VICTORIA-WATER Hotel .TRIANON" yfnuida zcnnebïuin A" Y' RUSTIG TERRAS vvor&Drnfc 'zjonnjsbrcind on bronst on bruint IMat huid prajekti^ Flacon 90et-tube 60ct. doos 25 ct. HHHHI T>T!^ i MSÊ MB NATUURLIJK BRONWATER Warme Bron30° C. Diepte400 M. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ. GEZOND en GENEESKRACHTIG. Opgericht 12 Mei 1887. Pensions te Bergen aan Zee. Pers. Hotel-Pension „Bakhuis", Hotel „Nieuw Bakhuis". Fam. Jhr. Harinxma thoe Slooten, Groningen, 6 Fam. Mh. Mollerus, Apeldoorn, 4 A. Kooger, Loudelsweg 13. Mej. J. Flohil, Alkmaar, 1 Hotel „Nassau-Bergen", N. V. De Hr. Mr. L. van Eeghen, Fam. Dr. D. Reinders, De Hr. Mr. H. Harmsen, Fam. J. P. van Woudenberg, De Hr. van Meurs, Fam. Jhr. Mr. H. v. d. Goes, Fam. S. Crena de Iongh, A'dam, Bussum, A'dam, Bussum, Haren (Gr.), Berg en Dal Dordrecht, Zutphen Hattem, Appelscha (Fr.), Appelscha (Fr.j, R'dam, Groningen, Haarlem, Sliedrecht, A'dam, A'dam, R'dam, R'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, Almelo, Antwerpen, Almelo, Weenen, A'dam, Brussel, Brussel, Antwerpen, Weenen, Eindhoven, R'dam, De Hr. Mr. J. L. Sölner, Fam. Aberson, Fam. Jacob Kuik, Mej. A. van den Brink, Fam. M. Spijer, Fam. Dr. Eelco Huizinga, Fam. M. J. van Looijen, Fam. Jan Bos, Fam. Mevr. Stach, Fam. J. C. vanBalen, Fam. D. Bouwman, Fam. Koster, Fam. W. Bolken, Fam. Ir. M. J. Weidema, Fam. M. Joachimsthal, Mej. de Vries, Fam. B. Themans, Fam. Sidney S. Alberti, De Hr. H. Schoenmaker, Fam. Rob Freund, Fam. van der Linden, Mevr. Marguerite Horn, De Hr. Josef Pfeiffer, De Hr. J. van de Vijver, Mevr. R. Bubna, De Hr. Waterman, Fam. L. M. Jutte, Fam. Mr. W. J. Baron van Lynden, 's Gravenhage, Fam. Mevr. de Wed. L. G. VJiegenthartKruijtbosch, 's Gravenhage, Fam. Mevr. R. Hillgemann— Puim, R'dam, Mevr. Mr. E. E. C. Lion, 'sHertogenb., De Hr. J. H. Boll, 's Hertogenb. Fam. M. Elias, Vught, Fam. A. van Assendorp, Maastricht Fam. J. van Koetsveld, R'dam, Fam. B. Rubens, A'dam, De Hr. H. Jensema, Groningen, De Hr. E. Liemelinck, A'dam, Hotel-Pension „Stroomer". Dames Kuylman, Zeist, Dames Heinemeijer, Bussum, Fam. A. Kaschade, A'dam, Fam. Hans Merks, New-York, 2 De Hr. C. Vermeulen, A'dam, Hotel „Trianon". Fam. Doude v. Troostwijk, A'dam, Fam. Schottée de Vries Coen, Hoorn, De Hr. Hampe, A'dam, Fam. Dr. v. d. Heide, A'dam, Fam. Hallebeek, Utrecht, Fam. Hogewind v. Rennes, Utrecht, Fam. Ir. Duifjes, Vreebeek, Fam. de Boer, Opmede, Fam. de Boer, Meedhuizen, Fam. Dr. Derksen, A'dam, Pension „Wilhelmina", Zeeweg 30. Fam. Pieksma, A'dam, Op zichzelf wonenden. „Aan de Zonzij". Jhr. en Mevr. Teding van Berkhout, A'dam, 4 „Albatros". De Hr. en Mevr. Alb. Piek, A'dam, 5 „Voor Anker". De Hr. en Mevr, J. H. Smits, Schoorl, 4 „Anna-Marie". De Hr. en Mevr. J. Nolet, A'dam, 5 „De Blinkert". Mevr. Dr. J. van der Hagen St. Michiels- en Familie, gestel, 6 „Drie Koningen". Jhr. en Mevr. J. Six van Hillegom, A'dam, 8 „De Duinhut". De Hr. en Mevr. J. Ch. Peeraer, Spanbroek, 5 „Duinrode". De Hr. en Mevr. Dr. Ir. R. H. Mees, Groningen, 6 „Duintop". Prof. Dr. G. Hondius Boldingh en Familie, A'dam, 5 „Duinzicht". De Hr. en Mevr. P, Snippe, Schiedam, 2 De Hr. en Mevr. G. Magré Snippe, Schiedam, 6 lllllllllllllllllllllllll AAN ZEE lllllllllllllllllllllllll Prima consumpHe Billijke prijzen v. Hasseltstr. 6. De Hr. en Mevr. J. A. Matsen, A'dam, 5 De Hr. en Mevr. C. Korver, Eindhoven, 5 „De Hoek". De Hr. en Mevr. A. Overzee, Zaandam, 5 ,,'t Hooge Duin". Mevr. A. HonigMeevers Koog a. d. en Familie, Zaan, 5 „De Kokkel". De Hr. en Mevr. C. Huisken, Hilversum, 7 „De Kubus". De Hr. en Mevr. C. Krak, Alkmaar, 5 „De Lijster". Jhr. en Mevr. J. S. E. Gockinga, Bilthoven, 5 „Mei". De Hr. en Mevr. J. C. van Leeuwen, Hoogwoud, 7 De Hr. en Mevr. W. G. Horninge, A'dam, 2 „Pauline", Dames G. en L. Vaalburg, Delft, 2 „De Ruyter". De Hr. en Mevr. Jac. Verkade, Zaandam, 5 „Sandy-Corner". Mevr. Dr. Schlesinger, A'dam, 1 „Saenden". De Hr. en Mevr. J. J. Keyzer, Zaandam, 7 „Schelpduin". De Hr. en Mevr. J. C. Wurfbain, Arnhem, 6 „Ulysses". De Hr. en Mevr. Mr. C. P. Eecen, Oudkarspel, 