HOOG EN LAAG WATER I 10.45 CAFÉ-RESTAURANT „DUIN VERMAAK" GROOTE KINDERSPEELTUIN. VALK's LUNCHROOM ORANJE-HOTEL ONS PARADIJS. te BERGEN AAN ZEE (in Zomertijd). JUNI. Hoog water Laag water: Datum v.m. n.m. v.m. n.m. 13 10.13 6.21 6.55 14 11.16 I 11.49 7.24 8.04 15 0.26 8.34 9.17 16 0.58 1.36 9.38 10.24 17 2.05 2.41 10.44 11.29 18 3.03 3.34 11.44 19 3.53 4.26 0.19 0.47 Mooi gelegen aan den voet der duinen. ZONDAGSMIDDAGS Concerts Openlucht-Dancing door 1ste klas Orkest. Ruim Parkeerterrein. Wie de Kaasmarkt niet gezien heeft, is niet in Alkmaar geweest, maar wie niet in gegeten heeft, is niet op de Kaasmarkt geweest. goederen in bewaring kunnen worden gegeven of teruggevraagd. Plaatsen van een eigen tent per dag 0.50 Opbergen van een eigen tent voor ten hoogste 24 uur0.50 Plaatsen en opbergen van een tent per week of korter3.00 Plaatsen en opbergen van een tent per maand of korter10.00 Plaatsen en opbergen van een ligstoel per week of korter0.25 Opbergen van kisten enz. naar grootte, minstens 0.25 of veelvouden ervan. Huur van een tent per dag1.50 Huur van een tent per week of korter 6.00 Huur van een tent per maand of korter 22.50 Huur van een ligstoel per dag of korter 0.25 Huur van een ligstoel per 2 uur of korter 0.15 Huur van een ligstoel per week of korter 1.— Men kan van uit de tenten, indien volgens tarief de betaling heeft plaats gehad, onbeperkt baden onder toezicht van een deskundig badman, wiens bevelen strikt opgevolgd moeten worden. Alle tenten moeten des namiddags om 8 uur ge heel ontruimd zijn. Het is echter niet geoorloofd andere personen, niet tot het gezin behoorende, uit de eigen of ge huurde tenen te laten baden. Het gezin mag uit ten hoogste 6 personen bestaan. Tevens is er gelegenheid tot het nemen van gewone baden volgens tarief als bij zeebaden vermeld. DE BADDIRECTIE. HET BADMANTELBAD. Men vroeg ons inlichtingen over het badmantel- bad en aangezien wij veronderstellen, dat voor meerdere gasten het wenschelijk is, dat deze in lichtingen in wijder kring verstrekt worden, geven wij ze maar in de Badbode. Het badmantelbad dan is de gelegenheid, waar bij zoowel op het koetsjesbad als op het tenten- bad, aan hen die in badpak, gekleed in badmantel (zonder badmantel mag in Bergen aan Zee niet gewandeld worden) aan het strand verschijnen. Dezulken kunnen dan aan beide badgelegenheden voor 20 ct. per keer (10 kaarten voor 1.50) 'n kaartje bekomen om onder toezicht te baden en bekomen dan tevens het recht om hun bad mantel en handdoek aan een op het strand ge plaatste hanggelegenheid op te hangen of in een daarvoor geplaatste badkoets af te geven. Het badmantelbad is dus een bij uitstek mooie badgelegenheid voor de in Bergen aan Zee ver toevende gasten, die vanuit hun hotel of woning naar zee kunnen wandelen. Ook door gasten uit Bergen, die per auto naar zee rijden, wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt. J. A. DALLOYAUX. GEHEEL GEMODERNISEERD. ONZE CONSUMPTIE VOLDOET AAN DE HOOGSTE EISCHEN. ONZE PRIJZEN ZIJN BILLIJK. ONZE BEDIENING IS CORRECT. ONZE TERRASSEN ZIJN GEZELLIG. Lis toujours, lis sans cesse, o penseur agité Et que les champs profonds t' emplis- sent de clarté! II est sain de toujours feuilleter la nature, Car c'est la grande lettre a la grande écriture. (Victor Hugo). Neen, geachte lezeresse en lezer, dit wordt geen wetenschappelijke of volledige natuurbeschrijving. Na de schitterende boeken van natuurliefheb bers met den grooten menschen- en natuurvriend Jac. P. Thijsse aan het hoofd zou ik als leek zoo iets niet in het hoofd durven halen. Ik beoog slechts als leek aan te geven op welke