Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee. Verloren en gevonden voorwerpen. DERTIENDE JAARGANG No. 9. ZATERDAG 29 JULI 1922. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-fflAATSCHAPPIJ HOOG EN LAAG WATER Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Redacteur: C. NANNES GORTER. Adres te Bergen: Pension „Russenweg" en te Alkmaar: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der bad plaats maken haar tot een der lieflijkste plaatsen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere inlichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. NIEUWSTIJDINGEN. BERGEN's HARMONIE. Wij deelden reeds mede, dat op 4 en 6 Aug. het 25sjarig bestaan van Bergen's Harmonie op feestelijke wijze zou worden herdacht. In ons volgend nummer, dat aan den vooravond van den eigenlijken feestdag 6 Aug.) verschijnt, volgen nog nadere bijzonderheden. Op den repetitiesavond van j.l. Dinsdag is het corps reeds gehuldigd door Majoor de Ridder uit Leiden, die ongeveer als volgt sprak: Harmoniegezelschap van Bergen? Het is mij heden zoo weltemoede, nu ik weer in Uwe gemeente ben gekomen en onze bekende Harmonie mag ontmoeten. Ik stel het op prijs en vind het hoogst aangenaam, dat ge voor mij eenige oogenblikken Uw repetitie wilt onderbres ken, omdat ik een enkel wioord in het midden wensch te brengen; ik mag wel zeggen dubbel aangenaam, nu het geldt tevens uw 25sjarig jus bileum. Bij elke nieuwe ontmoeting worden de herins neringen .van vorige jaren weder opgefrischt en Mijnheer de Voorzitter, we kunnen elkaar ops recht in de oogen zien, als ik zeg, dat vooral die herinneringen uit 1920, door samenloop van ges lukkige omstandigheden zoo talrijk, nog steeds goed aandoen en aanleiding hebben gegeven, dat Bergen's Harmonie door ons niet is vergeten en de Krebbianen het op prijs stelden Uw gezelschap een blijk van erkentelijkheid en sympathie aan te bieden voor de genotvolle en vroolijke uren hier beleefd. Want was het niet een serenade of oms megang door de gemeente, dan was het concert of bal champêtre op het terras van Pension Kreb. Vele oudspensiongasten van „Kreb", destijds gedoopt als „de Krebbianen", waarbij ook de Res dacteur der „Badbode", die met alles en allen te Bergen zoo meeleeft, heb ik opgeroepen, met het gevolg dat wij in staat zijn U ter gelegenheid van Uw heugelijk feest een huldeblijk aan te bieden. Ik heb gemeend niet beter te kunnen doen, dan daarvoor een vorm te kiezen, welke voor Uwe Harmonie, de harmonie mogelijk nog hooger zou kunnen opvoeren, n.l. door U allen te sieren met een insigne. Hierna hechtte Mevrouw de Ridder in de eerste plaats het insigne op de borst van de heeren Blans kendaal, Pranger en Beekman, respectievelijk voorzitter, directeur en afgetreden directeur en ontvingen de andere leden het onderscheidingss teeken uit de handen van den heer de Ridder en den Redacteur der „Badbode". Nu gij allen, aldus vervolgde majoor de Ridder zijin toespraak, het insigne draagt, hoop ik, dat Uw aanstaand feest schitterend moge slagen, dat ik helaas door omstandigheden persoonlijk niet kan bijwonen, doch weest overtuigd dat mijn bess te wenschen thans niet minder goed gemeend zijn (bravo's). De voorzitter, de heer Blankendaal, bedankte Majoor de Ridder en Mevrouw hartelijk voor dit blijk van belangstelling in Bergen's Harmonie en stelde het op hoogen prijs, dat ook door buitens staanders het streven en werken van het corps wordt gewaardeerd. Hij verzocht de Majoor allen, die tot dit huldeblijk hebben bijgedragen, den hartelijken dank der leden over te brengen en vroeg het corps thans den feestmarsch te spelen, die door den afgetreden directeur, den heer Beeks man, was gecomponeerd. Aldus geschiedde en hierna sprak de Majoor ongeveer dit slotwoord1: Hartelijk dank voor de gelegenheid, dat wij heden dezen feestmarsch hebben mogen hooren en ik feliciteer den heer Beekman ten zeerste met deze compositie. Alvos rans deze zaal te verlaten en Uwe repetitie niet verder te storen, eindig ik met den hartgrondigen wensch, dat het Uwe Vereeniging goed ga; moge