Bergensche Bad-, Duin- en Boscbbode Bergen aan Zee. DRIE-EN-ÏWiHIIGSIE JADRGAHG. No. 9. ZA1ERDAG 30 JULI 1932. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 7, TELEFOON 21, BERGEN (N.-H.) EERSTE BLAD. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v,h Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar. N.V. BOUW-EXPL.-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzeliden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. „TARIEF ZEEBADEN". 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad alleen met handdoek0.40 1 bad zonder costuum en handdoek 0.30 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 j 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.30 1 kinderbad zonder costuum en handdoek 0.20 j ABONNEMENTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.75 10 Baden alleen met handdoek3.75 10 baden zonder costuum en handdoek 2.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 3.75 I 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 10 kinderbaden zonder costuum en hand doek 1.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken, worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen'16.00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.15, per week 0.50 De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. TENTENSTRAND. Huur van een ligstoel per dag of korter 0.25. Huur van een ligstoel per 2 uur of korter 0.15. Het tentenstrand is geopend van des morgens 8 uur tot des avonds 8 uur. Dit tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. Tarief. Voor het opbergen van een tent 0.50 per dag, 3.per week, 10.per maand. Het huren van een tent per dag 1.50 en per week 6. Wie hier een tent bergt of huurt, heeft het recht overdag in de tent te verblijven en in zee te baden zoo dikwijls men dit wenscht. Men baadt onder toezicht. INFORMATIEBUREAU der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al waar Mevrouw EvenhuisNieboer gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubileerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cents- worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de N.V. Bouw-Exploitatie-Maatschappij „Bergen aan Zee". Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Hefer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. VOOR DE BADGASTEN is het van belang te weten: lo. dat het Berger Museum naast het Postkantoor dagelijks te be zichtigen is van 1012 en 24 uur, op Zon- en Feestdagen alleen van 24 uur (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 ct., ingang bij het tuinpoortje); 2o. dat de toegangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen uitslui tend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Bad- directie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat tegen betaling van 25 cents; 3o. dat het Duin museum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoekers worden beleefd verzocht niets te beschadigen; 4o. dat de bekende collectionneur van moderne kunst, de heer P. Boendermaker,' na schriftelijke aanvrage, belangstellenden in de ge legenheid stelt Donderdagsmiddags van 2 tot 4.30 zijn collectie, ondergebracht in de door hem in 1928 gestichte kunstzaal achter zijn woning, huize „De Klomp", Loudelsweg, te bezichtigen. OPEN LAWN-TENNIS-WEDSTRIJDEN TE BERGEN AAN ZEE, te houden op 4 t. en m. 7 Augustus 1932, Wedstrijdbepalingen: 1. De wedstrijden zullen aanvangen Donderdag 4 Augustus a.s., des voorm, 10 uur. De deel- nemers(sters) zullen iederen wedstrijddag te voorm. 10 uur of zooveel eerder als de wed strijdleiders zullen bepalen op de banen aan wezig moeten zijn, behoudens uitdrukkelijk vooraf verkregen toestemming van de wed strijdleiders, zonder welke toestemming zij zich niet van het terrein mogen verwijderen. 2. De wedstrijden worden gespeeld best of three adventage long sets, met uitzondering van de finale in het Heeren-Enkel- en Dubbel-Spel, welke gespeeld zullen worden best of five adventage long sets. 3. De inschrijvingsgelden bedragen voor het num mer Open-Heeren-Enkel-Spel 2,75 en voor de overige nummers 2.20 per persoon per nummer, (de 10 aan den N. L. T. B. inbe grepen) welke inschrijvingsgelden vóór de slui ting worden gezonden, evenals de inschrijvin gen zelve, aan de BADDIRECTIE, adres den Heer D. Haasbroek te Bergen aan Zee. 4. De inschrijvingen sluiten Dinsdag 2 Augustus a.s., des nam. 6 uur. 5. De prijzen zullen door de BADDIRECTIE na der worden geregeld. Voor het Gemengd- Dubbel-Spel zijn beschikbaar twee wisselbe kers, uitgeloofd door Mevr. B. Jordaanvan Hoek, welke drie maal achtereen of vier maal in totaal gewonnen moeten worden om defini tief eigendom van den speler(ster) te worden, evenals het „Duinroosje", wisselprijs voor het Dames-Enkel-Spel. 6. De wedstrijden zullen worden gespeeld vol gens de bepalingen van den N. L. T. B. 7. Indien de wedstrijden niet op de daarvoor ge stelde data beëindigd kunnen worden, zal na der worden aangegeven, waar en wanneer zij worden afgespeeld. De wedstrijdleiders zullen gerechtigd zijn het programma te wijzigen of nadere regelingen vast te stellen. De BADDIRECTIE. N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". ZONNEBAD. De N. V. stelt voor de badgasten en villabewo ners de gelegenheid open zich ten kantore van de Vennootschap te Bergen aan Zee aan te melden voor het lidmaatschap van het Zonnebad. De naam lidmaatschap is gekozen, omdat de Vennootschap voor de badgasten en villabewoners

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1932 | | pagina 1