„Bergensclie Bad-, Duin- en Bosciode" van ZATERDAG 11 JULI 1931. TWEEDE BLAD. Landelijk Ruiterfeest te Bergen. 22e Jaargang No. 7. Wedstrijden om de Prov. kampioen schappen voor landelijke rijvereenigingen in N.-Holland. De V. V. V. te Bergen organiseert in samenwer king met het Hoofdbestuur van de Nederl. Fede ratie van Landelijke Rijvereenigingen op 25 Juli ■op de Vinkenkrocht (het voormalige Duitsche in- terneeringskamp) wedstrijden voor de Landel. Rijver, in N. Holland om de Prov. kampioenschap pen, waaraan door 12 afdeelingen zal worden deel genomen. Sommige vereen, komen met twee 8-tallen uit, waaronder de Rijver, te Heiloö, die ■ook met een dames-achttal uitkomt. Uit Nieuw-Vennep, Bovenkerk, Hoofddorp, Halfweg, Texel, Wieringen, Barsingerhorn, Anna Paulownapolder, enz. zullen de Rijver, aan de wedstrijden deelnemen en wel iedere vereeniging met een 8-tal ruiters, een aanvoerder en een reserve-ruiter. Voor het handicap-springconcours schreven tal van ruiters bovendien afzonderlijk in, zoodat men op dien dag niet minder dan 160 ruiters gelijktijdig in den ring zal zien. Het programma vermeldt ook patrouillespringen in historische en folkloristische costuums, waaraan door 10 patrouilles wordt deelgenomen, voorstel lende de Fransche cavallerie uit den Napoleonti- schen tijd, Oud-Hollandsche ruiters, Poolsche rui ters cow-boys, Romeinsche ruiterij, de Oranje garde van Prins Maurits, Kozakken enz. Voorts wordt er een push-ball-demonstratie ge houden (voetbal te paard met een bal van 1.25 M. doorsnede), benevens een tally-ho-wedstrijd. De tally-ho-wedstrijd stelt als eisch, dat de ruiters in groepen 100 M. stappen, 100 M. draven en 100 M. galoppeeren. Buiten 600 aan geldprijzen, worden vele ande re prijzen, bestaande uit kunstvoorwerpen en een gouden medaille van de gemeente, beschikbaar ge steld. De V. V. V. geeft bovendien aan iederen ruiter voor reiskosten een vergoeding van 5. Met het oog op het groote aantal deelnemers, heeft des morgens de vóór-keuring plaats, waarin beslist wordt over de prijzen voor de dressuur- proeven. Deze vóór-keuring is toegankelijk voor 25 cent. De jury bestaat uit de heeren: Jhr. H. W. M. van Coehoorn van Sminia, voorz. van de Federa tie, P. H. Kleinjan, dierenarts te Alkmaar en Mr. J. Linthorst Homan uit Assen, terwijl de eere- Voorzitter van de Federatie, de Burgemeester van Hoofddorp, eveneens aanwezig zal zijn. Het concours vangt des middags om 2 uur aan met als eerste nummer de parade van alle deelne mers. Aangezien elke groep ruiters voorafgegaan wordt door trompetters en een vaandeldrager, zal deze parade zeker een grootschen aanblik opleve ren. In de afdeeling patrouille-springen in historisch of folkloristisch costuum wordt een publieksprijs beschikbaar gesteld. Ieder bezoeker ontvangt daarvoor een stembiljet bij zijn entreebiljet. Vóór-yerkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij het Informatie-bureau van de V. V. V. te Bergen en geven 25 pet. reductie op de dagprijzen. De landelijke rijvereenigingen hebben zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld, zoodat reeds thans 56 afdeelingen bij de Federatie zijn aange sloten. In alle deelen van het land worden rijver eenigingen opgericht en de Bond is reeds thans geworden tot een lichaam, dat in alle opzichten aan z'n doel beantwoordt. Het paardenmateriaal is door den goeden invloed van de Federatie belang rijk verbeterd en wie bij de parade der 8-tallen zijn oogen goed den kost geeft, zal verbaasd staan over de paarden, die in den ring verschijnen en dit te meer, omdat deze paarden regelmatig