Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode EEN EN TWINTIGSTE JAARGANG. - No. 1. ZATERDAG 31 MEI 1930. „DE BADBODE") am.n'Lfi Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v /h. Herms Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 7, TELEF. 21, BERGEN (N.-H.) EERSTE BLAD. EEN WELKOM. Bij het verschijnen van dit eerste nummer roepen wij den aanwezigen gasten en den gasten, die spoedig zullen komen, weder een woord van welkom toe. De Badbode zal er ook ditmaal naar streven de gasten die voorlichting te geven, die zij behoeven. De verzorging van de Vreemdelingenlijst berust bij het Informatiebureau van de V. V. V. en de gasten die daarover bemerkingen hebben, worden verzocht de administratrice van de V. V. V., me vrouw Evenhuis, daarmede in kennis te stellen. Naast een woord van welkom aan de gasten, brengen wij een woord van dank aan de adver teerders, die het voor het grootste deel mogelijk maken de Badbode die verzorging te geven, die zij behoeft. Wij vertrouwen er op, dat onze lezers met de advertentierubriek hun voordeel zullen weten te doen. De lange en mooie zomer was oorzaak, dat het vorig jaar voor het hotel- en pensionbedrijf een gunstig jaar kon worden genoemd. In Augustus van het vorig jaar vertoefden niet minder dan 4669 gasten in onze gemeente, terwijl in den loop van het seizoen 14719 verschillende vreemdelingen voor korter of langer tijd in de ge meente verbleven. Dit aantal is in werkelijkheid nog veel grooter, aangezien dit slechts geldt voor een tijdvak van 13 weken, waarin de Badcourant verschijnt. De afgeloopen Meimaand kenmerkte zich door «en lage temperatuur, volgens weerkundigen een gevolg van het feit, dat de wind steeds iets minder oostelijk was dan voor een hoogere temperatuur wenschelijk is. Den natuurwaarnemer kan het echter niet ont gaan zijn, dat, hoewel het groen betrekkelijk laat aan de boomen en heesters kwam, hetgeen na den zachten winter niet verwacht kon worden, in dit voorjaar vooral de heesters zich krachtig herstel len van den knoei, dien zij in den vorigen stren gen winter bekwamen. Wel is de brem nog niet zoo weelderig als men deze gewoonlijk tegen Pinkster ziet, doch met voldoening kan geconsta teerd worden, dat dit bijzonder mooie struikgewas zich in het Bergerbosch heeft gehandhaafd. Den natuurminnaars is het bekend, dat het Ber gerbosch uniek is; een spontaan gevormd duin- woud met hulst en brem, een associatie van plan ten en dieren, welke wij bijna nergens meer in de Hollanden vinden. De groote cultureele, ideëele en economische waarde van dit bosch werd reeds lang door hen, die Bergen lief hebben en voor den gang van za ken aldaar verantwoordelijkheid dragen, ingezien en velen zagen dan ook met bezorgdheid door de toenemende bebouwing dit bosch slinken. Het is de groote verdienste van ons tegenwoor dig gemeentebestuur, dat het met den eigenaar van het bosch, den heer J. van Reenen, onderhan delingen heeft aangeknoopt, om het Westerbosch tot gemeenschapsbezit te maken en dank zij de groote welwillendheid van den heer van Reenen, die als oud-burgemeester, door het schenken van een terrein voor den Hertenkamp en een terrein voor de Openbare Uloschool reeds eerder blijk gaf van zijn liefde voor „het dorpje klein, daar aan den duinenrand" kon in de Woensdag gehouden raadsvergadering het besluit vallen, om dit bosch aan te koopen. De heer v. Reenen, die den prijs op slechts 0.15 per vierk. meter stelde, verdient daarvoor niet alleen den dank van Bergen's bevolking, maar 'ook die van de duizenden die jaarlijks Ber gen bezoeken. De gemeente moest voor dezen aankoop echter «én leening sluiten van 103.000. Als men weet, dat in dezelfde raadszitting het besluit werd genomen om voor den aankoop van het bosch, de uitbreiding van de rioleering, de verbetering van de wegen eh het bouwen van een nieuwe school een leening aan te gaan van 385.000.dan zal men begrijpen, dat het ge meentebestuur, hoe zeer doordrongen van de wen- schelijkheid, om ook de 9K^H. A. ten Westen van de Sparrelaan, die, als bouwterrein reeds in het bezit zijn van de Bouw- en Bouwgrond exploitatie Mij. „Bergen-Binnen" tot gemeenschapsbezit te maken, omdat dit mooie bosch, grenzende aan de Sparrelaan, met het aangekochte bosch één geheel vormt, toch meende te moeten besluiten, tot dien aankoop alleen over te gaan, wanneer daarvoor van overheidswege en particulieren een belangrij ke steun kon worden verkregen. Dit standpunt is in verband met het feit, dat het zielental in Bergen een 55QP bedraagt, begrijpelijk, doch niet begrijpelijk in verband met het groote belang, -dat hierbij voor B—gen op het spel staat en in verband met het vertrouwen dat men in de toekomst van Bergen ook als forensenplaats kon stellen. Intusschen hopen wij, dat de gemeente en het Comité voor het ongeschonden behoud van het Bergerbosch", dat reeds zoo'n geslaagde actie voerde tegen den op het Prov. Wegenplan door het bosch geprojecteerden weg voor doorgaand