Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee VIJFTIENDE JAARGANG No. 6. ZATERDAG 12 JULI 1924. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE." Extract uit de Instructie HOOG EN LAAG WATER te BERGEN AAN ZEE Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Adres te BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD Voorname, rustige Badplaats met breed, 'helder wit strand. Geen stof. Geen g ron d vervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbossohen voor bad» gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post» en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en die garische opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat» sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere in» lichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenhurgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. Bouw-exploit.-Maatschappij „Bergen aan Zee". TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor heeren verplicht in costuum te baden, na 12 uur des na» middags naar verkiezing in costuum of zwem» broek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door den zelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met costuum en handdoek 0.60 1 Bad met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met handdoek0.40 1 Kinderbad met costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad1 alleen met handdoek 0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met costuum en handdoek 5.75 10 Baden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Baden alleen met handdoek3.75 10 Kinderbaden met costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Voor het gebruik van een extra handdoek wordt 10 cents berekend. Voor het gebruik van een badmuts wordt 10 cents berekend. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewa» ring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoei per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16.00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per maand2.00 Tevens zijn er STRANDTENTEN te huur a 3.50 en 4.00 per week. De Directie behoudt zich bet recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week», maand» of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe» Ten zelf gebruik wenscben te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan» wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder» wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Buiten badtijd vervoege men zich in geval van nood tot C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. De Bad directie BERGEN AAN ZEE." voor den BESTELLER VAN GOEDEREN van het Station BERGEN AAN ZEE. Art. 9. De hesteler is verplicht alle voor het Station bestemde goederen daarheen te vervoeren wan» neer hem zulks wordt opgedragen. Van eene be» stelling boven de 30 Kilogram zal hem echter te voren moeten worden kennis gegeven. Art. 10. De besteller wordt door de Spoorwegmaatschap» pij beschouwd en geboekt als afzender dér door hem aan het Station bezorgde goederen. Indien goederen, die door de H. IJ. S. M. aan» den bestel» Ier ter bestelling zijn afgegeven, na die afgifte be» sohadigd warden, i»s de besteller voor die schade aansprakelijk. Art. 11. De besteller geniet als beloohing voor de bezor» ging der goederen naar den maatstaf van gewicht en afstand Binnen den kring van den cirkel be» schreven met een straal van 500 meter uit het station als middenpunt. Van 1— 10 K.G0.10 10— 15 0.12 16— 25 0.15 26— 40 0.20 41— 60 0.25 61— 800.30 81—100 0.35 elke honderd 'kilogrammen meer 0.25 Gedeelten van Kilogrammen worden voor ge» heele berekend. Binnen den kring van een cirkel met een straal van een veelvoud van 500 meter uit het Station als middenpunt, mag bovenstaand tarief voor elke 500 meter straal grooter dan een straal van 500 meter, met vijf cents worden verhoogd Voor de badgasten is het van belang te weten: lo. dat het Cultuur» Historisch Museum met Berger Oudheidkamer dagelijks te bezichtigen is van 912 en 25 (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 et., (Smalle pad No. 3); 2o. dat de toe» gangskaarten voor wandelingen in »de Berger duinen en bosschen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat; 3o. dat het Duinmuseum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 9—6, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoe» kers worden beleefd verzocht niets te beschadi» Informatiebureau der Vereen, tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al» waar Mevrouw SchoonhovenVetter gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubi» leerde huizen gratis alle gewensohte inlichtingen geeft. UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol Instituut. JULI 1924. Hoog water: Laag water Datum. Voormidd. Namidd. Voormidd. Namidd. 12 0.4 8.10 8.53 13 0.36 1.18 9.24 10.7 14 1.15 2.20 10.32 11.10 15 2.39 3.14 11.30 16 3.35 4.8 0.4 0.27 17 4.24 4.57 0.59 1.21 18 5.12 5.43 1.43 2.8 Predikbeurten. Ned. Herv. Gem. (Ruïne kerk). Zondag 13 Juli, v.m. 10 uur, Ds. F. W. J. v. d. Kieboom. Evang. Vereeniging „Maranatha" (Kapel „Elim".) Zondag 13 Juli v.m. 10 uur de heer Stavinga. Extra collecte voor de Inwendige Zending. Donderdag 17 Juli Bijbellezing ten 8 uur n.m. Dr. Norel van Heemstede. Vervolg onderw. 3 Jul Dinsdag 8 uur Jongel. Ver. Geestweg 18. Dinsdag 8 uur Jongedochtersver. Karei de Grootelaan 9. Woensdag (in de kapel Elim). 23 catechisatie schoolkinderen, 7—8 nam. Zondagschoolcursus. 89 nam. catechisatie Jongel. en Jonged. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 13 Juli, vóórmiddags 10.30 uur, Ds. D. Bins, Dordrecht. Lithurgische dienst. Remonstr. Gemeente te Alkmaar. Zondag 13 Juli v.m. 10.30 uur Ds. H. Cramer. Ingang van het Kerkgebouw aan het Fnidsen. PAROCHIEKERK VAN DE H.H. PETRUS en PAULUS TE BERGEN (BINNEN). Gedurende het seizoen blijven op Zon» en Feestdagen onder de H. Mis van 'half negen de dertien eerste banken aan beide zijden van het middenschip gereserveerd voor de vreemdelin» gen; aan den Evangeliekant (liriks) voor de vrou» wen, aan den Epistelkant (rechts) voor de man» nen, en wel tegen betaling van 25 cents. Zondags de H.H. Missen te 7, en 10 uur do Hoogmis. In de week de H.H. Missen te 7, 7% en 8 uur. Eiken dag, ook Zondag, te 6)4 uur uitreiking van de H. Communie, verder tijdens de H.H. Missen. Biechtgelegenheid dagelijks voor en na de H.H. Missen, vervolgens voor en na het Lof, en Zater» dagsnam. van 58uur. Zondag 1 uur Kathechismus, 2 uur Lof, 2uur Congregatie der H. Familie voor de vrouwen, 6% uur Maria Congregatie voor de jongens. Donderdagavond 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1