pJfPI Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee. Verloren en gevonden voorwerpen. DERTIENDE JAARGANG No. 5. ZATERDAG 1 JULI 1922. N.V. BOUW-EXPL0ITATIE-1H RflTSCHflPPIJ „BERGEN AAN ZEE". HOOG EN LAAG WATER Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Redacteur: C. NANNES GORTER. Adres fe Bergen: Pension „Russenweg" en te Alkmaar: Langestraat 55 (Hotel „Toelast EERSTE BLAD. Voorname, rusiige Badplaats met breed, helder wit strand Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der bad plaats maken haar tot een der lieflijkste plaatsen j: om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere inlichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. Bou w-Ex plo it.-Maat scha pp ij „BERGEN AAN ZEE". TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor heeren verplicht in costuum te baden, na 12 uur des na* middags naar verkiezing in costuum of zwem* broek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. 1 Heerenbad met volledig costuum en handdoek0.60 1 Heerenbad met zwembroek en hand* doek0.50 1 Heerenbad alleen met handdoek 0.40 1 Damesbad met volledig costuum en handdoek0.60 1 Damesbad alleen met handdoek 0.40 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.30 Abonnementskaarten voor: 10 Heerenbaden met volledig costuum en handdoek5.75 10 Heerenbaden met zwembroek en hand* doek4.75 10 Heerenbaden alleen met handdoek 3.75 10 Damesbaden met volledig costuum en handdoek5.75 10 Damesbaden alleen met handdoek 3.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar NIET meer geldig. Onder kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden 10 jaar. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes n i e t in de badkoets leeg te storten. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht een eigen costuum kosteloos in bewaring te geven. Ook zijn extra badhanddoeken verkrijgbaar te* gen 10 ets. per stuk. STRANDSTOELEN. Een stoel per twee uur of korter week maand seizoen 0.25 0.50 2.30 Voor het hebben van een opvouwbare lig* stoel op het strand, per maand 2. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags, de stoelen van houders van week*, maand* of seizoenkaarten, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoelen zelf gebruik wenschen te maken, zoo mo* gelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsjes zijn steeds aanwezig twee gdiplomeerde zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verband* kist, een zuurstofapparaat, terwijl het badperso* neel onderwezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Buiten badtijd vervoege men zich in geval van nood tot C. Schotte, Witteweg nabij het Sta* tion. Verzoeke beleefd, klachten Bergen aan Zee be* treffende, schriftelijk in te dienen bij de Baddirec* tie aldaar. De Baddirectie „BERGEN AAN ZEE." ER IS GEVONDEN: een voetbal; een ovale broche met foto van een Marker meisje; een zilveren heérenhorloge; een zilveren armband. ER IS VERLOREN een vulpen, merk „Onoto"; een gouden broche met blauwe opaal; een vulpen, merk „Watsman"; een bos sleutels; een gladde gouden armband; een zilverbon. Inlichtingen zijn te bekomen ter Secretarie te Bergen, NIEUWSTIJDINGEN. HULDE AAN DE POLITIE! De gauwdief, die Zaterdag verschillende onzer winkeliers oplichtte, is al spoedig weer geknipt en in het Alkmaarsche „Huis van bewaring" achter slot en grendel gezet. Wij brengen aan den Burgemeester als hoofd der politie en onze veldwachters, de heeren Van der Kerk en Tamminga, den rijksveldwachter Strooker en de Hilversumsche politie hulde voor de groote activiteit door hen aan den dag gelegd om dezen fantasiesrijken oplichter te pakken te krijgen. Door hun snel en tactvol optreden had* den zij het groote succes, dat reeds Maandagmid* dag in ons dorp bekend was, dat hij gearresteerd was en alle voorwerpen op