Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode DRIE-EN-TWIKTIGSIE JAARGANG. No. 13. ZATERDAG 27 AUGUS1US 1932. REDACTEUR: D. A, KLOMP, NESDIJK 7, TELEFOON 21, BERGEN (N.-H.) EERSTE BLAD. Ten afscheid. HHH9 qucü.flïnm Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar. Met dit nummer heeft de Badbode voor de drie-en-twintigste maal haar taak vervuld en het is ons een voldoening, uit het stijgend abonnemen tental te kunnen constateeren, dat de wijze, waar op dit geschiedde, in steeds breeder kring waar deering en belangstelling ondervindt. In gedachten ligt er tusschen het welkomst- en het afscheidswoord slechts een moment. Wan neer wij echter eens rustig beschouwen, wat er in de gepasseerde weken alzoo gebeurd is, dan staat men verbaasd, dat dit alles in die enkele weken heeft plaats gehad. In tegenstelling met 1931, toen slechts de eerste week van Augustus mooi weer bracht, kan thans geconstateerd worden, dat de ronrer-van 1932 weer eens een echte zomer mag worden genoemd. Augustus, de vacantiemaand bij uitnemendheid, heeft haar oude reputatie schitte rend gehandhaafd. De vele stemmen, die de va- canties wilden vervroegen, omdat Augustus het meest onzekere weer bracht van alle zomermaan den, zullen voorloopig wel verstommen. Het strandleven heeft een enorme vlucht geno men en zal nog grooter vlucht nemen. De groote waarde voor de volksgezondheid, gelegen in de inwerking van lucht en zon op het lichaam, dringt steeds in grooter volksgroepen door. Bo vendien bevordert het strandleven op prettige wijze het gezinsleven. Met voldoening consta teerden wij, hoe vol vreugde ouderen zich op het strand met de kinderen vermaakten en deelnamen aan hun spelen. Het nemen van lichaamsbewe ging wordt daardoor bevorderd en de geest ge raakt daardoor eens bevrijd van de benauwende zorggedachten, die helaas velen het leven veron aangenamen. Het gemeenschappelijk strandleven heeft een beschavenden invloed op den mensch. Wie weet wat in andere landen op het gebied van de li chaamsontwikkeling gedaan wordt, en waarneemt, hoe deze beweging zich steeds verder uitbreidt, kan er mèt ons-'Van overtuigd zijn, dat de toe komst is aan het strandleven. Steeds hebben wij verkondigd, dat Bergen als vacantieoord, door de gelukkige combinatie van zee, bosch, duin en polderland, iets zoo aparts is, dat men het moeilijk met andere badplaatsen kan vergelijken. Het eigenaardige schoon van het dorp, de mooie bosschen en de woeste duinen, alsmede het wijde polderland, met z'n pittoresque molens en de oneindige zee met haar eeuwigdu rende beweging zijn van een buitengewone beko ring. De nieuwe gasten, die hier komen, leggen bij het aanschouwen van dit alles steeds de gelofte af, hier weer te keeren en het feit, dat jaarlijks zoovele families regelmatig in Bergen hun vacantie doorbrengen, bewijst wel, dat Bergen als vacan tieoord geliefd blijft. Het totaal aantal gasten, dat gedurende één week in Bergen verbleef, bedroeg van begin Juni tot op heden 33500 of 1300 minder dan in hetzelf de tijdvak van het vorige jaar. In de eerste acht weken van het seizoen 1932 waren er 318 gasten meer dan in de eerste acht weken van het vorige •seizoen, zoodat, ondanks de zeldzaam mooie Augustusmaand er in Augustus 2158 gasten minder in Bergen en Bergen aan Zee verbleven dan in 1931 het geval was. In hoofdzaak vertoefden er in de groote hotels en pensions minder gasten. 