Bergensche Bad-, Duin- en Boscbbode Bergen aan Zee. TWINTIGSTE JAARGANG. No. 6. ZATERDAG 6 JULI 1929. N.V- BOÜW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Adres te BERGEN: Nesdijk, Tel. 21. REDACTEUR: D. A. KLOMP Adres te ALKMAAR: Voordam, Tel. 33 Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMS. COSTER ZOON. EERSTE BLAD. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtige duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cents ■Worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. Bouw-exploit.-Maatschappij „Bergen aan Zee." TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor heeren verplicht in costuum te baden, na 12 uur des na middags naar verkiezing in costuum of zwembroek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met handdoek 0.40 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5,75 10 Baden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 3,75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0,20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16.00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.15, per week 0.50 De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. TARIEF: Tennisbanen 0.50 pen uur en per persoon. Knipkaarten voor 10 uur 4. Voor kinderen in de morgenuren, voor zoover daartoe gelegenheid bestaat 10 cent per uur. Voor spelen na 6 uur gelieve men zich vroegtij dig tot den baanknecht te wenden. Voorts raadplege men het reglement der baan. De Baddirectie BERGEN AAN ZEE". HET CONTRACT. Dialoog van H. de Bruijn. Gezellig-gedekte tafel; aan 't dessert. Bonbons, cigaretten. Tafel in 't midden van 't tooneel. Rechts voorgrond een divan. Links tweede plan telefoon. Artistieke inrichting. Zij zitten aan tafel. Zij (jonge vrouw, niet bepaald mooi. Haar char mes bestaan in een paar groote oogen en een soe pele stem); 't Spijt me, jongen, werkelijk, maar ik kan vanavond heusch niet. Hij (eveneens jong. Spreekt soms met besliste meerderheid); Zoo. Hm. Jammer. Zij: Ja. Ik heb een afspraak. Hij; Ah zoo. Hoe laat? Zij; Negen uur, bij Ehrens. Hij; Zoo. Hm. Nog een cigarette? Zij: Ja. (Hij geeft vuur). Dank je. Korte pauze. Zij (met een poging tot onverschilligheid): Hm. Wil je niet weten met wie? Hij: Met Paul? Zij: Met Paul? Hoe kom je erbij. Neen, Hoe laat is het? Vijf over acht? Dan heb ik nog net tien minuten tijd voor ik me ga kleeden. Ik zal 't ie vertellen. Hij: Ja, graag. Een bonbon? Zij (neemt een bonbon): Moet je hooren. Verle den week hè, op een middag, kom ik voorbij het theater. Hij: Dus een artist. Zij: Ja, een van de nieuwe troep. Hij beviel me direct. Er is iets buitengewoons aan hem, zoo enfin, je kunt 't je wel begrijpen. Hij: Ja zeker, volkomen. Zii: Twee dagen later werd hij aan me voorge steld bij Jeanne. Haar man kende hem. Enfin, we praatten wat, ik ontmoette hem weer eens bij Jeanne en eergisteren heb ik hem zien spelen (met enthousiasme). Een artist! Hij: Ja, de nieuwe troep moet heel goed zijn. Zij: Enfin, en verder? Ja, hoe gaat 't? En nu heb ik afgesproken bij Ehrens. Kleine pauze. Zij: Ja jongen, 't heeft langer geduurd dan ik dacht. Volle twee jaar getrouwd en nu pas een tikie verrückt. Toch wel vleiend voor je, ja. En zie je, nu begin ik ons contract pas te waar- deeren. Stel ie voor, als ik weg had gemoeten met angst dat jij 't merken zou. Neen, ons contract is moreel, dat heb ik altijd gevoeld. Hij: Ja, zeer moreel. Zij: Is 't nu niet veel beter open en eerlijk tegen over