Predikbeurten. Badgasten Kijkt vooral de advertentie pagina's door! Daar vindt ge zeker iets van uw gading voor billijke prijzen Anecdoten. -VK *1 AV j vv 'Bit kaartje is smaakvol uitgevoerd volgens aan- wijzingen van mej. Cohen uit Arpst^rdam, ,die ook ajwtar over drukwerk geslaa|de^adviez^n aaii het gemeentebestuur verstrekt. fj Het kaartje geeft bovendien aam höw.merkhet ge makkelijkst deze punten kan bereiken. Deze week wordt dit kaartje ook V,oor; het eerst aan de in Bergen en Bergen aan Zee verblijdende gasten gezoadpn, terwijl meejrdere kaartjes aan het brtireau van derV. V.'V. a lgUent verkrijgbaar zijn. DE TENTOONSTELLING IN HET KASTEEL „RUSSENDUIN". De tentoonstelling in het kasteel „Russenduin die tot 18 A'ug blijft geopend, mocht zich oók deze week in een groote belangstelling van het publiek verheugen. -1 - Algemeen is men-vol lof over déze keurig mgè- richte, belangrijke tentoonstelling. Eén van de bekende kunstcritici, die Woensdag de tentoonstelling bezocht;'verzekerde ons, dat er in Amsterdam heel Wat tentoonstellingen wordeil gehouden, die minder belangrijk zijn en weinig tentoonstellingen, die belangrijker kunnen warden genoemd. Dit behoeft geen verwondering, want met een ander kunstcriticus kunnen ook wij ver klaren, dat de kunstenaarskolonie te Bergenstot de belangrijkste in ons land behoort. De belangstelling voor de tentoonstelling komt ook tot uiting in het feit, dat velen, die er èen be zoek brachten, dit bezoek herhalen. Wie er riqg niet is geweest, brenge er eén bezoek. De entrée- prijs, die slechts 25 cent bedraagt, kan daarvoor zeker geen bezwaar worden genoemd. VERBETERING GEWENSCHT. Wij ontvingen een tweetal ingezonden stukken*, waarin in het belang van het verkeer de wensche- lijkheid betoogd wordt om den hoek van de Bree- laan—Stationsstraat niet als sociëtèitsgebied voor verpoozing zoekende jongelui te gebruiken. In een van de stukken, wordt tevéns. de wen- schelijkheid betoogd om de autobus dermate te stationneeren, dat de hoek voor het uitzicht vrij blijft. Geconstateerd wordt, dat èn door de samenscholende jongelui, w.o. ook vaak vele oudere dorpelingen, die niet weten wat ze moeten doen, èn door de te veel naar voren staande bus niet mogelijk is te constateeren of er al of niet van tegenovergestelde richting een auto k°mt aanrij den, zoodat aanrijdingen niejt kunnen uitblijven. In deze opmerkingen schuilt veèl waars en het zou ons aangenaam zijn wanneer daarmede reke ning. werd gehouden. Met eenige goede wil is dit «der zeker mogelijk. "Bergen levert voor het verkeer herhaaldelijk moeielijkheden op. Wij wenschen geenszins ter- wille van het verkeer het eigenaardig schoon van het dorp ten offer Jp brengen, doch wel zijn wij «Pan oordeel, dat het wenschelijk is een hier en 'daar staande hinderlijke boom op te ruimen. Ook achten wij het noodzakelijk, dat met kracht wordt tegengegaan, dat het centrum .van ons dorp door motormaniakken voor radesoefeningen gebruikt wordt. Vooral op hoeken van straten is dit hoogst gevaarlijk. Vele ongevallen ojp den gevaarlijken hoek van de Schoollaan wij ondervonden dit ook tot eigen schade, zijn hiervan de oorzaak. Niet alleen de politie, die in het uitgebreide Ber gen nu eenmaal niet overal tegelijk kan zijn, heeft in dit opzicht een opvoedkundige taak te vervul- lén. Ook de burgers kunnen, dóór hun misnoegen p-ver roekeloos rijdêfl kenbaar te maken, hun me dewerking