A. C. ADMIRAAL, STATIONSWEG 23,ALKMAAR. mi\ Fam, S. Levie, „Pandora", den Haag, „Pax Intrantibus". Fam, C. Pronk, A'dam, „Portunia", Fam. J. Vermeulen, Alkmaar, Bij D, Plevier, Fam. E, van Loen, A'dam, „De Populieren". Fam. Bakker, A'dam, „Porza", Fam, A. de Boer, A dam, „Pretorius". Fam. J. Velder, A'dam, Prinsesselaan 4. Fam. Krimp, Schagen, ,,'t Puntdak", Fam. Ds. P. Hekman, Beilen, Bij W. Rampen, Fam. C. de Vries, Purmerend, Bij J. de Rover. Fam. N. Geilwijk en Hecke, A'dam, „Rustenburg". Fam. J. Mulder, Groningen, „Rust Roest". Fam. Joh. Jansen en H. Wiering, A'dam, Huize „Roele". Fam. J. v, d. Horst, A'dam, „Schoon Bergen Fam. D. van Rietschoten, A'dam, Fam. Grutter, A'dam, Bij S. Schotten. Fam. Weel, A dam, Bij K. Schroor. Fam. Schreuder, A'dam, „Senang". Fam. L. C. Blankstein, A'dam, Bij J. Smit. Fam. Moerkerk, A'dam, „Sneeuwklokje". Fam. Theunisse, A'dam, Bij Sombroek. Fam. A. Plesier, R'dam, „Spring Flower". Fam, Covers, R'dam, „Streven is Leven". Fam. Springer, A'dam, „De Stulp". Fam. A. Vuyk, R'dam, Bij Wed. J. B, Swager. Fam. J. M. v. d. Berg, A'dam, „Tjandi". Fam. W. G. de Koe, R'dam, Bij J. Tromp. Fam. J. Th. Kristel, A'dam, „Truke". Fam. R. Stoett, A'dam, „Vogeloord". Fam. J. van den Burg, R'dam, „Vredelust". Fam. Warendorff, A'dam, Bij Jn. de Waard. Fam. R. Ligthart, A'dam, „De Weegbree". Fam. Ir. G. J. Heijmeijer l.i., Voorhout, Bij Wed. Wiedenhofl. Fam. Keizer, A'dam, „De Wiert". Fam. M. C. ten Horn, Nijmegen, Huize „Wldomes". Fam. Mevr. Schindler Arriens, A'dam, „De Windroos". Fam. Prof. J, S. Theissen, A'dam, ,,'t Woud". Fam. M. Ziel, A'dam, „Woud en duin", Fam. N. J. Krood, Krommenie, Fam. Locher, Zutphén, „Yn 't Beammegrien". Fam. J. de Goede, A'dam, „Zeerust". Fam. H. Tier, A'dam, „Zomerhof". Fam. A. de Humme, A'dam, „Zon en Lommer". Fam. J, Stienstra, Zutphen, „Zonnehof". Fam. G. Visman, Bilthoven, ,,'t Zonneke". Fam. G. Hubert, A'dam, „Zonneweelde". Fam. Baas, A'dam, „Zonnewende". Fam. Jb. Bakker, Zaandam, Zuidlaan 13. Fam. Post Uiterweer, A'dam, „De Zwaluw". Fam. J.Feitsma, Leeuward, Pers. A. V. 7 3 6 5 4 6 4 4 6 6 4 2 Op zich zelf wonenden. Huize „Elim". Vacantiehuis van Haagsche Diaconessen; gemiddeld aanwezig Villa ,,'t Hooge huis". Fam. Mevr. Wed. W. F. Stoel, Alkmaar, Huize „de Hargen", Fam. Mr. Moens, Alkmaar, Huize „Jachtduin". Fam. Not. P. W. van der Ploeg, A'dam, Huize „Klein Holtland". Fam. P. Trapman, Schagen, Huize „Kagok". Fam. Dr. H. C. Prinsen Geerligs, A'dam, Huize „Rusthoek", Fam. W. Goppel, A'dam, (Gediplomeerd Heilgymnast-Masseur.) Heilgymnastiek, Ademgymnastiek, Massage, Rheumatische aandoeningen. Nabehandeling van ongevallen. Spreekuur: Maandag, Woensdag, Vrijdagen Zaterdag van I tot 2 uur. TELEFOON 1332. Hoogtezon. Op medisch advies. Ook behandeling aan huis. Huize ,,'t Ruigezand". Fam. Ing, J. C. Begram van Eeten, A'dam, Huize ,,'t Westerbosch". Fam. J. Heijn, Zaandam, Huize „de Wulp". Fam. Dr. P. Fockens, R'dam, Huize „de Zonnebloem". Fam. Mevr. Etha F. H, A. Fles, Rome, Huize „Zeven Willigen". Fam. W. E. Blom, A'dam, Pers. A V (Zié vervolg in het 4e blad). THE RAMBLING SERENADERS. In den laatsten tijd wordt er met het oog op de werkloosheid onder de Höllandsche musici nog al een sterke actie gevoerd om te bereiken, dat ook in Nederland, evenals dit in het buitenland het ge val is, buitenlandsche bands worden geweerd. Verschillende ondernemers van amusementsge legenheden verzetten zich hiertegen met kracht en één van hun argumenten is, dat de Höllandsche bands niet in staat zijn, de jazz-muziek te verzor gen, zooals dit door buitétïlandsche jazz-bands ge schiedt. A priori zijn wij van oordeel, dat het in onzen tijd van snelverkeer en internationalisme onge- wenscht is, buitenlanders te beletten, op eervolle wifze in ons land hun brfwid te verdienen. Wan neer er actie gevoerd moet worden, dan zal het een actie moeten zijn vaït internationale bonden, die druk op die regeeringen uitoefenen, die in dit opzicht nationale beperkingen stellen. Wij kunnen niet beoordeelen, of er in Holland voldoende bands zijn om overal, waar dit hier ge- wenscht wOrdt, de jazz-muziek te verzorgen. Het argument, dat Höllandsche bands dit niet zoo goed kunnen als de buitenlanders, is o. i. evenwel geen steekhoudend argument. The Rambling Serenaders, die ook gedurende dit seizoen, evenals het vorige jaar, de muziek in de Rustende