Bergensche Bad-, Duin- en Boscbbode Bergen aan Zee Gevonden en verloren voorwerpen. VIJFTIENDE JAARGANG No. 3. ZATERDAG 21 JUNI 1924. N.V BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ HOOG EN LAAG WATER Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Adres te BERGENPension „Russenweg" en ta ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbossohen voor bads gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Posts en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en die gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaats sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere ins lichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Belgen aan Zee. N.V. Bouw-exploit.-Maatschappij „Bergen aan Zee". TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor heeren verplicht dn costuum te baden, na 12 uur des nas middags naar verkiezing in costuum of zwems broek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door den zelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met costuum en handdoek 0.60 1 Bad met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met handdoek0.40 1 Kinderbad met costuum en banddoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met costuum en handdoek 5.75 10 Baden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Baiden alleen met handdoek3.75 10 Kinderbaden met costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Voor het gebruik van een extra handdoek wordt 10 cents berekend. Voor het gebruik van een badmuts wordt 10 cents 'berekend. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eilgen badeostuum kosteloos in bewas ring te geven. tien wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel] per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16.00 Voor het hebben en gébruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per maand2.00 Tevens zijn er STRANDTENTEN te huur a 3.50 en 4.00 per week. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van weeks, maand» of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoes len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op heit strand bij de badkoetsen zijn steeds aans wezig twee zwemmers koor bet vetleencn van hulp bij eventueele ongelhkken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onders wezen is in het verleeiien van dadelijke hulp. Buiten badtijd vervoc.gc men zich in geval van nood tot C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. De Baddireotie BERGEN AAN ZEE." Extract uit de Instructie voor den BESTELLER VAN GOEDEREN van het Station BERGEN AAN ZEE. Art. 9. De besteller is verplicht alle voor het Station bestemde goederen daarheen te vervoeren wans neer hem zulks wordt opgedragen. Van eene bes stelling boven de 30 Kilogram zal hem echter te voren moeten worden kennis gegeven. Art. 10. De besteller wordt door de Spoorwegmaatschap» pij beschouwd en geboekt als afzender der door hem aan het Station bezorgde goederen. Indien goederen, die door de H. IJ. S. M. aan dien bestels Ier ter bestelling zijn afgegeven, na die afgifte bes isohadigd worden, is de besteler voor die schade aansprakelijk. Art. 11. De besteller geniet als belooning voor dte bezor» ging der goederen naar den maatstaf van gewicht en afstand Binnen den kring van den cirkel bes schreven met een straal van 500 meter uit het station als middenpunt. Van 1— 10 K.G0.10 10—150.12% 16— 25 0.15 26— 40 0.20 41— 60 0.25 61— 80 0.30 81—100 0.35 elke honderd kilogrammen meer 0.25 Gedeelten van Kilogrammen worden voor ges heele berekend. Binnen den kring van een cirkel met een straal van een veelvoud van 500 meter uit het Station als middenpunt, mag bovenstaand tarief voor elke 500 meter straal grooter dan een straal van 500 meter, met vijf cents worden verhoogd. Voor de badgasten is het van belang te weten: lo. dat het Cultuurs Historisch Museum met Berger Oudheidkamer dagelijks te 'bezichtigen is van 912 en 2%5 (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 ct., (Smalle pad No. 3); 2o. dat de toes gangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen en bosschen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddlrectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat; 3o. dat 'het Duinmuseum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleidb worden niet toegelaten en bezoe» kers worden beleefd verzocht niets te beschadi» gen. Informatiebureau der Vereen, tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al» waar Mevrouw SchoonhovenVetter gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubi» leerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. te BERGEN AAN ZEE U1TOEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol Instituut. JUNI 1924. Datum. Hoog water: Laag water: Voormidd. Naraidd. Voormidd. Namidd. 21 7.6 7.35 3.32 3.55 22 7.58 8.26 4.19 4.43 23 8.52 9.24 5.10 5.36 24 9.54 10.25 6.5 6.35 25 10.56 11.27 7.3 7.36 26 9.3 8.7 8.45 27 0.33 1.9 9.13 9.51 Predikbeurten. Ned. Herv. Gem. (Ruïne kerk). Zondag 22 Juni, v.m. 10 uur, D®. F. W. J. v. d. Kieboom. Huize „Elim". Zondag 22 Juni, v.m. 10 uur, de Heer Stavenga. 2 Collecten als gewoon, extra collecte voor net fonds voor buitengewone uitgaven. Des avonds geen dienst. PAROCHIEKERK VAN DE H.H. PETRUS en PAULUS TE BERGEN (BINNEN). Gedurendle het seizoen blijven op Zon» en Feestdagen onder de H. Mis van 'half negen de dertien eerste banken aan beidie zijdten van het middenschip gereserveerd voor de vreemd'elin» gen; aan den Evangeliekant (link®) voor dte vrou» wen, aan den Epistelkant (rechts) voor de man» nen, en wel tegen betaling van 25 cents. Zondags de H.H. Missen te 7, 8% en te 10 uur de Hoogmis. In de week de H. H. Missen te 7 en 8 uur. Biechtgelegenheid dagelijks voor en na de H.H. Missen, 's avonds voor en na het Lof, en Zater» dagnamiddag van 58 uur. Zondag de H.H. Missen te 7, half 9 en 10 uur, 1 uur Cat. 2 uur Congr. der H. Familie voor de mannen, 7 uur Lof en predikatie. Maandag 7 uur Lof ter eere van het H. Sacra» ment. Dinsdagavond 7 uür Lof ter eere van het H. Sacrament. Woensdag 's av. 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. Donderdag van 57 uur gel. om te biechten, 7 uur Lof ter eere van 'het H. Sacrament. Vrijdag feestdag van het H. Hart 7 uur gez. H. Mis, 's avonds 7 uur Lof en toewijding der paro» ohie aan het Goddelijk Hart. ER IS GEVONDEN: een paar damesschoenen en een paar dameskou» sen; een zilveren damesarmbandhorloge; een zwart kinderknipbeursje; een zilveren broche be» zet met steentjes; een defecte hondenzweep; een rood lederen ceintuur; een portemonnaie met geld en tramkaartjes; een zwart damestaschje met zilveren beursje met geld. ER IS VERLOREN: een paars kindermanteltje; een. zilveren horloge zonder ring in een puroldoosje; een zwart léde» ren portemonnaie met geld; 'een gebrand zilveren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1