Bloemen- en Plantententoonstelling CONCERT IN HET PARK, S. KROM N.V., ALKMAAR. Ververij, Chemische Wasscherij en Wasscherij. Dagelijks geopend van 10 tot 5 uur en van 7 tot 9 uur. 's Zondags van 's morgens 10 tot 's avonds 9 uur. Entrée 25 centkinderen 25 cent. Doorloopende kaarten f 1.00. ZONDAGMIDDAG a.s., 3 uur door de Mannen-Zangvereeniging „EUTERPE" te Amsterdam, en „BERGEN's MANNENKOOR" DirecteurKAREL BÖHNE. Bergensche Kunsthandel Fa. P. hopman KUNSTNIJVERHEID. WERKEN VAN BERGENSCHE SCHILDERS. Het MODERN hygiënisch bedrijf van Noord-Holland. Maandag en Dinsdag worden de wasschen gehaald. Zaterdags alles terug. ONZE NAAM staat U borg voor een goede behandeling. Nieuwsberichten. DE BLOEMEN- EN PLANTENTENTOON- STELLING IN HET PARNASSIAPARK TE BERGEN AAN ZEE. Hoewel het Parnassiapark slechts een klein deel is van Bergen aan Zee, Bergen aan Zee een deel van Bergen, Bergen een klein deeltje van Neder land, Nederland slechts een stukje van Europa, Europa niet veel meer dan een landtong van Azië, Azië een deel van onze aarde en de aarde slechts een stipje in de wereldruimte (men ziet, hoe betrekkelijk alles is) verheugen wij ons toch dagelijks over de bloemen- en plantententoonstel- ling in dit 4 H.A. groote, waardevolle park aan zee. De kweekers hebben ernaar gestreefd om een harmonisch kleurgeheel te brengen en de honder den plantensoorten hebben zij op nauwgezette wijze de beste kans gegeven om de bezoekers in verrukking te brengen. De bezoekers steken hun voldoening over wat hier tot stand is gebracht, niet onder stoelen en banken. Een ieder, die wij na een bezoek aan de tentoonstelling spraken, was vol lof. De grootsche inzending van de firma Felix en Dijkhuizen trekt wel aller bewondering, maar ook de tuinaanleg van de firma Den Ouden uit Boskoop mag zich in ieders belangstelling verheugen. Dit is ook het geval met de expositie „rotsplanten" van „Sin- gerskamp" uit Laren. Het is merkwaardig, hoe veel bezoekers het bewijs leveren, de verschillen te kennen van de honderden rotsplantjes, die hier in bloei staan en die door den leek nauwelijks onderscheiden kunnen worden. De beplanting in duintalud, uitgevoerd door den heer T. T. Meedendorp uit Schoorl en de moderne tuinaanleg van den heer P. van Bodegraven uit die gemeente leveren het bewijs, dat men daar uitstekende kweekers met artistieken aanleg bezit. Bergen kan zich daar evenzeer in verheugen. Dit laten L. J. ter Berg met een border heesters, vaste planten en rotsgewassen, C. W. Ellis en S. Kleverlaen met een taludbeplanting en G. van der Spiegel met zijn bed van Lathyrus, op over tuigende wijze zien. Nu de tentoonstelling alweer 14 dagen verder is na de opening, is er ook meer teekening geko men in de verschillende stands, die bij den aan vang nog niet voldoende waren ontwikkeld. Thans kan reeds geconstateerd worden, dat de inzending van de firma W. Zaadnoordijk uit Alkmaar, die beoogt, te toonen, wat er gedurende den zomer te bereiken valt met de éénjarige zaaibloemen, Pro- paeslum en Nemesia, tot een succes zal worden. Bijna dagelijks ziet men op deze expositie weer wat anders. Het is mogelijk, dat evenals het vo rige jaar de zomer tot 21 Juni op zich laat wach ten, maar ook met het weer, dat wij thans kennen en niet bepaald zomerweer genoemd mag worden, is het aangenaam toeven in het Parnassiapark, dat, wij zeggen hier heusch niets te veel, een unicum aan de Noordzeekust mag worden genoemd. Zondagmiddag concerteeren tijdens de tentoon stelling de Mannen-zangvereeniging Euterpe" uit Amsterdam en Bergen's Mannenkoor, onder lei ding van Karei Böhne. Het Comité handhaaft desondanks den lagen entreeprijs van 25 cent, kinderen 15 cent, omdat het bovenal getrouw wil blijven aan het doel: de badplaats een belangrijke stimulans te geven en voor de exposeerende kweekers een gelegenheid te scheppen, het gewenschte contact te krijgen met eventueele cliëntèle. AUTOTOCHT VOOR OUDEN VAN DAGEN. Het Comité dat zich jaarlijks belast met het organiseeren van een reisje met de Ouden van Dagen alhier, heeft van