IK". Bergen aan Zee. OS, ZATERDAG 11 JULI 1931. EERSTE BLAD- N.V. BOUW-EXPLOITAI ic-IHAATSCHAPP1J „BEKGEN AAN ZEE", „DE BADBODE" Zee. ;erven er ension- imaten. luinen. 3ERT. CENT. TING. g 5. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 7, TELEF. 21, BERGEN (N.-H.) N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad alleen met handdoek 0.40 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.30 ABONNEMENTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.75 10 Baden alleen met handdoek 3.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16,00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.15, per week 0.50 De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken, In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een Brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood Bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. TENTENSTRAND. Dit tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. Tarief. Voor het opbergen van een tent 0.50 per dag, 3.per week, 10.per maand. Het huren van een tent per dag 1.50 en per week 6. Wie hier een tent bergt of huurt, heeft het recht overdag in de tent te verblijven en in zee te baden zoo dikwijls men dit wenscht. Mén baadt onder toezicht. De Baddirectie „BERGEN AAN ZEE". Voorname, rustig Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cents worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. OPEN LAWN-TENNISWEDSTRIJDEN TE BERGEN AAN ZEE, te houden van 1619 Juli 1931. W edstrijdbepalingen: 1. De wedstrijden zullen aanvangen Donderdag 16 Juli a.s., des voorm. 10 uur. De deelne- mers(sters) zullen iederen wedstrijddag te 10 uur 's morgens of zooveel eerder als de wed strijdleiders zullen bepalen, op de banen aan wezig moeten zijn, behoudens uitdrukkelijk vooraf verkregen toestemming van de wed strijdleiders, zonder welke toestemming zij zich niet van het terrein mogen verwijderen. 2. De wedstrijden worden gespeeld best of three adventage long sets, met uitzondering van de finale in het Heeren Enkel- en Dubbelspel, welke gespeeld zullen worden best of five ad ventage long sets. 3. De inschrijvingsgelden bedragen voor het nummer Open Heeren Enkelspel 3.50 en voor de overige nummers 2.50 en moeten vóór de sluiting worden gezonden, evenals de inschrij vingen zelve, aan de Baddirectie, adres den Heer D. Haasbroek te Bergen aan Zee. 4. De inschrijvingen sluiten Dinsdag 14 Juli a.s., des namiddags 6 uur. 5. De prijzen zullen door de Baddirectie nader worden geregeld. Voor het Heeren Enkelspel is beschikbaar een Zilveren Wisselbeker, uit geloofd door den Heer A. van Reenen, welke twee maal achtereen, of in totaal drie maal moet worden gewonnen om definitief eigen dom van den speler te worden, en voor het ge mengd Dubbelspel twee Wisselbekers, uitge loofd door Mevr. B. Jordaan van Heek, welke drie maal achtereen of vier maal in totaal ge wonnen moet worden om definitief eigendom van den speler(ster) te worden, evenals „Het Duinroosje", Wisselprijs voor het Dames En kelspel. 6. De wedstrijden zullen worden gespeeld volgens de bepalingen van den N. L. T. B. 7. Indien de wedstrijden niet op de daarvoor ge stelde data beëindigd kunnen worden, zal na der worden aangegeven, waar en wanneer zij zullen 'afgespeeld. De wedstrijdleiders zullen gerechtigd zijn het programma te wijzigen of nadere regelin gen vast te stellen. DE BADDIRECTIE. is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo. in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationstraat; 2o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 3o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; 4o. in de Eerste Berger Boekhandel, Oude Prinsweg; 5o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan. Te Bergen aan Zee: 6o. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 7o. in de zaak van den heer A. Passer; 8o. in den boekhandel van den heer K. Lek. Aan deze adressen worden ook abonnementen en advertenties aangenomen. Zij die gedurende het seizoen „De Badbode" wekelijks per post wenschen te ontvangen, kun nen zich abonneeren a 2.bij de bovengenoem de adressen. De leden van de V. V. V. genieten op dezen prijs 0.50 korting, mits zij zich als abonné aan het Informatiebureau opgeven. De advertentieprijs van de Badbode bedraagt 20 cent per regel. Voor zaak-annonces van eenigen omvang wordt 15 cent berekend met 20 pCt. kor ting bij plaatsing in alle nummers. Advertenties worden ook aangenomen bij de in dit nummer vermelde adressen, waar de losse nummers verkrijgbaar zijn. INFORMATIEBUREAU der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al waar Mevrouw EvenhuisNieboer gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubileerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. VOOR DE BADGASTEN is het van belang te weten: lo. dat het Berger Museum naast het Postkantoor dagelijks te be zichtigen is van 1012 en 24 uur, op Zon- en Feestdagen alleen van 24 uur (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 ct„ ingang bij het tuinpoortje); 2o. dat de toegangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen en bosschen uit sluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Bad directie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat tegen betaling van 25 cents; 3o. dat het Duin museum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoekers worden beleefd verzocht niets te beschadigen; 4o. dat de bekende collectionneur van moderne kunst, de heer P. Boendermaker, na schriftelijke aanvrage, belangstellenden in de ge legenheid stelt Donderdagsmiddags van 2 tot 4.30 zijn collectie, ondergebracht in de door hem in 1928 gestichte kunstzaal achter zijn woning, huize „De Klomp", Loudelsweg, te bezichtigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 1