manier U de natuur hier langs den duinrand kunt genieten enhoe U ver schillende teleurstellingen kunt voorkomen. Want, het hangt vaak van een kleinigheid af, of Uw verblijf hier slaagt of niet. U hebt echter eenige voorlichting noodig met betrekking tot dit gebe nedijde oord en bovendien zult U persoonlijk enkele voorschriften hebben te volgen en enkele fouten moeten nalaten. Begin ik met dit laatste, dan loop ik de kans, dat U dit leeswerk van U af gooit, gewoon als U wellicht bent ontvangen te worden volgens den stelregel: de klant heeft altijd gelijk. En toch, tijdens Uw verblijf in de natuur heeft de stedeling vaak ongelijk, wat zijn methode betreft. Ik bedoel U „service" te bieden. Laat ik daarmee beginnen. Er is een kleine kans, dat U daarna wel wilt lezen, wat persoonlijk van U verlangd wordt. Als man van cijfers kan ik U de verzekering geven, dat ik U niet zal bezig houden met allerlei beschrijvingen van planten, dieren, vogels, insec ten enz. Ik kan dat niet. Met gretigheid verslind ik alle albums, alle boeken, de prospecti der kweekers zelfs, die op onze stranden, duinen, polders en eilanden betrekking hebben. Ik ben er zeker van, dat ik vrijwel alle beschrijvingen daarover heb gelezen, maar ik ben er ondanks jaren van woudlooperij niet in geslaagd noemens waardige kennis te vergaren van de plantaardige en dierlijke schepselen, om ons heen. En moet zoo iemand U nu hier van voorlichting dienen? En dan durf ik dat toch aan, want wat U noodig hebt is geen kennis van het geheimschrift, dat in de natuur voor komt, maar U moet het boek met de groote forsche letters, zooals de im mense dichter Victor Hugo het noemt, in elk geval kunnen begrijpen. En (denk daar eens even over) wie is daar beter toe geschikt dan de leek, die U niet anders kan vertellen dan wat hij om zich heen gezien heeft? Aanvankelijk ziet zoo iemand slechts de dingen, die zich als het ware aan hem opdringen. Langzamerhand komt daarbij een min of meer onbewust opletten. Ten slotte kan men het niet laten te gaan speuren en loeren. En wel zijn de woorden van onzen Dr. Thijsse waar als hij in een zijner albums zegt: wie zich met de na tuur gaat bemoeien moet daar eerst eens goed over denken, want hij is zijn rust voortaan kwijt. In der daad! Wie eenmaal in den greep van de natuur komt blijft haar gevangene. Komt hij toch los, dan wordt hij vrijwillig haar slaaf. Laten we eerst eens een eigenaardige vraag stellen. Waar begin ik mijn wandelingen door het duin? We komen gemakkelijk genoeg in den polder of aan het strand. Hoe komen we in het duin? U zult zeggen: gemakkelijk genoeg. Je ziet een rij duinen, zoekt een pad dat er bij op gaat en je bent er. Men zal mij wel willen toegeven, dat deze „werkwijze" alleen maar geschikt is voor de jeugd (en nog lang niet allen). Probeert een gewoon mensch zooiets, dan is gewoonlijk het „mooi met een van het uitje af", want de inspanning is te groot. Voeg daarbij, dat men dan gewoonlijk terecht komt in de buurt van nog hoogere toppen met of zonder uitkijkposten, die men natuurlijk dan zoo en passant ook graag wil beklimmen, dan vindt het einde van den dag gewoonlijk een over vermoeid gezelschap, waarvan slechts een ge deelte den moed heeft den volgenden dag een nieuwe tocht te maken. En het kan zooveel eenvoudiger en beter. Want ook dit is „maar een weet". Om U het een en ander hierover te vertellen, schrijf ik. Dat sluit echter tevens in, dat ik mij moet bepalen tot deze omgeving, een terrein, dat trouwens groot genoeg is, want het loopt van Egmond aan den Hoef tot aan de plaats, waar de duinen als het ware ver moeid van den