„Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" van ZATERDAG 11 JULI 1931. Aanwezige Vreemdelingen 22e Jaargang. No. 7. DERDE BLAD. te BERGEN en BERGEN AAN ZEE, ■blijkens de Woensdag 8 Juli ten Raadhuize ingeleverde lijsten. Pensions te Bergen-Binnen. Fam. Kreupeling, Fam. Vos, Fam. Bakker, Pension „Adriaan". Pension „Anna" A'dam, Zwolle, Indië, Fam. W. J. Dam, Fam. B. Faber, Pension Fam. H. Monsma, Fam. Mulder, Fam. J. J. Kwekkeboom, Fam. Kos, Hotel-Pension Fam. W. S. Hamels, Fam. H. P. Würth, Fam. C, Smits, G. F. van Bragt, J. Schnell, Pension Fam. Leoni, Mevr. Woudstra, Mevr. Stomp de Vries, Dames Haas, De Hr. Weischhull, Fam. Praag, A'dam, A'dam, Aurora". A'dam, A'dam, A'dam, A.-Paul., Berkhout". A'dam, Hillegersb., A'dam, Delft, Delft, Beukenhorst". A'dam, A'dam, A'dam, Breda, Breda, A'dam, Pers. A V 5 6 5 2 2 2 2 3 3 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3 2 6 3 Pension ,,'t Blokhuis" Fam. Jan Caro, Krommenie, Jb. Schots, Krommenie, Coba Stijn, Zaandijk, Fam. J. H. Romijn, Haarlem, Fam. T. van Gastel, A'dam, Pension „Beata". Fam. J. Langeveld, A'dam, Fam. J. Hille, A'dam, Pension „Boschhoek". Fam. Hendriks, Zwolle, 2 Pension „Boschlust". De Hr. J, Switser, Purmerend, 1 Fam. Beuming, A'dam, 3 Fam. Vervoeren, Rijswijk, 3 Fam. v. d. Woord, A'dam, 2 Fam. Klaren Willemsche, R'dam, 3 Dames Frenay, R'dam, 3 Fam. Vonk, A'dam, 5 Fam. Engelburg, A'dam, 3 Mevr. Telinga, A'dam, 1 Fam. Ruijzendaal, A'dam, 2 Dames Blitz, A'dam, 3 .Mej. Woelders, A'dam, 1 Mej. Breijer, A'dam, 1 Dames Grommé, A'dam, 2 Mej. Winthout, Haarlem, 2 Mej. Böcher, A'dam, 1 De Hr. Artz en verloofde, A'dam, 2 Mej. L. Oorbeek, A'dam, 1 Fam. Velder, A'dam, 4 Pension „Catharina Margaretha". Fam. Foster, Zwolle, 5 Dames van Woerkom, Schiedam, 2 'Mej. Koppen, R'dam, 1 Fam. Cense, A'dam, 3 Passanten, Pension „Cedem". Fam. D. F. Struyck, R'dam, 3 L. Kling, A'dam, 1 J. Kling, A'dam, 1 Pension „v. Doornik". Fam. A. M. v. d. Boogaart, A'dam, 4 Pension „Cornelia". Fam. Baanvinger, R'dam, 2 Pension „de Doorntjes". Fam. W. Stoel, A'dam, 2 Fam. v. d. Baaij, A'dam, 4 Pension „Eldorado". Fam. T. Doeksen, A'dam, 5 Fam. W. Lodder, R'dam, 2 Hotel-Pension „Erica", Mevr, Gomes Voorthuis, A'dam, 1 Mevr. v. Dalfsum, Utrecht, 1 Mej, de Jong, A'dam, 1 Fam. Dr. Saarluis, Franeker, 4 Mej. N. de Jager, Zaandam, 1 Fam. Honing, Medemblik 2 "Fam. v. d. Heide, A'dam, 2 Mevr. Bushe, R'dam, 1 Fam. v. d. Aardweg, A'dam, 3 Fam. J. G. v. Brugge, A'dam, 2 P. H. Vermeij, Johannesb., 1 Mej. v. Laak, A'dam, 1 Mevr. Wicort, Utrecht, 1 Goldewijk, A'dam, 1 Fam. Dusseldorp, A'dam, 2 Fam. D. Piebenga, Groningen, 2 Fam. v, d. Velde, A'dam, 3 Fam. Brugman, A'dam, 2 Fam. v. d. Burg, A'dam, 2 Mevr. Lohrer, Utrecht, 1 Mevr. C. v. Kesteren, Utrecht, 1 Pension „Eikenhof". Dames Broekman, Utrecht, 2 Fam. de