verlfeenen. Men ver.gete niet, dat men de gemeenschap beschermt wanneer men het roe keloos rijden tegengaat. HET WORDT STEEDS GEMAKKELIJKER VOOR DE HUISVROUW. In vergelijking met het geslacht, dat vóór ons heeft geleefd, is in onzen tijd het werk voor de huisvrouw heel wat gemakkelijker geworden. Het vorige jaar deden wij in een beschouwing over bouwkunst reeds uitkomen, dat het eenvou dige huis van tegenwoordig, wat bewoonbaarheid betreft, in vergelijking met het kasteel van vroe- j|er, een eldorado genoemd kan worden. Wij merk- ten' op, hoe in de mooie patriciërshuizen van vori ge geslachten de waterleiding, het electrisch licht, de centrale verwarming, het gas en de rioleering gemist moesten worden; allemaal zaken, die de bewoonbaarheid van een huis verhoogen. De electriciteit is niet alleen in de verlichting, maar ook op ander gebied de huisvrouw in hooge mate te hulp gekomen. Wij behoeven slechts de stofzuiger, het electrisch strijkijzer, de broodroos ter, de electrische Waterketel en tal van andere apparaten te noemen, om duidelijk te maken, wel ke prachtige hulpmiddelen thans de huisvrouw ten dienste staan om haar woning corofortabler te maken. Op dit gebied zijn wij nog lang met aan het eind en wij zijn er van overtuigd, dat men over 2o jaarverbaasd zal staan over het vele werk, dat men thans in het gezin nog mét de hand verricht. Ook de winkeliers moderniseeren hun zaken. Daarvan getuigen de vele hygiënisch verpakte, le vensmiddelen. In de meeste groentezaken hier ter plaatse kan men reeds thans de aardappelen geschild en de worteltjes geschraapt bekomen. Voor pensionhou ders is dit zeker een uitkomst. Een vooruitstrevend brdodblkker hier ter plaat se, de heer Buisman, Oldenburglaan, heeft begre se, ae neer uuiöiiian, wmciiuuigmui., - - pen, d?t jiïj, door het aanSchaff^i vari een brood® snij-machine, die het brood* in een minimum van tij^, jn sneedid® varr.de j|ewenschte dikte snijdt eflf het daarna ter voorkoming van uitdroging in per kamentpapier verpakt, zijn cliënten groote dienster? kan bewijzen. Voo'ral in kleine pensions en groote gezinnen, waar men, vaak handen te kort komty zal dejke toepassing zeker waardeering onder* vijlden.' :f Ook de ifskajt, die het mogelijk maakt, aan be derf onderhevige levensmiddelen geruimen tijd te bewaren, is in het huisgezin een hulpmiddel varf beteekenis. In Amerika beschikt men in nagenoeg elk gezm over zoo'n ijskast, die ook in ;óns land stellig meer ingang zou Winden, warineer Öe electriciteit hief evenals daar goedkooper te bekomen zou zijn. De overheid zal góede koopmanschap toonen, wan neer door verlaging van prijken de stroomafname wordt bevorderd. Het Pro.v. Electr. Bedrijf verschaft in gebieden, waar hij den stroom rechtstreeks aan de verbrui kers levert, ten behoeve van kippenhouders, die er een electrische broedmachine op na houden, dien r^ds voor 5 cent per K. W. U. Wij wen schen geenszins een pleidoqi te leveren voor over dracht van het G. E. B. aan de Provincie, omdat wij weten, dat de afnemers van de Prov. met haar vast recht tarief zeker niét in gunstiger positie verkeeren dan dit met de afnemers van het Gem. Electr. Bedrijf in Bergen jiet geval is. Toch hopen wij, dat de Raad zal begrijpen, dat' ook het ge meentebelang vordert, den stroom voor economi sche doeleinden zoo góedkoop mogelijk beschik baar te stellen. De afname zal daardoor worden vergroot en alleen bedrijven 'niet