Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee Gevonden en verloren voorwerpen. VIJFTIENDE JAARGANG No. 2. ZATERDAG 14 JUNI 1924. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ HOOG EN LAAG WATER Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN' Adres ie BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtigste duinen en d'uintoossohen voor bad» gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post» en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en die gansche opzet der badplaats maken haar tot een dier lieflijkste plaat» sen om een buitenverblijf te stichten, Voor bouwgronden, prospectus en andere in» lichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N,H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. Bouw-exploil.-Maaischappij „Beroem aam Zee". TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor 'heeren verplicht dn eostuum te baden, na 12 uur des na» middags naar verkiezing in eostuum of zwem» broek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door den zelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 1 Bad met volledig eostuum en handdoek 0.60 1 Bad! met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met 'handdoek 0.40 1 Kinderbad met volledig eostuum en handdoek0.40 1 Kinderbad' alleen met handdoek 0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met volledig eostuum en hand» doek5.75 10 Baden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Badfen alleen met handdoek3.75 10 Kinderbaden met volledig eostuum en handdoek3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be» taling van tien oent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badicostuum 'kosteloos in bewas ring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stool per weelk 2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16.00 Voor het Hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per maand 2.00 Tevens zijn er STRANDTENTEN te huur a 3.50 en 4.00 per week. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week», maand» of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe» l'en zelf gebruik wensohen te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan» wezig twee zwemmers voor bet verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een uurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder» wezen is in bet verleenen van dadelijke hulp. Buiten badtijd vervoege men zich in geval van nood tot C. Schotten, Wjtteweg 15 nabij het Station. De Baddirectie BERGEN AAN ZEE." Extract uit de Instructie voor den BESTELLER VAN GOEDEREN van het Station BERGEN AAN ZEE. Art. 9. De besteller is verplicht alle voor het Station bestemde goederen daameen te vervoeren wan» neer hem zulks wordt opgedragen. Van eene be» stelling boven d'e 30 Kilogram zal 'hem echter te voren moeten worden kennis gegeven. Art. 10. De besteller wordt door de Spoorwegmaatschap» pij beschouwd en geboekt als afzender d'er door hem aan het Station bezorgde goederen. Indien goederen, die door d'e H. IJ. S. M. aan dien bestel» Ier ter bestelling zijn afgegeven, na die afgifte be» 'sohadig'd worden, is de besteller voor .die schade aansprakelijk. Art. 11. De besteller geniet als belooning voor de bezor» ging der goederen naar den maatstaf van gewicht en afstand. Binnen den kring van 'den cirkel be» schreven met een straal van 500 meter uit het station als middenpunt. Van 1— 10 K.G0.10 10— 15 0.12% 16— 25 0.15 26— 40 0.20 41— 600.25 ..61—800.30 81—1000.35 elke 'honderd kilogrammen meer 0.25 Gedeelten van Kilogrammen worden voor ge» heele berekend. Binnen den kring van een cirkel met een straal van een veelvoud van 500 meter uit het Station als middenpunt, mag bovenstaand tarief voor elke 500 meter straal grooter dan een straal van 500 meter, met vijf cents worden verhoogd Voor de badgasten is het van belang te weten: lo. dat het Berger Museum 'dagelijks te bezichtigen is van 912 en 2—5 (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die dten sleutel heeft, toegangs» prijs 25 et., ingang bij het tuinpoortje); 2o. dat de toegangskaarten voor wandelingen dn de Berger duinen en bosschen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. HasseltStraat; 3o. dat het Duinniuseum in het Parnasisiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 9—6, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoe» 'kers worden beleefd verzocht niets te beschadi» gen. INFORMATIEBUREAU DER VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al» waar Mevrouw SchoonhovenVetter gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubi» leerde huizen gratis alle geweoschte inlichtingen geeft. te BERGEN AAN ZEE UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Offlcieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol Instituut. JUNI 1924. Datum. Hoog water: Laag water Voormidd. Namidd. Voormidd. Namidd. 14 1.15 1.49 9.53 10.35 15 2.12 2.44 10.51 11 31 16 3.1 3.31 11.44 17 3.51 4.23 0.17 0.45 18 4.39 5.10 1.9 1.34 19 5.26 5-58 1.58 2.20 20 6.17 6.47 2.45 3.7 Predikbeurten. Ned. Herv. Gem. (Ruïne kerk). 15 Juni, v.m. 10 uur, Ds. F. W. J. v. d. Kieboom. PAROCHIEKERK VAN DE H.H. PETRUS en PAULUS TE BERGEN (BINNEN). Gedurende het seizoen blijven op Zon» en Feestdagen onder de H. Mis van half negen de dertien eerste banken aan beidie zijden van het middenschip gereserveerd voor de vreemdelin» gen; aan den Evangeliekant (links) voor de vrou» wen, aan den Epistelkant (rechts) voor de man» nen, en wel tegen betaling van 25 cents. Zondags d'e H.H. Missen te 7, 8% en te 10 uur de Hoogmis. In 'de week de H. H. Missen te 7 en 8 uur. Biechtgelegenheid dagelijks voor en na de H.H. Missen, "s avonds voor en na het Lof, en Zater» dagnamidldag van 5S'/2 uur. Zondag Feestdag v. d. H. Drieëenheid. Des nam. 1 uur Katech., 2 uur de Vespers, 2 ]/2 uur H. Fa» milie voor de vrouwen. 6% uur Maria»Coragrega» tie voor de jongens. Maandag 7 uur gezongen Maandstond voor den WelEerw. Heer pastoor van Delft. Dinsdag 9 uur gezongen jaargetijde voor Joan» nes Blankendaal. Woensdag 9 uur gezongen Maandstond voor IJsbrand Oldenburg. Nam. 68 uur Biechtgelegenheid. Donderdag Feestdag van het Allerheiligste sa» crement. De H.H. Missen te 7 uur, en te 9 uur d'e Hoog» mis, 2 uur de plechtige Vespers en Generale Ao» solutie voor de leden der 3e Orde. 2 uur de plechtige Vespers. ER IS GEVONDEN: een zwarte kinderportemonmiaie; een reflector van een lantaarn; een zilveren broche; een zwart lederen ceintuur met gebrand zilveren schakels; een witte wollen damesmantel; een bruine porte» monnaie met geld; een alpaccabeursje met geld; een alpaccapotlood'; een zilveren horloge met nikkelen ketting; een lipssleutel; een gouden ze» gelring met roode steen; een beursje met geld; een zilveren rozenkrans in etui. ER IS VERLOREN: een pakje met knotjes wol; een kindermutsje; een groote zwarte broche; een dameshalsketting; een medaillon met rood'e steentjes; een goud'ep

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1