7 „Wernau". Mej. Loman en verzorgster, A'dam, 2 „De Wijde Blik". De Hr. en Mevr. K. A. H. Wusteney, A'dam, 4 „De Zandbak". De Hr. en Mevr. Mr. C. Scheltema, A'dam, 5 „De Zeevonk". De Hr. en Mevr. P. Visser, Alkmaar, 7 Bio-Vacantieoord „Russenduin", A'dam 100 Deutsche Ferienkolonie, A'dam, 40 Vacantiehuis „Voor Jong Nederland" A'dam, 53 Vacantiehuis „het Zeehuis", A'dam, 120 Totaal aanwezig 959 pers. In den loop der jaren zijn de meeste van door ons behandelde schilders uit Bergen vertrokken. Een van hen, de heer G. W. van Blaaderen, over leed het vorig jaar. Zeer bevoegden gaven hem de eer die hem krachtens zijn werk toekwam. Van Leo Gestel verscheen van de hand van prof. v. d. Pluim een belangrijk werk, terwijl deze kunstenaar dit voorjaar op een internationale tentoonstelling de hoogste onderscheiding ver wierf. A. C. Colnot behaalde dit voorjaar te Amster dam de hoogste onderscheiding op de tentoonstel ling van de vereeniging „St. Lucas". Tot 14 Juni wordt er voorts in het Stedelijk Museum te Amsterdam een tentoonstelling van werken van Matthieu Wiegman gehouden, die dezen kunstenaar een eerste plaats doet innemen. B. Essers ontving een uitnoodiging om zijn werk voor een speciale tentoonstelling van de universi teit in Pensylvanië af te staan. Filarski toont in zijn expositie in hotel Stroomer tijdens de Bloemententoonstelling welke plaats hij inneemt. Men ziet dus dat Bergen wel reden heeft trotsch op zijn schilders te zijn. PESIE'S NATUURBAD. Nieuw open zwembad, dat aan de hoogste eischen voldoet. De naam Pesie is voor de trouwe lezers van de „Badbode" niet onbekend. Wanneer men Pesie zegt, denkt men aan zwemmen en al moge het weer op 't oogenblik nog niet zijn zooals we dat graag zouden wenschen, zoodra toch de zon haar stralen een ieder verwarmen zal, komt al gauw de gedachte aan een frisch bad. En nu is hiervoor op de grens van Alkmaar en Bergen een natuurbad gebouwd, geëxploiteerd door den heer Pesie, dat aan de hoogste eischen voldoet. Want daar aan den grooten verkeersweg, juist in de bocht van den Bergerweg, welke naar Alk maar leidt is men den geheelen winter bezig ge weest deze inrichting tot stand te brengen. Wij hebben ter voorlichting van onze lezers eens een kijkje genomen en zijn tot de overtui ging gekomen, dat hier iets gemaakt is, dat ieders aandacht ten volle verdient. Op het ruim 1.5 H.A. groote terrein heeft men een groot bassin ge maakt, dat in verschillende deelen is verdeeld en waar omheen een breede waadgoot is aange bracht, een nouveauté op dit gebied, dat moet leiden tot de allerhoogste hygiëne. Verder vindt men natuurlijk springtorens, startplanken enz., terwijl een 50-tal wisselcabines eveneens zijn ge maakt met technisch vernuft. Een ruim zonnebad terrein aan den eenen kant, een groot sportterrein met turntoestellen aan de andere zijde en als af scheiding de zoogen. voorverwarmingsvijver. Het restaurant is op een verhooging gebouwd, van waar af men een prachtig uitzicht heeft over groene verten en op de Noordzee-duinenrij. De aanplanting welke is aangebracht, geeft aan het geheel een fleurig karakter, het personeel is volkomen berekend voor zijn taak, kortom hier is een inrichting gekomen, dat voor de badgasten en voor de Bergenaren met vreugde zal worden be groet. Bezint u dus niet lang, het Pesie's bad wacht. Nieuwsberichten. DE BERGER SCHILDERS. Toen wij in 1929 in een serie artikelen de be- teekenis van de Berger schilders voor de Neder- landsche Schilderkunst behandelden, waren er, die op de een of andere teekenschool ook wel eens een stilleventje hadden gemaakt en niet veel meer wisten, dan dat kunst het uitbeelden van de na tuur was, die de door ons gegeven plaats van deze kunstenaars in twijfel trokken. GRAPJES. Ja, zei de spraakzame jongeman in den trein ik reis in onderkleeding. Goeie genade! zei een oude heer, die tegenover hem zat, wat zult u het 's winters koud hebben! Zijn de plaatsen in den schouwburg nog al hoog in prijs? De lage zijn hoog, maar de hooge zijn laag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 6