een handjevol sigaren na nog in zijn bezit waren gevonden. Gelukkig lijden onze winkeliers, die „er in" gevlogen zijn, geen schade! Men zij op zijn hoede bij het doen van bestel* lingen door absoluut onbekenden en vrage juisten naam en adres voor het invullen der Vreemdtelin* genlijst! VREEMDELINGENVERKEER. Het bezoek van de afgevaardigden der A. N. V. V. met hun dames aan Bergen en Bergen aan Zee is ongetwijfeld een goede reclame voor Tuindorp en Badplaats geweest! Wij hoorden uit veler mond niets als lof, die vooral aan het keurige diner in hotel „Nassau* Bergen" tot welsprekende uiting kwam. Van de verschillende speechen hebben wij in ons vorig nummer reeds melding gemaakt, doch gaarne vertellen we nog met een enkel woord, dat de Burgemeester een bijzonder woord van dank sprak voor de fijn gevoelde, stille bloemenhulde die aan Mevrouw M. van ReenenVölter in haar villa gebracht was. Zéér zeker is zij met al haar gedachten dien avond bij de feestvierenden te* genwoordig geweest en met volkomen, hartelijke instemming werden dan ook de woorden van een te BERGEN AAN ZEE. UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol. Instituut. JULI 19 22. Datum. Hoog water: Laag water: Voormidd. Namidd. Voormidd. Namidd. 1 8.36 I 9.10 5.1 5.24 2 9.41 10.14 5 54 6:21 3 10 49 11.22 6.56 7.33 4 0.1 8.7 8.50 5 0,34 1.14 9.21 10.0 6 1-.43 2.19 10.23 11.4 7 2.40 3.12 11.24 11.59 der sprekers begroet,, toen hij hoopte, dat Me* vrouw van Reenen spoedig geheel hersteld mocht zijn. De heer C. F. Zeiler Jr., de voorzitter van Ber* gen's Vreemdelingenverkeer, die, gelijk hij zeide, thans in een bevoorrechte positie verkeerde om* dat hij mede aan tafel zat en zich van klachten niets zou aantrekken maar integendeel medemop* peren, (hartelijk gelach) had van den voorzitter der A. N. V. V., baron van Tuyll van Seroosker* ken, een woord van groote lof in ontvangst te ne* men voor de wijze waarop hij voor smakelijke en goed bereide gerechten had gezorgd, die volko* men in stijl geserveerd werden. Alle gasten waren over het diner terecht bijzonder tevreden. Ook onzerzijds hulde! De voorzitter van „Alcmaria", de heer W. G. Visser, vertelde in een lange speech allerlei be* langwekkende bijzonderheden over de badplaats, de burgemeester van Alkmaar, Mr. W. C. Wende* laar, legde er den nadruk op, dat hij hoopte, dat juist mede in het belang van Alkmaar, Bergen en haar badplaats voortdurend in bloei mogen toene* men en hij steeds te vinden zou zijn voor beharti* ging van de belangen der gansche streek. Bravo! ZANGERSFEEST. De Bond van Gemengde Zangvereenigingen in Noord*Holland heeft Zondagmiddag in het Na* tuurtheater, dat daartoe welwillend door den Bur* gemeester was afgestaan, zijn dertiende zangers* feest gegeven. Hoewel de lucht betrokken was en af en toe re* gendruppelen vielen, die echter geen stoornis in de uitvoering brachten, was de opkomst van het pu* bliek zóó groot, dat het geheele Natuurtheater stampvol was en velen zioh met een staanplaats, dicht op elkaar gedrongen, moesten tevreden stel* len. Te ruim een uur heette de voorzitter van den Bond, de heer .Tb. de Jong uit Hoogkarspel, de aanwezigen op dezen gastvrijen Bergenschen bo* dem welkom en bracht den burgemeester van Bergen hiervoor dank. Hij huldigde de juryleden H. J. den Hertog en Anton Tierie en hoopte, dat deze dag mocht slagen en een levende getuigenis zijn om den zang meer gemeengoed te doen wor* den voor gansch ons volk. Van den zang gaat een beschavende invloed uit om onze samenleving, die hopeloos krank is, beter te maken. Zingt een lied des vredes, of van geloof en vertrouwen en het zal zegen verspreiden; de kracht die uitgaat van het gezongen lied zal voor het Nederlandsche volk goede vruchten dragen!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1922 | | pagina 1