Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee Gevonden en verloren voorwerpen. VIJFTIENDE JAARGANG No. 1. ZATERDAG 7 JUNI 1924. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE." HOOG EN LAAG WATER Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Adres te BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD .Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterends wandeling in c.a. 1500' H. A. der prachtigste duinen en duinbosisohen voor bads gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post= en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en die gansche opzet der badplaats maken haar tot een dier lieflijkste plaat» sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere in» lichtingen wende men zich. tot de Huize „Kranemburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. Bouw-exploiï.-Maatschappij „Bergen aan Zee". TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor 'heeren verplddht in costuum te baden, na 12 uur des na» middags naar verkiezing in costuum of zwem» broek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door den zelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van d'es morgens 7.30 uur tot 12 uur en van idles middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad1 met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met 'handdoek0.40 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad' alleen met handdoek 0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en band» doek5.75 10 Baden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Baiien alleen met handdoek 3.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be» taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eilgen badeostuum 'kosteloos in bewa» ring te geven. Men wordt beleefd1 verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand "n 8.00 Eén stoel per seizoen 16.00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op bet strand per maand 2.00 Tevens zijn er STRANDTENTEN te huur a 3.50 en 4.00 per week. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week», maand» of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe» len zelf gebruik wenscben te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan» wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl heti badpcrsoneel onder» wezen is in het verleenenvan dadelijke hulp. Buiten badtijd vervoege men zich in geval van nood tot C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. De Baddirectie BERGEN AAN ZEE." Extract uit de instructie voor den BESTELLER VAN GOEDEREN van het Station BERGEN AAN ZEE. Art. 9. De 'besteller is verplicht alle voor het Station bestemde goederen daarhcin te vervoeren wan», neer hem zulks wordt opgedragen. Van eene Be» stelling boven d'e 30 Kilogram zal hem echter te voren moeten worden kennis gegeven. Art. 10. De besteller wordt door de Spoorwegmaatschap» pij beschouwd en geboekt als afzender der door hem aan het Station bezorgde goederen. Indien goederen, die door d'e H. IJ. S. M. aan dien bestel» Ier ter bestelling zijn afgegeven, na die afgifte be» schadigd worden, i-s de besteller voor die schade aansprakelijk. Art. 11. De besteller geniet als belooning voor de bezor» ging der goederen naar den maatstaf van gewicht en afstand. Binnen den kring van den cirkel be» schreven met een straal van 500 meter uit het station als middenpunt. Van 1— 10 K.G0.10 10— 15 0.12 yi 16— 250.15 26— 40 0.20 41— 600.25 61— 80 0.30 81—100 0.35 elke 'honderd kilogrammen meer 0.25 Gedeelten van Kilogrammen worden voor ge» heele berekend. Binnen d'en kring van een cirkel met een straal van een veelvoud van 500 meter uit het Station als middenpunt, mag bovenstaand' tarief voor elke 500 meter straal grooter dan een straal van 500 meter, met vijf cents worden verhoogd. Voor de badgasten is het van belang te weten: lo. dat het Berger Museum 'dagelijks te bezichtigen is van 912 en 25 (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die dien sleutel heeft, toegangs» prijs 25 et., ingang bij 'het tuinpoortje); 2o. dat de toegangskaarten voor wandelingen in die Berger duinen en bosschen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat; 3o. dat het Duinniuseum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang 'kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoe» kers worden beleefd verzocht niets te beschadi» gen. INFORMATIEBUREAU DER VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al» waar Mevrouw SchoonhovenVetter gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubi» leerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft te BERGEN AAN ZEE UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol Instituut. JUNI 1924. Hoog water: Laag water: Datum. Voormidd. Namidd. Voormidd. Namidd. 7.38 8.24 9.23 10.26 11.35 0:9 82 8.54 9.55 10.59 0.45 4.2 4.44 5.30 6.27 138 8.48 4.22 54 5.57 7.3 8.21 9.32 Predikbeurten. Ned. Herv. Gem. (Ruïne kerk). Zondag 8 Juni vm. 10 uur Ds. F. W. J. van d'en Kieboom. PAROCHIEKERK VAN DE H.H. PETRUS en PAULUS TE BERGEN (BINNEN). Gedurendte het seizoen blijven op Zon» en Feestdagen onder de H. Mis van half negen de dertien eerste banken aan beide zijden van het middenschip gereserveerd voor de vreemdelin» gen; aan den Bvangeliekant (links) voor 'dte vrou» wen, aan den Epistelkant (rechts) voor de man» nen, en wel tegen betaling van 25 cents. Zondags d'e H.H. Missen te 7, 8J4 en te 10 uur de Hoogmis. In de week de H. H. Missen te 7 en 8 uur. Biechtgelegenheid dagelijks voor en na de H.H. Missen, 's avonds voor en na het Lof, en Zater» dagnamiddag van 58 uur. Jcndag 8 Juni. Hoogfeest van Pinksteren of van de Noderdalmg van den H. Geest over de Apostelen. 's Nam. 2 uur Lof en Te Deum, waarna de Generale Absolutie voor de leden van de 3e Or» de. 2*/., uur Congregatie v. d. H. Familie voor de Mannen, 31/-, Maria Congregatie voor de meisjes in 'de Kapel der Eerw. Zusters. 6 y2 uur Maria Congregatie voor de jongens. Maandag 2e Pinksterdag. De H.H. Missen als op Zondag te 7, 8lA en 10 uur de Hoogmis. 2 uur de Vespers. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn Quater» temper geboden Vasten» en onithouddngsdagen. Donderdag, 's avonds 7 uur Lof, ter eere v. h. H. Sacrament. Vrijdagavond1 7 uur Lof ter eere van het God» delijk Hart. ER IS GEVONDEN: een dameshoed; een gevlochten bruin lederen ceintuur; een bruin knipbeursje met geld; een imitatie zilveren zakpotlood; een zwarte rijwiel» pomp; een bruine heerenportemionnaie met geld; een ceintuur met Zeeuwsche knoopen; een zilve» ren dameshorloge; een bruin knipbeursje met geld; een zilveren dameshorloge; een dameshoed, langs de trambaan; een aloaccabeursje met een paar centen; een double dames armbandhorloge. ER IS VERLOREN: een langwerpige broche met pareltjes; een R. C.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1