspreid door geheel Nederland en komt dus onder de oogen van duizenden. Adverteeren in de „Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" geeft voordeelen aan allen, die bij het vreemdelingenverkeer be lang hebben Zegt het voort van I960.*) Bergen aan Zee, 10 Juli 1960. Lieve Moeder, Vanmiddag kreeg ik een kostelijk idéé: ik wil U eens op ouderwetsche wijze, met pen en inkt, eigenhandig schrijven. Hoe vindt U dat? Het is toch veel aardiger om een langen brief te krijgen, dan telkens die korte draadlooze telegrammen! De reis met de „Bergen aan Zee" van de Hol- land-Amerika-lijn was genoegelijk, alleen de bad kamers waren wat klein en er waren veel Chinee- zen aan boord. Vervelend gezelschap! Het eten was best. Paul was met zijn hut nog al tevreden. Hij zette in Rotterdam handig zijn vliegtoestel in elkaar, en na een uur kwam ik met mijn schat te Bergen, aan Zee. O, Mammie, wij zijn onuitspre kelijk gelukkig! Om over 't strand te vliegen, von den wij heerlijk. Paul zeil: „als we hier vallen, breek je zelfs geen been.;- Dat wil ik ook liever niet, want om een heel nieuw been te laten aan zetten, daarmee gaan nog wel een paar maanden heen. Het hotel lijkt mij best. De eetzaal is boven, zoodat we na het diner, bovenop 't hotel, op een gezellig terras kunnen uitrusten. Uit de keuken, die naast de eetzaal is, komen de schotels zoo echt smakelijk aanrollen. Vanavond zaten we in een oud café op 't plein, dat midden in de stad'ligt. Morgen schrijf ik U nog eens. Paul wil naar bed en roept ongeduldig naar me. Het stellen van zijn areo heeft hem mis schien wat vermoeid; daarom zal ik hem maar zijn zin geven. Je liefhebbende dochter Jenny. 15 Juli 1960. Liefste Mama, Nu wij hier een paar dagen zijn, wil ik U van alles meer vertellen. Bergen aan Zee is een god- delijd oord. Wij hadden totnogtoe heerlijk weer, maar vandaag stormt en regent het. De eigenaar van het hotel staat den heelen dag met zijn verre kijker naar de lucht te turen, niet alleen, om te zien, of 't weer nog ophaalt, maar hij verwacht gasten in areo's. Hij is naïef bezorgd over zijn gasten Maar laat ik U nu van Bergen aan Zee zelf vertellenMidden in de plaats is, zooals ik U schreef, een groot vierkant plein. Dit is's avonds na zonsondergang het middelpunt van verkeer en gezelligheid. In Holland heerscht een geest, om hun beroemde zeventiende eeuw niet te vergeten, men houdt er niet alleen van om er over te spre ken, maar men tracht ook die oude kunst na te bootsen. En dit plein, dat geheel in Renaissance stijl gebouwd is, zooals Paul mij vertelde, is een voorbeeld, hoe mooi de bouwkunst vroeger was. Al die gezellige trapgeveltjes maken een keurig effect. Bijna alle huizen zijn café's of hotels. Stoe len en tafeltjes staan tot ver op straat. Midden op 't plein, naast het gedenkteeken speelt een muziek corps iederen avond. Rondom wordt door jongelui gedanst. Alle café's zitten vol met vreemdelingen, auto's banen zich met moeite een weg door de menigte. Op 't schitterend verlichte plein is een gekrioel en gewarrel, dat allergezelligst is. Soms wordt 't Paul te druk, wij zoeken dan een rustig hoekje op 't strand, dat vlak bij is. De zee is kalm. De maan verlicht met een bleek schijnsel het strand en het water. Wij gaan dan tegen 't duin zitten. Pault vleit zich tegen mij aan, en zijn lieve hoofd neem ik tusschen mijn handen. Van verre en nabij klotsen de golfjes op de oneindige uitge strektheid tegen elkander; zij maken een regel matig murmelend geluid, dat, wanneer je aan 't peinzen raakt, liefelijke woorden in je oor fluistert. Gewoonlijk zijn dat Paul's gedachten, die mij op deze wijze geopenbaard worden. Van den stads- kant overstemt nu en dan trompettergeschal deze rustige muziek van de natuur. De deunen van sleepende walsen roepen ons weer in 't leven terug, en bijna iederen avond dansen Paul en ik, voor wij naar huis gaan. Ik heb aan Paul voorge steld om hier onze heele huwelijksreis te blijven. Uw liefhebbende Jenny. 20 Juli 1960. Liefste Moeder, Het merkwaardigste wat hier is, vergat ik nog te vertellen. Midden in 't Kurhaus is een bron, waar te krijgen is zuiver duinwater Het is 't hel derste water, dat ik ooit gezien heb en wordt door doctoren als heel gezond aanbevolen. Het schijnt verre te verkiezen te zijn boven de Duitsche mine raalwateren, waarvan de menschen, evenals in Uw jeugd, ook nu nog veel drinken. Maar ureer en meer vindt het ingang, dat zuiver duinwater veel beter is. Vooral voor menschen, die veel van alcohol houden, moet het heel goed zijn! Paul zegt ook, dat een glas koud drinkwater even lekker is als bier, vooral op warme dagen. Ik zal het water ook proeven, want Paul gaat bijna altijd alleen naar het Kurhaus. Ik weet niet waar om hij dat zoo graag wil. Daar moet nu maar een einde aan gemaakt. Zal ik U een fleschje sturen per luchtballon? Vanavond na het diner zaten wij op 't strand. Het was vandaag warm en er was geen wolkje aan den hemel. Toen heb ik een zonsondergang gezien, zoo mooi als nooit in mijn leven. De zon was een groote roode cirkel, die heel langzaam in zee verdween. Lang daarna bleef de hemel rose gekleurd. Wij stonden eerst op, toén 't pikdonker was, om nog een bedrijf van een operette te zien, die in een van de theaters gegeven wordt. Daarna zaten wij tot, 's nachts drie uur in den zoelen zo mernacht op 't plein. Adieu, moeke, omhelsd door Uw liefhebbende Jenny. P-S- Voor P. kocht ik een vermiilioen sport- ceintuur. 25 Juli 1960. Schattekind van een Moeder, Nee, de menschen zijn hier al te dol. Stel U voor, zij wandelen nog, uren lang. Paul wou eerst niet, maar ik moest met alle geweld dat grapje ook eens uithalen. Wij wandelden in anderhalf uur naar Bergen, waar ook veel badgasten logeeren, omdat je vandaar elk oogenblik in auto's naar Bergen aan Zee kunt gaan, en er bestaat tusschen deze plaats ook een rolschaatsenweg. Ik was natuur lijk doodmoe, toen ik in Bergen aankwam, maar ik moet zeggen, het was de moeite waard. De duinen zijn beplant met snoeperige boschjes, waar 't ge zellig wandelen is. Het is zoo aardig, dat zoodra je buiten Bergen aan Zee zelf komt, de onver- valschte natuur bewaard is gebleven. Dat is ook 't geval met 't strand, waar geen pieren, strand- boulevards, of wat ook zijn. Morgenochtend vroeg gaan we eerst tennis spelen, en daarna vliegen we

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1910 | | pagina 1