de lauwerkrans, die het symbool omgeeft u allen aansporen to onverdroten ijver en toewijding ops dat mogelijk nog eenmaal de Koninklijke kroon Uw insigne moge eeren. Niet alleen Uw Zilveren feest klinke, maar glinstere en blinke! DE RUSTENDE JAGER. De voorzaal van „de Rustende Jager" blijkt iederen avond een groote attractie voor de bads gasten te hebben, dank zij het bijzonder goed „strijkje", dat zich daar laat hooren. Donderdagavond was het er bijzonder druk ter gelegenheid van het optreden van Mad. Malis ta, Operazangeres, die met haar prachtig geluid verschillende Fransche en Duitsche liederen zong, daarbij op verdienstelijke wijze op den vleugel geaccompagneerd door prof. Lambrino. Het pus bliek juichte de zangeres en speler herhaaldelijk hartelijk toe. De bekende heeren Tholen en van Lier, die verleden iaar zooveel succes hadden, komen Dinss dags en Woensdagavond in de voorzaal een ges heel nieuw internationaal programma ten beste geven, terwijl Koos Speenhoff zich Donderdags avond in de tooneelzaal zal laten hooren. Dat bes loven weer mooie avonden te zullen worden! ONZE NIEUWE SCHOOL. De nieuw gebouwde school voor Uitgebreid Las ger Onderwijs, gelegen aan de Beemsterlaan, zal voor belangstellenden ter bezichtiging worden opengesteld op Zondag 30 en Maandag 31 Juli a.s., telkens des voormiddags van 1012 uur en des namiddags van 25 uur. PREDIKBEURTEN. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 30 Juli, voorm. 11 uur, Ds. F. W. J. v. d. Kieboom. (Doop). Lithurgische dienst. Ned. Herv. Gem. (Ruïneskerk). Zondag 30 Juli, voorm. 9% uur, Ds. F. W. J. v. d. Kieboom. Kapel Huize „Elim". Zondag 30 Juli, voormiddags 10.30 uur, Ds. J. C. E. van Herwerden uit Groningen. PAROCHIEKERK VAN DE H.H. PETRUS en PAULUS TE BERGEN (BINNEN). Gedurende het seizoen blijven op Zons en Feestdagen onder de H. Mis van half negen de dertien eerste banken aan beide zijden van het middenschip gereserveerd voor de vreemdelins gen; aan den Evangeliekant (links) voor de vrous wen, aan den Epistelkant (rechts) voor de mans nen, en wel tegen betaling van 25 cents. Zondags de H.H. Missen te 7, 814 en te 10 uur de Hoogmis. In de week de H. H. Missen te 7, 714 en 8 uur. Biechtgelegenheid dagelijks voor en na de H.H. Missen, 's avonds voor en na het Lof, en Zaters dagnamiddag van 59 uur. Zondag 1 uur Katechismus, 2 uur Lof, 214 uur Congregatie voor de mannen, 614 uur Maria Cons gregatie voor de jongens. Dinsdagavond 714 uur Congregatie der H. Fas milie voor de vrouwen. Donderdagochtend 914 uur gezongen H. Mis, 's nam. 6714 biechtgelegenheid, 7 uur Lof ter eere van het Allerheiligste Sacrement. 's Avonds 914 uur Conferentie voor nietsKatholieken. Óns derwerp: Het kwaad en het Godsbestaan door Pater F. Otten. Vrijdagochtend 7 uur Gezongen H. Mis en 's avonds 7 uur Lof ter eere van het Goddelijk Hart. te BERGEN AAN ZEE. UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol. Instituut. JU LI-AUG. 1 922. Hoog water: Laag water: Voormidd. Namidd. Voormidd. Namidd, 29 7.27 7.55 30 8.16 8.46 31 914 9.46 1 10.20 10.53 2 11.32 3 0.6 0.52 4 1.27 2.7 4.4 4 47 5.33 6.30 7.37 8.58 10.12 4.24 5.10 5.57 6.57 8.15 9.37 10.46 ER IS GEVONDEN: een kegel; een gouden damesring met paarlen bezet; een donkergrijze manchet van een damess mantel; een heerenparapluie; een damesbeursje met eenig zilvergeld; een gouden manchetknoop; een groote sleutel; een springtouw. ER IS VERLOREN: een zwart lederen dameshandtaschje met ins houd; een groote bruine damestasch met inhoud; een zilveren heerenhorloge met dito ketting; een lorgnet met verguld montuur; een zwempak en een badmuts; een beige hoed met roode veertjes; een wit rond kinderbaretje; een wit wollen kins dertruitje; een roode gummie regenhoed; een zakdoek; een kinderschoen; een zware gouden zes gelring met monogram; een vulpen; een lichts bruin tweetandige sierspeld; een sohaar met kopes ren handvat; een veldflesch; een zwart damess handtaschje met inhoud. Inlichtingen zijn te bekomen ter Gemeentes Secretarie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1922 | | pagina 1