1 Schoenen HEI STEDELIJK MUSEUM VICTORIA-WATER HOOG EN LAAG WATER te BERGEN AAN ZEE in 1931. VALEC's LUNCHROOM LÜNCH f 1,25. DINER f 1,75. DAGSCHOTEL 10,90 Café-Lunchroom „CE DOORBRAAK" KUSMUIKI, hoek MHHKTSTRMT, ALKMAAR. PRIMA CONSUMPTIE. BILLIJKE PRIJZEN. JMÜSrELBIEREN. H óte I ~T OE LAST" ALKMAAR. CAFÉ-RESTAURANT. CONCERT. PRIMA KEUKEN. Historische Anecdoten. Advertentiën. A. C. SEEWALD. SCHOOLSIRIUT 2, BERGEN, TELEFOON 65. BEZOEKT J. SIKIIT Jr., JULI. Hoog water: j Laag water: Datum Voorin. Namidd. Voorin. Namidd. 11 0.15 0.53 8.55 9.32 12 1.20 1.53 9.57 10.31 13 2.15 2.45 10.54 11.28 14 2.53 3.30 11.47 15 3.47 4.17 0.19 0 37 16 4.32 5.03 1.06 1.26 17 5.17 5.47 1.46 2.12 BEZOEKT IN ALKMAAR Restaurant. Banketbakkerij. Ingang door den winkelHOUTTILB 5. IJS. PLOMBIERE. SORBETS. Eenigst adres voor „Kaasdragers". Aanbevelend, Fa. W. G. E. VALK. Bezoekt J. MARTIN. Schiller en de vrouwen. Schiller was, zooals bekend, een groot vereerder van het vrouwelijk geslacht. In een brief aan Ka- roline von Wolzogen uit Schiller zich op de vol gende wijze: Het komt mij voor, en het kan wel een zelf zuchtige wensch van ons geslacht zijn, dat de vrouwen geschapen zijn om de lieve, vroolijke zon op deze menschenwereld na te bootsen en haar eigen leven en het onze door milde zonneblikken op te vroolijken. Wij stormen en sneeuwen en re genen en maken wind. Uw geslacht moet de wol ken verstrooien, welke wij op Gods aardbodem tezamen gedreven hebben, de sneeuw smelten en de wereld door zijn glans verjongen. Gij weet wel ke groote dingen ik van de zon denk; de vergelij king is dus het mooiste, wat ik van uw geslacht heb kunnen zeggen en ik heb het op kosten van het mijne gedaan. Mrs. Woodpeck uit Chicago had een geneoloog opdracht gegeven een beschrijvenden stamboom voor haar samen te stellen. Onaangename zaak, liet de geleerde zich te gen een vriend uit; op de een of andere wijze moet ik haar bekend maken met het feit, dat een harer bloedverwanten door middel van de elec- trischen stoel terechtgesteld werd. Maar vriendlief, niets gemakkelijker dan datl Schrijf haar; deze persoon nam den stoel van toegepaste electriciteit aan een onzer openbare in stellingen in. Zijn er „zeeslangen?" De meeste menschen beschouwen de verhalen over zeeslagen als „humbug". Hiervoor bestaat re den, want altijd draaiden deze mededeelingen als zij nader werden onderzocht, op niets uit. Eenigen tijd geleden werd gemeld, dat het skelet van een zeeslang was gevonden op het Schotsche eiland Stronsay. Een nader onderzoek evenwel wees uit, dat men hier te doen had met het skelet van een haai. Tallooze voorbeelden zijn er van, dat walvisschen, scholen bruinvisschen en zelfs vluchten vogels voor zeeslangen werden aange zien. Toch is het niet onmogelijk, dat er in den Oce aan nog monsters leven, die zelden of nooit (hetzij dan in slangen- of in andere gedaante) aan de op pervlakte van het water verschijnen, maar die toch wel eens een enkelen keer worden gezien. Deze stelling wordt opgeworpen in een onlangs in Engeland verschenen, belangwekkend boek: „Het geval van de zeeslang". De schrijver, R. T. Gould, vestigt er de ^aandacht op, dat alle zeevarenden, die „zeeslagen" meenen gezien te hebben, eenzelfde soort dier beschrijven met een langen, slangachtigen hals, welke 20 a 30 voet boven het water uitkomt en met een kop, welke ongeveer zoo groot is als die van een paard en gelijkt op die van een hagedis. Achter den hals werd dan een reeks bulten boven het water gezien. De lengte van het geheele dier wordt meestal geschat op 60 a 80 voet. Wat dit gedierte ook moge zijn, zeker is het geen slang, want geen slang zou kunnen zwemmen, ter wijl 20 a 30 voet van zijn lichaam boven het water uitstak. Om zulk 'n „kolom" van beenderen en spieren te ondersteunen, moet er een groot li chaam onder water zijn. Nu is het een feit, dat de beschrijving zooals die telkens weer van de zeeslangen wordt gegeven, klopt met de skeletten in musea van voorwereld lijke hagedissen, die op de aarde leefden, vele dui zenden jaren vóór dat er menschen woonden. Men denke bijvoorbeeld aan den plesiosaurus. Geheel onmogelijk is het niet, dat deze reusachtige hage dissen nog in gering aantal in de oceanen voorko men. in (5edeelten. waar nooit schepen gezien worden. Een enkelen keer zou het dan misschien gebeuren, dat zoo'n monster door een zeestroom of doe een storm tot dicht bij onze