a De Heerlijkheid Bergen in Woord en Beeld. Breelaan 52, Bergen, Garage „Kennemerland", C. NIEUWLAND. Iel. 22. Handels- en Reparatie-imichtins van Automobielen.Verhuur van Luxe Auto's.Stalling loni 50 wapens. BERGENSCH E DROGISTERIJ A. E. ROMENY, ■I S. ZWAAN, liilili! Visch- en Wildhandel. Karei de Grootelaan 20, EERGEN. - Telel. 83. In K. DE GOEDE's RIJWIELHANDEL, JAC. DELVER, Sanitaire Inrichtingen. Centrale Verwarmingen. O JOH. LAUWERS, OPTICIEN - PAYGLOP RADIO-DISTRIBUTIE. Bergensche Radio Centrale J. WIJ. SCHOUTEN, Stationsstraat 15, BERGEN. Eerste Bergensche Boekhandel, Vestigt U te Bergen! inlichtingen voor: Bouw terreinen, Villa's, Land- en Woonhuizen bij het ALKMAAR PACKET" DIENSTREGELING WANDELGIDS VAN BERGEN EN BERGEN AAN ZEE Hotel - Pension - Restaurant met Vergunning „DE OUDE PRINS" Restaurant a la Carte. P. J. BORST, - Schoolstraat 4, Telefoon No. 13. r-<i A f* A OTCM I Zooals U bekend is, ligt BERGEN midden in NOORD-HOLLAND. Voorwaar een mooie gelegen- nAL)ll A3 I r N heid om vanuit dit punt de PROVINCIE beter te leeren kennen. In het bijzonder kunnen wij U 1 aanraden om een bezoek te brengen aan het geweldige werk r^CT r*» f"\ SV >3 A nCD "71 imFR7FF Eén van de nieuwe polders ligt reeds droog en men is bezig deze in Dfc. L) r\\J O IN/fi A fx I IN O UiL,r\ Z. UI l-J ELmZlIlI. cultuur te brengen. Een en ander is werkelijk zeer interessant. Mogen wij met één 'onzer auto's U dit op de beste wijze laten zien Zoo ja, dan zijn wij overtuigd, dat U tevreden zult zijn. Diverse Rondtoeren, welke wij door jarenlange ondervinding kunnen aanbevelen: No 1 Rondtoer naar de Zuiderzeewerken te Wieringen enz. (zeer interessant). No 2. Rondtoer over Edam—Volendam enz. No. 3 Rondtoer, over Hoorn—Enkhuizen— Andijk(proefpolder)—Medemblik enz No 4. Rondtoer over Camperduin-Callantsoog-Den Helder-VhegkampDe Kooi enz. No 5. Rondtoer naar ljmuiden(nieuwe sluis) -BloemendaalHaarlem enz. No. 6. Rondtoer over de EgmondenCastricum—Heiloo enz. Ook hebben wij kleinere tochtjes in den omtrek, welke zeer aan te bevelen zijn. B3BTB ff* |fö 3 S So.' 5 VOOR OCHTEND- EN AVONDRITTEN VERMINDERDE PRIJZEN. PIL!t.HBlun»A Gewenschte inlichtingen en prijzen worden gaarne verstrekt door APOTH.-ASSISTENTE. TELEFOON 109. BREELAAN 17, BERGEN (N.-H.) KAREL DE GROOTELAAN 2, is het Agentschap gevestigd van de NED. KK00tV- en TURNER.RIJWIELEN. - TevensVERHUUR- en REPARATIE-INRICHTING. PRIJZEN BILLI1K. Stationsstraat 7, Bergen. TELEFOON 121. DE ENORME KRACHT VAN „DE BIJENKORF" in Amsterdam is, naar onze meening, alléén te dan ken aan de ontzettend groote ver scheidenheid der artikelen. Bergen's Ijzerhandel" hoeft naar verhouding van de bevolking van Amsterdam tot Bergen, 800.000— 5000 inwoners, niet minder sorteering. DAT IS ONZE KRACHT! BRILLEN. FOTO-ARTIKELEN. ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN. H H ROOKERS! Stelt gij er prijs op voor uw geld HET BESTE te ontvangen, bezoekt dan het Sigarenmagazijn „SUMATRA", MOLENSTRAAT 1. - TELEFOON 62. Ruime sorteering Sigaren, Sigaretten, Tabak en Pijpen, J. W. SCHOLTEN. ABONNEMENT f 2 00 PER MAAND. Uw toestel wordt door ons billijk geplaatst of hersteld. ElectroTechn. Installatie-Bureau Oude PrinswegII. J.BOMEBY. Bergen (N.-H.) KANTOOR-, SCHOOL- EN SCHRIJFBEHOEFTEN. FOTO-ARTIKELEN. ONTWIKKELEN. AFDRUKKEN. LEESBIBLIOTHEEK. Bouw- ero ^onmsj-llur'eau van den Beëedigd Makelaar CORNs. Bö A P, Komlaan 16, Bergen Telefoon 46. Taxateur van roerende en onroerende Goederen. VERSCHENENTweede herziene druk van M. VAN REENEN-VöLTER PRIJS f 1.00. Uitgave N V. Boek-en Handelsdrukkerij v.h. HERMs COSTER 6 Zn., Alkmaar. ALOM IN DEN BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR. Van ALKMAAR: Van AMSTERDAM van 23 MEI tot 16 SEPTEMBER 1931. 6.—, 8.30, 10.30, 14.—, 16.—, 18.— uur. 7,-, 8.30, 9.30, 11.45, 14.15, 18.- uur. A Op Zon- en feestdagen en van 19 Juli—1 Sept. ook op de weekdagen, behalve Zaterdag. Op Zon- en feestdagen en van 19 Juli 1 Sept. ook op de weekdagen, behalve Vr,dag en Zaterdag. Dagretours Alkmaar—Amsterdam le k. f 8.SC, 2e k. 75 ct. Rondreizen Bergen—Amsterdam, verkrijgbaar aan het Station te Berger., heen per tram en boot, terug per spoor en tram, of omgekeerd, voor f 2.40, f 1.95 of f 1.70, respectievelijk le k. boot met 2e en 3e kl. spoor en 2e k. boot met 3e k. spoor. Volledige dienstregeling GRATIS verkrijgbaar Bureau V.V.V. te Bergen. 75 cent. Franco per post 85 cent. RECLAMEBOEKJE EN PENSIONLIJST GRATIS zendt „VREEMDELINGENVERKEER' te BERGEN (N.-H.) Geheel kostelcoze inlichtingen geeft ons Informatie-Bureau naast 't Postkantoor. BERGEN-BINNENTELEFOON 146 Prachtig terras. Matige prijzen. Dagschotels. G. KORTESCHIJL, voorheen Directeur „Seinpost". Scneveningen. Depot „NUTRICIA". Wijnen „Kempïnski". Comestibles. Fijne Vleeschwaren. Billijke prijzen!! Vragen en bezorgen te Bergen en Bergen aan Zee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 7