als werk paarden worden gebruikt. De liefde voor het paard komt in deze wedstrij den tevens tot uiting. Iedere ruiter heeft geleerd, met zijn paard één te zijn, omdat hij weet, dat het zijn paard is, dat hem veilig over hindernissen brengt, en graag ieder bevel opvolgt, mits hem dat met zachte hand en veel geduld is geleerd. Wij zijn er zeker van, dat de duizenden, die verwacht worden, als zij de afwerking van het pro gramma zullen hebben aanschouwd, zullen conclu- deeren, dat zij niet hadden vermoed zulk een rij vaardigheid, discipline, kameraadschappelijkheid en frissche geest onder de eenvoudige platteland- bewoners, die 25 Juli a.s. te Bergen hun rijvaar digheid zullen toonen. De leden van de landel. rijver, beoogen niets anders dan door daden te toonen, wat zij als rui ters zijn geworden door zware inspanning en door met opgeruimdheid gedragen opofferingen, die zij zich uit liefde voor het paard getroosten, in de hoop, dat hun voorbeeld tot navolging moge lei den. Bergen geniet 25 Juli de eer, de grootste bijeen komst van landelijke rijvereenigingen, die ooit in Nederland heeft plaats gehad, binnen haar gren zen te künnen begroeten. De V. V. V. moge het tot een eer rekenen, daartoe den stoot te hebben gegeven. VAN EEN JONGE DAME, EEN POES EN EEN JONG KONIJNTJE, ENZ. 't Is eenige dagen geleden, dat zich 's morgens, juist toen Morpheus mij ging verlaten, een nog jonge Dame zich aan mijn woning vervoegde en toen mijn vrouw het volgende vernaai deed: „Gisterenavond, toen ik in het bosch wandelde, zag ik meteen een groote kat met een jong konijn tje in den bek. Onmiddellijk gevoelde ik, dat het mijn plicht was, het kleine dier te readen, zoo dit mogelijk was. Toen ik den roover trachtte te na deren, nam hij zijn prooi weer op en ging met het spartelende konijntje een stukje verder, en dat ging zoo een aantal malen achtereen, zoodat ik bij na den moed verloor. Doch toen ik nog een flinke poging waagde, vergat poes het konijntje mee te nemen; ze keek nog eens om, doch durfde niet meer naderen en weldra.had ik het jonge beestje in handen en het bleek geheel onbeschadigd te zijn. Nu heb ik het gisterenavond en ook hedenmor gen melk gepresenteerd, doch het wil niet drinken. Hoe kan ik nu het diertje in het leven houden? Zou uw man mij dat misschien kunnen zeggen?" Mijn vrouw kwam mij de geschiedenis even ver tellen en bracht mijn boodschap over aan de mij onbekende dierenbeschermster, dat ze voorloopig maar met een in melk gedoopt penseeltje vocht tusschen de lippen van het beestje moest brengen, dan zou het spoedig wel beter gaan en dan zou het gauw ook blaadjes van klaver en melkdistel tot zich nemen. Na dank betuigd te hebben, ging ze naar haar pupil terug. Mijn vrouw had vergeten naar naam en woon plaats van de Dame te vragen, wat jammer was, want anders had ik eens kunnen informeeren, hoe het verder met de patiënj is gegaan. Aangenaam zal het mij zijn, dat nog eens te mogen vernemen, 't Heeft mij evenwel reeds goed gedaan te weten, dat er een beschermster woont in Bergen met war me liefde voor het jonge dierenleven. Of eigenlijk moet ik zeggen een beschermster meer, want ik ken er al velen, die teergevoelig zijn voor het le ven van vogels en kleine, viervoeters en voor al het dierenleven. Ja, de jonge dieren in onze bosschen hebben het soms niet te best en katten en roofvogels maken heel wat slachtoffers. Nu is het met de verhouding tusschen katten en konijnen wel wonderlijk ge steld. Had b.v. bedoelde.Dame een poes met jon gen ter beschikking gehad, en ze had haar konijn tje tusschen de jonge