Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee Gevonden en verloren voorwerpen. VIJFTIENDE JAARGANG No. 11. ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1924. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-BIARTSCHflPPIJ „BERGEN AAN ZEE." HOOG EN LAAG WATER /i Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN" Adres te BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder -wit strand. Geen stof. Geen grondVervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kindéren. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbossohen voor bad* gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post® en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaats sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere ins lichtingen wende men zich tot de Huize „Kraneniburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. Voor de badgasten is bet van belang te weten: lo. dat het Cultuurs Historisch Museum met Berger Oudheidkamer dagelijks te bezichtigen is van 912 en 2%5 (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 et., (Smalle pad No. 3); 2o. dat de toes gangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen en bosschen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat; 3o. dat het Duiwmuseum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoe» kers wordlen beleefd verzocht niets te beschadis te BERGEN AAN ZEE UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol Instituut. AUG. 1924. Datum. 16 17 18 19 20 21 22 Hoog water: Voormidd. Namidd, 4.21 5 42 6.24 7.6 7.46 8.24 9.5 5.28 6.11 6.51 7.31 8.8 8.46 9.34 Laag water: Voormidd. Namidd. 1.36 2.19 3.3 3.42 4.20 4.55 5.31 1.56 2.38 3.18 3.56 4.31 5.5 5.42 ER IS GEVONDEN: een gouden veiligheidsspeld; een nikkelen sigarets tenkoker; een huissleutel; een blauw jongensjasje; een driepoot voor foto; een beurs met knipsluis ting; een sierhaarspeld; een double armband; een alpaccabeursje; een fantasiebroche; een badhand» doek en zwempak; een streng bruine koralen met gouden sluiting; een Swanvulpen; een blauwe stof» fen ceintuur; een dameshoed; een zilveren ring met groenen steen; een gouden broche met steens tjes; een gele regenjas met gummie gevoerd; twee strandschoppen; drie sandalen. Te Bergen aan Zee is gevonden een heerenhoed, een geborduurde ceintuur en een portemonnaie met inhoud. Er is komen aanloopen een herdershond met ges vlochten lederen halsband'. ER IS VERLOREN: een wit kinderhoedje; een dof zilveren broche met de beeltenis van de Koningin er op; een boek, ges titeld „Rose Angelique"; een donkerbruine beurs met geld, twee yalesleutels, twee koffersleutels; een postzegel en papiertjes; een kaasboor; een bruin damestaschje met beschilderde klep en ins houd; een zwart zijden tsschje met inhoud; een gehaakt taschje, van boven gestrec^* met ins houd; een blauwe pet met „Nieuw Engeland" er in; een donkerblauwe cape met kap; een voetbal; een smalle gouden ring; een bruine huishoudpor» temonnaie met geld; een zilveren broche waarop een edelweisbloem; een groen gehaakt taschje met witte koralen; een rose pantoffel met rose lint en zeemlederen zool; een klein bruin taschje met inhoud; een gabardine overjas; een zwart les deren taschje; een gouden dasspeld gemaakt van oorringen; een zilveren kinderlepeltje met gebos gen steel. Inlichtingen zijn te verkrijgen ter Gemeentes Secretarie. FORTENWEDSTRIJD. Wedstrijd in het bouwen van Forten, uitsluitend voor jeugdige badgasten (leeftijd 7 tot en met 14 jaar) van Bergen aan Zee en BergensBinnen op het strand te Bergen aan Zee op Dinsdag 26 Augustus 1924. De kinderen zullen in groepen van ten hoogste 8 aan den wedstrijd mogen deelnemen. Zij wor» den verzocht zich zooveel mogelijk van te voren tot zulk een groep van 8 aan te sluiten. Er zullen eerste prijzen worden toegekend aan de deelnemers(sters) der sterkste forten. De beoordeelinig heeft plaats volgens onder» staande regels. Op het strand wordt een lijn getrokken aan de Zeezijde waaraan alle forten gelegen moeten zijn. Iedere groep ontvangt een genummerde vlag welke, nadat verzocht zal zijn met graven op te houden door het Comité op het fort geplaatst zal worden zoodanig, dat de stok op een bepaalde diepte in het opgeworpen zand steekt en anders halve meter van bovengenoemde lijn zal zijn vers wijderd in westelijke richting. Zoodra een vlag gevallen is, wordt het fort als vernietigd beschouwd, zoodat het fort waarop