Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee. TWEE-EN-TWINTIGSTE JAARGANG. - No. 10. ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1931. iïiSL^j EERSTE BLAD- N.V. BOUW-EXPLOITATiE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE", Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 7, TELEF. 21, BERGEN (N.-H.) N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum jt.e baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur itot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad alleen met handdoek 0.40 i 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.30 ABONNEMENTEN voor: 14) Baden met volledig costaum en hand- - doek 5.75 10 Baden alleen met handdoek 3.75 !10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad Betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzopht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter Eén stoel per twee uur of korter pén stoel per dag Eén stoel per week Eén stoel per maand Eén stoel per seizoen •Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.15, per week De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. TENTENSTRAND. Dit tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. Tarief. Voor het opbergen van een tent 0,50 per dag, 3.per week, 10.per maand. Het huren van een tent per dag 1.50 en per week 6. Wie hier een tent bergt of huurt, heeft het recht overdag in de tent te verblijven en in zee te baden zoo dikwijls men dit wenscht. Mén baadt onder toezicht. De Baddirectie „BERGEN AAN ZEE". 0.15 0.20 0.50 2.30 8.00 16.00 0.50 Voorname, rustig Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cents worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men-zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. INFORMATIEBUREAU der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al waar Mevrouw EvenhuisNieboer gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubileerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. VOOR DE BADGASTEN is het van belang te weten: lo. dat het Berger Museum naast het Postkantoor dagelijks te be zichtigen is van 1012 en 24 uur, op Zon- en Feestdagen alleen van 24 uur (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 ct., ingang bij het tuinpoortje); 2o. dat de toegangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen en bosschen uit sluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Bad directie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat tegen betaling van 25 cents; 3o. dat het Duin museum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoekers worden beleefd verzocht niets te beschadigen; 4o. dat de bekende collectionneur van moderne kunst, de heer P. Boendermaker, na schriftelijke aanvrage, belangstellenden in de ge legenheid stelt Donderdagsmiddags van 2 tot 4.30 zijn collectie, ondergebracht in de door hem in 1928 gestichte kunstzaal achter zijn woning, huize „De Klomp", Loudelsweg, te bezichtigen. GROOTE BOUWMEESTERS. Zoo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Dit spreekwoord vindt men wel bewaarheid bij den ekster (Pica pica L.). Want deze vogel met zijn prachtigen, trapsge wijze verlengden waaierstaart, die even lang is als het geheele lichaam, en met zijn schitterend vederkleed, waarop groenzwart, zwartblauw en goudgroen, als het ware, om den voorrang kam pen, is een groote eierenroover. Gaarne ook voedt hij zijn kroost met jonge vogeltjes, zoodat in den broedtijd geen nest voor den mooien booswicht veilig is. Maar voor eigen kinderen zorgt het eksterpaar zoo goed, als maar een vogel kan zor gen. Het nest is een waar meesterstuk. Wie geen gelegenheid heeft, het in de vrije natuur te zien, kan terecht in „Artis", waar de heer P. L. Steen huizen in de verzameling „Fauna Neerlandica" zoo'n keurig bouwwerk heeft tentoongesteld, én bij het zien er van weet men nauwelijks, wien men den meesten lof moet brengen, den heer S. voor de schitterende verzorging van den Meidoorn met de opgezette vogels,'öf den vogels voor het ver vaardigde nest. Zoo'n eksterwoning wordt gemaakt op een on derlaag van doorntakken en braamstekels, stevig vervaardigd van klei en vezels met zachtere voe ring. En daaroverheen komt een groote kap van doorn- en andere takken, stevig vastgestrengeld tusschen de levende boomtakken. Een klein vlieg gat, dat de eksters best weten te vinden, geeft toegang tot het 'nest. Zoo zijn de gewoonlijk zes eieren en later de jongen uitstekend beschermd. Niet alleen in meidoorns maar ook in allerhan de loof- en vruchtboomen bouwt de ekster haar nest, en overal waar maar boomen voorkomen, kan men het vinden. Ook de Vlaamsche Gaai (Garrulus glandarius), mede bekend onder den naam meerkol, heeft de zelfde roofzuchtige eigenschappen als de ekster, en door hem worden allerhande lokkende gelui den gemaakt, om argelooze vogels in zijn nabij heid te krijgen. Slaagt de listige roover, wee dan het arme vogeltje, dat door hem gegrepen wordt! Meedoogenloos wordt de hersenpan er van ver brijzeld, en de weeke hersenen zijn den Gaai een lekker hapje. Heeft hij niet veel honger, dan blijft het overig cadaver onaangeroerd. En hoe mooi is ook de Gaail Purperkleurig bruingrijs is de hoofdkleur van zijn kostuum, doch wit vindt men op stuit en vleugels, en zwart op staart- en slagpennen. En wat hem vooral mooi maken, dat zijn de lichtblauwe, met zwarte dwarsbandjes afgezette vleugelspiegels. Ja, ook de Gaai is mooi, maar hij is een geslepen deug niet. Ook zijn nest is een kunstwerk, al wordt het niet overkapt. Het is zuiver komvormig, ver vaardigd Van fijne takjes of heidekruid en van binnen met zachtere zelfstandigheden belegd. Ge woonlijk is het te vinden op een tak dicht bij den boomstam, doch nooit laag bij den grond. En als derde bouwkunstenaar wenschen we heden te noemen de Roek (Corvus frugilegus L.). Gelukkig kunnen we van dezen vogel meer goeds vertellen, dan van de beide straks genoemde soorten. De Roek heeft veel eenvoudiger veder kleed, wat ons dan ook al dadelijk doet denken aan het „ware kenmerk des harten". Toch is de Roek niet leelijk. Het vederpak komt overeen met dat van de zwarte kraai, doch er zit meer violet blauw in. Dikwijls ziet men roeken met ontve- derde aangezichten; deze kaalheid ontstaat door het gedurig boren in den bodem, waaruit zij aller hande wormen opdiepen. Men mag deze vogels alzoo nuttig voor den landman noemen, zoodat het beter is ze te sparen dan te verjagen. Toch ge beurt het laatste nog maar al te dikwijls. De Roeken broeden gezellig in opgaand hout, en dikwijls doen de nesten denken aan zooge naamde heksenbezems en ze worden dan al vroeg in het voorjaar gemaakt. Het gaat er dan in zoo'n roekenkolonie levendig toe, en wanneer roofvo gels naderen, wordt gemeenschappelijk op de vijanden aangetrokken, die dan gewoonlijk spoe dig de vlucht nemen. De nesten zijn stevig samengesteld van takjes en klei, en gaarne wordt wol gebezigd voor in wendige bekleeding. Kleine wollen kleedingstuk- ken zijn niet veilig op de bleekvelden wanneer ze in de nabijheid van een nestmakende roekenko lonie liggen. Want men vindt de kolonies zoowel in de boschjes van buitenplaatsen en in de steden, als in grootere bosschen. Op den trek kan de roek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 1