Jager verzorgen, zijn het levende bewijs voor onze stelling, dat een goede Höllandsche band zelfs te prefereeren is boven een buiten landsche. De jongelui van dezen band, waarvan de heer Kristel de leider is, zijn allen volbloed-Amsterdam- mers. Zij spelen de jazz-muziek niet alleen voor beeldig, maar hebben op de buitenlanders voor, dat zij ook volkomen zijn ingespeeld voor de tan go en de wals. Bovendien is dit gezelschap ook in staat, om voor matiné's klassieke muziek te spelen. Dit is hun mogelijk, omdat zij reeds drie jaar met elkan der in de beste Höllandsche gelegenheden samen werken en ieder voor zich twee a drie instrumen ten bespelen. In het Carlton-Hotel te Amsterdam waren zij evenals in de Sociëteit te Groningen met veel succes werkzaam. Juist door het chauvinistisch optreden tegenover Hollanders in het buitenland was het deze jongelui niet mogelijk, een engage ment in het buitenland te krijgen. Dit valt te be treuren, omdat zij van verschillende ondernemers van buitenlandsche hotels, waar amusementsmu ziek gemaakt wordt, complimenten mochten ont vangen voor de wijze, waarop zij de muziek ver zorgen. Er zit rythme in hun muziek en het is dan ook niet te verwonderen, dat zij dagelijks door de jongelui, die avond aan avond in grooten getale de, dancing van de Rustende Jager bezoeken, als het ware op de handen worden gedragen. Voor een groot deel vindt dit ook zijn oorzaak in het feit, dat zij plezier hebben in hun werk en daarom ook af en toe op geestige wijze uit den hoek komen. De band in de Rustende Jager mag in alle op zichten een succes worden genoemd. Een pier van vier mijlen lengte. Sinds de Romeinen hun groote versterkingen bouwden van dé Tyne tot Solway Frith, is in En geland niet zulk een muur opgericht als die, waar men op het oogenblik mee bezig is. Deze muur heeft een geheel ander doel dan de Romeinsche. Het is geen verdediging tegen een menschelijken vijand maar tegen de zee. Langs de geheele Oostkust tast de zee voortdurend de wel vaart der menschen aan. King's Lyan, in Norfolk, eens één van Enge- land's grootste havens, is hard achteruit gegaan, omdat de ingang van de rivier de Ouse door de zee volkomen verzand is. En dit zand sticht boven dien nog ander kwaad: het belet de Ouse om het overtollige water van duizenden bunders vrucht baren grond behoorlijk af te voeren. Al die grond zou in korten tijd in nutteloos moeras veranderen, als niet de noodige maatrege len getroffen werden. Er is al veel gedaan en aan de regeering heeft men gevraagd te helpen om het plan, de Ouse te verbreeden van Earith naar de Wash te verwezenlijken en een muur ,te bouwen, welke de rivier tot vier mijlen in zee brengt. Verborgen steden. We denken wel eens, dat wij van onze planeet nu alles weten, maar dit is een totaal onjuiste mee ning. Alleen reeds in Brazilië zijn nog uitgestrekte landstreken, zoo groot als Frankrijk, waarvan niets bekend is. In het museum te Rio de Janeiro wordt een ma nuscript in de Portugeesche taal bewaard, waarin gesproken wordt van de ruïnes van een groote stad, gelegen in het hooge gedeelte van de provin cie Bahia, welke de schrijver ongeveer 160 jaar ge leden bezocht. Deze stad zou verwoest zijn door een geweldige aardbeving en zij staat op een tafel rand. Zij is aan alle kanten omringd door het struikgewas en de eenige manier om de ruïnes te bereiken is, door droge, oude rivierbeddingen te kruipen, welke vol slangen zijn. Op een groot plein in het midden staat een reusachtig stand beeld, dat met uitgestrekten arm naar het noorden wijst. In dezelfde streek moet nog een andere verbor gen stad zijn. Indianen hebben verklaard dat daar zelfs nog menschen wonen. Uit het verhaal van de onderzoekingen door dr. Thomas Gann gedaan in Centraal-Amerika, blijkt, dat er in de wildernissen van Yucatan, Honduras en Nicarague tal van eeuwenoude steden liggen, welke honderden jaren geleden door de bewoners werden verlaten, waarschijnlijk daartoe gedwongen door de een of andere, nog onverklaarbare veran dering in het klimaat. Een van de steden moet zelfs minstens 250.000 inwoners hebben gehad. Mijn man heeft lang geaarzeld voor hij mij ten huwelijk vroeg. Hij was altijd zeer voorzich tig. Ja, dat zul je nu altijd zien, hè? De voorzich tigste menschen vliegen er in. The Rambling Serenaders.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 11