Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode aJ. Bergen aan Zee Gevonden en verloren voorwerpen. VIJFTIENDE JAARGANG No. 10. ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1924. lU. BOBW-EXPLOITflTI E-fflAflTSCHfl PPIJ ZEE." HOOG EN LAAG WATER Een oordeel over Bergen. Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Adres te BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD Voorname, rustige Badplaats met breed, holder wit strand. Geen stof. Geen grondVervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbosschen voor bad» gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post» en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en dte gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat» sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere in» lichtingen wende men zich tot de Voos» de badgasten is het van belang te weten: lo. dat het Cultuur» Historisch Museum met Berger Oudheidkamer dagelijks te beziohtigen is van 9—12 en 2^—5 (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 ct., (Smalle pad No. 3); 2o. dat de toe» gangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen en bosschen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat; 3o. dat het Duinmuseum in het Pamassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 9—6, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoe» kers worden beleefd verzocht niets te beschadi» gen. te BERGEN AAN ZEE UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol Instituut. AUG. 1924. Datum. Hoog water: Laag water: Voormidd. Namidd, Voormidd. Namidd. 9 10.21 10.54 6.29 6.58 10 1135 7.42 8.18 11 0.11 0.55 9.6 9.43 12 1.31 2.10 10.22 10.55 13 2.33 36 11.27 11.54 14 3.23 3.57 0.19 15 4.13 4.44 0.44 1.9 ER IS GEVONDEN? een fluit; een ring met verschillende sleutels; een zilveren beursje met enkele centen; een (Lipsmo» del) sleutel; 'n bruine partemonnaie m. eenig geld; Huize „Kranemburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. een bruine muts; een dop van een drabbelas; een zakmes; een roode gummiebal; een gekleurde gummiebal; een vulpen; een gouden broche; een blauwe Fransche muts; een zilveren armband; een beige ceintuur; een kinderportemonnaie met inhoud; een groene vilten heerenhoed met knijper; een sigarenkoker met een sigaar; en een paar handschoenen. ER IS VERLOREN: een damesarmbandhorloge; een beige regenman» tel; een kinderbadpak en handdoek; een zakje met badpak en handdoek; een blauwe zonnebril; een bruin kinderportemOnnaitje met eenig geld; een dameszegelring met zwart steentje; een bruin kindermanteltje; een gouden dasspeld; een dop van een collingspatentas, een bruine actetasch met inhoud; een strandschopje; een covervoat jon» gensjasje; een zwarte portemonnaie met rijwielbe» lastingplaatje en ongeveer 50.—; een zilveren meisjesarmband; een bruin wollen trico dames» mantel; een zilveren schakelarmband; een zwart lederen ceintuur; een douhle bril; een ronde speld ter grootte van een rijksdaalder met beeltenis der Koningin (matzilver). Te Bergen aan Zee is verloren een gouden broche van 5 knoopjes en een Jersy. Inlichtingen zijn te verkrijgen ter Gemeente» secretarie. Een 72»jarige dame uit Zeist schrijft ons: In de Junimaand had ik het voorrecht eenige dagen in Bergen te vertoeven en wil nu gaarne in losse trekken mijn indrukken weergeven, in de hoop anderen over te halen in de komende vacan» tie eenige dagen rust te zoeken in dit mooie en kalme plekje van ons vaderland. Zoodra ik de stoomtram verliet, die mij van Alkmaar naar Bergen gebracht had, trof het mij dat Bergensbinnen meer op een bosch gelijkt, waar men tusschen de eeuwenoude boomen en langs de lommerrijke lanen naar willekeur huizen en villa's, café's en hotels heeft gestrooid, dan op een dorp, zooals wij ons dat gewoonlijk voorstel» len; en die indruk is steeds sterker geworden. Overal duiken plotseling te midden van het dikke groen allerlei gebouwen op, waar men ze het allerminst verwacht, en die, met hun zware rieten daken of helroode pannen en hun dikwijls zeer vreemden vorm, aan het landschap een eigenaardige bekoring geven. Links van het tramlijntje staan we al aanstonds grijs verleden, wanneer we de indrukwek» kende Ruïne naderen van de in de 16e eeuw groo» tendeels afgebrande R. K. kerk, waarvan alleen het koor gespaard is gebleven, dat nu dienst doet als Protestantsch kerkje. Dat verleden spreekt ook tot ons in de oude gevels, die om de kerk ge» groepeerd zijn en waaronder het Museum van Bergensche oudheden en kleederdrachten, dat een bezoek overwaard is, wel de eerste plaats in» neemt. Heeft men gelegenheid in deze 17e eeuw» sche woning door