eeuwigdurenden strijd tegen de zee, amechtig neerzinken en tijdelijk die bescher ming in handen geven van de bekende zeewering, de Hondsbossche, dat is dus bij Camperduin. Het is alweer Dr. Thijsse, die vertelt, dat hij uit „aardrijkskundige koppigheid" Texel in het rond geloopen is. Ik voor mij kan beweren, dat ik „alle" wegen heb geloopen, die de Heidemaat schappij, Staatsboschbeheer of andere instellingen in de duinen hebben aangelegd, dat ik elke aan gegeven top en vlakte heb bezocht. De meeste tientallen malen. Daardoor eerst krijgt men een samenhangend begrip van onze duinen en daar door slaagt men er in wandelingen samen te stel len die loopen door de diepste dalen en over de hoogst toppen, terwijl men voort gaat als „dans son fauteuil", als in zijn leuningstoel, zooals de Parijsche wedrenbezoekers het van een paard noemen, dat met gemak wint. Duinlandschap Bergen aan Zee. Hans Beers. Ik zal het hier nog niet hebben over het karak ter van de verschillende duinen en valleien. Wel wil ik er op wijzen, dat de meest geschikte plaats van waaruit men zijn wandelingen kan beginnen ligt op den weg naar Bergen aan Zee, een stuk voorbij de boerderij De Franschman. Eerlijk ge zegd heeft het mij steeds verwonderd, dat deze badplaats dit feit nog nooit als reclame heeft ge bezigd. Men begrijpe mij goed; er zijn nog meer gemakkelijke plaatsen: in 'tWoud, bij café Duin zicht, aan het einde van de Breelaan in Bergen bij café Duinvermaak, langs de Waterleiding, in Schoorl langs den Munnikenweg (de zoogenaamde Duitsche weg) en ten slotte bij Camperduin. Toch staat het vast, dat tusschen De Fransch man en Bergen aan Zee de entree bestaat, die eenig in haar soort is. Want wat toch is het geval? De duinen van af de Egmonden tot aan Cam perduin vormen als het ware een groot ovaal van honderden hectaren. Dat ovaal heeft een uitpui ling naar het Oosten (de landzijde) bij Schoorl, maar rondom de randen, dus langs de zee en langs de polders vindt men hooge duinen. Binnen het ovaal loopen allerlei valleien, afgewisseld door geweldige duinmassa's en diepe kuilen en schijn baar wanordelijk door de natuur daar neerge smeten. Niettemin loopt er onder verschillende benamin gen een prachtige vlakte aan den Zuidkant, begin nende in 'tWoud hierboven genoemd, en die doorloopt tot achter het dorp Groet. Op de vallei staan vaak achter binnen-duinen verborgen weer loodrecht schitterende dwarsdalen (b. v. ten Zui den van Bergen aan Zee) of er loopen parallel valleien, zooals steeds het geval is achter de 'zee duinen. Nu bestaat de legende (ik kan er verder niet over oordeelen) dat de verbinding in oude tijden tusschen de Egmonden, die reeds zeer vroeg op de kaart voorkomen en de Noordelijk daarvan gelegen dorpen, zou zijn gegaan door de vallei, die ik aangaf en die achtereenvolgens heet: Ver brande Pan, Uilenburger Vlak, en afgewisseld door een paar lage duinrichels het Groote Gan zenveld, Frederiksveld en het Kleine Ganzenveld. Dan is men al dicht in de buurt van Camperduin gekomen, dus de afstand is al groot genoeg. Hoewel men langs dien langen weg ruimschoots de gelegenheid heeft om geweldige duinen te zien of te beklimmen, loopt Uw pad vrijwel gelijk en wie gewend is te wandelen door stad of land kan deze wandelingen maken. Er is een halte De Franschman en inderdaad stappen daar sommige menschen af die echter uit onbekendheid met de situatie gewoonlijk in den omtrek blijven. Naar het Noorden vinden ze dan de ingang van het Uilenvangersvlak. Wanneer ze nu naar het Zuiden Duingezichl op Groef. M. J, Lau.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 2