kusten werd gedreven. Grapjes. PROCLAMATIE. AANGEZIEN een hond, waarvan de hoogte meer dan 30 centi- meter bedraagt, niet op den openbaren weg los mag loopen, dient de eigenaar van een hond, waarvan de hoogte meer bedraagt, het dier aan een lijn te houden of apders thuis te laten. AANGEZIEN de naam van iederen badgast volledig en gratis in de „Badbode" wordt gepubliceerd, heeft het geèn zin initialen, al of niet omgeven door een hart, in banken of hoornen te snijden. AANGEZIEN i een bosch in 60 minuten door brand vernield kan zijn, maar de schade in geen 60 jaren is hersteld, is het aanbevelenswaardig, voorzichtig met vuur om te gaan en geen brandende lucifers, sigaren of cigaretten weg te gooien zonder deze daarna met den voet te dooven of onder een laagje zand te bedekken. AANGEZIEN uwe buren zonder meer gaarne willen aannemen, dat gij de gelukkige eigenaar van een gramofoon of radio-toestel zijt, is het absoluut overbodig ze den ganschen dag daaraan op luidruchtige wijze nog te herinneren. Behandelt deze aangelegenheid met zachtheid!" Spaart uw buren! AANGEZIEN de meeste menschen bloemen kweeken voor zich zelf en niet voor voorbijgangers, zoudt gij wellicht onvriendelijk bejegend worden als gij u tot het plukken van bloemen in andermans tuin laat ver leiden. Er zijn bovendien in Bergen goed-gesor- teerde bloemenwinkels! AANGEZIEN de gemeente-finantiën zulks niet toelieten, kon de Raad tot op den huidigen dag nog niet overgaan tot den aanleg van een modern ingericht sportter rein en van een race-baan voor auto s en motor rijwielen. Bij gebrek hieraan, straten of pleinen als zoodanig te gebruiken, kan voor anderen levens gevaarlijk en voor U zelf kostbaar zijn, daar de boeten op overtreding van de desbetreffende ver bodsbepalingen hoog zijn. AANGEZIEN door den aankoop van het Bergerbosch het aantal boomen met duizenden is toegenomen, is de waar de van een boom te Bergen in vergelijking met de kosten van aankoop nog minder dan die van een lucifer. Toch hebben wij liever dat U een lucifer in brand steekt dan een boom. AANGEZIEN de Redactie hieromtrent nog nooit een bevredi gende oplossing vermocht te vinden, zal binnen kort een prijsvraag worden uitgeschreven, waarom het overgroote deel der menschen binnenshuis papieren in een prullemand en schillen op een bord leggen, maar buitenshuis er niet aan denken van éénigen zin voor orde en netheid blijk te ge ven. Onder vrienden. Ze zeggen, dat Jan z'n vrouw bij een zons verduistering heeft leeren kennen. Zeker een totale zonsverduistering! A. (tot een vriend): Mijn vrouw kan uren lang; over één onderwerp doorzaniken. Vriend: De mijne heeft nog niet eens een on derwerp noodig. De ridder. Moderne struikroover tot zijn slachtoffer: Hier heb je tien gulden terug. Mijn collega staat, op den volgenden hoek en als hij niets vindt, wordt ie lastig. Dus Jan trouwt toch niet met Dolly! En ik dacht, dat hij op het eerste gezicht verliefd op- haar werd? Ja, maar hij keek nog eens En vind je, dat de baby veel op z'n vader O ja; hij doet niets anders dan eten, drinken- en lastig zijn! Hebt u nooit goed geleerd om te landen?, vroeg de verschrikte passagier. Maar hoe moeten we dan beneden komen? O, heel gemakkelijk, antwoordde de gemoe delijke vkegenier. Ik heb nog maar voor vijf minu ten benzine. Kunstschilder tot armen boer, op wiens land hij altijd schildert: Zeg, Teun, morgen ga ik je huis schilderen. Teun, verheugd: Nou, meneer, dat vind ik nog' eens vriendelijk van u. Het heeft in geen tien jaar een verfje gehad. Zij: Als je een man iets vertelt, gaat het zijn: eene oor in, en het andere weer uit. Hij: En als je een vrouw iets vertelt, gaat het beide ooren in, en het komt haar mond weer uit. lijkt? Prima Engelsch linnen in WIT, GRIJS, BRUIN, BEIGE, ZWART. Q Tennis-, Gymnastiek-, Strand- en Wandelschoenen, Sandalen. rjT/ Speciaal ingericht voor het vulcaniseeren ffvan Zolen op Tennis- en ander Schoeisel. r^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO- TE ALKMAAR. Ingang: Breedstraat (achter het Stadhuis). Geopend van 9-12 v m. en van 1|—n.m. Huishoudelijke artikelen, Nikkelwaren. „Promotheus "-Gasfornuizen en Comforen. „WECK"-artikelen. Oe gezondste dagelïjksche tafeldrank. NATUURLIJK OBERLAHNSTEIN BRONWATER. Voor huishoudelijk gebi uik in heele liter- schroeff lesschen zeer voordeelig en gemakkei ij k.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 2