RINGERS' AHumettes J. BLOMBERGEN RINGERS PASTILLES Kersen G. LIERTESCH Openbare Verkooping EEN WOON- EN WINKELHUIS Kinkers' Palingen Nieuwe Haring DUIT STEKELBOS 4 BLOIÏI, IZZZÏZWl Ringfers' Pralines L e T DE TABAKSPIJP ORLACTA JOH. BEEKMAN, TABAK- en SIGARENMAGAZIJN van J. KIOSK. GEBRS. HOED, ALKMAAR DUINVERMAAK H.H.W. KLEIJBERG C? MEIJER fijnste chocolade Melkinrichting en StoomzuiYelfabneUULIANA" Garage „KUITWAARD" VALK'S LUNCHROOM LUNCH 11,25 - DINER 11,75 - DAGSCHOTEL 10,90 Tel. 505, Bergen aan Zee H- ZBL-A-TSTIC, -- JOH. VAN BALEN, LAIGEiTKilT 41—43—45 AliHilAAK. in STRAND- en SPORTMANTELS, COSTUMES en ZOMER-JAPONNEN hebben wij steeds de nieuwste modellen in groote keuze voorradig. m Di Di Dl Di Di M. Di Fa Di Di Fa Da Du „V Va he' de. 8 v vol 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I om lijk wo J. 99 Heeft een zochten en frisschen sinaasappel- smaak Let op den naam RINGERS aan den onderkant van de bonbon. Geref. Kerk (Dr, van Peltlaan). Zondag 17 Juni, voorm. 10 en n.m. 5 uur, Lees- dienst. Rechtz. Herv. Evangelisatie „Maranatha". Zondag 17 Juni a.s., des v.m. 10.15, Ds. ter Lin den van Amsterdam, „Looit den Heer", Vereeniging tot verbreiding der waarheid, huize Oosterster, Kerkelaan 17, hoek Sparrelaan. Zondagochtend ÏO1^ uur, de Heer J. J. Ruijs van Dinteloord. Zondag 1214 uur Zondagschool. Te Groet, bij P. Dalenberg, Wagenmakersweg, 's avonds 7 uur de heer J. J. Ruijs en anderen, Remonstrantsch Gereformeerde kerk te Alkmaar. Zondag 17 Juni, voorm. 10.30 uur, Ds. L. 13. Houtgast. Parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus te Bergen (Binnen). De H. H. Missen op Zondag te 7J4 en 10 uur, in de week te 7 en 8 uur. Gel. tot biecht dagelijks voor en na de H. Mis sen. Zaterdag van 4-6 en van 7—9 uur. H. Communie-uitreiking te 6/4 uur en voor en onder de H. Missen. De Bibliotheek is gevestigd Molenstraat. Zondag half 8 Vroegmis, 10 uur Hoogmis, 2 uur Lof, daarna H. Familie, afd. Vrouwen, half 7 Jon genscongregatie. Donderdag 7 uur Lof. Zaterdag van 46 uur en van 79 uur gelegen heid om te biechten. Advertentiën wegens sterfgeval te Bergen. Mr. J. W. VAN DER HEIDE, notaris te Alkmaar, is voornemens op DINSDAG 26 JUNI 1928, des voormiddags 11 uur, in het Oranje-Hotel te Bergen, in het openbaar te verkoopen: met TUIN en BOVENHUIS, staande en gelegen op een der beste standen van Bergen, Oude Prinsweg 11, onmiddellijk bij het postkantoor, groot 2.80 A. In gemeld perceel is door wijlen den heer A. J. BONDA vele jaren met succes uitgeoefend een boek- en fotohandel. Te bezichtigen Dinsdags en Vrijdags van 1 tot 3 uur en op verzoek aan genoemden notaris. DAMES- EN HEEREN-KAPPER. DORPSTRAAT 21. Telefoon 157. Alleen-verkoop van de Eau de Cologne 72 van Cheramy. Beter en veel goedkooper dan andere merken. -^riïffiïïQi broos ••licht roomzacht van. smaak 99 is te BERGEN AAN ZEE het bekende Specialiteit in fijne Sigaren ei geïmporteerde Sigaretten- STALHOUDERIJ - BEGRAFENISONDERNEMING VERHUIZINGEN PER AUTO-MEUBELWAGEN EERSTEKLAS L1JKAUTO BESCHIKBAAR STATIONSTRAAT 1 TELEFOON 86 HEEREN- EN DAMESKAPPER Coiffeur Hotel „Nassau-Bergen" te Bergen aan