Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee Gevonden en verloren voorwerpen. VIJFTIENDE JAARGANG No. 8. ZATERDAG 26 JULI 1924. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-IHIAATSCHAPPIJ HOOG EN LAAG WATER 31 Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Adres te BERGENPension „Russenweg" en te ALKMAARLangestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbossohen voor bad» gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post= en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en die gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat» sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere in» lichtingen wende men zich tot de Huize „Kraneoburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. Bouw-exploit.-Maafschappij „Bergen aan Zee". TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor heeren verplicht in costuum te baden, na 12 uur des na» middags naar verkiezing in costuum of zwem» broek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door den zelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5 30 uur. 1 Bad met costuum en handdoek 0.60 1 Baid met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met handdoek0.40 1 Kinderbad met costuum en handdoek o!40 1 Kinderbad1 alleen met handdoek 0 30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met costuum en handdoek 5.75 10 gaden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Baden alleen met handdoek3.75 10 Kinderbaden met costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2,75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Voor het gebruik van een extra handdoek wordt 10 cents berekend. Voor het gebruik van een -badmuts wordt 10 cents berekend. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eilgen badcostuum kosteloos in bewa» rmg te geven. .Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0 20 Eén stoel per dag0^50 Een stoel per week t 2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen 16 00 Voor het hebben en gebruiken van' een" eigen ligstoel (opvouwbare) op het -strand per maand 2 00 Tevens zijn er STRANDTENTEN te" huur a 3.50 en 4.00 per week. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders' van week», maand» of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe» len zelf gebruik wenscben te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand 'bij de badkoetsen zijn steeds aan» wezdg twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtromme-L een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder» wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Buiten badtijd vervoege men zich in geval van nood to-t C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. De Baddi recti e BERGEN AAN ZEE." Voor de badgasten is het van belang te weten: lo. dat het Cultuur» Historisch Museum mét Berger Oudheidkamer dagelijks te bezichtigen is van 9—12 en 2%5 (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die -den sleutel heeft, toegangsprijs 25 et., (Smalle pad No. 3); 2o. dat de toe» gangskaarten voor wandelingen in de Berger -duinen en bosschen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat; 3o. dat het Duinmuseum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleidie worden niet toegelaten en bezoe» -kers worden beleefd verzocht niets te bescha-di» gen- te BERGEN AAN ZEE UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van liet Kon. Nederl. Meteorol Instituut. JULI 1924. Hoog water: Laag water: Datum. Voormidd, Namidd, Voormidd. Namidd. 26 0.10 8.14 8.51 27 0 43 1.27 9.27 10.2 28 1.54 2.28 10.30 11.1 29 2.45 3.11 11.22 11.48 30 3.22 3.49 0.5 3.58 4.23 0.30 0.45 1 Aug. 4,33 4.59 1.7 1.24 PAROCHIEKERK VAN DE H.H. PETRUS en PAULUS TE BERGEN (BINNEN). Gedurende het seizoen blijven op Zon» en Feestdagen onid'er de H. Mis van half negen de dertien eerste banken aan -beide zijdten van het middenschip gereserveerd voor de vreemdelin» gen; aan den Bvangeliekant (links) voor -de vrou» wen, aan den Epistelkant (rechts) voor de man» nen, en wel tegen betaling van 25 cents. Zondags de H.H. Missen te 7, 834 en 10 uur de Hoogmis. In de week de H,H. Missen -te 7 en 8 uur. Eiken dag, ook Zondag, te 634 uur uitreiking van de H. Communie, verder tijdens de H.H. Missen. Biechtgelegenheid dagelijks voor en na de H.H. Missen, vervolgens voor en na het Lof, en Zater» dagsnam. van 5834 uur. Zondag -blijft het Allerheiligste ter aanbidding uitgesteld van de eerste H. Mis tot 12 uur. Algemeene H. Communie voor de geheele pa» rochie tot sluiting van het Eucharistisch Congres. 1 uur Kateohismus, 2 uur Lof, 634 uur Maria Congregatie voor de jongens. Maandagavond 7 uur vergadering voor de leden -der derde orde. Donderdagnam. 67 uur biechtgelegenheid, 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. Vrijdag, le Vrijdag der maand, toegewijd aan de vereering van -het Goddelijk Hart, 's morgens te 7 uur Ge-zongen H. Mis en 's avonds 7 uur Lof ter eere van het H. Hart. Predikbeurten. Ned. Herv. Gem. (Ruïne kerk). Zondag 27 Juli, v,m. 10 uur, Ds. F. Wl J. van den Kieboom. Evang. Vereeniging „Maranatha" (Kapel „Elim".) Zondag 27 Juli 10 uur v,m„ Ds. v. Leeuwen van Bloemendaal. Extra Collecte Bouwfonds. Tot nader order geen Bijbellezingen, Zondag» school en Catechisatiën. Dinsdag 8 uur Jongelings Ver. Geestweg 18. Dinsdag 8 uur Jongedochters Ver. bij Mej. Franzen, Studl. van Suroklaan. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag, 27 Juli a.s., v.m, 10.30 uur, -Ds, L, J. df1 t^eeuwen' V8n Hilversum. Lithurgisphe Remonstr. Gemeente te Alkmaar. Zondag 27 Juli, v.m. 10.30 uur, Ds. H. Cramer. ER IS GEVONDEN: een lorgnet; een goudten bril met groote ronde glazen; een grijze damesmantelceintuur; twee jas» sen; een grijs kindermanteltje; een gabardine jon» gensjes; een zilveren broche met groene steen; een roode badmuts; een donkerbruin kinderporte» monnaitje met geld; een motonbril; een heeren» parapluie met metalen stok en geel gebogen hand» vat. ER IS VERLOREN: een geel zeemlederen 'dameshandschoen; een schetsboek; een grijze sportpet; een Waterman» vulpen; een van stof gebatikt tasohje met inhoud; een dame-sceintuur van Engelsche stof; een yale sleutel; een heerenparapluie met 'gele stok en ziwart zij-den foudraal; een damesregenmantel» ceintuur. ER IS WEQGELQOPEN: een Belgische Herdershond, genaamd „Tito". Inlichtingen zijn te verkrijgen ter Gemeente» secretarie. NIEUWSTIJDINGEN. Muziekuitvoering. Bergen's Harmonie geeft Dinsdag 29 Juli 1924, s avonds 8 uur, een concert in den Muziektuin. Het vol|geiid programma is ihiervoor vastge* steld: 1. Bravest of the Brave, marsch, G. Gay. 2. Lustspiel Ouverture, Kéler Béla. 3. Gruss an's Herzliebchen, polka voor Cornet a Piston, W. Böhme. (Voor te dragen door -den heer J. Houtenbos). 4. Esmeralda, wals, M. J, H. Kessels. P a u z p. 5. Un Soirée a Trianon, fantaisie, Q. Coquelgt. 6. Madeline, polka voor fluit, E. Mathieu. (voor te dragen door den heer H. R. Goetel). 7. Le Retour au Pays, fantaisie, A, Violot, 8. Finale.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1