Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee Gevonden en verloren voorwerpen. VIJFTIENDE JAARGANG No. 13. ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1924. N.V B0UW-EXPL0ITATIE-IYIAATSCHAPP1J Een mooi resultaat. Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Adres ie BERGENPension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraai 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtigste duinen en duinbossohen voor bad* gasten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Posts en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansehe opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaats sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospeotus en andere in» lichtingen wende men zich tot de Huize „Kraneniburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. ER IS GEVONDEN: een zakmes; een babypop; een gouden oorbel met steentjes; een lorgnet in etui met de naam J. A. F. Best, Leeuwarden er op; een groen zijden muts met zwarten kwast; een blauwe alpenmuts; een bruin portemonnaitje met eenig geld; een lorgnet met hoornen montuur; een rood kinder» manteltje, een zilveren vulpotlood; een zilveren hoedtenspeld'; een ijzeren kruis met wit zwart lint; een wit wollen kindermuts; een zwart portemon» naitje met eenig geld en een voetbalinsigne; drie strandschopjes; een ronde fietsbel; een oude beu» geltasch met portemonnaie met eenig geld. ER IS VERLOREN: een zwart badpak; een gouden speld met plati» na, briljanten en saphir; een zwarte ronde knop van een parapluie; een grijs kinderregenhoedje met blauwe voering; een gebrand zilveren arm» band; een bruine portemonnaie met vreemd geld en reclameboekje; een double speld met drie pa» reltjes; een ronde double broche; een groote glad bruine ledteren sigarenkoker; een parelmoer man» chetknoop; een zwart gelakt kinderschoentje; een bruine actetasch met twee zwempakken; een zwart zijden taschje met een sleuteltje; een acht» kantig zilveren dameshorloge met gouden randje; een achterstuk van een fotografietoestel; een dop van een benzinetank; een rood»blauw geruit kus» sentje; een blauw kindermanteltje; een bruin le» deren portemonnaie gevoerd met bruin zeemleder, inh. ruim 12.een langwerpige speld met groene steen; een zwart veeren boa; een gouden ring met diamanten steentje; een zakdoekje met kanten rand. Men schrijft ons: Alle dagen barre regen, Is heusch zoo lekker niet! Neen, dan hebben we het beter gekend hier in Bergen! Maar 'de 13e Aug., de dag van het onver» getelijke bloemencorso, was 't toch maar het mooist denkbare weer. Wat zaten we den 12en in angst en vreeze. De barometer in heel West»Ne» derland wees beduidende daling aan, dus toene» mende kans op regen en onweer. De Goden waren echter den 13en Bergen heel goed gezind' en in de harten van vele duizenden was vreugdte. De 36 collectrices konden dien dag hun best doen. Dat htebben ze ook! Reeds vrij vroeg in den morgen werd het werk aangevangen. Den heelen dag hebben ze gewan» deld, wou ik schrijven, maar dat klopt niet. Ge» rend en gedraafd van den een naar den ander, op de straat, aan dte huizen, voor of in het café, op de duinen, gewapend met kussen (enkelvoud, le» zer(es) en bus. Met meer of minder succes. Jo, zou je niet even op de fiets naar mijnheer gaan, dan ben je misschien de eerste! Hoe lang zou 't fietsen zijn, Pa? Een minuut of 89. Het gebeurt en de oogst is vrij goed. Juist vertrokken komt op den buitenweg een motorfietser aanrijden. Hij wordt aangehouden, een goed praatje en de oogst is weer binnen. Daar komt een auto aan, een luxe»auto. Hij rijdt niet hard. Hem tot stoppen te bewegen is geen moeilijke taak. Conferentie tusschen mijnheer en mevrouw over de vraag van mijnheer, of hij daar» aan wel doen zal. U voelt, nietwaar ltezer, aan die woorden dat zijn advies ongunstig was? En als dan na wat gedelibereer tot „ja" wordt besloten, komt ereen cent in de bus! Zonde van den tijd en de woorden. Maar op zoo'n dag zijn de slechte resultaten gauw vergeten, terwijl de goede hun onmiddellijk effect op de gemoedsgesteldheid van de vraagster nooit missen. Verder weer. Daar wordt een oud armelijk boeremannetje aangeklampt. Ja ziet u, ik geef aan ieder, die vraagt, vandaag een halfje, dan behoef ik niemand teleur te stel» len. Er zit humor in het geval. Het geld is voor hem wellicht een grooter gift, dan die rijksdaalder voor dien rijken man boven op 't duin, na moeizaam beklimmen bereikt. Al voorzien, juffrouw. Fijn voor u, mijnheer, maar, ziet u, t is zaliger te geven dan te ontvangen, en u moogt 't, wat mij betreft, nog wel eens overdoen. Er is bittere nood, en alles is welkom. Nu, toe dan maar. Ik geef u een kwartje' jut» frouw, dan wou ik graag 4 speldjes hebben. Neen, mijnheer, dat gaat niet, ik mag alleen een speldje geven, als ik minstens tien cent ontvang en kan u dus 2 speldjes geven. Zoo gaat 't den heelen dag door, 's morgens, 's middags en 's avonds. En als er een uurtje rust genomen wordt, gaat de bus bij de huisgenooten van hand tot hand, om te laten voelen, dat ze zwaarder wordt, steeds zwaarder. 