katjes ingelegd, dan zou de oude poes ook het knaagdiertje mede gezoogd hebben en ze zou het heelemaal als kind hebben behandeld. Er zijn ook voorbeelden van, dat een kat zelf een jong konijntjé of haasje uit het bosch gehaald had en aan haar kinderental had toege voegd. En zoo zouden we ook de vraag nog kun nen stellen, of het konijntje uit het Berger Bosch wel door de kat verscheurd, dan wel door haar bij eigen jongen gebracht geworden zou zijn. De edele daad van de jonge Dame acht ik er niet minder om. De kat had het diertje gemakkelijk kunnen dooden, en als het prooi was geweest, zou het dat ook stellig gedaan hebben. Maar een kat en een wild konijn, dat door de goede zorgen van men- schen tam geworden is, weten zich wel met elkan der te verstaan, zoo zelfs, dat ze samen in een mand slapen en de poes zoowel het konijn als zich zelf aflikt. Katten en konijnen hebben ook deze eigenschap gemeen, dat ze wel hun eigen kinderen dooden en opeten. Dit zijn wel raadselachtige dingen, maar die komen er veel voor in de Natuur. Ik heb een boer gekend, die twee pasgeboren haasjes in het veld vond en ze mee naar huis nam. Hij had een poes, die voor enkele dagen 3 jongen had gekregen en deed de jeugdige knaagdiertjes bij de katjes. Toen de oude poes bij de jongen te rugkeerde, scheen ze een weinig verbouwereerd te wezen, doch weldra vleide zij zich in het met hooi belegde kistje en trok zich van de vermeerdering des gezins niets aan. En de haasjes gebruikten evengoed de melk, die de poes bood, als de eigen kindertjes. En de lepelmannetjes speelden wel met de poesjes, toen ze een twintig dagen oud waren, wat een aardig gezicht opleverde, doch hun schu we aard verloochende zich niet. Kwam er plotse ling iemand de kamer binnen, dan speelden de poesjes door en lieten zich ook streelen, doch de haasjes trokken zich met schrik terug onder een kast of in een ander donker hoekje. Toen ze half wassen en vlug geworden waren, wisten ze te ont komen en de boer heeft ze nimmer terug gezien. Zoo moet men bij de dieren dikwijls het instinct bewonderen, terwijl bij andere soorten niets daar van aanwezig schijnt te zijn. Schapen en koeien laten zich alleen zogen door de eigen kinderen, maar een paard biedt de melk evengoed aan een vreemd veulen aan, als aan haar eigen kind. Sommige vogels verlaten het nest, als men de eieren maar even aanraakt, doch kieviten blijven leggen en broeden, als men de eieren door kleine aardappels heeft verwisseld en de wilde eend doet dit, als men koppen van Goudsche pijpen met zand gevuld voor de eieren in de plaats legt. De wonderen der Natuur zijn velen! J. DAALDER Dz. I N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". ZONNEBAD. De N. V. stelt voor de badgasten en villabewo ners de gelegenheid open zich ten kantore van de Vennootschap te Bergen aan Zee aan te melden voor het lidmaatschap van het Zonnebad. De naam lidmaatschap is gekozen, omdat de Vennootschap voor de badgasten en villabewoners een badgelegenheid wil scheppen, waarbij het in tieme karakter van de badplaats zooveel mogelijk blijft behouden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Contributie. Ie. Gezinskaarten voor één en het zelfde gezin: a. voor een gezinshoofd (vader of moeder) 6.00 voor vier weken of korter; b. voor het tweede gezinshoofd 4.00 voor 4 weken of korter; c. voor het tweede gezinshoofd indien dit slechts over den Zondag te Bergen aan Zee is 1.50 voor 4 weken of korter; d. voor een kinderjuffrouw of verzorgster 3.00 voor 4 weken of korter; e. voor kinderen van 1216 jaar 2.50 voor 4 weken of korter; f. kinderen beneden 12 jaar van dit gezin zijn vrij mits in begeleiding van één der beide gezinshoofden, de kinderjuffrouw of ver zorgster van dit gezin, die een diploma moet hebben; g. één logé van dit gezin 1.50 per week of korter. 