Joode, Fam. Schmidt, Fam. Weelink, D, J. Keppels, Pension „Emma". Fam. Aarents, Enkhuizen, De Hr. van Leeuwen, Enkhuizen, Fam. Bijleveld, Haarlem, Fam. Martin, R'dam, Fam. Cortendijk, A'dam, De Hr. Doornbos, den Haag, Fam. Doornbos, den Haag, Pension „Eureka". A'dam, A'dam, Pension „Femma", A'dam, Hengelo, Mej. H. L. C. Harms, Hengelo, Pension „Flora". Fam. Moerman, A'dam, Mej. Waltman, R'dam, van Galen, R'dam, Fam. Moelijker, R'dam, Pension „Funkia". Mevr. Bos, R'dam, Fam. Boogert, R'dam, Fam. Verhoef, Zaandam, Pension „Geertruida". J. v. Ark, A'dam, A. v. Gemeren, Boskoop, Fam. R. G. Radersma, Groningen, Fam. J. Ebels, Groningen, Pension „Hardi". Mej. Bedijs, den Haag, Fam. Schwartze, A'dam, Pension „Haak". Fam. J. Hummeling, A'dam, Pension „Haemstede". Mej. L. van Heemskerck Veeckens, A'dam, Fam. H. Hemmus, Groningen, Fam. Not. J. Nijenhuis, A'dam, Pension „Hertenkamp". Fam. Dr. H. Hartog, Ternaard, Fam. Dr. J. Miedema, A'dam, Fam. Dr, Zijlmans, Leiden, Fam. Dr. van Son, A'dam, Fam, Ir. L. Vos, A'dam, Fam. J. de Graaff, Delft, Fam. Meijer, Alkmaar, K. Brandsma, Groningen, Passanten, Pension „Holstein". Fam. C. H. Piccardt, A'dam, Dames Coster, Leiden, Pension „Ingeborg". Fam. Stenfert, A'dam, Mevr. Breen, Mej. Trip, den Haag, Fam. Roetering, A'dam, Mej. Bakker, Sneek, Mevr. Andriessen, A'dam, Mevr. Swarzenberg, Zeist, Fam. Jacobs, A'dam, Fam. Everards en du Bois, A'dam, Fam. Muller, A'dam, Dames Kooistra, A'dam, Pension „Iris", Fam. A. C. Windhouwer, A'dam, Fam. N. J. Scheper, A'dam, C. Broekhuis, R'dam, G. Oosterholt, Schiedam, Pension „Jacoba". Fam. A. G. de Zeeuw, Schiedam, Dames Lijm, den Haag, Fam. H. Seinen, Uithuizerm., De Hr. Piet, Haarlem, Fam. Seeman, A'dam, Fam. P. ten Bosch, R'dam, Fam. Broek, A'dam, Fam. T. Boeyenga, Sneek, Pension „Johanna", Vinkenbaan. Fam. Engels, A|dam, Fam. Dr. Steendijk, A'dam, Fam. Wiebers, Groningen, Fam. Swart, Leeuward., Bij C. de Jong. J. Visser, A'dam, H. H. Schaeffer, A'dam, Pension „Klemkerk". Fam. Selman, Indië, Fam. Ds. Schep, Bussum, Dames Spaan, R'dam, Fam. v. Assenbergh, A'dam, Fam. Blommeer, A'dam, Passanten, Pension „de Klopper". Fam. Costerus, A'dam, Fam. Berkmeijer, A'dam, Pension „de Kokmeeuw". Fam. Konings, A'dam, Pension „Kennemeroord". Fam. A. Smaal, Enschede, Fam. M. Verbeek, Enschede, Fam. W. F. Heek, R'dam, Fam. Woudstra, A'dam, Mej, Staleman, Zwolle, Mej. Wagenaar, Utrecht, Hotel-Pension „J. P. Kreb". Fam. J. Moraal, A'dam, Fam. R. J. Palsma, Leeuward., Fam. J. Hageman, Zaandam, Fam. L. Scholtens, R'dam, Mevr. R. Waldecker, Frankfurt am Main, Fam. Mr. J. H. D. Schenkenberg van Mierop, Zeist, Passanten, Pension „Lentebloem". Fam. v. d. Rest, R'dam, De Hr. Jansen, R'dam, Fam. Bakhuizen, A'dam, Pers. A V 3 1 3 2 4 1 3 3 2 2 1 1 4 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 4 