's Avonds, naar Bergen aan Zee, nemen velen een nieuwe bus, om zich de taak wat te verlich» ten. Wanneer dan eindelijk, een eind in den nacht, een der extra trams de meisjes weer naar Bergen terugvoert, vallen ze doodmoe neer. Toch geluk» kig, want 't was een welbestede dag en den vól» gendten dag kunnen ze uitrusten. Bijna 1200. voor het Dorus Rijkersfonds, 't is een bedrag, dat genoemd' mag worden. Aan de jonge krachten, de jeugdige enthousiasten, die dit mooie resultaat wisten te bereiken, hier nog ens onzen hartelij'ken dank. Mochten de omstandigheden veroorzaken, dat we weer eens op hare bereidwilligheid een be» roep wenschen te doen, dan hopen we, dat dit niet tevergeefs zal zijn. NIEUWSTIJDINGEN. Koopt loten Wij herinneren er nog even aan, dat de trekking der verloting, georganiseerd door „Vreemdelin» genverkeer", Maandag 8 September in „de Rus» tend'e Jager" plaats heeft ten overstaan van Nota» ris van Riet. Gelijk men weet zijn fraaie prijzen uitgeloofd waaronder een 4 persoons Ford»touring car en een 3% P. K. Gillet motorrijwiel, schilde» rijen van Filarski, Colnot, Arthur VeTbeeck en Matthieu Wiegman benevens tal van andere prij» zen, rijwielen en kunstvoorwerpen. De opbrengst der verloting komt geheel ten goede aan V. V. V.; de koopers doen dus een goed werk deze verloting te steunen, want wanneer V. V. V. een flinke kas heeft, kan zij ook wat doen om propaganda voor Bergen en Bergen aan Zee te maken en feeste» lijkheden te organiseeren. Men heeft in dit seizoen kunnen zien hoe actief V. V. V. kan optreden; koopt dus nog zoolang de voorraad strekt loten voor slechts één gulden het lot! De Fortenbouw-wedstrijden. De door de Baddirectie uitgeschreven wedstrij». den in het bouwen van forten op het strand te Bergen aan Zee zijn wederom een groot succes geworden! Niet minder dan 14 groepen, ieder van. 8 kinderen van badgasten van Bergen aan Zee en BeTgen»binnen hebben aan deze wedstrijden deel» genomen, terwijl 2 groepen van kleinere kinderen buiten mededinging bleven. Het was lekker, frisch weer en het enkele regenbuitje dat viel kon «een afbreuk doen aan de werklust der jeugd, die met groote ambitie bezig was. Begonnen om half elf, klonk het signaal om te eindigen ruim een half uur later toen veertien sterke en een' paar minder sterke forten klaar wa» ren. Met groote belangstelling keken niet alleen de jongens en meisjes naar het wassende zeewa» ter, dat telkens grootere en kleinere stukken zand der forten wegspoelde, doch ook de ouders, fami» beleden, kennissen en andere volgden met aan» dacht het sloopend werk der krachtige wolven. De jury, die een woord van hartelijken dank verdient voor de verleende hulp, bestond uit den heer en mevrouw W. H. dte Beaufort, den heer en mevrouw Mr. N. Beets, den heer en mevrouw Taets van Amerongen, den heer en mevrouw J. Dutilh, den heer en mevrouw E. J. Voute, den heer en mevrouw H. D. A. van Reenen, den heer en mevrouw Or. Rehbock, den heer en mevrouw C. E. W. van Panhuys, den heer en mevrouw F. der Kindteren en den heer en mevrouw J. H. van Kern» pen. Na afloop trokken allen naar hotel „Nassau» Bergen" alwaar de deelnemers en deelneemsters met de jury gefotografeerd werden en de Burge» meester mededeelde, dat des avonds in het hotel voor dte kinderen een bal zou plaats hebben, waar» mede de jeugd natuurlijk zeer ingenomen was, want dansen deden zij op zijn tijd even lief als forten»bouwen. Er waren mooie prijzen dOor dte Baddirectie dis» ponibel gesteld, die alle op één groote tafel uitge» staid waren; groepsgewijze mochten de dteelne» mers kiezen. Om de hoofdprijs een fototoestel werd' door de winnaars van groep 8 geloot. De gelukkige winnaar was Albert Vechter. Op het tooneel waren door de goede zorgen van mevrouw M. vanReenenVölter op een klei» ne tafel prijsjes voor dte buiten»mededinging»kin» dertjes geëtaleerd zood'at ook deze een mooie her» innering aan den goedgeslaagden feestdag mede naar huis namen. Of enkelen ook blijde waren toen mevrouw van Reenen eigenhandig een mooi kettinkje om hun door de zeelucht gebruinds halsjes vastsnoerde; als pauwtjes zoo trotsch kuierden zij er op het tooneeltje mede rond! De volledige uitslag is als volgt: Eerste prijs groep 8, bestaande uit Ernst en Jan Kuiper, Johan Vomberg, Albert Vechter, Willem Brouwer, Piet en Bertus van 't Klooster en Hans AWewereld. Tweede prijs groep 1, bestaande uit. Henk Hart, Frits Hart, Jo Gompertz, Hans Gompertz, Jan Lauer, Bertie Lauer, Jan van Leeuwen, v. d. Stad't. Derde prijs groep 3, bestaande uit: Hans Jurri» aans, Sybrand Jurriaans, Cordula de Jonge, Minus

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1