Burgemeester en Wet houders weer toestemming gekregen, om een bij drage te vragen van de burgerij, op een daartoe aan te bieden lijst. Het plan is ditmaal een tocht naar het Gooi en omstreken in het laatst van Juni, indien de gelde lijke medewerking zulks toelaat. De reis zal dan een heelen dag in beslag nemen en des morgens om 9 uur aanvangen. Als ieder dan naar vermogen meewerkt, kan dit weer een genoegelijke dag worden voor velen. CONCERT in den muziektuin te Bergen op Dinsdag 16 Juni 1936, des avonds 8 uur, door „Bergen's Harmonie". Beschermheer: de Ed.Achtb. Heer Jac. v. Reenen, Directeur: de Heer P, Pranger. Programma: 1. „Vacantiemarsch", 2. „Lustspiel-Ouverture" 3. „Suspinul", walzer, 4. „Fête de Nuit", Introduction: 1. Joh. Beekman. Kéler-Béla. J. Ivanovici. Rud. Deneufbourg. Mazurka: 2. Adagietto; 3. Valse Lente; 4. Tarantella et final. Pauze. 5. „L'Age d'Or", ouverture, Louis Boyer, 6. „Fantaisie Romantique", legende L. Montagne. 7. „Les Fantoccini", Ballet-Pantomime, Ch. Lecocq. 8. Marsch finale, arr. P, Pranger. CONCERT PARNASSIAPARK. Zondagmiddag 3 uur. Onder leiding van Karei Böhne brengen Zon dagmiddag 3 uur in het Parnassiapark op de Bloemententoonstelling de Mannenzangvereeni- ging „Euterpe" uit Amsterdam en Bergen's Man nenkoor het volgende programma ten gehoore. Mannenkoor „Euterpe" Amsterdam zingt „Sal- tarelle" van Saint-Saens. Bergen's Mannenkoor, Bergen, zingt „Goeden- nacht" van Fred. J. Roeske. "Samen wordt uitgevoerd: „Le Rossignol" van de Grétry. „Het Hooglied" van Isr. J. Olman. De entreeprijs voor de tentoonstelling, die Zon dag van 's morgens 10 tot 's avonds 9 uur geopend is, wordt ook tijdens het concert niet verl en blijft 25 cent; voor kinderen 15 cent. Gevonden en vertoren voorwerpen. Gevonden: aanzetslinger van een auto; verchroomde armband-horloge; en een zilveren broche; bruine jonge duif (steenkleur) met ring; een paar beige handschoenen; belastingmerk in étui; lange donkergele metalen speld; nikkelen dop van een radiateur; zilveren vulpotlood. Verloren: een zilveren lepel met paarlen rand; rijwielplaatje; een gele damestasch, dames- portemonnaie met geld; een paarse broche; een brief; een bos sleutels; rijwielplaatje aan zwart vetertje. Historische Anecdoten. Ten tijde van Lodewijk XI leefde een sterre- wichelaar, die een groote vermaardheid bezat. Op zekeren dag voorspelde hij, dat een jonge dame, die zeer bevriend was met den koning, binnen 8 dagen sterven zou. Dit gebeurde ook werkelijk en de koning was zoo boos, dat hij den wichelaar bij zich liet roepen. Tevoren had hij zijn officieren het bevel gegeven, dat zij den man op een afgesproken teeken uit het venster moes ten werpen. De waarzegger verwachtte niets goeds, toen hij bij den koning ontboden werd. Spottend sprak deze tot hem: Jij kunt immers zoo goed het lot van een ander voorspellen. Kan je me nu ook zeggen, hoe lang je zelf leven zult? Deze vraag was voldoende voor den waarzeg ger om te vermoeden welk lot hem wachtte. Hij herstelde zich snel en antwoordde, zonder iets van zijn opwinding te laten merken: Majesteit, heel zeker kan ik dat niet voor spellen, maar ik kan wel met zekerheid zeggen, dat ik 3 dagen vóór Uwe Majesteit sterven zal. Bij het hooren van deze woorden werd de ko ning zoo angstig, dat hij het niet waagde, het af gesproken teeken te geven, maar hij liet den waarzegger zoo spoedig mogelijk vertrekken. Examen doen bij den Berlijnschen hoogleeraar Sauerbruch was terecht iets, waar men zeer te gen opzag. Eens kwam een candidaat op het vastgestelde uur in de kliniek toen Sauerbruch juist weggeroe pen werd. Kom mee, riep hij den bedeesden candidaat toe en stapte met hem in de auto. Onderweg nam Sauerbruch hemexamen af. Na 'n kwartier, toen ze al een eind buiten de stad gekomen warén, stopte de wagen. Zoo, zei Sauerbruch, u is afge wezen. Stap maar uit! Parnassiapark, BERGEN AAN ZEE 1936 Kerkstraat, Bergen Stationsplein, Bergen aan Zee HET NIEUWSTE OP HET GEBIED VAN Telefoon 4041 (3 lijnen.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 9