Zee 0NDULAT10N PERMANENTE ELECTRISCHE ONTHARING 99 Let op den naam RINGERS aan den onderkant van de bonbon. Telefoon 57 Lommerrijke speeltuin voor de kinderen der Pension gasten. Rustige zitplaats. Diverse automaten. Uitgestrekte wandeling dóór de bosschen en duinen, lederen Zondagmiddag van 2.307 uur Concert. WANDELKAART DER STAATSDU1NEN 15 CENT. De paling en nieuwe haring liefhebbers(sters) kun nen deze lekkere vischsoorten speciaal verkrijgen bij VAM nnk LEEGHWATERSTRAAT1 A IN V U IV, ALKMAAR, TELEF. 983. Hoek OUDE PRINSWEG Luxe Brood- en Banketbakkerij, annex Lunchroom Vraagt onze Berger Duintjes, iets fijns V.^OSSEM'S Verkrijgbaar bij: J. BEEKMAN, Groote Dorpstraat, C. A. BRANDWIJK, Stationsweg. J. DORRE- STEIJN, Dorpstraat. CHR. JANSEN, Breelaan. J. MOSK, Bergen aan Zee. C. PASCHA, Breelaan B 6. J. PRINS, Breelaan 33. C. J. VAN 'T SANT, Oude Prinsweg. Fa. K, SCHOLTEN, Molen straat. FRED. GROOT, tegenover 't Station. Let op den naam RINGERS aan den onderkant van de bonbon. BEZOEKT IN ALKMAAR van C. HOUTMAN, Kleine Dorpstr,, Bergen. De gepasteuriseerde melk van deze inrichting is de beste. Te Bergen a/Zee is een filiaal gevestigd t/o.'t Station. Tevens aldaar Comestibles en Kruidenierswaren. In Bergen's grootste Magazijn van HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN vindt U alles wat U noodig hebt. J H. HAYE, Oldenburglaan 7, bij het Station. Witteweg 19a - BERGEN AAN ZEE - Tel. 511 LUXE VERHUUR-INRICHTING Vakkundige Reparatie-Inrichting. - Benzine, Olie, Banden. Bagagevervoer per vrachtauto door geheel Nederland. PENSIONHOUDERS HET ADRES VOOR FRUIT is M. SCHEEPMAKER, Spoorstraat E 42 Alkmaar. KOMT DAGELIJKS BEZORGEN. restaurant: IBANKETBAKKERIJ Ingang door den winkelHOUTTIL B 5 IJS PLOHIBIÈRE H SORBETS EENIGST ADRES VOOR „KAASDRAGERS" Aanbevelend, Fa. W. G. E. VALK. APAQCFR BERGEN AAN ZEE. I HOOun, Het adres voor: Chocolade, Bonbons, Drops, Biscuits, Strand- artikelen, Badcostumes, Strandschoenen, Souvenirs, Prentbriefkaarten, Sigaren en Sigaretten, Zeep, Eau-de-Cologne. PERSONENWEEGSCHAAL VOOR JUISTE WEGING ELECTR. LUXE BAKKERIJ DORPSTRAAT 11, TELEFOON 134 is het bekende adres voor SMA KELIJK BROOD. Nieuwe koekjes bij thee en koffie, „BERGENSCHE RUïNETJES".Neemt eens een proef! Eenigste handel in fruit te Bergen aan Zee jy STANDPLAATS MET FRUIT IS TEGEN OVER HOTEL „NftSSAU-BEBGEN" -W® HOTEL PENSION STROOMER LUNCHROOM Bekende goede keuken. Uitzending van Luncheons en Diners tegens Billijk tarief. Aanbevelend, W. STROOMER. Hotel-Pension „Prins Maurits" bergen aan zee Caté-Restaurant a la carte den geheelen dag in de „Klimopzaal". Speciale gelegenheid voor gezel schappen en schoolfeesten. GARAGE MET EERSTE KLAS VERHUUR- EN REPARATlEy INRICHTING. Dorpstraat 10, Bergen. Speciaal adres voor WATERGOLF. MODERNE COIFFURES. - BYOUTERIEËN. DORPSTRAAT 13 - TELEFOON 64. BEËEDIGD MAKELAAR en TAXATEUR in VASTE GOEDEREN. Esperantistoj - Postulu Bakajoj el nia bakejo. Bongustumega kaj Nutrema. Dorpstraat 80. Bergen N.H. Tel. 113. Bijzondepfrissché| Let op den naam RINGERS aan den onderkant van de bonbon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 4