Bergensche Bad-, Duin- en Boscbbode Bergen aan Zee. DRI E-EH-TWiHTIGST E JAARGANG. No. 4. ZA1ERDAG 25 JUN1 1932. L REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 7, TELEFOON 21, BERGEN (N.-H.) EERSTE BLAD. „DE BADBODE" N.V. Bouw-Exploitatie-Maatschappij „Bergen aan Zee". Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar. is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo. in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationstraat; 2o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 3o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; 4o. in den Eersten Berger Boekhandel, Oude Prinsweg; 5o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan. Te Bergen aan Zee; 6o. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 7o. in de zaak van den heer A. Passer; 8o. in den boekhandel van den heer K. Lek. Aan deze adressen worden ook abonnementen en advertenties aangenomen. Zij die gedurende het seizoen „De Badbode" wekelijks per post wenschen te ontvangen, kun nen zich abonneeren a 2.bij de bovengenoem de adressen. De advertentieprijs van de Badbode bedraagt 20 cent per regel. Voor zaak-annonces van eenigen omvang wordt 15 cent berekend met 20 pCt. kor ting bij plaatsing in alle nummers. Advertenties worden ook aangenomen bij de in dit nummer vermelde adressen, waar de losse nummers verkrijgbaar zijn. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel), Schitterende wandeling in c.a. 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cents worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 „TARIEF ZEEBADEN". 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad alleen met handdoek ni" 1 bad zonder costuum en handdoek 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 1 Kinderbad alleen met handdoek 1 kinderbad zonder costuum en handdoek 0.40 0.30 0.40 0.30 0.20 ABONNEMENTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.75 10 Baden alleen met handdoek 3.75 10 baden zonder costuum en handdoek 2.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 5.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 10 kinderbaden zonder costuum en hand doek 4.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter Eén stoel per twee uur of korter 0.15 0.20 LJkCll 51UC1 pet IWCC UUl \ji nui 11 Eén stoel per dag0-50 2.30 8.00 16.00 0.50 Eén stoel per week Eén stoel per maand Eén stoel per seizoen Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.15, per week De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. TENTENSTRAND. Huur van een ligstoel per dag of korter 0.25. Huur van een ligstoel per 2 uur of korter 0.15. Het tentenstrand is geopend van des morgens 8 uur tot des avonds 8 uur. Dit tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. Tarief. Voor het opbergen van een tent 0.50 per dag, 3.per week, 10.per maand. Het huren van een tent per dag 1.50 en per W WkAier een tent bergt of huurt, heeft het recht overdag in de tent te verblijven en in zee te baden zoo dikwijls men dit wenscht. Men baadt onder toezicht. ZONNEBAD. De N. V. stelt voor de badgasten en villabewo ners de gelegenheid open zich ten kantore van de Vennootschap te Bergen aan Zee aan te melden voor het lidmaatschap van het Zonnebad. De naam lidmaatschap is gekozen, omdat de Vennootschap voor de badgasten en villabewoners een badgelegenheid wil scheppen, waarbij het in tieme karakter van de badplaats zooveel mogelijk blijft behouden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Contributie. Ie, Gezinskaarten voor één en het zelfde gezin: a. voor een gezinshoofd (vader of moeder) 6.00 voor vier weken of korter; b. voor het tweede gezinshoofd 4,00 voor 4 weken of korter; c. voor het tweede gezinshoofd indien dit slechts over den Zondag te Bergen aan Zee is 1.50 voor 4 weken of korter; d. voor een kinderjuffrouw of verzorgster 3.voor 4 weken of korter; e. voor kinderen van 1216 jaar 2.50 voor 4 weken of korter; f. kinderen beneden 12 jaar van dit gezin zijn vrij mits in begeleiding van één der beide gezinshoofden, de kinderjuffrouw of ver zorgster van dit gezin, die een diploma moet hebben; g. één logé van dit gezin 1.50 per week of korter. 2e. Afzonderlijke kaarten worden slechts aan vol wassen personen afgegeven ad 6.00 voor vier weken of korter. Ieder lid neemt zijn eigen badcostuum en hand doek mee. Voor de leden is gereserveerd een mooi gedeelte duinterrein bij de badkoetsen. Hierop mogen de leden tenten of vierkante doekomheiningen plaatsen, waarin zij zich kunnen ontkleeden, om zich vandaar-uit in badmantel langs de daarvoor bestemde trap naar het bad bij de badkoetsen te begeven om aldaar in den tijd dat het bad geopend is, onder toezicht te baden. De tent of de doekomheining moet duidelijk zichtbaar het nummer van het diploma hebben. De badmantels, waarop het diploma zichtbaar gedragen moet worden, worden aan den daarvoor bestemden kapstok op het strand gehangen. Het aan- en uitkleeden in een tent of in een ge heel door doek afgesloten vierkant is verplichtend gesteld. Op het Zonnebadterrein mag men met zonder badcostuum vertoeven. De leden mogen baden zoo dikwijls zij verkie zen, zonder verdere betaling. De tenten mogen blijven staan, echter geheel voor risico van de eigenaars. De Maatschappij en hare aangestelden kunnen zich niet daarmede be- moeien. Indien gewenscht, wordt voor de damesleden een afzonderlijk deel van het terrein afgezet. Ter wille van de controle moeten de vaste ten ten zoowel als die, welke telkens weer afgebroken worden, duidelijk zichtbaar gemerkt zijn met het nummer, vermeld op het diploma. De leden zijn gehouden de instructies van het toezichthoudend personeel op te volgen en zich na het baden direct naar het gereserveerde duinter rein te begeven. Zij mogen in badcostuum niet op het strand blijven vertoeven. Gerekend wordt op de medewerking van de le den ten aanzien van de naleving van dit reglement, het gebruik van het terrein (b.v. niet op de helling van den zeekant loopen) en hetgeen verder voor den goeden gang van zaken noodig is. De Vennootschap zal gerechtigd zijn het lid maatschap vóór dezen bestemden tijd te doen eindigen tegen eene evenredige restitutie van betaalde contributie. Buiten den door de Directie vastgestelden bad tijd mag niemand op het terrein vertoeven, vooral niet des nachts. Er zijn linnen strandtenten te huur J 3.50 en 4.00 per week. DE BADD,RECTIE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1932 | | pagina 1