de vlag het langst zal blijven staan, voor het sterkste gehouden zal worden. Deelnemers(sters) zijn vrij in het kiezen van vorm en hoogte van hun fort, doch mogen dit als leen uit zand opbouwen en zullen ervoor moeten zorgen, dat de vlag op anderhalve meter aan de Zeezijde der getrokken lijn geplaatst kan worden. Kinderen die aan dezen wedstrijd wenschen deel te nemen, moeten zich uiterlijk a.s. Vrijdag vóór 5 uur hiertoe opgegeven hebben ten kantore van de Baddirectie, van Hasseltstraat te Bergen aan Zee. Het inleggeld bedraagt 50 cent per kind. Alle deelnemers(sters) zullen Dinsdagmorgen 26 Augustus, om half tien uur op het strand bij de vlag aanwezig moeten zijn. DE BADDIRECTIE. NIEUWSTIJDINGEN. De 13e Augustus 1924 zal nog tal van jaren in de herinnering van allen, die dien feestdag voor Bergen en Bergen aan Zee hebben medegemaakt, blijven voortleven! Nog nimmer slaagde een door „Vreemdelingenverkeer" georganiseerd feest zóó volkomen als ditmaal het geval is geweest het springen van tal van ruiten tijdens het vuurwerk natuurlijk daarbuiten gelaten. Om te beginnen was 't heerlijk zomerweer niet te warm en gaf de avond aan zee absolute windstilte en een pracht van een hemel met heers lijksmooie luchteffecten waartusschen Luna later in vollen glans prijkte. Over het bloemencorso was maar één roep: schitterend geslaagd! Het bestond uit 28 nums mers, waarvan de groepen van de heeren Arthur Verbeeck en Henri ter Hall buiten mededinging bleven. Beide heeren hebben door hun medewers king Bergenaren en badgasten en duizenden van elders iets zóó moois te zien gegeven, dat het te betreuren valt, dat hun werk slechts korten tijd kon aanschouwd worden. Het geheel was van een zeldzaam betooverendé kleurenpracht met een rijkdom van bloemen en costuums die jongere en oudere meisjes allerliefst stonden. Doch ook de kleinere nummers van paren en enkelingen gaven aan dit corso kleur en fleur! Aan de echtgenoote van den Burgemeester, Mes vrouw van Reenen—Jurriaans, werden telkens door allerliefste meisjes uit de groep ter Hall bloemen en gelukspoppen aangeboden, welke ats tentie zeer op prijs werd gesteld. In den tuin van de „Rustende Jager" had de prijsuitreiking plaats en daar werd de verblijdende mededeeling gedaan, dat alle kinderen, die aan het corso hadden deelgenomen, a.s. Maandags avond zullen onthaald worden van 79, terwijl Mevrouw Antoinette van Dijk de kinderen gezel» lig zal bezighouden. Hulde werd gebracht aan den heer D. A. Klomp, de ziel van „V. V. V.", die voor de voorbereiding van dit corso zijn vacantie had opgeofferd, aan het gemeentebestuur en de familie van Reenen voor hun medewerking, aan de deelnemers en deelneemsters van het corso, aan de politie voor de keurige afzetting der ters reinen, aan de damessjuryleden, aan den heer Diesfeldt voor het afstaan van zijn tuin en het onthaal der kinderen, aan de heeren Arthur Vers beeck en Henri ter Hall, Bergen's Harmoniecorps en de leden van het Heldersche Muziekcorps, waarvoor de heer ter Hall had zorg gedragen, aan Gebr. Molenaar voor de decoratieve versies ring, aan de dames van Bergen's gemengd koor voor haar medewerking, aan den heer Roggeveen, gemeentesarchitect voor zijn onmisbare hulp, aan de burgerij en dé gasten voor hun financiëele steun, aan den heer Boendermaker voor zijn prachtige borduurwerken in lijst (kunstnaaldwerk) aan den schilder Filarski voor het afstaan van een schilderij, aan den heer Kreb en Mej. Romeny eveneens voor het schenken van prijzen. Na afs loop werd' de jury gehuldigd door den heer D. A. Klomp, die aan de dames een fraaie doos bonbons aanbood, terwijl speciaal de dames Verbeeck en de directrice van de vacantiekolonie uit Bergen aan Zee dank werd gebracht voor hare gewaars deerde medewerking. De Burgemeester, Mr. H. van Reenen, huldigde het V. V. V. bestuur voor het vele werk, dat zij ondernomen had om dit corso te doen slagen en Bergen meer en meer bekend te maken. Des avonds aan zee was het ontzettend druk; ruim 1200 personen kwamen in het Parnassiapark, dat tegen entree toegankelijk was gesteld om naar de zanguitvoering te luisteren van de Ver» eenigde Zangers uit Alkmaar onder leiding van den heer L. C. Keereweer en Mej. Henny Nauta (alt) en L. Mazzoleni, Italiaansche heldenbariton. Duizenden hadden zich in bevallige groepjes op de omliggende duinen gelegerd en gaven herhaal»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1