Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode BERGEN AAN ZEE. Zeven-en-twintigste jaargang. No. 3. Zaterdag 20 Juni 1936. m.n'Lfi. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 7, TELEFOON 21, BERGEN (N.-H.) EERSTE BLAD. DE BADBODE" INFORMATIE-BUREAU Uitgave van de NV. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster &Zn., Voordam 9, Alkmaar. 11 is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo. in. den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationsstraat; 2o. in den Eersten Berger Boekhandel, Oude Prinsweg; 3o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan; 4o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; 5o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 6o. in de zaak van den heer .Thomas, Dorps straat, hoek Kleine Dorpsstraat. 7o. Bij G. Lek, Molenstraat 13. Te Bergen aan Zee: lo. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 2o. in de zaak van den heer A. Passer; 3o. in den boekhandel van den heer Kuitwaard. Aan deze adressen kunnen ook advertenties worden, opgegeven, a 15 cent per regel. Voor meermalen plaatsing reductie. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel, rood). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor badgasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cent worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE, Huize „Kranenburgh", Bergen N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. TENNISBANEN. Uitstekende gravel- en roode baksteenbanen, mooi en beschut gelegen in het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Tarief. Per uur per persoon0.50 Abonnement voor 10 uur spelen 4.00 Abonnementen, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. De voorwaarden tot het bespelen van deze ba nen zijn ter plaatse aangeplakt, DE BADDIRECTIE. der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al waar Mevrouw EvenhuisNieboer gaarne aan pension-zoekenden en huurders van gemeubileerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. TARIEF ZEEBADEN. 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.55 1 Bad alleen met handdoek0.35 1 Bad zonder costuum en handdoek 0.25 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.35 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.25 1 Kinderbad zonder costuum en handdoek 0.15 1 Ochtendbad zonder costuum en hand doek, uitsluitend geldig tot 9.30 uur v.m, 0.10 ABONNEMENTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.25 10 Baden alleen met handdoek 3,25 2.25 3.25 2.25 1.25 zijn 10 Baden zonder costuum en handdoek 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 10 Kinderbaden alleen met handdoek 10 Kinderbaden zonder costuum en hand doek Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter Eén stoel per twee uur of korter Eén stoel per dag Eén stoel per week Eén stoel per maand Eén stoel per seizoen16.00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.25, per week 0.50 De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandstrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp, Bui- 0.15 0.20 0.50 2.30 8.00 ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. TENTENSTRAND. Het tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. Voorwaarden en condities voor het plaatsen van goederen op het tentenstrand te Bergen aan Zee. 1. dat de goederen, welke op het tentenstrand worden verhuurd, uitsluitend op dit strand overeenkomstig hunne bestemming en aanwij zing van het dienstdoend personeel gebezigd mogen worden en bij niet naleving hiervan de goederen onmiddellijk weder ter beschikking der Maatschappij zuilen staan, terwijl de huur ders aansprakelijk zijn voor alle schade, die de verhuurde goederen anders dan in de berg plaats mochten beloopen; 2. dat de tenten en andere in bewaring te geven goederen zoodanig zullen moeten zijn samen gevouwen en gebonden, als het dienstdoende personeel zal noodig achten ten behoeve van het opbergen; 3. dat alle nummers welke ter bevestiging aan tenten worden verstrekt, eigendom der Maat schappij blijven, terwijl hiervoor een statiegeld verschuldigd is; dat waar dergelijke nummers verstrekt wor den, deze aan de tenten bevestigd moeten blij ven zoolang deze op het strand staan; 4. dat de verstrekte kaarten niet voor overdracht geldig zijn en steeds op eerste aanvrage van het personeel getoond moeten worden; 5. dat de Maatschappij niet aansprakelijk is voor schade met betrekking tot in bewaring gegeven goederen, beloopen in verband met diefstal, brand, storm of bederf; 6. dat de Maatschappij niet aansprakelijk is voor schade ontstaan in verband met fraude ge pleegd ten aanzien van de afgegeven kaarten; 7. dat de vergunning om tenten, stoelen en derge- lijken op het tentenstrand te plaatsen uitslui tend geldig zijn van des vóórmiddags 8 uur tot des namiddags 8 uur, buiten welke uren geen goederen in bewaring kunnen worden gegeven of teruggevraagd. Plaatsen van een eigen tent per dag Opbergen van een eigen tent voor ten hoogste 24 uur Plaatsen en opbergen van een tent per week of korter Plaatsen en opbergen van een tent per maand of korter Plaatsen en opbergen van een ligstoel per week of korter Opbergen van kisten enz. naar grootte, minstens 0.25 of veelvouden ervan. Huur van een tent per dag Huur van een tent per week of korter Huur van een tent per maand of korter Huur van een ligstoel per dag of korter Huur van een ligstoel per 2 uur of korter Huur van een ligstoel per week of korter Men kan van uit de tenten, indien volgens tarief de betaling heeft plaats gehad, onbeperkt baden onder toezicht van een deskundig badman, wiens bevelen strikt opgevolgd moeten worden. Alle tenten moeten des namiddags om 8 uur ge heel ontruimd zijn. Het is echter niet geoorloofd andere persbnen, niet tot het gezin behoorende, uit de eigen of ge huurde tenten te laten baden. Het gezin mag uit ten hoogste 6 personen bestaan. Tevens is er gelegenheid tot het nemen van gewone baden volgens tarief als bij zeebaden vermeld. DE BADDIRECTIE. 0.50 0.50 3.00 10.00 0.25 1.50 6.00 22.50 0.25 0.15 1.—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 1