een massa-omzet en een kleine winst maken op den duuj de groot ste winst. Bovendien ligt hier een mooie taak VQor de överheid om het tevèn van de inwoners te veraangenamen. DE VREEMDELINGENLIJST. De hotel- en pensionhouders maken wij er op merkzaam op, dat het voor'' de juiste samenstelling van de vreemdelingénfójsf gewenscht is, ook de gasten op te geven, die den Zaterdag, waarop de Badcourant verschijnt, in hun hotel of pension aan wezig zullen zijn. Ten gemeentehuize zijn voor hen, alsmede voor de verhuurders van gemeubileerde huizen gratis formulieren te bekomen, waaróp de namen en! woonplaatsen der gasten, küftrien worden ingevuld. Zooals men weet, Koeten deze formulieren Woensdags ten Raadhui^e worden ingeleverd-. De juiste samenstelling*van de Vreemdelingen- lijst Wordt ten zeerste bevorderd, wanneer men de formulieren Woensdagsmiddags vóór 4 uur ten Raadhuize bezorgt. De administratrice van de V. V. V., Mevr. EVENHUIS—NIEBOER. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 12 Juli, voorm. 10.30 .uur, Ds. P. J. Mo lenaar'te 'sGravenhagé,'Liturgische dienst. Geref. Kerk van Bergen (N.H.) Zondag 12 Juli, voorm. 10 ,uur, Ds. P. Hakman van Beilen. Nam. 3.30;.uur Ds.. P. Hakman van Beilen. Rechtz. Herv. Evangelisatie „Maranatha", Zondag 12 Juli, voorm. 10.15 uur, de heer Jac. Bijkerk, v. Utrecht. Vrije Evang. Gem. Bergen, Oosterweg 28 bij den Bergerweg. Zondag 12 Juli, voot'm. 10.15 uur, J. J. Ruijs. GROET. Zondag 12 Juli, 's avojds 7.15 uur, J. J. Ruijs. Remonstrantsch Geref. Gemeente Alkmaar. Zondag 12 Juli, voorrfi. 10.30 uur, geen dienst. Parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus te Bergen (Binnen). Zondag 7.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis. Andere dagen 7 en 8 uur H. Mis. Donderdagavond-7.30'uur Lof. Zaterdagsmiddags van 4—6 uur en van 7—9 uur gelegenheid om te biechten. Op zoek naar een vrouw. Fred leefde zonder zorgen. Hij was rijk, of schoon het misschien beter is te zeggen, dat zijn ouders rijk waren, maar in ieder geval was hij nu voor twee maanden naar de Rivièra gegaan, waar hij weer even onbezorgd als altijd zijn vacantieda- gen doorbracht. Totdat hij van.zijn moeder een brief ontving, waarin niet onduidelijk erop gezinspeeld werd, dat hij nu toch'eens aan zijn familieplichten moest denken, want dat hij al 25 jaar was en verscheide ne van zijn vrienden reeds met een nette vrouw waren getrouwd en een waardigen schoonvader hadden. Fred moest een vrouw gaan zoeken. De eerste zorg in zijn leven. Intusschen schenen de meisjes in zijn omgeving, hem igaarne te hulp te komen. ik zou best willen trouwen, had Suzette Jiem tusschen twee tango-figuren in verteld. Ik weet nog niet met wien, maar in beginsel ben ik to,ch aL besloten. Dit is mijn laatste vacantie als jong meisje, had Lily hem verzekerd, toen ze met hem na het tennissen thee dronk in het paviljoen. Ik trouw alleen met een flinken man, met bruin haar, die goed een auto kan besturen. Deze laatste woorden had Jacquelien hem toe gefluisterd en het was heelemaal niet moeilijk voor Fred, achter deze woorden zijn eigen portret te zien. Fred had dus keus, maar wie van de driezou hij kiezen? Suzette met haar zwarte oogen, Lily met haar groene, of Jacquelien met haar blauwe, oogen? De drie meisjes brachten bovendien ieder een flinke huwelijksgift mede. Wie zou hij kiezen? Hij verkoos haar feitelijk alle drie, om het uur. Het toeval wilde, dat