Bergen aan Zee. Verloren en gevonden voorwerpen. DERTIENDE JAARGANG No. 3 ZATERDAG 17 JUNI 1922 N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". HOOG EN LAAG WATER Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Redacteur: C. NANNES GORTER. Adres te Bergen: Pension „Russenweg" en te Alkmaar: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD. Voorname, rus.ige Badplaats met breed, helder wit strand Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c a 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het- bebouwingsplan en de gansche opzet der had plaats maken haar tot een der lieflijkste plaatsen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere inlichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. lllllllillllllllllllliiilllilllll PREDIKBEURTEN. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 18 Juni v.m. 10.30 Ds. F. W. J. v. d. Kieboom, Ned. Herv. predikant te Bergen. Des middags zal er Kinderkerk gehouden wor* den door Ds. H. Cramer, Rem. Predikant te Alkmaar. Ned. Herv. Gem. (Ruïne*kerk). Zondag 18 Juni 7 uur 's avonds, Ds. F. W. J. v. d. Kieboom. (Avondmaal). Kapel Huize „Elim". Zondag 18 Juni 10.30 v.m. Ds. D. E. Boeke uit Schagen. PAROCHIEKERK VAN DE H.H. PETRUS en PAULUS TE BERGEN (BINNEN). Gedurende het seizoen blijven op Zon* en Feestdagen onder de H. Mis van half negen de dertien eerste banken aan beide zijden van het middenschip gereserveerd voor de vreemdelin* gen; aan den Evangeliekant (links) voor de vrou* wen, aan den Epistelkant (rechts) voor de man* nen, en wel tegen betaling van 25 cents. Zondags de H.H. Missen te 7, 8% en te 10 uur de Hoogmis. In de week de H. H. Missen te 7, 714 en 8 uur. Biechtgelegenheid dagelijks voor en na de H.H. Missen, 's avonds voor en na het Lof, en Zater* dagnamiddag van 59 uur. Zondag de H.H Missen te 7, half 9 en 10 uur, 1 uur Cat., 2 uur Congr. der H. Familie voor de mannen, 7 uur Lof en predikatie. Maandag 7 uur Lof ter eere van het H Sacrament. Dinsdagavond 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament, half acht Congr. der H. Familie, voor de vrouwen. Woensdag de eerste H Mis te half 7, 's avonds 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. Donderdag van 6—8 uur gel. om te biechten, 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. Vrijdag feestdag van het H. Hart 7 uur gez. H. Mis, 's avonds 7 uur Lof en toewijding der parochie aan het Goddelijk Hart. Zaterdag feestdag van den H. Johannes den Dooper, dag van devotie. Van 5—9 uur biechthooren. N.V. Bouw-Exploit.-Maatschappij „BERGEN AAN ZEE". TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormidc|ags is het voor heeren verplicht in costuum te baden, na 12 uur des na* middags naar verkiezing iji costuum of zwem* broek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. 1 Heerenbad met volledig costuum en handdoek0.60 1 Heerenbad met zwembroek en hand* doek0.50 1 Heerenbad alleen met handdoek 0.40 1 Damesbad met volledig costuum en handdoek0.60 1 Damesbad alleen met handdoek 0.40 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.30 Abonnementskaarten voor: 10 Heerenbaden met volledig costuum en handdoek5.75 10 Heerenbaden met zwembroek en hand* doek4.75 10 Heerenbaden alleen met handdoek 3.75 10 Damesbaden met volledig costuum en handdoek5.75 10 Damesbaden alleen met handdoek 3.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar NIET meer geldig. Onder kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden 10 jaar. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes n i e t in de badkoets leeg te storten. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht een eigen costuum kosteloos in bewaring te geven. Ook zijn extra badhanddoeken verkrijgbaar te* gen 10 ets. per stuk. STRANDSTOELEN. Een stoel per twee uur of korter 0r25' dag0.50 week2.30 maand 8. seizoen16. Voor het hebben van een opvouwbare lig* stoel op het strand, per maand 2. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags, de stoelen van houders van week*, maand* of seizoenkaarten, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoelen zelf gebruik wenschen te maken, zoo mo* gelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsjes zijn steeds aanwezig twee gdiplomeerde zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verband* kist, een zuurstofapparaat, terwijl het badperso* neel onderwezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Buiten badtijd vervoege men zich in geval van nood tot C. Schotte, Witteweg nabij bet Sta* tion. Verzoeke beleefd, klachten Bergen aan Zee be* treffende, schriftelijk in te dienen bij de Baddirec* tie aldaar. De Baddirectie „BERGEN AAN ZEE." te BERGEN AAN ZEE. UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol. Instituut. JUNI 1 922. Datum. Hoog water: Laag water: Voormidd. i Namidd. Voormidd. Namidd. 17 9.29 9.56 5.35 6.0 18 10 24 10.56 6 26 6.55 19 11.27 11.58 7 25 8.8 20 0 34 8.36 9.15 21 ~U6 1.40 9.37 10.16 22 2.2 2.30 10.31 11.8 23 2 49 j 3.15 11.21 11.58 ER IS VERLOREN: een geborduurd wandkleed met franje, een portemonnaie met 4.50; een portemonnaie met eld, postzegels en vreemd geld; een gouden hals* etting met zilveren collier; een bruin lederen da* mesportemonnaie met 14; een boes (dekkleed voor een autokap); een wandelstok met gebogen haak; een tabakspijp. ER IS GEVONDEN: een bril in etui; een langwerpig gummi dek* kleed; een Alpacca beursje; vijf Witte Kruisslo* ten; een zilveren ring met langwerpig blauwen steen; een bruine wandelstok met knop. Bij de politie zijn voorts inlichtingen te beko* men omtrent een hond (Dobberman Pincher), waarvan de eigenaar onbekend is. Inlichtingen over de gevonden en verloren voor* werpen te bekomen ter Gemeente*Ssecretaris. OPENSTELLING POST* EN TELEGRAAFKANTOOR BERGEN=BINNEN. Telegraaf en Telefoon 8.v.m.9.n.m. Postwissels, Girodienst, enz. 8.30 v.m.3.n.m. Spaarbank 9v.m.—7.30 n.m. Verkoop Rentezegels 9.v.m.4.— n.m. Verkoop overige zegels, te verzenden en af te ha* len aangeteekenden, enz. 8 v.m.—7.30 n.m. Zaterdags. Na 6 uur alléén voor Telegraaf en Telefoon. Voor aangeteekenden tot 3 uur, uitge* zonderd die met expresse bestelling. Zondags. Zegelverkoop af te halen. Aangetee* kende stukken, Telegraaf en Telefoon van 8 v.m.9 n.m. en van 1 n.m.2 n.m. Voor alle andere zaken gesloten. Buslichtingen. Kantoorbus: 7.35 v.m., 11.20 v.m., 4.55 n.m. en 6.35 n.m. Buitenbussen: 6.30 v.m., 9.40 v.m., 3.40 n.m. en 5.30 n.m. Bergen aan Zee. Post, Telegraaf en Telefoon van 8 v.m.1 n.m. en 2 n.m.7.30 n.m. Zaterdags. Na 6 uur voor alle postzaken geslo* ten. Zondags. Allén van 8 v.m.9 v.m., zegelver* koop, afhaling aangeteekenden, Telefoon en Tele* graaf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1922 | | pagina 1