1932 was dan ook geen best jaar en dit te meer niet, waar zeer velen in hun angst om niet te zul len verhuren, gedachtig aan het Hollandsche „halve ei", verhuurden tegen prijzen, die aller minst een loonend bedrijf toelaten. Bergen heeft dus ook in dit seizoen de nadeelen van de wereldcrisis ondervonden. Wanneer men echter nagaat, dat één achtste deel van de be volking van ons land werkloos is en dat zéker 50 pet. van ons bedrijfsleven ontwricht is, dan kan men niet anders doen, dan er zich over ver heugen, dat Bergen er nog zoo goed is afgekomen. Wij willen thans wel bekennen, dat wij ernstig hadden gevreesd, dat dit jaar de wereldmalaise in Bergen sterker zou zijn gevoeld. Dat het door de V. V. V. georganiseerde bloe mencorso, 'ondanks den ongunstigen economischen toestand, op een hooger peil stond dan ooit te vo ren, mag als een bewijs gelden, dat men in Ber gen begrijpt, dat algemeene samenwerking nooditf is, om in dit opzicht den goeden naam van Bergen te handhaven. Ook de verlichtingsavond slaagde daardoor uitstekend, terwijl het vuurwerk alge meen het beste genoemd werd, dat in Bergen aan Zee is afgestoken. De vliegdemonstratie van de Sudwest Deutsche Luftfahrtverein bleek een ge waardeerde afwisseling, terwijl de Badbode-foto- wedstrijd een succes kan worden genoemd. De V. V. V. heeft dan ook alle reden om met voldoe ning op het dit jaar georganiseerde terug te zien. Het Comité voor de Winkelweken zorgde mede voor gewaardeerde afleiding, zoodat de gasten in Bergen alle reden hebben tevreden te zijn over de gebrachte afwisseling in het vacantieleven. In dit verband dient ook vermeld de door de B. R. O. C. georganiseerde bals-champètre in den tuin van de Rustende Jager en het door de Rijwielpad- vereeniging Noord-Kennemerland gehouden gala bal in Nassau-Bergen. Van harte roepen wij de gasten een hartelijk „tot weerziens" toe. Moge de Septembermaand, die als Herfstmaand vooral in het bosch zoo schoon kan zijn, het mooie weer brengen, dat Augustus ons bracht. En mogen de Bergenaren ook in de toekomst begrijpen, dat de kracht ligt in eendrachtig samenwerken. De moeilijke tijden zullen ongetwijfeld wel weer eens plaats maken voor betere. Daarom, vertrouwt in de toekomst van Bergen en Bergen aan Zee! Voor ons staat vast, dat de toekomst voor Bergen, dank zij Ber gen aan Zee, hoopvol is. N.V. BOUW-EXPL.-MAATSCMAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. „TARIEF ZEEBADEN". 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad alleen met handdoek 0,40 1 bad zonder costuum en handdoek 0.30 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.30 1 kinderbad zonder costuum en handdoek 0.20 ABONNEMENTEN voor! 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.75 3.75 2.75 3.75 2.75 1.75 0.15 0.20 0.50 2.30 8.00 16.00 0.50 10 Baden alleen met handaoek 10 baden zonder costuum en handdoek 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 10 Kinderbaden alleen met handdoek 10 kinderbaden zonder costuum en hand doek "Ai Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uut of korter Eén stoel per twee uur of korter Eén.stoel per dag Eén stoel per week Eén stoel per maand Eén stoel per seizoen Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.15, per week De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station, TENTENSTRAND. Huur van een ligstoel per dag of korter 0,25. Huur van een ligstoel per 2 uur of korter 0.15. Het tentenstrand is geopend van des morgens 8 uur tot des avonds 8 uur. Dit tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. T a r i e i. Voor het opbergen van een tent 0.50 per dag, 3.per week, 10.per maand. Het huren van een tent per dag 1.50 en per week 6. Wie hier een tent bergt of huurt, heeft het recht overdag in de tent te verblijven en in zee te baden zoo dikwijls men dit wenscht. Men baadt onder toezicht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1932 | | pagina 1