2e. Afzonderlijke kaarten worden slechts aan vol wassen personen afgegeven ad 6.00 voor vier weken of korter. Ieder lid neemt zijn eigen badcostuum en hand doek mee. Voor de leden is gereserveerd een mooi gedeelte duinterrein bij de badkoetsen. Hierop mogen de leden tenten of vierkante doekomheiningen plaatsen, waarin zij zich kunnen ontkleeden, om zich vandaar-uit in badmantel langs de daarvoor bestemde trap naar het bad bij de badkoetsen te begeven om aldaar in den tijd dat het bad geopend is, onder toezicht te baden. De tent of de doekomheining moet duidelijk zichtbaar het nummer van het diploma hebben. De badmantels, waarop het diploma zichtbaar gedragen moet worden, worden aan den daarvoor bestemden kapstok op het strand gehangen. Het aan- en uitkleeden in een tent of in een ge heel door doek afgesloten vierkant is verplichtend gesteld. Op het Zonnebadterrein mag men niet zonder badcostuum vertoeven. De leden mogen baden zoo dikwijls zij verkie zen, zonder verdere betaling. De tenten mogen blijven staan, echter geheel voor risico van de eigenaars. De Maatschappij en hare aangestelden kunnen zich niet daarmede be moeien. Indien gewenscht, wordt voor de damesleden een afzonderlijk deel van het terrein afgezet. Ter wille van de controle moeten de vaste ten ten zoowel als die, welke telkens weer afgebroken worden, duidelijk zichtbaar gemerkt zijn met het nummer, vermeld op het diploma. De leden zijn gehouden de instructies van het toezichthoudend personeel op te volgen en zich na het baden direct naar het gereserveerde duinter rein te begeven. Zij mogen in badcostuum niet op het strand blijven vertoeven. Gerekend wordt op de medewerking van de le den ten aanzien van de naleving van dit reglement, het gebruik van het terrein (b.v. niet op de helling van den zeekant loopen) en hetgeen verder voor den goeden gang van zaken noodig is. De Vennootschap zal gerechtigd zijn het lid maatschap vóór dezen bestemden tijd te doen eindigen tegen eene evenredige restitutie van betaalde contributie. Buiten den door de Directie vastgestelden bad tijd mag niemand op het terrein vertoeven, vooral niet des nachts. Er zijn strandtenten te huur a 2.00, 2.50, 3.00, 3.50 en 4.00 per week. DE BADDIRECTIE. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: een zilveren ring met groene steen; een Kodak fototoestel in bruin lederen étui; een bos sleutels; een gladde gouden ring met inscriptie; een ge brand zilveren armband; een witte kindermuts; een bankbiljet; een zwarte vulpen, merk „Olijm- pio"; een zwart badpak; een portemonnaie met eenig geld; een paar badschoenen; een streng witte kralen; een damestasch met inhoud; een geluks- hanger met poppetjes. Verloren: een klein gebloemd kussentje; een autoped; een gouden ring met groene steen; een damesbont; een geel houten halsketting; een damesparapluie; een beige damestasch met inhoud; een zilveren horlo ge; een bruin lederen portefeuille met bankpapier; een bruine tompouse; een badpak met handdoek; een kinderschopje, twee emmertjes; een kinder manteltje (blazer, zwart met gele strepen); een langwerpig gouden broche met blauwe opaal steen; een zilveren heerenhorloge met gummie bandje; een langwerpig briljanten speld; een paar groene kinderbadschoentjes. Inlichtingen zijn te bekomen ter Secretarie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 3