de kleine ruitjes te turen of over de onderdeur te kijken, dan ziet men som» tijds de meest moderne weeldeartikelen uitgestald rondom een ouderwetsche schouw met de ijzeren plaat en de bonte tegeltjes, terwijl de koperen ke» tel aan den haak boven de vuurpit uitlokt om bij te schuiven en van een geurig „kommetje" koffie te genieten. Een scherpe tegenstelling, die mij ook trof, toen wij wandelden onder de woudreuzen van „Het Hof" over wier kruinen eeuwen zijn heengegaan. Vóór ons lag het statige gebouw in zijn grachten, boven ons jubelde het vogelenkoor zijn hoogste lied uit, rondom ons was de plechtige stilte van den Zondagmorgen, de „Tempel van ongekorven hout", die de eeuwen getrotseerd heeft, sprak mij van lang vervlogen tijden toen ridders en edelvrouwen hier ronddoolden, en plotseling stonden we voor een moderne maaima» chine die ons met een schok naar het heden te» rugvoerde. En dat was maar goed ook, anders zou ik te ver afdwalen! De bosschen rondom het Hof en elders zijn on» beschrijfelijk schoon, overal verleiden kronkelen» de laantjes en uitlokkende plekjes tot verder dwa» len en eensklaps openen zich de schitterendste vergezichten over duinen en polders, want geluk» kig heeft nog geen boscharchitect, door het maken van rechte lanen en symmetrische waterkommen, bedorven, wat de natuur zoo wonderschoon schiep. Ik wist niet, dat dit gedeelte van ons vaderland zooveel te zien gaf, want ook de duinen, vooral bij Schoorl (Klein Zwitserland) die van den voet tot den top dicht met loof en naaldhout begroeid zijn en die meer doen denken aan boschrijke heu» veis dan aan blonde duinen, bieden een eenig mooien aanblik aan. Daar vooral heb ik het be» treurd, dat ik niet een 20»tal jaren jonger was om die 70 A 80 M. hooge heerlijkheid te kunnen be» klimmen en op den top te genieten van het groot» sche natuurtafreel, maar mijn oude onderdanen veroorloofden mij slechts om uit rijtuig of auto het beloofde land te aanschouwen. De duinen te Bergen aan Zee vertoonen een heel ander beeld! Hier vieren helm en distel hoog» tij en lacht het liefelijke duinviooltje tusschen het schitterende zand ons vriendelijk toe. Dit zijn met recht „de blonde Hollandsche duinen" die het rus» tige strand beschutten, waar nog geen muziek of mondain gedoe het plechtige ruischen der zee overstemt. Hier kan men werkelijk uitrusten en luisteren naar de stem der wateren of in stille be» wondering staren naar het wegzinken van de gloeiende zonneschrijf in de zilte golven. Wil men zijn kennis vermeerderen van alles wat op zee en duin betrekking heeft, dan is een bezoek aan het in een duinpan gelegen Pamassiapark met zijn leerrijk Duinmuseum zeer aan te bevelen. En nu nog een ritje door de polders! Wat al rijkdom ontplooit zich hier, wat een weelde van tinten en kleuren! Hier het door den wind bewo» gen en door de zon beschenen golvende gras met tal van schakeeringen tusschen goud en zilver, wachtende op de zeis van den maaier, daar het groen fluweelen tapijt der weiden, waar duizen» den runderen op hun gemak liggen te herkauwen of met hun scherpe tong het gras afscheeren, ginds akkers met peulvruchten, die een rijken oogst voorspellen, elders velden met aardbeien, waar de nijvere plukkers bezig zijn de mandjes te vullen, die bij honderden aan den weg staan om op karren geladen de wereld in te gaan. Wat is mijn neus daar te gast gegaan en wat hebben mijn vingers gejeukt om een paar van de dikste kok» kerds weg te snoepen! En tusschen al die pracht welvarende boerde» rijen en heldere, meestal wit gekalkte arbeiders» woningen, die getuigen van de vruchtbaarheid der streek. De huizen goed in de verf, de erven keurig in orde, de werktuigen blinkend en stevig en de paarden stoer. Alles getuigt van oud»hollandsche degelijkheid. Wat een ruim uitzicht te midden dier poldersl Links rust het oog op de mijns in» ziens mooiste duinen van ons land, en rechts gaat de blik over al die weelde naar kerken en torens, molens en fabrieken, die zoo scherp afsteken te» gen den helderen horizon en die er veel toe bij» dragen om het schilderachtige van het landschap te verhoogen. In deze streek heb ik, beter dan ergens anders, begrepen hoe noodig het is te strijden voor be» houd van natuurschoon en alles in het werk te stellen om te voorkomen, dat al die pracht opge» offerd wordt aan de steeds grooter wordende eischen van het snelverkeer, maar hier ook heb ik mij onuitsprekelijk dankbaar gevoeld omdat dit alles gespaard is gebleven, toen het vuur van den oorlog, zóó dicht bij onze grenzen, zulke onher» stelbare verwoestingen heeft aangericht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1