AMSTEL- HOUDBAAR, Gerard Worm BEZOEKT DE TEA-ROOM Sigaren-Magazijn „DE MACIEF' 1 JOH. BEEKMAN Uitsluitend eerste klas consumptie. J. W. SCHOEIEN, Jan Jacoblaan 3, Bergen (N.-H.). Telei. 62. S. en P. J. STEKELBOS, Bergen aan Zee, Telei. 516. Badcostumes Grapjes. Advertentiën. C. MEIJER Verkrijgbaar bij: "t N.V. Dames- en Heeren- Mode-Magazijnen ALKMAAR. voor Dames, Heeren en Kinderen. Limonade p. flesch 45 ct. HET CHOCOLADE-HUIS" Nederlandsche Bron en Nederlandsche onderneming. Agent voor Bergen en Omstreken!: Firma j. w. scholten, Jan Jacoblaan 3, Bergen, Tel. 62. verreweg 't middelmatige .zingen van den Italiaan. En 't publiek letté" dus veel meer op den harpist. Dat ergerde den zanger en hij zwoer, dat hij de volgende maal van 't tooneel boven op 't instru ment zou springen, als Handel hem'weer zoo over trof. f -. De componist hoorde ervan en toen hij Senesino ontmoette zei hij: Uw plan om van 't tooneel te springen, lijkt me iets buitengewoons. Zeg me toeli vooral welken avond u dat doet, dan vermelden we 't op 't programma. Met uw springen zult u méér succes hebben, dan met uw zang. In de 13e eeuw hadden de schoenen der edelen een lengte van anderhalven voet (45 c.M.j; bij de rijken van 'één voet-, terwijl het volk schoene droeg van gewone lengte. Zij die een weinig gefortu neerd wareft droeg eenigszins naar boven omge krulde schoenen. Bij de edelen waren aan de punt der schoenen zilveren belletjes aangebracht. Voor minderen standen bij verordening verbo den, kwam die dracht in de 14e eeuw weder alge meen in zwang, echter waren toen de punten naar beneden gebogen. Dat deze puntschoenen bij het loopen zeer hinderlijk waren is te begrijpen. De geschiedenis vermeldt daaromtrent o.a. dat de rui ters van hertog 'Philips bij de bestorming van een bolwerk, dat de Gentenaars tegen hem hadden op geworpen, verplicht waren af te stijgen en zich toen genoodzaakt Zagen, de punten hunner schoe nen, dié 30 c.M. lang waren, af te snijden. Bij den beroemden Franschen schrijver Anatole France, kwam op een keer een agent. Zou ik den meester kunnen spreken? Over welke aangelegenheid? vroeg de secre taris. v Ik ben de vertegenwoordiger van een groote verzekeringsmaatschappij, antwoordde de man, ik zou graag het leven van den grooten meester wil len verzekeren. Heeft geen doel, zei kort de secretaris Anatole France is onsterfelijk! Anatole France had dezen zelfden, secretaris eens om tien uur 's morgens besteld. Toen de man kwam, vond hij zijn beroemden meester nog slapend. Eerst tegen het middaguur stond Anatole op. Hoe komt 't, dat de meester zoo laat belieft op te staan? waagde de secretaris, te vragen, 't Schijnt mij toe, dat 't daarvan komt, ant woordde Anatole, dat ik te langzaam slaapa. Oude dame: Ik had graag een goed gelijkende en aardige foto van mij. Best, mevrouw. En wanneer moeten de beide flgnamen klaar zijn? Gisteren heb ik aan mijn meisje mijn heele verleden opgebiecht. Nu, 'en Het heeft me geen steek geholpen. Ze wil toch nog met me; trouwen. En zou je denken, dat hier kans is om voor- j uit te komen? vroeg de nieuw-gekomen typiste aan een die er al was. Waarachtig, zei de oudste: de boekhouder is ongetrouwd en de patroon gaaf dé 'volgende week van zijn vrouw scheiden! Mevrouw: Verbeeld je, gisteravond vond ik een soldaat bij Jansje in de keuken. Professor: Zonderling! Er zijn voor die men- schen toch kazernes! in 't PARNASSIA-PARK, BERGEN AAN ZEE. Dorpsstraat 27, Bergen N.-H Hengelsport- en Strandariikelen. BOLDOOT's EAU-DE-COLOGNE. BREELAAN 33. CORONA'S VAN SI-FA-KO 80, 12 en 15 cents. ZEER FIJNE KWALITEITS-SIGAREN. Alleen-verkoop voor Bergen. Beleefd aanbevelend, ,J0H. PRINS. IN DE BROUWERIJ GEBOTTELD, DUS O JANTZIH Een|zeer interessante collectie. Alleen-verkoop der JANTZEN Badcostumes, Badmutsen, Riemen, Badschoenen. Half pond Pralines. Half pond Nougatbatons. Half pond Rumboonen. Half pond Meikbonbons. Half pond Moccaboonen. Half pond Pinda-rotsjes. HALF POND VRUCHTENKUEKJES. Half pond Pralines. Half pond Mandarijntjes. n Langestraat 83, naast het bekende Stadhuis, Alkmaar. Het Laboratorium Van Ledden Hulsebosch te Amsterdam verricht de geregelde controle-onderzoekingen naar de constante samenstelling van dit Bronwater DORPSTRAAT 21. f 7-50 met votle garantie. (WASSCHEN EN KNIPPEN INBEGREPEN) DAMES- EN 1 HEERENKAPPER, TELEFOON 157.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 15