elkaar te staan. We gelooven nu eenmaal niet in een levenslange genegenheid, wat is er dan na tuurlijker dan dat we als goede kameraden elkaar onze avontuurtjes vertellen. Want goede kamera den, dat blijven we toch, niet waar? Hij: Zeker kindje, wie zou dat nu anders willen? Zij: Ja, dat zou immers dwaas zijn. Omdat ik nu op 't oogenblik wat verliefd ben op een ander, hoef jij me toch geen scène te maken. Hij: Maar lieve kind, wat praat je toch? Ik wil je heelemaal geen scène maken. Zij (wat ontnuchterd): Neen, natuurlijk niet. Pauze. Kwartslag. Hij: Kindje, 't is kwart over acht. Zou je je nu niet gaan kleeden? Als ik een auto voor je bestel, kun je net om kwart voor negen bij Ehrens zijn. Langer dan een kwartier mag je hem niet laten wachten. Wacht, ik zal even opbellen. (Onder het telefoongesprek gaat zij op de divan zitten). Hij: Hallo. 7004. Om negen uur een auto. Ronde Singel 82. Ja. Zult u er voor zorgen? Dank u. Hij (gaat staan op zij van de divan, waar zij op zit). Ja, werkelijk, je moet hem niet langer laten wachten. Weet je nog uit onzen verlovingstijd? We waren heel praktisch begonnen ons contract op te stellen, waarbij we elkaar volkomen vrijheid waarborg den. En als ik dan op je wachtte en je niet weg- kon, zoo vlug, en ik daar stond een kwartier, een half uur, danja, dan vreesde ik wel eens, dat je je al aan ons contract hield. O, vooral één avond. Herinner jij je nog? (Gaat schuin achter haar zitten). Weet je, toen ik bijna een uur op je wachtte? Zij: Ja, dien avond van die heerlijke dolle tocht naar buiten. Ze dachten me thuis bij Jeanne. O, die dolle, dolle twee uur. Vaak heb ik er naar te rug verlangd. Hij: Ja, 'twas zalig. (Kleine pauze). Waar ga je van avond naar toe? Zij: Vanavond? Ja, dat weet ik niet. Hij: Kindje, maak nu voort, 't Is bij half negen. Zij: Ja, ja, ik ga, maare, zeg, je moet me nog één ding zeggen (hem niet aankijkend). Eh, voel jij ;e niet een beetje, eh, hoe zal ik 't zeggen, onplezie rig gestemd, nu ik naar een ander toe ga? Of, eh, (draait zich naar hem toe), ben je soms zélf ver liefd. Toe, zeg 't me nu, jok er nu niet om. (Kleine pauze). Zeg, ik beb zijn portret. Ik zal 't jou laten zien, maar dan ook vertellen, hoor? Als goede kamera den. Nietwaar, zoo staat 't in ons contract. (Haalt 't portret uit haar ceintuur). Ja, poëtisch, hè, ik draag 't bij me. Hij: Laat eens zien. Wel knap hè. Werkelijk, hij heeft iets buitengewoons, je hebt gelijk, iets ompo- neerends. Zij (mat): Ja, iets imponeerends. (Kleine pauze, waarin hij 't portret bekijkt). Toe, geef nu hier. Verder is er toch niets aan te zien. En nu opbiech ten. Kom nu goed naast me zitten, zoo. Hoe ziet ze er uit? Klein of groot, blond of bruin. Vertel nu. Toe zeg, je bént toch verliefd? Hij: Ja. Ik had gehoopt vanavond met haar uit te gaan; ze kon niet. Zij: O. Is ze getrouwd? Hij: Ja. Zij: Hè toe nu, jongen, vertel 't nu. Heeft ze charmes? Hij (ziet haar aan): Ja, charmes hééft ze. Zij: Gauw nu, biecht nu in eenen op. Ik heb 't toch óók gedaan. Vertel me nu van haar, hoe ze er uit ziet, toe nu. Hij: Mooie oogen, groote bruine oogen. Zij (spert haar oogen open): Mooier dan de mijne? Hij: Ja kindje dat kan ik zoo niet zeggen. Zij: En verder? Hij (enthousiast): Haar haar, o, als dat los hangt. Wat is een vrouw met los haar toch mooi. Zij (mat): Ja, heel mooi. Weet je nog, dat je vroeger zooveel van 't mijne hield?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1929 | | pagina 1