Fred onverwacht in de ge legenheid werd gesteld, tusschen de drie een be- slissing te nemen. Op een morgen kwam Jacquelien hem tegemoet met het verzoek, of hij mee ging zeilen veertien) dagen lang over de zee zwalken in de boot, die Suzette van haar vader had gekregen. Andere ja ren ging Mimi altijd mee, doch die was nu ge trouwd en nu waren ze op het idee gekomen haar ouders vonden het goed Fred mee te vra- gen, die dan aan boord de plaats van Mimi zou moeten innemen en haar werktaak zou, moeten overnemen. Fred vond het een uitstekend plan en den vol genden dag voeren ze weg. De eerste drie dagen aan boord waren prachtig. Hij deed zijn werk spoedig-nairèbehooren en dat werk was niet lastig. Hij voerde tenminste weinig uit, baadde met zijn vriendinnen en liet na het eten de grampfoon drajien, Den; vierden' dag moest hij wat harder Werken en den vijfden dag zuchtte Jacquelien; Hè, ik moet helaas nog al het koper poetsen en ik ben zoo moe; toe Fred, zou jij dat niet Willen doen? Den volgenden dag vleide Suzette: Het is vandaag werkelijk veel te mooi weer, om onder het dek het eten te gaan klaarmaken- Zou jij me niet willen helpen, Fred? Je hoeft al leen maar de eieren te kloppen en de aardappelen te schillen! Den tienden dag stond Fred reeds met de zon op en leefde als de eenige matroos aan boord, die de bevelen van drie kapiteins had te gehoorzamen- Hij zorgde voor de maaltijden, poetste het koper, hij dééd alles en de meisjes lagen op het dek te rooken. Voorts werd hem weer verzocht, de dames te manicuren, waarvoor ze als wederdienst hem wet even zouden scheren. Jacquelien zeepte hem tot aan zijn oogen in, Suzette hield hem vast bij zijn haren en Lily kerfde in zijn wangen, totdat er rij kelijk bloed vloeide. Na verloop van veertien dagen was Fred de on gelukkigste mensch van de wereld. Hij haatte zijn drie reisgenooten en hij troostte zich alleen met de gedachte, dat hij bij zijn terugkeer met een van de drie, die hij als beste zou hebben leeren kennen, zou trouwen, om zich dan voor zijn slavenarbeid te- kunnen wreken, ■De laatste dag brak eindelijk aan. Het jactit voer de haven in en de vier zeelui gingen uit elkaar, nadat ze elkander eerst broederlijk en zus terlijk omarmd hadden. De grootste ontnuchtering voor den jongeman was het, toen hij bii de jongedames die hij één voor één een huwelijksanazoek had gedaan, stuk voor stuk een blauwtje liep. Neen, zei Jacquelien, ie bent wel een knap- jongmensch en ik mag je ook wel, maar je snorkt, en dat is iets, dat ik volstrekt niet verdragen kan. Je bent me buitengewoon sympathiek mur melde Suzette, maar je transpireert bij de minste inspanning op zulk een verschrikkelijke manier - en miin drpom is een slanke, poëtische man. Je hebt een beetje te veel temperament, ver telde Lily hem. Ik geloof graag, dat je van me houdt, maar desondanks heb je geprobeerd, Jacquelien te omarmen en je hebt Suzette het hof gemaakt. En ik ben jaloersch, érg jaloersch... Alle drie, alsof ze het met elkaar hadden afge sproken, vertrouwden ze hem toe; - Ik heb er inderdaad, voordat onze reis begon, ernstig aan gedacht met jë te trouwen, maar nu zie ik daarvan af. Ik zal tenslotte misschien met een minder 'netten man trouwen dan u maar ik zal hem ook niet zoo goed kennen! Handel accompagneerde op de harp den tenor Senesino. 't Prachtige spel van Handel overtrof

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 14