Fam. Bahre, Zaandam, Fam, Zwinkels, R'dam, Mevr. Bon, A'dam, Fam, Rheden, A'dam, Pension „Lucie Cornells". Fam. Stijn, A'dam, Pension „Leonora". Fam. Heiningen, R'dam, Dames Pronk, Utrecht, Fam. P. ten Bosch, A'dam, Pension „Levenslust". Fam. M. Sluyser, A'dam, Fam. J. H. Overdiep, R'dam, Pension „Lucina". Fam. E. Visser, A'dam, Mevr. Engers, Arnhem, Pension „Moria". Fam. J. H. E. d'Arnaud, Brussel, Pension „Mascotte". De Hr. G. J. Blonk en verloofde, den Haag, Fam. J. J. v. d. Steenhoven, Gorinchem, Dames Barendregt, R'dam, Dames de Minik, R'dam, Pension „Marco". Mevr. van Doorn, R'dam, Fam. Call, R'dam, Fam. Werver, R'dam, Fam. Ofeigssen, A'dam, Fam. Prins, A'dam, Dames v. d. Woude, A'dam, K. Wolbers, A'dam, Mevr. Kooijman, Hem, Pension „Mignon". Fam. J. G. Hazeloop, A'dam, Fam. P. Koert, Groningen, Pension „Myosotis". Dames Oostendorp, A'dam, Mej. v. Tricht, R'dam, Mej. Visser, R'dam, Fam. Huikeshoven, A'dam, Pension „Migepico". Fam. Ruigrok, A'dam, Dames v. Dielen, A'dam, Pension „Michels" Fam. L. Hoyack, Fam. C. J. Vermeulen, Fam. F. Steenhorst, Fam. J. H. Stock, Fam. Stroethof, Fam. A. J. Visser, Dames v. d. Horn, Dames Kiers, Dames v. d. Broek, Dames Onks, Dames Mossel, Pension Mej. Buisman, Mevr. Hogerzeil, Fam. Deibel, Mevr. Eisma, Mevr. Deibel, De Hr. Smilda, Mej. v. d. Meulen, St. Cloud, R'dam, R'dam, A'dam, A'dam, Dordrecht, A'dam, A'dam, Hilversum, A'dam, A'dam, t Noorderlicht". Oosterbeek, Oosterbeek, Leeuward., Leeuward., Leeuward., Leeuward., Leeuward., Pension „Nora". Fam. S. Daame, A'dam, De Hr. Glas, Groningen, Pension „Op Zij". Fam. J. Vlas, A'dam, Mej. Kloosterboer, Eexta, Mej. Dallinga, Eexta, Mej. Boelman, Eexta, Mej. Buseman, Eexta, Fam. A. Plat, R'dam, Dames Gidding, den Haag, „Oranje-Hotel". Fam. W. Durieux, New-Work, Fam. S. Plooster, R'dam, Fam. H. Pronk, R'dam, Fam. H. Bakker, R'dam, J. A. de Jong, Texel, Fam. Lussing, Baarn, H. v. Meteren, Amersfoort, Fam. G. Gerlings, Leiden, Fam. M. v. d. Sluis, den Haag, J. Sleutel, Barsingerh., Fam. W. M. Marcus, A'dam, Fam. P. Coenraads en J. Venema, Utrecht, Hotel „De Oude Prins". M. P. de Wilde, Haarlem, H. Duintjer, Haarlem, Passanten, Pension „Paddestoel". Fam, Heukers, A'dam, Fam, J. Monasch, R'dam, Passanten, Pension „Quinta". Fam. A. J. Weitekamp, A'dam, Pension „Rijnierse". Fam, B. H. Burgemeester, A'dam, Pension „Rozenoord". Fam. J. H. Metselaar, A'dam, Fam, C. D. C. Appeldoorn, R'dam, Pension „de Ruyter". Fam. J. W. Krijgsman, A'dam, Pension „Sans Souci". Fam. Rittershaus, A'dam, Fam. Bijlsma, Leeuward., Bij K. Schroor. Fam. J. v. d. Boogaard, A'dam, Fam. H. Groen, A'dam, Mej. M. v. Tol, A'dam, Pension „Sous la Tuile". Fam, de Kock, R'dam, Dames v.Veen, R'dam, Dames Lina, R'dam, Huize „Semper Virens". Mevr. Therese Lichtenthaler, Essen, Ruhr, Pers. A V 2 2 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 9