verkeer, er in zullen slagen de gewenschte over- heids- en particulieren steun te verkrijgen. Het mag tot een hooge plicht gerekend worden, dit althans te beproeven, en wij vertrouwen er op dat ook de lezers van „De Badbode", wanneer dit noodig zal blijken, bereid zullen worden gevonden een offertje te brengen aan het gemeenschapsbezit van het geheele Westerbosch te verzekeren. Met voldoening zullen de gasten, die hier reeds eerder verbleven, constateeren, dat de Hoflaan ge- asphalteerd is. Het is ons bekend, dat velen het onbegrijpelijk hebben gevonden, dat de daarvoor noodige werk zaamheden werden uitgevoerd in de weken voor Pinkster, den tijd waarin vele zomergasten Bergen bezoeken om pension te bespreken of een gemeu bileerd huis te huren en zeer zeker zou het ver standiger zijn met dergelijke werkzaamheden eer der aan te vangen. Men vergete echter niet, dat Bergen deze kwaal met andere gemeenten gemeen heeft. Het besluiten tot het uitvoeren van een werk is trouwens nog iets anders dan het uitvoe ren er van. In ieder geval getuigt het feit, dat Bergen het aandurft om dit jaar 4% K.M. weg te asphalteeren ook de St. Anthonieweg werd geasphalteerd, terwijl de asphalteering van den Kogendijk een aanvang heeft genomen - van een gezonde on dernemingsdurf van het gemeentebestuur, in het belang van het vreemdelingenverkeer. Mogen de resultaten van het a.s. seizoen voor allen, die zich opmaken de gasten in Bergen te dienen, evenals die van het vorig jaar, bevredigend zijn en moge tevens het verblijf voor de gasten te Bergen en Bergen aan Zee bij hen zulke prettige herinneringen achterlaten, dat wij hen ook het volgend jaar wederom het welkom in Bergen kun nen toeroepen. DE REDACTIE. Informatiebureau der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al waar Mevrouw EvenhuisNieboer gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubileerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. is verkrijgbaar te Bergen-Binnen; lo. in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationstraat; 2o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 3o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; 4o. in de Eerste Berger Boekhandel, Oude Prinsweg; 5o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan. Te Bergen aan Zee; 6o. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 7o. in de zaak van den heer A. Passer. Aan deze adressen worden ook abonnementen en advertenties aangenomen. Zij die gedurende het seizoen „De Badbode" wekelijks per post wenschen te ontvangen, kunnen ziek abonneerea a 2.bij de bovengenoemde adressen. De leden van de V. V. V. genieten op dezen prijs 0.50 korting, mits zij zich als abonné aan het Informatiebureau opgeven. De advertentieprijs van de Badbode bedraagt 20 cent per regel. Voor zaak-annonces van eenigen omvang wordt 15 cent berekend met 20 pCt. kor ting bij plaatsing in alle nummers. Advertenties worden ook aangenomen bij de in dit nummer vermelde adressen, waar de losse nummers verkrijgbaar zijn. Voor de Badgasten is het van belang te weten: lo, dat het Berger Museum naast het Postkantoor dagelijks te be zichtigen is van 1012 en 24 uur, op Zon- en Feestdagen alleen van 24 uur (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 ct„ ingang bij het tuinpoortje); 2o. dat de toegangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen en bosschen uit sluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Bad- directie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat tegen betaling van 25 cents; 3o. dat het Duin museum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoekers worden beleefd verzocht niets te beschadigen; 3o. dat de bekende collectioneur van moderne kunst, de heer P. Boendermaker, na schriftelijke aanvrage, belangstellenden in de ge legenheid stelt Donderdagsmiddags van 2 tot 4.30 zijn collectie, ondergebracht in de door hem in 1928 gestichte kunstzaal achter zijn woning, huize „De Klomp", Loudelsweg, te bezichtigen. AALTJE VAN SCHARDAM. Ken je dat huisje, daar ginder aan 't wegje? Waar er de kippetjes tripp'len langs 't hegje? Waar er de eendjes in 't poldernat kwetteren, En er de gansjes in 't weideke snetteren, Wilgen en vlier langs het rietschootje prijken, 't Huisje en schuurtje zich even doen kijken? Daar woont mijn Aaltje, de aardigste meid, Ze heeft mij d'r hand en d'r hartje verzeid! Ik weet geen liever, geen zoeter boerinneke, Rood zijn d'r wangetjes, rond is d'r kinneke, Mollig de handjes en wit zijn d'r tandekes, Helder haar schortje met sneeuwwitte bandekes. Aaltje, m'n Aalt, 'k zal je moeder gauw vragen Of ik met Meidag met jou het mag wagen, 'k Trouw dan m'n Aaltje, m'n liefste, m'n schat, 'k Wou 'k van d'r moeder het jawoord maar had! Alkmaar. J. VAN ALBADA. Naar wij vernemen is dit gedicht door den heer Joh. Kramer getoonzet en zal het gezongen wor den op een openbare les van zijn leerlingen. Red.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1930 | | pagina 1